BETA

87 Written explanations of Abir AL-SAHLANI

Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including flumioxazine (B9-0103/2019)

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen var också emot det förfarande som innefattar en förlängd godkännandeprocess om det saknas information, men som är fullt laglig enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/2009. Jag anser att vi ska följa den lag som samtliga institutioner antagit och inte tolka lagen godtyckligt baserat på en politisk agenda. Därför valde jag att rösta emot denna invändning.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including chlorotoluron (B9-0104/2019)

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen var också emot det förfarande som innefattar en förlängd godkännandeprocess om det saknas information, men som är fullt laglig enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/2009. Jag anser att vi ska följa den lag som samtliga institutioner antagit och inte tolka lagen godtyckligt baserat på en politisk agenda. Därför valde jag att rösta emot denna invändning.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen motsätter sig godkännandet av denna genomförandeakt, eftersom man oroar sig för att produkten blivit immun mot växtskyddsmedlet glyfosat. Dock säger den vetenskapliga analysen att gränsvärdena för restprodukter av växtskyddsmedel ligger inom ramarna för vad som är säkert för konsumtion. Därtill reglerar inte EU-lagstiftning hur tredjeländer använder växtskyddsmedel, så länge gränsvärdena är säkra för mänsklig konsumtion. Därför valde jag att rösta emot.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen motsätter sig godkännandet av denna genomförandeakt, eftersom man oroar sig för att produkten blivit immun mot växtskyddsmedlet glyfosat. Dock säger den vetenskapliga analysen att gränsvärdena för restprodukter av växtskyddsmedel ligger inom ramarna för vad som är säkert för konsumtion. Därtill reglerar inte EU-lagstiftning hur tredjeländer använder växtskyddsmedel, så länge gränsvärdena är säkra för mänsklig konsumtion. Därför valde jag att rösta emot.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and genetically modified maize combining two, three or four of the single events MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 and DAS-40278-9 (B9-0106/2019)

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen motsätter sig godkännandet av denna genomförandeakt, eftersom man oroar sig för att produkten blivit immun mot växtskyddsmedlet glyfosat. Dock säger den vetenskapliga analysen att gränsvärdena för restprodukter av växtskyddsmedel ligger inom ramarna för vad som är säkert för konsumtion. Därtill reglerar inte EU-lagstiftning hur tredjeländer använder växtskyddsmedel, så länge gränsvärdena är säkra för mänsklig konsumtion. Därför valde jag att rösta emot.
2019/10/10
Multiannual Financial Framework 2021-2027 and own resources: time to meet citizens' expectations (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)

Resolutionen om EU:s långtidsbudget är mycket expansiv i samtliga delar av budgeten. I ett läge med brexit, nya prioriteringar för unionen med behov av ökade insatser inom klimat, miljö migration m.m. måste Europaparlamentet ha en ansvarsfull hållning till den långsiktiga budgeten. Vi måste visa att vi behandlar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt och effektivt. Resolutionen innehåller förslag om en alltför kraftig ökning av budgeten samt saknar helt skrivningar om effektivisering och neddragning av ineffektiva program. Jag har därför valt att rösta nej till resolutionen i sin helhet och, där det har varit möjligt enligt röstlistan, att rösta nej till alltför expansiva skrivningar.
2019/10/10
Employment and social policies of the euro area (A9-0016/2019 - Yana Toom)

Betänkandet föreslog långtgående EU-politik inom sysselsättning och arbetsmarknad, där det råder nationell behörighet. Dessutom innehöll det förslag om minimilön och europeiskt försäkringssystem. Centerpartiet är tydligt emot en utveckling där denna typ av frågor beslutas på EU-nivå, och efter att ha röstat emot delar av betänkandet beslutades att rösta emot betänkandet som helhet.
2019/10/10
European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė)

Vår övertygelse är att välstånd skapas genom fri handel och rättvis konkurrens. Därför är vi principiellt emot den europeiska globaliseringsfonden, som vi menar är ett uttryck för protektionism. Särskilt i ljuset av den svenska Riksrevisionens analys, där man menar att fonden rentav har en negativ effekt på återgången till arbete. Vi anser att fonden förlorat sitt berättigande och inte bör användas mer. I det angivna fallet föreslås en utvidgning av omfattningsområdet för fonden vid ett eventuellt avtalslöst Brexit, som i nuläget förefaller osannolikt. Eftersom att inga nya medel tillförs fonden står vi fast vid vår principiella ståndpunkt avseende fonden och dess användning.
2019/10/22
Draft general budget of the European Union for 2020 - all sections

Europaparlamentets förslag till EU:s budget för 2020 innehåller viktiga ökningar av insatser för att nå klimatmålen och förbereda för ökade målsättningar vad gäller satsningar på klimatinvesteringar i nästa långtidsbudget. Jag beklagar att budgeten inte är mer restriktiv på andra utgiftsområden. Förslaget nyttjar de marginaler som finns och även om det inte innebär en ökning av nuvarande långtidsbudget hade det varit bättre med en något mer restriktiv budget. Jag har trots detta med anledning av de ökade satsningarna på miljö och klimat valt att rösta för budgeten i sin helhet.
2019/10/23
General budget of the European Union for 2020 - all sections (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

Europaparlamentets förslag till EU:s budget för 2020 innehåller viktiga ökningar av insatser för att nå klimatmålen och förbereda för ökade målsättningar vad gäller satsningar på klimatinvesteringar i nästa långtidsbudget. Jag beklagar att budgeten inte är mer restriktiv på andra utgiftsområden. Förslaget nyttjar de marginaler som finns och även om det inte innebär en ökning av nuvarande långtidsbudget hade det varit bättre med en något mer restriktiv budget. Jag har trots detta med anledning av de ökade satsningarna på miljö och klimat valt att rösta för budgeten i sin helhet.
2019/10/23
An EU strategy to put an end to female genital mutilation around the world (B9-0090/2020, B9-0092/2020)

I EU lever 600 000 människor med de fysiska och psykiska konsekvenserna av könsstympning, som förekommer i alla kulturer och på alla kontinenter. Mycket arbete görs redan, men de starka sociala normerna och skamkänslorna kring ämnet gör forskning svårt och politiska åtgärder känsliga. Europa måste visa att den oerhörda kränkning och våldsutövning som könsstympning innebär inte accepteras på något plan. EU:s medlemsländer måste ha krav på sig att effektivisera sin lagstiftning och implementeringen av densamma. Vi måste stödja de organisationer som arbetar ute på fältet, och frågan måste beaktas i alla relevanta strategier och planer för kommissionens arbete. Det har därför varit en självklarhet att rösta för denna resolution.
2020/02/12
Conclusion of the EU-Israel Euro-Mediterranean Aviation Agreement (A9-0085/2020 - Andor Deli)

Sverige har haft ett flygavtal med Israel sedan 1977, liksom de flesta andra EU-länder har bilaterala avtal. EU-Israel-avtalet är ett sätt att harmonisera EU-ländernas flygavtal med Israel och dessutom ett sätt att få Israel att följa europeiska regler för såväl flygsäkerhet som miljökrav och konsumentregler, vilket Centerpartiet tycker är bra.
2020/06/17
Conference on the Future of Europe (B9-0170/2020, B9-0179/2020)

Konferensen om Europas framtid kan vara ett bra tillfälle att gemensamt resonera kring vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i EU-samarbetet – inte minst i ljuset av coronakrisen. Centerpartiet är positivt till detta, men har hela tiden understrukit att själva målet med konferensen inte ska vara att riva upp EU-fördragen eller att ta fram en europeisk konstitution. I grunden är Centerpartiet nöjt med den uppdelning av makt som finns mellan EU:s medlemsstater och EU:s institutioner. Med det sagt är Centerpartiet öppet för att diskutera alla förslag som kan komma att läggas fram inom ramen för konferensen.
2020/06/18
EU disability strategy post 2020 (B9-0123/2020)

Under plenarsammanträdet röstade Centerpartiet för detta betänkande om EU:s nya strategi för personer med funktionsnedsättning efter år 2020, med utgångspunkt i EU:s nuvarande handikappstrategi (EDS) 2010–2020. I flera medlemsländer pågår systematisk diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Människor institutionaliseras istället för att få möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen. Detta betänkande tydliggör behovet av mätbara mål och regelbunden utvärdering och betonar vikten av hälsovård, sysselsättning, kollektivtrafik och bostäder för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare en viktig dimension är att satsningar på ökad tillgänglighet får tillräckliga medel för att kunna genomföras. EU ska vara ledande när det gäller att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi behöver därför en ambitiös och omfattande strategi.
2020/06/18
Competition policy - annual report 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin)

En konkurrenskraftig union är nödvändig för att attrahera investeringar och skapa ekonomisk och hållbar tillväxt. Detta betänkande berör både generella konkurrensregler och deras effekter samt sektorsspecifika frågeställningar. Centerpartiet har tagit ställning emot enskilda förslag och ändringsförslag som flyttar makt över skatteområdet från medlemsstaten till EU och förslag som inte går i tillräckligt grön riktning. Det gäller till exempel en konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) samt skapandet av en ny konsumentmyndighet på EU-nivå. Centerpartiet har även motsatt sig förslag som tillåter extensiva statsstöd till fossila bränslen. Grunden till en långsiktig konkurrenskraftig europeisk industri är att främja reformer som gör det lönsamt att ställa om. Centerpartiet har stöttat förslag som främjar öppna gränser och frihandel. Vi anser att ytterligare insatser för fler handelsavtal behövs. EU behöver fortsatt vara öppet för handel, investeringar och samarbete. Centerpartiet valde därför att i den slutgiltiga omröstningen stödja betänkandet.
2020/06/18
The reopening of the investigation against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest (B9-0192/2020)

Centerpartiet ser allvarligt på anklagelserna om korruption och intressekonflikt vad gäller Tjeckiens premiärministers mottagande av stöd från EU:s jordbruksfonder. Alla sådana misstankar ska utredas, och det är mycket viktigt att Andrej Babiš accepterar vad de pågående utredningarna kommer fram till och agerar i linje med vad som krävs av honom. Misstankar om den här typen av intressekonflikter på högsta politiska nivå undergräver tyvärr medborgarnas förtroende för EU, vilket är olyckligt och allvarligt för EU:s legitimitet.
2020/06/19
Banking Union - annual report 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques)

Centerpartiet har i detta betänkande motsatt sig förslag som förskjuter inflytande över finans- och penningpolitiken från medlemsstater och nationella riksbanker till EU-nivå och Europeiska centralbanken (ECB). Centerpartiet har röstat emot förslag som ämnar att ytterligare bredda kapitalmarknadsunionen och bankunionen, särskilt förslag som skapar ömsesidig finansiell riskfördelning mellan unionens medlemmar. Bankunionen bör även framöver vara ett delsamarbete som Sverige ska ställa sig utanför. För Centerpartiet är det däremot viktigt att bankunionen och dess medlemmar har genomgripande och fungerande regler att förhålla sig till. Detta betänkande berör generella regeltillämpningar samt specifika regleringsmässiga policyförslag. Centerpartiet har mot bakgrund av detta valt att ställa sig bakom betänkandets andemening och generella inriktning.
2020/06/19
Guidelines for the 2021 Budget - Section III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou)

Centerpartiet vill inte se en ökning av EU:s budget och är också kritiskt till den ökning av egna resurser som slås fast i betänkandet. Dessutom vill Centerpartiet behålla det nationella självbestämmandet vad gäller sysselsättningspolitiken, varför vi inte kunnat rösta för detta betänkande.
2020/06/19
The Anti-racism protests following the death of George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020)

Att ta avstånd från alla sorters rasism, hat och våld är en självklarhet. Europaparlamentet har nu med all önskvärd tydlighet visat att vi fördömer rasismen och polisvåldet i USA. Det är dock lika viktigt att EU inte glömmer bort sin egen rasism och vårt koloniala arv. Lagstiftningen kring diskriminering ser tyvärr väldigt olika ut i EU:s medlemsländer och många lever inte ens upp till de regler som finns. Därför är jag mycket glad över att få stödja denna viktiga resolution, där vi, med tydliga och konkreta förslag på åtgärder, stakar ut vägen mot ett annat Europa.
2020/06/19
Situation in the Schengen area following the Covid-19 outbreak (B9-0165/2020)

Schengensamabetet är något av det mest värdefulla vi har i EU, och det är av största vikt att vi så snart som möjligt återgår till ett fungerande område för fri rörlighet. Det är olyckligt att medlemsländerna agerat och infört kontroller på egen hand, och jag anser att de inte tillräckligt rättfärdigat att de åtgärder som vidtagits varit nödvändiga ur smittskyddssynvinkel. Kommissionen måste nu ta ledningen för en koordinerad återgång till öppna inre gränser samt tydligt följa upp de fall där medlemsländer inte agerat lagenligt. Vi behöver även använda de erfarenheter vi har fått denna vår till att stärka Schengen inför framtida kriser. Jag är stolt över att Europaparlamentet tagit tydlig ställning för den fria rörligheten!
2020/06/19
European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis (B9-0172/2020)

Renew Europe har inför plenarsessionen tagit ett initiativ till ett betänkande som fokuserar på gräns-och säsongsarbetare. Centerpartiet har varit aktiva i utformningen av betänkandet för att säkerställa att principer som den fria rörligheten på arbetsmarknaden, varor och tjänster värdesätts. Centerpartiet har även betonat vikten av samarbete mellan medlemsstater vad gäller utbyte av information och hur sociala skyldigheter och rättigheter ska struktureras. Idag finns det cirka 1,5 miljoner gränsarbetare i EU. Flera viktiga sektorer är beroende av gränsarbetare och säsongsarbetare för att få sin vardag att gå runt. Flera produkter som produceras från t.ex. skogen används inom flera sektorer som idag är klassade som samhällsviktiga. Det handlar om bioenergi, paketering av livsmedel och läkemedel samt engångsartiklar inom sjukvården. För Centerpartiet är det viktigt att verka för en politisk inriktning som synliggör att marknader och ekonomier är sammankopplade. Sätter vi stopp för vissa företag och industrier så drabbar det snabbt många andra viktiga näringar.
2020/06/19
Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen)

Centerpartiet har genomgående under behandlingen av det så kallade mobilitetspaketet verkat för rättvisa villkor, både ur konkurrens- och arbetsmiljösynpunkt. Centerpartiet har ställt sig bakom den slutgiltiga överenskommelse som fattats mellan rådet och Europaparlamentet. Det är särskilt viktigt att den europeiska transport- och åkerisektorn får långsiktiga förutsättningar att bedriva verksamhet genom gemensamma regler. Regelefterlevnad och kontroll är viktiga element för att säkerställa att de nya reglerna efterlevs av aktörerna, både beställare och utförare.
2020/07/08
Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão)

Centerpartiet har genomgående i omröstningen om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik röstat emot förslag i betänkandet som innebär att EU:s mandat på arbetsmarknadsområdet och det sociala området ökar. Centerpartiet anser att betänkandet saknar grundläggande referenser till uppdelningen av ansvar mellan medlemsstaterna och EU vad gäller dessa politikområden. Vi har därför röstat emot betänkandet i den slutgiltiga omröstningen. Centerpartiet motsätter sig implementering i form av lagstiftning av den sociala pelaren samt förslag som ökar EU:s inflytande inom pensions- och skattesystem, lönesättning, sociala förmåner, sjukvård, utbildning och bostadsbyggande. Betänkandet uppmuntrar dessutom till ökad politisk intervention i sociala frågor i EU och dynamiken mellan arbetsmarknadens parter. En sådan utveckling kan Centerpartiet inte ställa sig bakom.
2020/07/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Certain uses of chromium trioxide (B9-0202/2020)

Denna fråga gäller en invändning från parlamentet mot kommissionens förslag att i förväg bevilja användning av kromtrioxid, ett klassificerat cancerogent och miljöfarligt ämne, med villkoret att den ansökande måste skicka in utebliven kompletterande information i ett senare skede. Den här typen av godkännande vid bristande ansökning ansågs olagligt av domstolen den 7 Mars 2019. Ansökan för kromtrioxid gäller fyra användningar och har direkt påverkan på 32 000 arbetare. Den sökande har inte presenterat tillräckligt med bevis för att det inte finns alternativa ämnen för dessa användningsområden och ansökan bör därför inte godkännas. Invändningen bör dock inte påverka de användare som använder ämnet där tillgängliga alternativ saknas, såsom inom rymdtekniken. Därför röstade jag för invändningen mot användningen av kromtrioxid, då det behövs en noggrann analys över vilka användningsområden som inte har tillgängliga alternativ för att minska exponeringen och riskerna för arbetare.
2020/07/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Active substances, including flumioxazine (B9-0203/2020)

Denna fråga gäller en invändning från parlamentet mot kommissionens förslag till förlängning av godkännandet av 26 aktiva ämnen i bekämpningsmedel. Invändningen gäller ett av de 26 aktiva substanserna, flumioxazine. I invändningen uppmanas kommissionen att dra tillbaka sitt godkännande av substanserna baserat på att en vidare utredning av flumioxazine måste slutföras. Jag röstade emot denna invändning eftersom vi måste ha förtroende för den oberoende vetenskapliga bedömning som redan har utförts av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) och eftersom dessa substanser alla redan har genomgått och klarat de strikta säkerhets- och miljöbedömningar som krävs enligt EU: s regler.
2020/07/10
A comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing – Commission's Action plan and other recent developments (B9-0207/2020)

Varje år försvinner miljarder kronor på grund av pengatvätt och korruption i EU, och siffrorna går stadigt åt fel håll. Det är tydligt att det krävs gränsöverskridande samarbete för att få bukt med denna typ av internationell brottslighet. Medlemsländerna måste bli bättre på att implementera existerande lagstiftning och EU behöver fler verktyg för att effektivt kunna vidta de åtgärder som behövs – givetvis alltid med respekt för principerna om subsidiaritet och personlig integritet. Därför har jag valt att stödja denna resolution.
2020/07/10
The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020)

Det är viktigt att dra lärdomar av coronakrisen och vad den inneburit för Europas förmåga att hantera denna typ av pandemier. EU har under krisens gång både beskyllts för att göra för mycket och för lite, och det kommer behövas en ordentlig utvärdering av de verktyg som EU har på plats för att bemöta exempelvis pandemier, samt de strukturer som finns för samordning mellan länderna. Dock är det för Centerpartiet viktigt att principen om subsidiaritet och uppdelning av kompetens mellan EU och medlemsstaterna respekteras. Hälsa och sjukvård hanteras framförallt av medlemsstaterna, och i denna resolution fanns en ambition att utöka EU:s påverkan på hälsa och sjukvård; t.ex. genom en EU-fond för sjukhusutbyggnad och europeisk lagstiftning relaterad till äldrevård. En utvärdering av EU:s totala hantering av krisen ska definitivt göras, så att vi står bättre rustade i framtiden, men vi är inte beredda att redan nu föreslå en maktförskjutning från medlemsländerna till EU:s institutioner i dessa frågor, varför vi valde att rösta emot resolutionen.
2020/07/10
Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer)

Parlamentets betänkande är en reaktion på rådets förslag att utvidga EU:s möjlighet att ta in egna intäkter, till exempel genom en digital skatt på techbolag, och en finansiell transaktionsskatt. Denna utveckling säger Centerpartiet nej till, då vi inte ser det aktuellt att lämna över självbestämmandet av skattepolitiken till EU-nivån. För oss är det viktigt att Sveriges fortsatta självbestämmande kring skattepolitiken värnas. Det kommer vi fortsätta att arbeta aktivt för när konkreta lagförslag om de olika ”egna medlen” så småningom presenteras.
2020/09/16
Implementation of National Roma Integration Strategies: combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe

Centerpartiet ser mycket allvarligt på den alltjämt undermåliga situationen för romer i Europa. Trots många års engagemang från EU har få saker, om något, blivit bättre. Romer lever alltför ofta under usla sociala förhållanden, har skral tillgång till sjukvård och grundläggande utbildning samt möter oerhörd diskriminering på arbetsmarknaden. Centerpartiet stöder därför slutsatsen i detta betänkande att de nationella strategierna för integrering av romer framöver måste vara långt mer ambitiösa och bättre följas upp på EU-nivå, givetvis med respekt för de nationella kompetenser som fortsatt tillhör medlemsländerna.
2020/09/17
The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights (A9-0170/2020 - Michal Šimečka)

Centerpartiet och vår partigrupp Renew Europe har under lång tid kämpat för att få till stånd en rättsstatsmekanism, där EU-kommissionen årligen bedömer situationen för rättsstaten i samtliga EU:s medlemsländer. I detta betänkande föreslår Europaparlamentet, återigen efter vårt initiativ, att utvidga mekanismen till att innefatta alla värden som anges i EU-fördragets artikel 2, således även bredare demokratifrågor och grundläggande rättigheter, samt att mekanismen ska göras interinstitutionellt bindande. Jag är mycket stolt över att vi fortsätter att stå längst fram i denna viktiga strid för EU-medborgares rättigheter.
2020/10/07
Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn)

Detta är en sammanfattande utvärdering av handelspolitiken år 2018, och för Centerpartiet är det viktigt att stå upp för principer om öppenhet, ekonomisk liberalisering och frihandel. Dock fick ett ändringsförslag om att Europaparlamentet inte kommer att ratificera handelsavtalet med Mercosur bred majoritet i parlamentet och kom med i slutbetänkandet. Därför valde Centerpartiet att avstå från att rösta om betänkandet. Beslut om att ratificera EU-Mercosur ska tas i egen ordning, och det är oseriöst att via ett ändringsförslag föra in ett sådant prejudicerande beslut i en översiktlig avrapportering om handelspolitiken.
2020/10/07
The rule of law and fundamental rights in Bulgaria (B9-0309/2020)

Centerpartiet ser med oro på utvecklingen vad gäller situationen för de grundläggande rättigheterna i Bulgarien. Bristande rättssäkerhet, upprepade men otillräckligt utredda anklagelser rörande storskalig korruption samt allt mer inskränkta medier bidrar till att urgröpa demokratins fundament och medborgarnas förtroende för detsamma. Detta påverkar på både kort och lång sikt EU-samarbetet, inte minst då stora summor årligen förskingras från unionens budget. Följaktligen har jag ställt mig bakom denna resolution, där Europaparlamentet kräver att bulgariska myndigheter agerar och utreder nämnda problematik samt uttrycker vårt stöd för det bulgariska folket i deras kamp för att de rättigheter vilka de som EU-medborgare tillerkänns också ska åtnjutas i praktiken.
2020/10/08
Further development of the Capital Markets Union (CMU): improving access to capital market finance, in particular by SMEs, and further enabling retail investor participation (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea)

Kapitalmarknaden är en viktig byggsten för Europas ekonomi och en förutsättning för många företags finansiering. Detta betänkande tangerar gränsöverskridande investeringar och möjligheten att attrahera kapital från tredje land in i EU. Betänkandet adresserar även vikten av en fungerande infrastruktur för kapitalmarknaden i ljuset av de pågående brexitförhandlingarna. Centerpartiet har röstat emot förslag och formuleringar i betänkandet som tydligt ämnar att överskrida EU:s kompetens vad gäller skatter och skattesystem. Centerpartiet har även röstat emot initiativ som ålägger EU och dess medlemmar ett utökat finansiellt ansvar vad gäller civilsamhället och konsumentorganisationer. Finansiell stabilitet och stringens bör vara vägledande vad gäller det framtida arbetet med kapitalmarknadsunionen. Centerpartiet har därför ställt sig bakom formuleringar som betonar vikten av balanserade räntenivåer som ett verktyg för att kontrollera skuldsättning och det allmänna risktagandet bland investerare. Sammantaget är detta betänkande ett välkommet inlägg i det fortsatta arbetet för att förbättra och fördjupa den europeiska kapitalmarknaden.
2020/10/08
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (A9-0192/2020 - Valerie Hayer)

Centerpartiet har genomgående innehaft en restriktiv position vad gäller utbetalningar och användning av Globaliseringsfonden. Mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts om EGF och dess effekter, så finner Centerpartiet att fonden inte uppnår några långsiktiga positiva effekter vad gäller återanställning, kompetensutveckling och sysselsättning.
2020/10/19
Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba)

Centerpartiet har ställt sig bakom denna rapport då den är ett viktigt steg för att realisera den digitala inre marknaden. Rapporten balanserar principer om rättvis konkurrens och kontroll med öppen och dynamisk näringsfrihet. Centerpartiet kommer att särskilt bevaka dessa aspekter i det kommande arbetet under mandatperioden.
2020/10/20
Employment and social policies of the euro area 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev)

Centerpartiet har tagit ställning emot detta betänkande då den innehåller ett flertal kompetensmässiga övertramp vad gäller relationen mellan EU och medlemsstaterna. Särskilt bekymmersamt är betänkandets interventionistiska inriktning vad gäller politikområden såsom arbetsmarknad, sociala skyddsnät, taxering, beskattningsrätt och hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av detta har Centerpartiet röstat emot betänkandet och dess politiska innehåll.
2020/10/21
Deforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt)

Världens skogar står under ökat tryck från olaglig skövling och bränder. EU har en viktig roll i att skydda världens skogar, och i att inte understöda produkter som främjar olaglig avverkning av skogar. Hållbara och avskogningsfria leveranskedjor med full transparens är ett av EU:s främsta verktyg för att påverka den avskogning som sker utanför EU:s gränser. Detta betänkande är avsett att göra just detta, men inkluderade även referenser som inskränker den nationella kompetensen på skogsområdet och användningen av skogsresurser inom EU. Som en markering för att jag inte kan ställa mig bakom dessa skrivningar i en i övrigt viktigt text, valde jag att avstå min röst vid den slutliga omröstningen.
2020/10/22
Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

Detta betänkande är ett viktigt steg i rätt riktning för en gemensam jordbrukspolitik för medborgare, natur och jordbrukare. Detta samtidigt som vi säkerställer en EU-omfattande ram med huvudmål för bland annat livsmedelssäkerhet, klimat och miljö. Det finns flera saker i den slutgiltiga texten som jag inte är nöjd med, där jag hade velat gå längre på flera områden. Men i det stora hela är betänkandet ett paradigmskifte och flera steg framåt mot mer ambitiösa åtgärder för att uppnå målen i den gröna given och för klimatneutralitet, och även få stärkta investeringar i djurvälfärd och i arbetet mot antibiotisk resistens samtidigt som vi stärker konkurrenskraften och förenklar för bönderna, jag röstade därför för detta betänkande i sin helhet.Mer specifikt fanns det ett ändringsförslag som avser att införa löne- och anställningsskydd i dessa bidragsvillkor. Att europeiska medborgare ska ha bra arbetsvillkor och arbetsmiljö är en självklarhet. Men ett EU-beslut är fel väg att lösa frågan då jag inte anser att man ska reglera arbetsvillkor på EU-nivå. Dessutom kommer detta att resultera i en ökad administrativ börda för bönderna, i en reform som ser till att förenkla för bönderna – som redan går på knäna. Jag röstade därför emot ändringsförslaget.
2020/10/23
Common agricultural policy: financing, management and monitoring (A8-0199/2019 - Ulrike Müller)

En av grundbultarna i den nya reformen till ett förenklat system fastställs genom förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av jordbrukspolitiken. Jag har hela tiden velat se ett skifte från att endast följa regler till ett resultatbaserat system. Jag har velat se en tydlig förenkling av systemet genom avskaffade dubbelkontroller från medlemsstaterna och kommissionen, prestationsbaserad rapportering och kontroller för att stimulera den faktiska användningen av miljöscheman samtidigt som medlemsstaterna levererar högre klimatförändringsmål och miljöambitioner i den gröna given. Tyvärr fanns det en majoritet i plenum för en hybridmodel, där både element av ett resultatbaserat system och ett regelbaserat system inkluderades, vilket kommer att öka byråkratin och försena den övergång som lantbruket måste göra. Därför valde jag att rösta emot sluttexten, och så röstade jag för att se till att den skickas tillbaka till jordbruksutskottet som får möjlighet att reda ut detta inför slutförhandlingen.
2020/10/23
Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

EU har harmoniserade regler för produkter på marknaden som fastställer vissa grundkriterier. I synnerhet huruvida det ska vara tillåtet för vegetariska produkter att använda köttrelaterade ord som burgare och korv som beskrivning av varan, anser jag att denna detaljreglering är helt onödig. Det viktiga är att konsumenten är väl informerad om vad produkten innehåller och kan fatta ett informerat beslut utifrån det. I sluttexten finns ett stycke om att förbjuda beskrivningar av växtbaserade produkter med mejeriliknande attribut såsom ”krämig”. Återigen är detta en onödig detaljreglering som ej bör ske på EU-nivå och inte är i linje med de ambitioner vi fastställer i den gröna given eller den reglering som existerar för produktmärkning. Jag röstade därför emot detta ändringsförslag. Slutligen så är det viktigt att EU har harmoniserade regler för produkter och samarbete inom jordbrukssektorn. I den slutliga texten från parlamentet fanns flera viktiga inslag inkluderade, bland annat fler möjligheter att förverkliga hållbarhetsinitiativ i livsmedelskedjan. Däremot gick ett flertal ändringsförslag igenom som väsentligt stör den fria marknaden och främjar en planekonomi. Allt detta sammantaget gjorde att jag valde att lägga ner min slutliga röst i detta ärende.
2020/10/23
Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

Centerpartiet stöder ambitiösa insatser och åtgärder för att stimulera den gröna omställningen.Betänkandet har i flera avseenden en bra balans mellan miljöambitioner och konkreta åtgärder som bidrar till goda resultat.För Centerpartiet är det finansiella aspekterna av betänkandet däremot inte acceptabla. Det handlar främst om möjligheten för EU att uppta egna resurser och införa självständig beskattningsrätt. Med anledning av betänkandets tydliga finansiella och skattemässiga fokus är det inte möjligt för Centerpartiet att fullt ut stötta betänkandet och dess innehåll.
2020/11/13
Decent and affordable housing for all (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak)

Centerpartiet har inte ställt sig bakom detta betänkande eftersom det på ett tydligt sätt gör avsteg ifrån den kompetensuppdelning som finns mellan EU och medlemsländerna. Betänkandet tar inte heller hänsyn till de skillnader som finns mellan och inom länder vad gäller bostadsregleringar, standarder och regler. Betänkandet anför dessutom en marknadsfientlig inställning som tar sig uttryck genom negativa skrivningar om den privata äganderätten.
2021/01/21
The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

Centerpartiet har inte kunnat ställa sig bakom betänkandets slutsatser eftersom det på ett tydligt sätt inte respekterar uppgörelsen mellan arbetsmarknadens parter på området från 2020. I betänkandet efterfrågas ett bindande direktiv vad gäller rätten till nedkoppling. Centerpartiet är av uppfattningen att dessa frågor bäst hanteras inom ramen för den sociala dialogen och ej genom tvingande lagstiftning.
2021/01/21
The gender perspective in the COVID-19 crisis and post-crisis period (A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald)

För Centerpartiet är det viktigt att beakta covidkrisens påverkan på jämställdheten, som visat sig påtaglig, varför vi stödjer andemeningen bakom betänkandet. Men flera problematiska delar i rapporten gör att vi avstod i slutomröstningen. Det föreslås att kommissionen ska ta fram bindande åtgärder kring lönetransparens och uppmaningar till könskvotering. Vi skulle också velat se starkare skrivningar om rättsstatsprincipen
2021/01/21
The EU Strategy for Gender Equality (A9-0234/2020 - Maria Noichl)

Centerpartiet ställer sig generellt sett bakom betänkandets andemening och har stöttat ett flertal skrivningar och slutsatser som betänkandet anför. Men den innehåller tydliga övertramp vad gäller EU:s befogenheter på det sociala området som gör att Centerpartiet tvingats avstå i den slutgiltiga omröstningen. Det gäller t.ex. krav på att medlemsstater ska implementera Work-Life Balance-direktivet, uppmaningen till länderna att införa fullt betald föräldraledighet, fri barnomsorg, sjukvård och öka pensioner och de sociala förmånerna, liksom löner.
2021/01/21
Establishing the Recovery and Resilience Facility (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru)

Centerpartiet har stöttat inrättandet av en facilitet för återhämtning och resiliens. För Centerpartiet är det särskilt viktigt att medlemsstaterna använder de tillgängliga resurserna på ett effektivt och framtidsinriktat sätt. Medel bör särskilt gå till insatser som främjar en grön omställning, fördjupar den inre marknaden och stimulerar den digitala utvecklingen.
2021/02/09
Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos)

Centerpartiet anser att sexköp i sig själv alltid ska anses vara olagligt, även om man som köpare inte visste om att personen som sålde sex var ett traffickingoffer. Att ha med ordet ”medvetet/medveten” här innebär att man ger människor möjligheten att friskriva sig från det man har gjort eftersom att man menar att man inte var medveten om att det var av ett traffickingoffer. På grund av detta, röstade Centerpartiet för att stryka ordet ”medvetet/medveten” i punkterna 22, 56 och 68.Angående ändringsförslag 6:Centerpartiet avstod från att rösta i denna fråga då vi ansåg det vara en svår avvägning. Vi anser att det finns flera dimensioner av att även de misstänktas advokater får tillgång till offrens namn. Att så få som möjligt ska ha kännedom om traffickingoffers namn, och att dessa inte ska förekomma i polisrapporter och istället hållas i separata filer, ser vi som en önskvärd utveckling, samtidigt som detta ska vägas mot aspekten av att det ska vara en rättssäker process för alla inblandade.Centerpartiet tycker inte att EU ska lagstifta om sociala frågor. Vi röstade för en uppmaning till medlemsstaterna att ta inspiration från den svenska sexköpslagen, och att se över att implementera en nationell lagstiftning som utgår ifrån den.
2021/02/09
Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty (A9-0006/2021 - Özlem Demirel)

Centerpartiet har röstat emot betänkandet och dess föreslagna åtgärder eftersom de på ett tydligt sätt överskrider EU:s befogenheter vad gäller arbetsmarknad och socialpolitik. Betänkandet innehåller direkt skadliga element för den svenska modellen, som införandet av minimiinkomster och minimilöner på EU-nivå och en europeisk arbetslöshetsförsäkring, och föreslår att ett socialt protokoll ska införas i EU-fördraget.
2021/02/09
Challenges ahead for women’s rights: more than 25 years after the Beijing Declaration and Platform for Action (B9-0114/2021)

Vi röstade för resolutionen som i stort är bra, men röstade emot skrivningar om direktivet om att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser, att EU-kommissionen ska blanda sig i arbetsmarknadsåtgärder som lönesättning eller lönetransparens med bindande åtgärder för samtliga företag, eller lagstadga om balans i arbetslivet. Vi tycker att arbetsmarknadspolitiska frågor, liksom sjukvårdsfrågor, ska beslutas om nationellt.
2021/02/11
A WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

Centerpartiet röstade för betänkandet om en koldioxidjusteringsmekanism då vi välkomnar en prissättning av våra utsläpp utanför EU för att förhindra koldioxidläckage från EU samt för att skapa mer konkurrenskraftiga villkor för vårt näringsliv. Vi ser dock att det finns två större punkter i betänkandet där vi är av avvikande åsikt. Vi anser att den fria tilldelningen av utsläppsrätter bör fasas ut samtidigt som en koldioxidjusteringsmekanism fasas in, för att inte subventionera europeisk industri. Vi delar inte heller betänkandets negativa syn på bioenergi.
2021/03/10
Corporate due diligence and corporate accountability (A9-0018/2021 - Lara Wolters)

Vi är positiva till due diligence i sin helhet och vi stödjer idén om att företag ska ta ett större ansvar för att motverka brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring i sin verksamhet. Vi ser dock två huvudsakliga problem med initiativbetänkandet. För det första tycker vi att det är bekymmersamt, och alltför ambitiöst, att man vill tvinga företag att ta ansvar för due diligence i hela värdekedjan. Ansvaret bör läggas där det kan påverkas, och då är det framförallt hos sina underleverantörer som företagen kan göra kontroller, men inte hos de led som kommer efter dem i värdekedjan.Vi röstade konsekvent för att få betänkandet mer fokuserat på stora bolag, då det är orimligt att små och medelstora företag ska ta ett lika stort ansvar för att kontrollera sina leverantörskedjor som stora företag. Dessvärre fick förslagen som rörde undantagen för små och medelstora företag inte tillräckligt stöd. Vi ser med oro på detta, då det kommande lagförslaget kan bli ett försök till ”one size fits all”-lösning som riskerar att kväva företagarnas befintliga arbete för due diligence.
2021/03/10
Equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD (A9-0014/2021 - Katrin Langensiepen)

Centerpartiet har varit drivande i betänkandet om likabehandling och stöttar slutsatserna i betänkandet. Centerpartiet har fått igenom skrivningar om vikten av att garantera fri rörlighet och säkerställa ekonomisk frihet och aktivitet för personer som har funktionsvariation. Centerpartiet har även fått igenom skrivningar vad gäller möjligheten för personer som har funktionsvariationer att delta i demokratiska val och rätten att uttrycka sin åsikt.
2021/03/10
European Semester: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0036/2021 - Markus Ferber)

Centerpartiet har stöttat betänkandets generella inriktning men röstat emot ett flertal formuleringar som tydligt flyttar beslutanderätten från medlemsstaterna till EU-nivån. För Centerpartiet är det viktigt att gränsdragningen mellan finans- och penningpolitiken förblir tydlig.
2021/03/11
European Semester: employment and social aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0026/2021 - Lina Gálvez Muñoz)

Centerpartiet har röstat emot ett flertal formuleringar som tydligt undergräver den svenska modellen, rättstraditionen och partsmodellen. För Centerpartiet är det särskilt viktigt att EU-program och EU-fonder används på ett effektivt sätt samt följs upp av en aktiv och skarp övervakning. Den europeiska planeringsterminen är ett viktigt verktyg för vissa medlemsländer för att identifiera nya reformer som ska bidra till tillväxt och stabilitet.
2021/03/11
Soil protection (B9-0221/2021)

Centerpartiet avstod i slutomröstningen om skydd av mark då vi ansåg att vissa av skrivningarna var för negativt inställda mot skogen och skogsbruket. Skogsbruk är nationell kompetens och något som varje enskild skogsägare ska besluta om, och därför inte något som ska beslutas om på EU-nivå. Dessutom är vissa av påståendena i resolutionen tvärsäkra, även om forskningen pekar åt olika håll.
2021/04/28
Digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax (A9-0103/2021 - Andreas Schwab, Martin Hlaváček)

Skattepolitiken ska även fortsättningsvis beslutas på nationell nivå, varför Centerpartiet motsätter sig uppmaningarna i resolutionen om att gå fram på EU-nivå och föreslå nya skatteregler om OECD-förhandlingarna om nya internationella ansatser för skattepolitiken inte leder till resultat m.m.
2021/04/28
Rail passengers' rights and obligations (A9-0045/2021 - Bogusław Liberadzki)

Centerpartiet har stöttat förslaget som helhet men vill se en än mer ambitiös inriktning, där tågpassagerare ska ha samma rättigheter som till exempel flygpassagerare. Därför röstade Centerpartiet för de lagda förslag som stärker tågpassagerares rättigheter för bland annat möjlighet till kompensation vid förseningar eller inställda avgångar samt en ökad tillgänglighetsanpassning. Det är särskilt viktigt för Centerpartiet att det ska vara enkelt att välja klimatsmarta resealternativ.
2021/04/29
European Child Guarantee (B9-0220/2021)

Centerpartiet stödjer resolutionens andemening om barn och ungas fri- och rättigheter. Centerpartiet har däremot tagit ställning mot delar av betänkandet, däribland skrivelser som tydligt förespråkar utökade befogenheter och kompetens för EU vad gäller sociala förmåner och barnomsorg. Mot bakgrund av detta har Centerpartiet avstått i den slutgiltiga omröstningen.
2021/04/29
The accessibility and affordability of Covid-testing (B9-0233/2021, B9-0234/2021)

För Centerpartiet är det viktigt att medlemsstaternas sjukvård erbjuder gratis covid-test till medborgare som misstänker att de har symptom, för att på så sätt effektivt kunna smittspåra och minska smittspridningen av viruset. Vidare anser vi det vara viktigt att testningen har en hög grad av tillgänglighet och att man inte ska behöva vänta för länge på att få ett covid-test. Men vi röstade inte för den text som uppmanade till att testning även ska vara gratis inom ramen för EU:s covid-19-certifikat. Vi ser att ett pristak på testerna inom ramen för certifikatet är en god idé för att kunna återinrätta den fria rörligheten. Vanligtvis anser vi som liberaler att pristak inte är något önskvärt, men i vissa undantagsfall ser vi det som ett nödvändigt ont, och det används exempelvis för roamingavgifter och bankavgifter. Vi anser dock att det är att gå för långt att kräva att samtliga tester inom ramen för certifikatet ska vara gratis.
2021/04/29
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2020/002 EE/Tourism - Estonia (A9-0158/2021 - José Manuel Fernandes)

Centerpartiet är i grunden kritiskt till denna fonds existens, primärt av två skäl. För det första bör den typ av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som fonden finansierar både beslutas och finansieras av medlemsstaterna själva. Det finns helt enkelt inget mervärde i att politik på detta område tar omvägen via Bryssel. För det andra bygger fonden på tanken att globalisering är något ensidigt negativt som behöver ”justeras”. Vi delar inte den uppfattningen. Just denna ansökan till EGF kommer dessutom från en del i den estniska ekonomin som redan fått del av stort nationellt stöd i återhämtningsåtgärderna. Därför röstade vi nej till förslaget.
2021/05/18
Challenges of sports events organisers in the digital environment (A9-0139/2021 - Angel Dzhambazki)

Centerpartiet valde att inte ta ställning för att illegala livesändningar av sport, däribland fotboll, ska tas bort av hosting service providers (HSP) inom 30 min från att de har upptäckts. Vi delar problemformuleringen i att de illegala livesändningarna medför ett stort intäktsbortfall och anser att detta förslag har vissa goda ansatser. Däremot anser vi att lösningen, dvs. att alla HSP:s ska åläggas att ta bort dessa inom 30 minuter, inte är bra. Dels riskerar detta att slå fel eftersom HSP:s kan råka ta ned en hel hemsida när man bara siktar in sig på en länk, dels innebär detta en potentiell risk att nätneutraliteten urgröps. Vidare ser vi att en stor byråkrati och administration skulle behöva sättas upp, och att det blir oproportionerligt att HSP:s kan bötfällas om de exempelvis tar bort innehållet minut 31 och inte minut 30.Vi anser dock att betänkandet hade en god ansats och ser problematiken, men vi instämmer inte i den föreslagna lösningen. Vi valde därför att avstå i slutomröstningen.
2021/05/18
The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries (A9-0115/2021 - Mónica Silvana González)

Centerpartiet anser att det måste till en ordentlig diskussion på global nivå vad som ska ingå i definitionen av vad en klimatflykting är. Att nu ta ställning för det genom att rösta för delar av detta betänkande, utan att fylla det med innehåll, anser vi vara fel. På samma sätt som klimatfrågan behöver lösas på global nivå, behöver vi samarbeta inom internationella organ för att utmejsla en gemensam definition av vad en klimatflykting är.Klimat som orsak till migration kan vara av olika magnituder, och vissa grupper kommer att vara mer utsatta än andra. Många människor kommer att behöva migrera permanent från sina hem på grund av utbredd torka. Då har man ingen möjlighet alls att stanna kvar i sina hemländer, eftersom det inte går att odla någon mat. Andra kanske kan bo kvar i sina hemländer som påverkats lindrigare av klimatförändringar, genom att EU och andra aktörer hjälper till med att bygga upp resiliens och klimatanpassning i länderna.Klimatförändringarna kommer att slå globalt och påverka befolkningar runtom hela vår planet. Då måste vi ha byggt upp en beredskap – både rent praktiskt i att ta hand om dessa, men framförallt rättsligt, genom en gemensam definition. I dag har vi ingen gemensam definition av detta, och där måste fokus ligga.
2021/05/18
Human rights protection and the EU external migration policy (A9-0060/2021 - Tineke Strik)

Centerpartiet valde att rösta nej till två ändringsförslag i detta betänkande, eftersom de ville villkora bistånd till tredjeland mot att länderna vidtar åtgärder som minskar migrationen från dessa länder. Principiellt anser vi att man inte bör villkora bistånd på detta sätt, dels då flera rapporter från välkända människorättsorganisationer har visat på att detta lett till att man finansierat statliga institutioner som dokumenterats vara ansvariga för grova övergrepp, dels då det politiskt sett är kontraproduktivt. Om vi vill framstå som en förkämpe för mänskliga rättigheter på global nivå, men samtidigt ingår avtal med tredje länder där vi betalar dem för att finansiera potentiella kränkningar av just mänskliga rättigheter, tappar vi mycket förtroende på den internationella arenan.Vi röstade även nej till det ändringsförslag som hänvisade till resolutionen från den 25 november 2020 om att villkora bistånd mot minskad migration, av samma anledningar som ovan.Emellertid anser vi att betänkandet i sin helhet hade många goda ansatser, poänger och idéer i övrigt. Därför röstade vi för betänkandet i slutomröstningen.
2021/05/19
2019-2020 Reports on Turkey (A9-0153/2021 - Nacho Sánchez Amor)

Centerpartiet är kritiskt till de alltför hårda skrivningarna som manar till att stoppa förhandlingarna mellan EU och Turkiet för ett eventuellt framtida EU-medlemskap för Turkiet. I realiteten har det sedan flera år inte pågått några förhandlingar pga. de försämrade relationerna, men vi ser en stor risk med att stänga den dörren alltför definitivt. Dock är andra delar av betänkandet bra, varför vi valde att rösta för det.
2021/05/19
Impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills (A9-0066/2021 - Radan Kanev)

Centerpartiet har valt att rösta emot betänkandet eftersom att det tydligt uttrycker en fientlighet vad gäller den fria rörligheten och EU:s inre marknad. Betänkandet välkomnar ett flertal bindande direktiv på EU-nivå vad gäller arbetsmarknadsområdet och det sociala området som Centerpartiet inte kan ställa sig bakom. För Centerpartiet är det självklart att en europeisk arbetsmarknad bör säkerställa trygga och säkra arbetsvillkor för alla. Vi anser att ansvaret till stor del fortfarande ligger på medlemsstaterna att införliva detta. I det sammanhanget misslyckas betänkandet med att befästa balansen mellan samordning på EU-nivå och insatser på medlemsstatsnivå.
2021/05/19
Accelerating progress and tackling inequalities towards ending AIDS as a public health threat by 2030 (B9-0263/2021)

Centerpartiet avstod i slutomröstningen på grund av att ett kontroversiellt tillägg röstades igenom i första omröstningen. Tillägget uppmanar EU att stödja Sydafrikas och Indiens initiativ inom WTO att tillfälligt upphäva patentreglerna för vaccinen mot covid-19. Vi anser att slopade patentregler inte är lösningen. Den tröga vaccinationskampanjen handlar inte om patentskyddet, utan om produktionskapaciteten. Pfizer/BioNTech behöver exempelvis 280 ingredienser och råmaterial från 86 tillverkare i 19 länder för att tillverka sitt vaccin. Därför är det viktigare att säkra värdekedjorna i produktionen än att bygga fler laboratorier. Dessutom skulle åtgärden frånta läkemedelsindustrin viktiga incitament för framtida investeringar i forskning och utveckling av samhällskritiska mediciner.Vidare anser Centerpartiet att fokus framgent bör vara att häva exportrestriktionerna för vaccin och dess råmaterial, att läkemedelsföretagen hjälper varandra ännu mer med rättigheter och produktion samt att vaccindoser fortsätter att doneras och exporteras globalt. Det var beklagligt att detta tillägg gjordes i en resolution som enbart skulle handla om den globala kampen mot hiv/aids.
2021/05/19
Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Case C-311/18 (B9-0267/2021)

Centerpartiet valde att rösta för denna resolution, eftersom vi anser att det är av största prioritet att vi skyddar svenskars och EU-medborgares data och hur denna hanteras. Det är av stor vikt att Irlands dataskyddsmyndighet sätter in fler resurser för att förbättra implementeringen av GDPR, mot bakgrund av att flera ”tech-jättar” har sitt säte i medlemsstaten samt att dessa bolag processar stora mängder data från EU-medborgare.Vidare anser vi det önskvärt att kommissionen höjer sina ambitioner i arbetet att kräva att USA:s dataskyddslagstiftning tangerar EU:s, för att säkra att data används på rätt sätt och att varje EU-medborgares integritet värnas till fullo. Vi anser även att om EU ställer krav på andra tredjeländer att matcha EU:s nivå av dataskyddslagstiftning, är det inte mer än rimligt att man gör så även gentemot USA.
2021/05/20
EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (A9-0179/2021 - César Luena)

För Centerpartiet är biologisk mångfald oerhört viktigt, vilket gör att politiken som föreslås måste vara bra. Tyvärr var en stor del av de politiska förslagen i förslaget till biologisk mångfaldsstrategi inte tillräckligt bra för att vi skulle kunna stötta dem. Strategin har en syn på att all natur i EU har samma behov av natur, även fast naturen ser väldigt olika ut, och mår väldigt olika i hela EU. Dessutom har strategin en väldigt problematisk ansats till det hållbara nordiska skogsbruket samt vill skydda enormt stora ytor utan att i någon större omfattning tala om kompensation till markägare.
2021/06/08
Meeting the Global Covid-19 challenge: effects of waiver of the WTO TRIPS agreement on Covid-19 vaccines, treatment, equipment and increasing production and manufacturing capacity in developing countries (RC-B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, B9-0310/2021, B9-0311/2021)

Den tröga utrullningen av vaccin handlar inte om patentskyddet, utan om produktionskapaciteten. Pfizer/BioNTech behöver exempelvis 280 ingredienser och råmaterial från 86 tillverkare i 19 länder för att tillverka sitt vaccin. Därför är det viktigare att säkra värdekedjorna i produktionen än att bygga fler laboratorier. Dessutom skulle åtgärden frånta läkemedelsindustrin viktiga incitament för framtida investeringar i forskning och utveckling av samhällskritiska mediciner. Vidare anser Centerpartiet att fokus framgent bör vara att häva exportrestriktionerna för vaccin och dess råmaterial, att läkemedelsföretagen hjälper varandra ännu mer med rättigheter och produktion samt att vaccindoser fortsätter att doneras och exporteras globalt. Att värna patent även på vaccin är också en garanti för fortsatta investeringar i forskning och utveckling för att klara framtida pandemier.
2021/06/09
Rule of Law situation in the European Union and the application of the conditionality regulation 2020/2092 (B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021)

Centerpartiet har i flera år drivit frågan om att sätta ett demokratilås på EU:s budget, för att värna både europeiska skattebetalare och alla EU-medborgares fri- och rättigheter. Sedan i januari 2021 har det varit möjligt att stoppa EU-stöd till de länder som bryter mot rättsstatens principer, men EU-kommissionen har konsekvent vägrat agera enligt gällande lagstiftning. Därför stod Centerpartiet helhjärtat bakom denna resolution, där Europaparlamentet meddelar att man drar EU-kommissionen inför EU-domstolen p.g.a. passivitet i frågan.
2021/06/10
European Citizens' Initiative "End the cage age" (B9-0296/2021, B9-0302/2021)

För Centerpartiet var det självklart att rösta för initiativet. För oss är det självklart att djur ska ha det bra och leva i miljöer som låter dem uttrycka sina naturliga behov i så stor utsträckning som det bara är möjligt.
2021/06/10
Promoting gender equality in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education and careers (A9-0163/2021 - Susana Solís Pérez)

Centerpartiet är positivt till betänkandets ansats och syfte, men vi valde att inte ta ställning i slutomröstningen. Anledningen till detta är att två problematiska tillägg röstades igenom. Det ena tillägget uppmanade alla parter att införa obligatorisk lönetransparens och det andra tillägget handlade om att införa könskvotering. Vi ställer oss inte bakom dessa skrivningar då vi anser att EU-kommissionen inte ska blanda sig i arbetsmarknadsåtgärder och framför allt inte införa bindande åtgärder för små och medelstora företag
2021/06/10
Use of technologies for the processing of data for the purpose of combating online child sexual abuse (temporary derogation from Directive 2002/58/EC) (A9-0258/2020 - Birgit Sippel)

Centerpartiet valde att rösta för den här frågan, då det är väldigt viktigt för oss att skydda barn från att bli utsatta för sexuella övergrepp online. Vi anser inte att den här frågan handlar om huruvida man ska ställa frågan om att skydda barn från att utsättas för sexuella övergrepp online mot att värna den enskildas integritet på internet. Det handlar om att värna barns integritet på internet. Vidare kommer vi dessutom att noga bevaka och följa den här frågan så att implementerandet inte inskränker den enskildes integritet online och relevant dataskyddslagstiftning.
2021/07/06
European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (A9-0222/2021 - Gabriel Mato)

Centerpartiet valde att avstå i omröstningen eftersom vi motsätter oss att stöd ska kunna ges till kapacitetshöjande åtgärder. Att vi valde att inte rösta nej beror på att mängden medel som allokerats för kapacitetshöjande åtgärder har minskat över tid, vilket vi ser som positivt.
2021/07/06
Trade related aspects and implications of COVID-19 (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt)

EU:s möjlighet att ha beredskap och motståndskraft att bemöta utmaningar såsom pandemier är starkt ihopkopplad med vår öppenhet och handel med omvärlden. Diversifierade värdekedjor gör EU mindre sårbart och bygger välstånd genom specialisering. Detta reflekteras i betänkandet och därför röstade vi för det. Detta trots att det också fanns vissa skrivningar som vi inte ställer oss bakom, såsom att de globala reglerna för patenträtt har orsakat problem för EU:s och världens produktion av vaccin. Centerpartiet stödjer ett starkt regelverk för immaterialrätt och ser dess nytta för fortsatt konkurrenskraft för läkemedelsbolag och deras möjlighet till innovativ forskning som kommer vara avgörande för att ta oss igenom framtida pandemier.
2021/07/06
Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 (A9-0194/2021 - Beata Szydło)

Centerpartiet har ställt sig bakom betänkandets andemening då det bidrar med viktiga ställningstaganden rörande demografiska utmaningar inom EU. Centerpartiet har inte ställt sig bakom ställningstagande som rör bildandet av nya hälso- och sjukvårdsinitiativ på unionsnivå, inte heller bildandet av en ny vårdgaranti på EU-nivå.
2021/07/07
Review of the macroeconomic legislative framework (A9-0212/2021 - Margarida Marques)

Centerpartiet har ställt sig bakom betänkandets andemening då det på ett välavvägt sätt adresserar viktiga makroekonomiska initiativ i ljuset av covid-19-pandemin. Centerpartiet har inte stöttat bildande av nya gemensamma skuldmekanismer eller permanentande av generösare statsstödsregler samt skuldregimer.
2021/07/08
Objection pursuant to Rule 111(3): Criteria for the designation of antimicrobials to be reserved for the treatment of certain infections in humans (B9-0424/2021)

. – Centerpartiet röstade emot invändningen, och därmed för kommissionens delegerade akt. Detta eftersom vi anser att kommissionen i sitt förslag följer One Health -principen, och därmed på ett bra sätt har sett till människor, djur och miljö. En ansvarsfull antibiotikaanvändning är av största vikt, men att i princip helt förbjuda att ge antibiotika till djur riskerar deras välmående och liv.
2021/09/15
Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0262/2021 - Lucia Ďuriš Nicholsonová)

. – Centerpartiet har valt att avstå i slutomröstningen om detta betänkande. Betänkandet tenderar att lägga fram förslag som överskrider EU:s befogenheter, särskilt vad gäller arbetsrättsliga och skattepolitiska avseenden. Centerpartiet delar inte heller betänkandets slutsats att EPSR ska genomsyra den europeiska planeringsterminen samt vara vägledande vad gäller finanspolitiska beslut och riktlinjer.
2021/09/15
Fair working conditions, rights and social protection for platform workers - New forms of employment linked to digital development (A9-0257/2021 - Sylvie Brunet)

. – Centerpartiet har valt att avstå i slutomröstning om detta betänkande. Betänkandet lyfter i flera avseenden fram positiva aspekter av plattformsekonomin. Centerpartiet ställer sig däremot inte bakom förslag om att harmonisera arbetsrättsliga definitioner såsom arbetstagarbegreppet. Det är viktigt att medlemsstaterna ges möjlighet att själva identifiera en väg för att säkra rättvisa arbetsvillkor utifrån respektive lands rättstraditioner.
2021/09/15
Plans and actions to accelerate a transition to innovation without the use of animals in research, regulatory testing and education (RC-B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021, B9-0432/2021)

. – Centerpartiet vill, där det är möjligt, se en så snabb utfasning som möjligt av djurförsök. Att testa produkter på djur, även när det finns fullgoda alternativ, är inget EU ska göra.
2021/09/15
Situation in Afghanistan (RC-B9-0455/2021, B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021)

. – Centerpartiet valde att rösta emot delar av punkt 51. Detta eftersom delar av denna punkt berörde frågan om en gemensam försvarsunion. Centerpartiet står inte bakom förslaget att införa en gemensam försvarsunion. I stället anser vi att Sverige bör gå med i Nato, och att ett europeiskt försvarssamarbete främst ska ske inom ramen för Nato-samarbetet.
2021/09/16
Farm to Fork Strategy (A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann)

Jord till bord-strategin lägger vägen för en mer hållbar livsmedelssektor. Det är en viktigt strategi som bland annat innehåller skarpa skrivningar om minskat antibiotikaanvändande, en försiktigt positivitet gentemot nya växtförädlingsmetoder samt krav på höjd djurvälfärd över hela unionen. Centerpartiet anser inte att vi ska ha krav på bindande reduktion av gödningsmedel och växtskyddsmedel, vilket föreslås i strategin. Vi har markerat mot detta i alla omröstningar samt fått igenom att de föreslagna reduktionerna ska utgå från medlemsstaterna tidigare gjorda reduktioner. Detta är väldigt viktigt för Sverige, då vi redan gjort stora reduktioner.
2021/10/19
Protecting workers from asbestos (A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen)

Centerpartiet har tagit ställning för betänkandets slutsatser, att arbetet på europeisk nivå med att minska asbesthalterna måste intensifieras. Centerpartiet välkomnar betänkandets fokus på en förbättrad arbetsmiljö för europeiska arbetstagare, att arbetet måste följa beprövad vetenskap och inte leda till kostnadsdrivande åtgärder utan positiva resultat.
2021/10/19
General budget of the European Union for the financial year 2022 - all sections (A9-0281/2021 - Karlo Ressler, Damian Boeselager)

Europaparlamentets förslag till EU:s budget för 2020 innehåller viktiga ökningar av insatser för att nå klimatmålen och förbereda för ökade målsättningar vad gäller satsningar på klimatinvesteringar. Jag beklagar att budgeten inte är mer restriktiv på andra utgiftsområden, och Centerpartiet står inte bakom skrivningar som hänvisar till införandet av flera nya egna resurser för att finansiera EU:s budget framöver. Därför valde Centerpartiet att avstå i slutomröstningen.
2021/10/20
Pandora Papers: implications on the efforts to combat money laundering, tax evasion and avoidance (B9-0527/2021, RC B9-0530/2021, B9-0530/2021, B9-0531/202)

Centerpartiet har tagit ställning för betänkandet och dess politiska inriktning, att genom ökat samarbete mellan medlemsstater förhindra illegala skatteupplägg och skattesmitning. Centerpartiet anser fortsatt att frågor som rör skatter ska beslutas på medlemsstatsnivå.
2021/10/21
2019 Discharge: European Border and Coast Guard Agency (A9-0270/2021 - Ryszard Czarnecki)

Centerpartiet röstade nej till att ge Frontex ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Detta då vi anser att myndigheten inte har gjort nog för att försäkra sig om att så kallade pushbacks av asylsökande inte kommer att ske igen samt att man inte arbetat snabbt nog för att anställa de tjänstemän som har i uppgift att bevaka att de fundamentala rättigheterna inom unionen skyddas och genomsyrar hela myndighetsutövandet. Sammanfattningsvis så har vi väldigt svårt att se att Frontex har gjort nog hittills för att förbättra sitt interna arbete och för att det ska ske i samklang med EU:s värderingar. Därför kunde vi inte, med respekt mot våra medborgare, rösta för detta denna gång.
2021/10/21