BETA

5 Written explanations of Jarosław DUDA

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014.Cieszę się, że budżet programu został zwiększony. Podobnie jak sprawozdawca uważam, że poza kwestiami związanymi z pandemią COVID-19 program powinien obejmować szereg działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia oraz inwestowania we wczesną diagnostykę i badania przesiewowe w celu poprawienia profilaktyki i wykrywania chorób na jak najwcześniejszym etapie.Popieram uwzględnienie w sprawozdaniu zagadnienia zdrowia psychicznego. Szacuje się, że w Unii Europejskiej koszty obniżenia produktywności spowodowanego depresją wynoszą ponad 70 miliardów euro rocznie. Mimo to 3 na 4 osoby cierpiące na depresję nie uzyskują adekwatnego wsparcia. Jest to palący problem, któremu w programie powinna zostać poświęcona należna uwaga.
2020/11/13
Tackling homelessness rates in the European Union (B9-0363/2020)

Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie zajęcia się poziomem bezdomności w UE, ponieważ jest to dobry i kompleksowy dokument.Popieram wniosek do Komisji Europejskiej o zaproponowanie unijnych ram dla krajowych strategii na rzecz przeciwdziałania bezdomności oraz potrzebę współpracy międzyresortowej i międzyrządowej przy opracowywaniu i wdrażaniu takich strategii. Uważam za niezbędne włączenie organizacji działających na rzecz walki z bezdomnością oraz innych zainteresowanych stron do wszelkich prac na wszystkich szczeblach.W obecnej sytuacji, kiedy bezdomni są jedną z grup społeczeństwa najbardziej narażonych na zdrowotne oraz gospodarcze skutki pandemii COVID-19, dobra i efektywna strategia jest niezbędna. Dlatego uważam, że wymiana najlepszych praktyk, zapobieganie, wczesna interwencja oraz wzrost roli lokalnych i regionalnych służb zabezpieczenia społecznego przyczyni się do wprowadzenia zdecydowanych planów działania oraz wdrożenia innowacyjnych podejść, a co za tym idzie konsekwentnego zmniejszania liczby bezdomnych osób.Dziękuję za uwagę
2020/11/23
EU Association Agreement with Ukraine (A9-0219/2020 - Michael Gahler)

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego układu o stowarzyszeniu z Ukrainą, ponieważ uważam, że to bardzo dobry i kompleksowy dokument.Cieszę się, że w sprawozdaniu podkreślono znaczenie bezprecedensowych pakietów pomocowych przyznanych Ukrainie przez Unię Europejską, a w szczególności długoterminowej pożyczki w wysokości 1,2 mld euro udzielonej na bardzo korzystnych warunkach. Liczę, że wypłata 600 mln euro z tytułu pierwszej transzy tej pomocy zostanie należycie wykorzystana na wdrożenie kompleksowych środków ochrony socjalnej, a tym samym przyczyni się do łagodzenia skutków kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19Ponadto popieram zawarte w sprawozdaniu wezwanie do poprawy stanu systemu ochrony zdrowia publicznego, zwłaszcza w zakresie zwalczania korupcji i kumoterstwa. Uważam, że tylko przejrzyste procedury zakupu sprzętu medycznego, a także szczepionek przeciw COVID-19 pozwolą uniknąć nieproporcjonalnie wysokich cen podczas panującej pandemii.
2021/02/10
Chemical residues in the Baltic Sea based on petitions 1328/2019 and 0406/2020 under Rule 227(2) (B9-0224/2021)

Głosowałem za przyjęciem rezolucji na temat pozostałości substancji chemicznych w Morzu Bałtyckim. Jako członek Komisji Petycji cieszę się, że niejednokrotnie efektem składanych przez obywateli petycji jest rezolucja całego Parlamentu Europejskiego, jak miało to miejsce w tym przypadku. Jak wynika z tekstu dokumentu, co najmniej 50 tys. ton tej broni konwencjonalnej i chemicznej zawierającej substancje niebezpieczne zostało zatopionych w Morzu Bałtyckim od zakończenia II wojny światowej. To wstrząsająca liczba. Zgadzam się całkowicie z autorami rezolucji, że konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zbadanie dokładnych lokalizacji skażonych obszarów, zaproponowanie przyjaznych dla środowiska i opłacalnych rozwiązań mających na celu oczyszczanie zanieczyszczeń, a także prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych.
2021/04/26
Macro-financial assistance to Ukraine(C9-0028/2022)

Głosowałem za przyznaniem pomocy makrofinansowej dla Ukrainy, ponieważ uważam, że jest to działanie niezbędne dla wsparcia stabilizacji finansowej i politycznej w tym kraju. Polska od wielu lat jest nieodmiennie rzecznikiem Partnerstwa Wschodniego, w tym postępującego zbliżenia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Dotychczasowe osiągnięcia, a zwłaszcza układ stowarzyszeniowy, pokazują, że Ukraina jest poważnym, stabilnym partnerem, zdeterminowanym do przeprowadzenia reform, zgodnie ze standardami europejskimi.Działania Rosji spowodowały poważne napięcia geopolityczne, spadek zaufania międzynarodowych inwestorów, a w konsekwencji odpływ kapitału zagranicznego, spadek wartości hrywny w stosunku do dolara i bezprecedensową inflację. W tej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wsparcia naszemu partnerowi, Ukrainie. Wsparcie takie jest zarówno wyrazem solidarności – jednej z podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska – jak i koniecznym działaniem na rzecz stabilności w Europie.
2022/02/16