BETA

Activities of Niels FUGLSANG

Plenary speeches (8)

State of implementation of anti-money laundering legislation (debate)
2019/09/18
Dossiers: 2019/2820(RSP)
The situation in the Philippines, including the case of Maria Ressa
2020/09/17
Dossiers: 2020/2782(RSP)
Reforming the EU policy framework to stop tax avoidance in the EU after the OpenLux revelations (continuation of debate)
2021/03/10
Digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax (debate)
2021/04/28
Dossiers: 2021/2010(INI)
A European strategy for energy system integration – A European strategy for hydrogen (debate)
2021/05/17
Dossiers: 2020/2241(INI)
European solutions to the rise of energy prices for businesses and consumers: the role of energy efficiency and renewable energy and the need to tackle energy poverty (debate)
2021/10/06
Climate, Energy and Environmental State aid guidelines (“CEEAG”) (debate)
2021/10/19
UN Climate Change Conference in Glasgow, the UK (COP26) (debate)
2021/10/20

Shadow reports (2)

REPORT on a comprehensive European approach to energy storage
2020/07/02
Committee: ITRE
Dossiers: 2019/2189(INI)
Documents: PDF(218 KB) DOC(74 KB)
Authors: [{'name': 'Claudia GAMON', 'mepid': 197632}]
REPORT on digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax
2021/03/30
Committee: ECON
Dossiers: 2021/2010(INI)
Documents: PDF(223 KB) DOC(83 KB)
Authors: [{'name': 'Andreas SCHWAB', 'mepid': 28223}, {'name': 'Martin HLAVÁČEK', 'mepid': 197526}]

Institutional motions (1)

JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Philippines, including the case of Maria Ressa
2020/09/16
Dossiers: 2020/2782(RSP)
Documents: PDF(162 KB) DOC(55 KB)

Oral questions (4)

Animal welfare and the new Green Deal
2020/02/10
Documents: PDF(51 KB) DOC(10 KB)
Concerted plans and actions to transition to innovation without the use of animals in the EU
2020/12/18
Documents: PDF(51 KB) DOC(11 KB)
Plans and actions to accelerate a transition to innovation without the use of animals in research, regulatory testing and education
2021/06/09
Documents: PDF(64 KB) DOC(11 KB)
An EU ban on the use of wild animals in circuses
2021/10/11
Documents: PDF(51 KB) DOC(11 KB)

Written explanations (95)

A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker, at medlemsstaterne og EU’s institutioner hurtigst muligt når til enighed om en ny flerårig finansiel ramme (FFR). Det kræver et godt forhandlingsrum, og det kræver, at forhandlingerne ikke bliver yderligere kompliceret af også at skulle tage stilling til en nødplan. En nødplan vil nemlig åbne op for mange af de samme problemer, som har forårsaget, at FFR-forhandlingerne i forvejen er trukket i langdrag. Samtidig hæfter Socialdemokratiet sig ved, at det i artikel 312, stk. 4, i TEUF fastslås, at gyldighedsperioden, uanset vedtagelsen af en nødplan, forlænges for de lofter og andre bestemmelser, der gælder for den foregående finansielle rammes sidste år. De danske socialdemokrater har derfor valgt at stemme imod beslutningsforslaget om en nødplan.
2020/05/13
Discharge 2018: EU general budget - European Parliament (A9-0021/2020 - Maria Grapini)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Kontrollen skal udføres af fagprofessionelle, og eventuel fejlbrug af midlerne skal sanktioneres. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelser på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19.000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring.Vi mener, at Parlamentet skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle dets ansatte og beklager de kedelige rapporter om forringelser for servicemedarbejdere, der er ansat via kontrahenter og underkontrahenter; vi opfordrer derfor til en udredning af forholdene for dette personale.
2020/05/14
Discharge 2018: eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at Den Europæiske Union naturligvis har en forpligtelse til at sikre, at Den Europæiske Udviklingsfond ikke igangsætter projekter, der risikerer at involvere tvangsarbejde.Vi er derfor opmærksomme på den sag, der netop er rejst af Foundation Human Rights for Eritreans omkring et støttet udviklingsprojekt i Eritrea med formodet brug af tvangsarbejde.Den omtalte sag omhandler et byggeprojekt igangsat i 2019, hvor denne decharge omhandler det økonomiske regnskab for 2018. Vi ser med alvor på den verserende sag og følger den med henblik på fremtidige decharges.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget – Commission and executive agencies (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker en fuld udfasning af EU's landbrugsstøtte. Vi anerkender, at dette er en langvarig ambition og arbejder derfor samtidig for en omfattende revision af ordningen, således at alle offentlige midler understøtter en grøn omlægning af Europas landbrug, der i dag står for mere end 10 % af EU's samlede CO2-udslip. EU's landbrugsstøtte skal være på linje med en samlet overholdelse af Paris-aftalen.Socialdemokratiet står fuldt og helt fast på, at asyl- og indvandringspolitikken, herunder spørgsmål om hjemsendelse, alene skal bestemmes af de danske myndigheder, og at der ikke skal fastlægges detailpolitik herfor i beslutninger fra Europa-Parlamentet. Vi arbejder for en retfærdig og realistisk udlændingepolitik, der beskytter Europas ydre grænser og sikrer, at ingen behøver flygte fra deres hjemlande.
2020/05/14
Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021 (A9-0102/2020 - Olivier Chastel)

. – Vi støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge, og glæder os over de forbedringer, der er lavet de seneste år, omend målet ikke er nået endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne herom, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.Vi mener, det er godt, at Europa-Parlamentets regler for medlemmernes rejser opdateres, og at medlemmerne opfordres til bæredygtig adfærd både økonomisk og klimamæssigt. Vi er samtidig optagede af, at reglerne ikke spænder ben for medlemmernes arbejde. Det skal fortsat være muligt at deltage i vigtige møder, selv hvis de en sjælden gang imellem indkaldes med så kort varsel, at flybilletten er dyr.
2020/05/14
New MFF, own resources and Recovery plan

. – De danske socialdemokrater står fast på, at en kommende flerårig finansiel ramme og genopretningsplan skal være både grøn og retfærdig. Samtidig skal finansieringen også være realistisk og ansvarlig. En kommende FFR eller genopretningsplan må ikke betyde, at enkelte lande er nødt til at skære i f.eks. egen velfærd, fordi de skal finansiere et højere EU-budget. Derudover mener vi ikke, at fælles europæisk gældshæftelse er vejen ud af den nuværende økonomiske tilbagegang.De danske socialdemokrater stemte derfor imod beslutningsforslaget om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen, idet den både lægger op til en kraftig forhøjelse af det europæiske budget og indførelse af fælles europæiske obligationer. Det betyder imidlertid ikke, at forslaget er blottet for positive tiltag. I Socialdemokratiet støtter vi op om, at en kommende FFR og genopretningsplan skal prioritere den grønne omstilling og bygge på de traktatfæstede værdier. Samtidig ser vi positivt på idéen om en europæisk finansskat. Disse delelementer vil vi arbejde for bliver virkeliggjort i det endelige budget og i den endelige genopretningsplan.
2020/05/15
Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs)

. – De danske socialdemokrater støtter tiltag, der kan være med til at bekæmpe svig og misbrug af EU-midler, momssvig samt andre skatteanliggender. Derfor bakker de danske socialdemokrater op om betænkningen om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser, der blandt andet anerkender problemerne med, at den grænseoverskridende e-handel med varer udgør en væsentlig kilde til skattesvig i EU.Enkelte punkter burde imidlertid være ledsaget af dokumentation. Det gælder f.eks. punkt 14, der eksplicit fremhæver bestemte lande og offentlige aktører for at have misbrugt EU-midler. Vi er ikke uenige i hensigten med punktet, men vi mener, at sådanne påstande til hver en tid bør understøttes med fornøden dokumentation. Derfor valgte de danske socialdemokrater at stemme gult i forbindelse med dette specifikke punkt. Ligeledes valgte de danske socialdemokrater, at stemme gult i forbindelse med alle forslag vedrørende EPPO, da Danmark som følge af retsforbeholdet ikke er en del af denne institution.
2020/07/09
Transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis (amendment of Regulation (EU) 2016/1628) (C9-0161/2020)

. – Vi danske socialdemokrater i EU er opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at udsætte visse reguleringstiltag for at imødekomme industrien under covid-19-krisen. Vi henstiller dog til, at pandemien ikke bliver en undskyldning for at slække unødigt på vigtige miljøkrav, der skal mindske forurening, fremme luftkvaliteten, skåne miljøet og klimaet og i sidste ende redde liv og natur. Derfor er vi skeptiske over for nærværende forslags fristforlængelse på 12 måneder. 6 måneder havde med stor sandsynlighed været nok. Vi glæder os dog over, at der ikke er nogen revisionsklausul i den vedtagne tekst, hvorfor vi støtter forslaget.
2020/07/10
The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020)

. – Vi danske socialdemokrater i EU går ind for øget samarbejde mellem medlemsstaterne, blandt andet baseret på erfaringerne fra covid-19-pandemien. Således støtter vi initiativer, der forbedrer mulighederne for at reagere på lignende sundhedskriser i fremtiden og for at indsamle og dele viden. Vi støtter ikke bevægelser mod traktatændringer, da de ikke er nødvendige for et øget samarbejde mellem landene, ligesom vi ikke støtter tanken om en decideret sundhedsunion med videre beføjelser over for medlemsstaterne som f.eks. minimumsstandarder for sundhedssektoren. Vi mener desuden, at det er positivt, at der er fundet finansiering til EU4Health i den kommende flerårige finansielle ramme, og vi mener samtidig, at det er afgørende, at fremtidig finansiering findes inden for samme ramme, så der ikke er behov eller mulighed for senere at udvide EU4Health og trække penge fra andre dele af EU’s eller medlemsstaternes budgetter.
2020/07/10
Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser gerne en styrkelse af EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Styrkelsen er vigtig, fordi den er med til at sikre EU's handlekraft i kriser. Det være sig store naturbrande, oversvømmelser eller, som vi ser nu, sygdomsudbrud. Mekanismen skal dog ikke begrænse sig til sundhedskriser. Det er vigtigt, at hvert medlemsland gør sit yderste for selv at have det bedst mulige beredskab til krisesituationer, og at EU's civilbeskyttelsesmekanisme dermed kun skal aktiveres for at løfte de områder, som ikke med rimelighed kan forventes løftet af hvert enkelt land. Særligt de såkaldte ”high impact low probability-kriser”. Det er vigtigt for os, at civilbeskyttelsesmekanismen også i fremtiden fungerer gennem samarbejde mellem lande og med respekt for, at civilbeskyttelse er et nationalt anliggende. Vi ønsker samtidig, at finansieringen til styrkelsen holdes inden for rammerne af den aftale, som EU's stats- og regeringschefer har indgået om de kommende års EU-budget.
2020/09/16
Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den aftale, som Det Europæiske Råd nåede frem til i slutningen af juli. Aftalen sikrer en god balance mellem investeringer, rabatter og egne indtægter. Derfor stemte de danske socialdemokrater imod Europa-Parlamentets ændringsforslag til rådsbeslutningen om loftet for og indførelsen af nye egne indtægter. Vi er uenige i, at de nationale rabatordninger afskaffes, at lofterne for egne indtægter hæves mærkbart, og at omkostningerne forbundet med tilbagebetalingen af lånene i ’New Generation EU’ skal dækkes fuldt af nye egne indtægter. Vi mener, at der er brug for at modernisere det europæiske budget, således at EU kan få frigivet ressourcer til tilbagebetalingen.De danske socialdemokrater er ikke ideologiske modstandere af nye egne indtægter. Vi mener, der er brug for EU-koordinering på områder som en fælles bund under selskabsskatten og en finansiel transaktionsskat, men vi mener ikke, at den fælles koordinering skal føre til fælles inddrivelse. EU skal ikke opkræve og inddrive skatter, det skal medlemslandene. Vi kræver derfor at se konkrete og udførlige forslag, før vi tager stilling til nye egne indtægter. Derfor stemte vi imod flere konkrete forslag, fordi vi afventer de konkrete beskrivelser af forslagene.
2020/09/16
Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser oprettelsen af en Fond for Retfærdig Omstilling (FRO) som afgørende for at få hele EU med i kampen mod klimaforandringer. En sådan fond skal understøtte en social retfærdig omstilling og målrette EU's støttekroner mod grønne teknologier. Vi bakker derfor op om Kommissionens initiativ. Europa-Parlamentet har i sin betænkning imidlertid valgt at tillade, at fondens midler kan bruges til udvidelse af naturgasinfrastruktur. Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet står fast på, at alle direkte og indirekte subsidier til fossile brændsler i EU skal afvikles. Derfor kan vi ikke bakke op om, at EU's nye, grønne fond bruges til nye investeringer i teknologier, som langt ind i fremtiden vil låse EU til sort energi. Vi støtter Rådets og Kommissionens holdning om at ekskludere alle fossile brændsler fra fondens støttekriterier.
2020/09/16
Implementation of National Roma Integration Strategies: combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter arbejdet for at bekæmpe negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa. Europa-Parlamentets betænkning beskriver i vid udstrækning kompleksiteten af problemstillingen, der krydser både uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet og sundhed. Vi kan dog som udgangspunkt ikke bakke op om et juridisk bindende EU-direktiv for integrationen af personer med roma-baggrund, da dette er et nationalt anliggende. Danmark har ikke tradition for at målrette integrationslovgivning mod specifikke befolkningsgrupper, og vi mener ikke, at dette bør ændre sig.
2020/09/17
Cultural recovery of Europe

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter op om kultursektoren og mener, at job her er lige så vigtige som job i andre sektorer. Dermed fortjener kultursektoren også den samme hjælp og støtte som andre sektorer. Vi kan dog ikke støtte at give job i kultursektoren særstatus med store øremærkede bevillinger under genopretningsfonden, da det risikerer at gøre genopretningen ufleksibel, ligesom det risikerer at udelukke andre trængende jobkategorier.
2020/09/17
Covid-19: EU coordination of health assessments and risk classification and the consequences on Schengen and the single market (RC-B9-0257/2020)

. – De danske socialdemokrater støtter initiativer, der kan være med til at forbedre koordinationen mellem medlemsstaterne i forhold til retningslinjer, foranstaltninger og dataindsamling med henblik på at begrænse smittespredningen og undgå unødig forvirring hos borgerne. Derfor bakker de danske socialdemokrater op om Europa-Parlamentets beslutning om bedre koordinering af sundhedsvurderinger og restriktionernes konsekvenser for det indre marked.De danske socialdemokrater står dog fast ved, at det er et nationalt anliggende at beskytte egne befolkningers sikkerhed og sundhed ved for eksempel at indføre midlertidige indrejseforbud for befolkninger fra højrisikolande. Ligeledes mener vi, at medlemsstaterne generelt set har tacklet coronakrisen på en fornuftig og forsvarlig måde. Derfor er vi heller ikke enige i alle formuleringer eller forslag til tiltag i beslutningen, men vi støtter ambitionerne om bedre koordinering af restriktioner og behovet for at vende tilbage til et indre marked uden unødvendige barrierer.
2020/09/17
European Climate Law (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter høje ambitioner for EU’s reduktionsmål for drivhusgasser i 2030. Vi mener, at det er vigtigt, at Europa-Parlamentet lægger størst muligt pres på medlemsstaterne, for at de skal enes om et højt mål for hele EU, og ikke mindst for at de sætter ambitiøse nationale mål.Det er samtidig vigtigt, at der aftales en ny byrdefordeling for de kommende fælles reduktioner, som sikrer, at ambitiøse lande som eksempelvis Danmark ikke tvinges til at presse egne, nationale mål yderligere. Desuden skal samme byrdefordeling sikre, at alle lande fastsætter så ambitiøse mål som muligt.
2020/10/07
Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter Parlamentets henstillinger til indførelsen af en retsakt om digitale tjenester. Formålet med henstillingerne er blandt andet at forpligte store platformsvirksomheder til at fjerne ulovligt indhold på deres hjemmesider, når de bliver gjort opmærksomme herpå. Det formål bakker de danske socialdemokrater op om. Samtidig støtter vi, at de grundlæggende principper i e-handelsdirektivet bevares, at de juridiske smuthuller for virksomheder fra tredjelande fjernes, og at princippet om, at "hvad der er ulovligt offline, også er ulovligt online" indføres.De danske socialdemokrater havde dog gerne set, at definitionen om aktive og passive platforme blev tydeligere, således at platformene reelt kan holdes ansvarlige, hvis de ikke fjerner ulovlige produkter, efter at de er blevet gjort opmærksomme på deres eksistens. Ligeså havde vi gerne set en klarere skelnen mellem ulovligt "indhold" (tekster, videoer mv.) og ulovlige produkter.
2020/10/20
Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online (A9-0177/2020 - Tiemo Wölken)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter Parlamentets henstillinger til indførelsen af en retsakt om digitale tjenester. Formålet med henstillingerne er blandt andet at bidrage til at sikre retfærdige regler og rettigheder med hensyn til indholdsstyring samt procedurer for indholdsmoderation på onlineplatforme, herunder sociale medier. Det formål bakker de danske socialdemokrater op om. Samtidig støtter vi, at der indføres en række foranstaltninger med henblik på at begrænse og fjerne ulovligt indhold på platforme, samt at der oprettes tvistbilæggelsesorganer til det formål at træffe afgørelser, hvis en beslutning om nedtagning af indhold bestrides. For de danske socialdemokrater er det helt afgørende, at de nye foranstaltninger ikke kompromitterer ytringsfriheden eller for den sags skyld pålægger indholdsplatformene et redaktionelt ansvar. Det ansvar må til hver en tid pålægges den enkelte, og herigennem også de virksomheder og medier, der benytter sig af tjenesterne.
2020/10/20
Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter op om en risikobaseret tilgang til kunstig intelligens, hvor et pålideligt og menneskecentreret brug af teknologien går hånd i hånd med innovation, økonomisk vækst og konkurrenceevne. Derfor støtter vi også Parlamentets betænkning om indførelsen af en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier. Særligt er vi positive over for, at betænkningen anerkender behovet for en differentieret og risikobaseret tilgang til kunstig intelligens, samt at der opfordres til bedre koordination mellem medlemsstaterne med henblik på at identificere bedste praksis. Endelig er det positivt, at kunstig intelligens og relaterede teknologier anses for at spille en central rolle for fremtiden, herunder i forhold til at indfri FN’s verdensmål.På enkelte områder går betænkningen imidlertid en anelse længere end ønsket. Således er kriterierne for at blive vurderet som et højrisikosystem og/eller teknologi for brede, hvilket betyder, at mange – også forholdsvis ufarlige – systemer og teknologier risikerer at blive omfattet af denne kategorisering og dermed pålagt regler og foranstaltninger. Dette kan i værste fald hæmme innovationen. Ligeledes støtter de danske socialdemokrater heller ikke op om de opfordringer, der vedrører ændringer af skattesystemer og nedsættelse af arbejdstid. Dette må og skal forblive et nationalt anliggende.
2020/10/20
Civil liability regime for artificial intelligence (A9-0178/2020 - Axel Voss)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at udviklingen af kunstig intelligens og relaterede teknologier har bibragt en række juridiske udfordringer i forhold til den eksisterende ramme for erstatningsansvar. For eksempel kan det være svært at afgøre, hvem der har kontrol over den risiko, som er forbundet med systemet, eller hvilken kode, hvilket input eller hvilke data der i sidste ende har forårsaget den skadevoldende driftshændelse. Derfor støtter vi Parlamentets betænkning om at tilpasse eksisterende erstatningsordninger til kunstig intelligens. Blandt andet er vi positive over, at operatører af højrisiko-AI-systemer skal være passende forsikret, således at de kan kompensere i tilfælde af, at systemet forvolder en person skader. Samtidig er vi positive over for, at der i ansvarsplaceringen tages hensyn til, hvor stor en kontrol den pågældende aktør har haft over systemet/teknologien, og at der opfordres til at indføre en omvendt bevisbyrde for skader forårsaget af nye digitale teknologier i klart definerede tilfælde. De danske socialdemokrater er imidlertid skeptiske over for, at der i bilaget til betænkningen opfordres til at indføre et fælles europæisk maksimum for kompensation i tilfælde af skader, og at produktansvarsdirektivet overgår til en forordning.
2020/10/20
The future of European education in the context of Covid-19 (B9-0338/2020)

. – De danske socialdemokrater bakker op om, at digitaliseringen skal styrkes på europæisk plan, herunder at internetforbindelsen forbedres i områder med svag konnektivitet, og at medlemsstaterne i højere grad inddrager digitaliseringen og nye teknologier i undervisningssammenhænge. Vi står dog fast på, at uddannelsesområdet er en national kompetence. Derfor er vi skeptiske over for tiltag og opfordringer til, at EU skal indføre målbare mål for uddannelsessektoren samt forslag om automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser mv. Her er der behov for individuelle vurderinger. Endeligt deler de danske socialdemokrater heller ikke kritikken om, at Erasmus+ programmerne er blevet beskåret med den forslåede MFF. Tværtimod er budgettet til Erasmus+ øget, sammenlignet med det eksisterende budget, når der korrigeres for Storbritanniens udtrædelse.
2020/10/21
Obligations of the Commission in the field of visa reciprocity in accordance with Article 7 of Regulation (EU) 2018/1806 (B9-0339/2020)

. – De danske socialdemokrater støtter Kroatiens, Rumæniens, Bulgariens og Cyperns ønske om at få adgang til USA uden visumgodkendelse, tilsvarende borgere fra de øvrige europæiske lande. Vi er dog forbeholdne over for opfordringen til, at Kommissionen skal vedtage en delegeret retsakt, der i en midlertidig periode skal suspendere visumfritagelsen for amerikanske statsborgere ved indrejse i Europa. For det første vil en midlertidig suspension af visumfritagelsen for amerikanske statsborgere indebære store økonomiske omkostninger. Således anslår Kommissionen, at det vil medføre et potentielt fald i turismen på omkring 5 pct., svarende til et tab på omkring 1,8 mia. EUR. Dertil kommer naturligvis indvirkningerne på de eksterne forbindelser til USA, herunder eksempelvis i form af handel. For det andet er der ifølge Kommissionen allerede fremskridt i forhandlingerne. Dels er Polen i 2019 blevet optaget i USA’s visumfritagelsesprogram, dels gives der langt færre visumafslag til borgere fra de fire berørte lande end for få år siden. De danske socialdemokrater deler derfor Kommissionens konklusion fra marts 2020, at en midlertidig suspension af visumfritagelsen for amerikanske statsborgere, vil være kontraproduktiv og ikke bidrage til målet om at opnå visumfrie rejser for alle unionsborgere.
2020/10/21
Economic policies of the euro area 2020 (A9-0193/2020 - Joachim Schuster)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter en revidering af den nuværende europæiske økonomiske politik, så den afspejler virkeligheden efter covid19-krisen og de økonomiske konsekvenser, der afspejles i flere landes statsbudgetter. Vi bakker op om den midlertidige suspendering af Stabilitets- og Vækstpagten og anerkender, at nedskæringspolitikker, som dem vi så efter den europæiske gældskrise, ikke bør gentages, og at offentlige investeringer, især i grøn omstilling, bør øges. Derudover støtter de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet på det kraftigste en finansiel transaktionsskat som foreslået. Dog mener vi ikke, at sådanne investeringer og skatter er grund til at hæve medlemsstaters EU-bidrag via nye egne indtægter uden modregning, hvorfor vi har stemt blankt eller nej til visse ændringsforslag i betænkningen.
2020/10/21
Employment and social policies of the euro area 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at socialpolitik og dele af beskæftigelsespolitikken bør være et nationalt anliggende. Vi afviser derfor forslag, der blandt andet vedrører en permanent europæisk arbejdsløshedssikring, en EU-ramme for pasnings- og plejeydelser og en fastsættelse af en fælles ramme for mindsteindkomster. Vi afviser derudover ethvert forslag om en fælles ramme for fastsættelse af mindstelønninger, da dette klart vil udfordre den danske aftalemodel og overskrider Kommissionens beføjelser på området. Vi afviser ligeledes forslag vedrørende en europæisk sundhedsunion med videre beføjelser over for medlemsstaterne som f.eks. minimumsstandarder for sundhedssektoren. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker til gengæld op om forslaget om et Europæisk Socialt Sikringsnummer, der blandt andet skal sørge for, at social sikring betales i overensstemmelse med forpligtelserne. Vi mener derudover, at Kommissionen snarest muligt skal fremsætte initiativer til bekæmpelse af falske selvstændige, særligt i platformsøkonomien.
2020/10/21
Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ikke det samlede EP-mandat for en reform af landbrugsstøtten, da teksten ikke i tilstrækkelig grad afspejler behovet for en grøn omstilling af landbruget for så vidt angår beskyttelse af klima, miljø og biodiversitet. De samlede kompromiser og endeligt vedtagne ændringsforslag lever ikke op til den reform, vi mener, er nødvendig for at sikre indfrielse af EU’s grønne ambitioner. Blandt problemerne kan tælles begrænsning af medlemsstaternes mulighed for at øge andelen af søjle I-midler, der går til økoordninger, øremærkning af søjle II-midler til risikostyring og investeringsstøtte, udvanding af definitionen på økoordninger, GLM-krav der omdannes til økoordninger, at 40 % af ø-støtten kan tælles med som grøn i søjle II, at konditionaliteterne udvandes og medlemsstaternes mulighed for at pålægge yderligere konditionaliteter begrænses. Dertil faldt flere grønne forslag, bl.a. målsætningen om at reducere drivhusgasudledningen med 30 % i 2027 samt ensretningen af medlemsstaternes klimamål.Når vi alligevel stemmer for at sende teksten til forhandling, skyldes det, at den nye støttemodel er forsinket med flere år i forvejen, og at det ikke er hensigtsmæssigt at forsinke implementeringen af de nye forslag yderligere, da den nuværende – og endnu mindre grønne støtteordning – i så fald forlænges.
2020/10/23
Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet arbejder for at afvikle den samlede europæiske landbrugsstøtte. I mellemtiden ønsker vi, at reformen af EU’s landbrugspolitik bidrager til en modernisering af den fælles landbrugspolitik med fokus på udvikling af en fortsat markedsorienteret, bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugssektor. EP's mandat i Andrieu-betænkningen understøtter desværre ikke denne udvikling, men forlænger og udvider derimod markedsforvridende tiltag. Derfor kan vi ikke støtte EP's betænkning. Vi bakker dog op om, at forhandlingerne om en ny landbrugsstøtte-reform sættes i gang. Reformen er allerede forsinket med to år, og den nuværende, sortere fælles landbrugspolitik er forlænget til 2023. Hvis vi skal starte forfra, vil den forlænges yderligere. Derfor stemte vi for at sende den samlede pakke om den fælles landbrugspolitik til trilogforhandlinger.
2020/10/23
General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet deler ikke Budgetudvalgets holdning om, at budgettet for 2021 skal øges kraftigt i forhold til Kommissionens udkast og Rådets ændringsforslag. Vi mener, at programmer og budgetlinjer vedrørende forskning, sundhed og migration skal opprioriteres, mens budgettet for missioner og administrative udgifter til de enkelte institutioner kan reduceres, hvilket blandt andet skal ses i lyset af Covid-19. Derfor har vi ikke støttet Parlamentets udtalelse om budgettet for 2021 og har kun støttet udvalgte ændringsforslag til budgettet, som ligger i tråd med vores budgetmæssige prioriteringer. Når vi har stemt imod ændringsforslag, skal det ses som en afvisning af de markante økonomiske opprioriteringer, der lå i ændringsforslagene, og ikke en modstand mod, at programmerne eller budgetlinjerne er en del af budgettet. Der er mange vigtige programmer i EU's budget, men det betyder ikke, at de alle skal have større økonomiske rammer. Endeligt er vi positive over for Parlamentets forslag om at ændre nomenklaturen i budgettet, således at der sikres bedre og mere gennemsigtighed om udgifterne.
2020/11/12
Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter udarbejdelsen af et fjerde handlingsprogram om sundhed, somindeholder øget koordinering af og samarbejde om sundhedsindsatsen mellem medlemslandene. Vi mener grundlæggende, at sundhedsområdet først og fremmest er et nationalt anliggende og skal forblive det, men vi er ikke modstandere af mellemstatsligt samarbejde. Vi er positive over for fokus på øget digitalisering, på ikke-smitsomme sygdomme og styrket samarbejde om de europæiske referencenetværk.I lyset af den aktuelle situation med covid-19, og med tanke på risikoen for lignende kriser i fremtiden, er vi særligt positive over for øget samarbejde om håndtering af sundhedskriser og grænseoverskridende trusler af sundhedsmæssig karakter. Det er også positivt, at teksten lægger vægt på synergi med andre EU-mekanismer til håndtering af kriser. Angående fælles medicinsk teknologivurdering er det afgørende, at vurderingerne er af høj kvalitet og beror på frivillighed. Eventuelle stresstest af de nationale sundhedssystemer bør udformes i tæt dialog med og respekt for medlemsstaterne. Det er samtidig vigtigt for os, at ambitionerne for programmet indfries inden for et ansvarligt økonomisk rum, som aftalt i forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme.
2020/11/13
InvestEU Programme (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om de bredt indgåede kompromiser i betænkningen om EU’s samlede investeringsprogrammer, InvestEU. I særdeleshed bakker vi op om EU-Parlamentets position vedrørende øremærkede grønne investeringer, der hæver EU-Kommissionens udspil fra hhv. 25 % til mindst 30 % af EU’s samlede budgetudgifter og fra 30 % til mindst 40 % af investeringsprogrammerne specifikt under InvestEU. Ved betænkningens fremlæggelse på plenarmødet var der indstillet en række fornuftige ændringsforslag med henvisninger til bl.a. EU’s grønne taksonomi, kønsbalance og harmonisering med EU’s øvrige klimapolitikker, som de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet principielt bakker op om. Dog valgte vi slutteligt at stemme mod pågældende ændringsforslag med det formål ikke at svække det endelige forhandlingsmandat i kommende trilogforhandlinger, der allerede er fundamentalt mere ambitiøst på klimamål end EU-Kommissionens oprindelige udspil.
2020/11/13
The impact of Covid-19 measures on democracy, fundamental rights and rule of law (B9-0343/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om Parlamentets opfordring til medlemsstaterne om, at foranstaltninger i forbindelse med covid-19 skal være proportionelle og nødvendige. Samtidig bakker vi op om, at retsstatsprincipperne skal beskyttes, og at nødforanstaltninger ikke må misbruges til at gennemføre lovgivning, der ikke er relateret til sundhedskrisen. Endeligt bakker vi selvfølgelig op om, at undtagelsestilstande og andre foranstaltninger, der begrænser grundlæggende frihedsrettigheder, skal fjernes hurtigst muligt efter, at det er konstateret sundhedsmæssigt forsvarligt.Det er imidlertid ikke alle dele af udtalelsen, vi støtter. Således er vi f.eks. ikke enige i opfordringen til, at specifikke befolkningsgrupper automatisk bør inddrages i beslutnings- og implementeringsprocesser vedr. covid-19, eller at der skal udvises størst mulig tilbageholdenhed over for foranstaltninger med henblik på at begrænse den frie bevægelighed på tværs af Europa. Endeligt havde vi gerne set, at der var en større anerkendelse af behovet for indførelsen af nødforanstaltninger og de dertilhørende ad hoc løsninger. Covid-19’s alvor og karakter kræver resolutte modsvar, der også begrænser grundlæggende rettigheder, såsom retten til at bevæge sig frit.
2020/11/13
Draft amending budget No 9/2020: assistance to Croatia, Poland, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Portugal and Spain (A9-0223/2020 - Monika Hohlmeier)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet stiller os kritiske overfor, at Ungarn tildeles et beløb som forskud fra Solidaritetsfonden, når Ungarn på samme tid blokerer for en vedtagelse af den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og Genopretningsfonden.Vi lægger dog vægt på, at ansøgningen vedrører en allerede eksisterende fond, hvor Kommissionen finder, at Ungarn lever op til de fastsatte kriterier på lige fod med andre ansøgerlande. Vi mener derfor ikke, der er juridisk belæg for at anfægte Kommissionens beslutning om at godkende Ungarns ansøgning. Vi støtter ligeledes stigningen i budgettet, idet Kommissionen har lagt stor vægt på, at finansieringen i videst muligt omfang skal findes via omprioritering.
2020/11/23
Tackling homelessness rates in the European Union (B9-0363/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at håndtering af hjemløshed er et nationalt anliggende, og understreger, at EU ikke har direkte kompetence inden for boligpolitik.Vi danske socialdemokrater mener derfor ikke, at de eksisterende fonde såsom Den Europæiske Fond for Regionaludvikling eller Ungdomsgarantien skal bruges til at adressere medlemslandes udfordringer på boligpolitikken. Vi står derimod åbne over for, at medlemslande kan dele bedste praksis på området for at bekæmpe hjemløshed, eksempelvis i koblingen mellem aktiv beskæftigelse og tacklingen af hjemløshed, samt at forbedre dataindsamling på området.
2020/11/23
The Schengen system and measures taken during the COVID-19 crisis (B9-0362/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om Schengensamarbejdet, men mener samtidig, at det skal være op til de nationale myndigheder at afgøre, hvornår det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at have åbne grænser. Som coronasituationen er i dag, mener vi ikke, at tiden er kommet til at lempe foranstaltninger, der blandt andet begrænser bevægeligheden for EU's borgere. Derfor støtter de danske socialdemokrater heller ikke beslutningen, da denne lægger op til at genoptage et fuldt fungerende Schengensamarbejde.Omvendt ser vi positivt på at gøre covid-19-sporingsapplikationer kompatible på tværs af grænser, og at EU's borgere får bedre adgang til information vedrørende rejserestriktioner og sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i medlemsstaterne. De danske socialdemokrater har derfor valgt at stemme blankt til beslutningen.
2020/11/23
A New Industrial Strategy for Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter betænkningen om en ny industristrategi for Europa, der lægger særlig vægt på den grønne og den digitale dagsorden som helt centrale for fremtidens industri i Europa. Vi er særligt glade for, at strategien lægger op til revision af en række direktiver og forordninger, der kan fremme den grønne og den digitale dagsorden for den europæiske industri. Vi støtter imidlertid ikke den tekst i strategien, der opfordrer til en øget flerårig finansiel ramme, men da forhandlingerne om beløbet for denne på dagen for afstemningen om industristrategien er afsluttet, betragter vi ikke dette som en aktuel diskussion.
2020/11/25
Foreign policy consequences of the COVID-19 outbreak (A9-0204/2020 - Hilde Vautmans)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet deler Udenrigsudvalgets bekymring om, at covid-19-pandemien kan forværre eksisterende geopolitiske kriser. Vi tager afstand fra de regimer, der benytter pandemien til at fremme deres egne geopolitiske interesser på bekostning af menneskerettigheder, fred og frihed. Vi støtter et styrket og reformeret internationalt samarbejde, hvor EU’s medlemslande reagerer hurtigere, stærkere og mere samlet, end tilfældet er i dag. Vi mener imidlertid ikke, at den udenrigspolitiske kompetence skal flyttes fra medlemsstaterne til EU, ligesom vi er bekymrede for betænkningens opfordring til et EU-militær. Endvidere er Udenrigsudvalgets betænkning på en række områder for ufokuseret i forhold til den konkrete håndtering af den globale covid-19-pandemi, hvorfor vi ikke har støttet den.
2020/11/25
Stocktaking of European elections (A9-0211/2020 - Pascal Durand)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er glade for, at valgdeltagelsen ved europaparlamentsvalget i 2019 var højere end nogensinde før, men vi ser gerne, at endnu flere stemmer ved valget i 2024. Vi mener imidlertid ikke, at store, institutionelle ændringer som tværnationale lister eller en mere formel spidskandidatproces vil øge valgdeltagelsen. Vi frygter, at sådanne tiltag vil skabe A- og B-hold blandt medlemsstaterne, hvor befolkningsmæssigt store lande får demokratiske fordele frem for mindre medlemsstater. En mere føderal tilgang til EU-samarbejdet risikerer at flytte beslutningskompetencen endnu længere væk fra borgerne, og det ønsker vi ikke. Derfor støttede vi ikke betænkningen om status over valget til Europa-Parlamentet 2019. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at et stærkt EU-samarbejde skal fokusere på at håndtere de grænseoverskridende udfordringer som den digitale og grønne omstilling, skattely og forbrugersikkerhed, ikke føderale tiltag og institutionelle diskussioner.
2020/11/25
Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ubetinget retsstatsprincipperne, presse- og ytringsfriheden samt kvinde- og minoritetsrettigheder. Derfor bakker vi også op om nærværende teksts artikler, der kritiserer det pres, som basale seksuelle og reproduktive rettigheder udsættes for i visse medlemslande, kritik af forfølgelse af minoriteter pga. bl.a. religion, kønsidentitet og race samt angreb på ytringsfriheden. Vi stemte derfor også for de to betænkninger om netop disse emner, som vi har vedtaget på denne plenarforsamling.Når vi alligevel stemmer imod nærværende betænkning, skyldes det blandt andet, at vi ikke kan støtte tiltag, som vil øge antallet af migranter, der kommer til EU. Vi mener ikke, at der skal oprettes korridorer ind i EU, da det ikke er det bedste svar på dødsfaldene i Middelhavet. Vi mener heller ikke, at man skal implementere Europarådets anbefaling fra juni 2019 om migration, da flere af henstillingerne heri risikerer at skabe pull-faktorer og lokke et stigende antal mennesker til at risikere deres liv i kløerne på skruppelløse menneskesmuglere i Middelhavet. Ligesom vi ikke mener, at omfordeling af migranter mellem medlemsstaterne er løsningen på EU’s udfordringer med migration. Ydermere mener vi ikke, at EU skal blande sig i boligpolitik, da det er national kompetence.
2020/11/26
MFF, Rule of Law Conditionality and Own Resources (B9-0428/2020, B9-0429/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter aftalerne om et nyt EU-budget for 2021-2027, en genopretningsfond og indførelsen af en retsstatsmekanisme. Aftalerne er ikke perfekte, men de er langt bedre end alternativet.Derimod kan vi ikke støtte Europa-Parlamentets beslutning om aftalerne. De danske socialdemokater er enige i, at der optimalt set ikke havde været behov for en yderligere præcisering af retsstatsstatsmekanismen i form af topmødekonklusionerne. Omvendt er vi uenige i Europa-Parlamentets kritik af enstemmighedsproceduren for budgetanliggender i Rådet. Det må nemlig aldrig blive sådan, at lande som Danmark, der er nettobidragsyder til budgettet, tvinges til at betale flere penge til budgettet, uden at de har indvilliget i beslutningen. I den forbindelse udgør enstemmighedsproceduren en fornuftig mindretalsbeskyttelse.Af samme grunde har de danske socialdemokrater valgt at stemme blankt til beslutningen.
2020/12/16
Implementation of the Dublin III Regulation (A9-0245/2020 - Fabienne Keller)

. – De danske socialdemokrater støtter ikke betænkningens generelle kritik af de lande, som fører en stram udlændingepolitik. Konkret er vi imod obligatorisk omfordeling af flygtninge og migranter mellem landene. Vi mener, at man skal henlægge asylvurdering til områder uden for Europa, da det ellers vil skabe uhensigtsmæssige såkaldte pull-faktorer, som vil lokke flere i kløerne på skruppelløse menneskesmuglere og risikere deres liv og helbred i forsøget på at komme ind i EU.
2020/12/16
Implementation of the Return Directive (A9-0238/2020 - Tineke Strik)

. – De danske socialdemokrater støtter tilbagesendelsesdirektivets fokus på effektive hjemsendelser af borgere fra tredjelande, som opholder sig ulovligt i EU. Derfor støtter vi også betænkningens understregning af, at disse er målet med direktivet.Vi er dog ikke enige i Europa-Parlamentets normative vurdering af implementering, som den fremgår af dele af initiativbetænkningen. Her problematiseres det blandt andet, at for få afviste ikke alligevel gives opholdstilladelse, når der er problemer i udsendelsesprocessen. Socialdemokratiet går ind for effektiv hjemsendelse og effektive indrejseforbud, så der ikke skabes uhensigtsmæssige såkaldte pull-effekter for migranter, som gør sig håb om ophold på trods af asylafvisning eller udsendelse af anden årsag.
2020/12/16
A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at den grønne omstilling også skal være socialt retfærdig. Vi mener, at betænkningen har mange gode elementer i form af eksempelvis styrkelse af kollektive overenskomster, fair mobilitet og takling af falske selvstændige og nultimers-kontrakter samt forbedring af platformsarbejderes arbejdsvilkår. Vi er dog uenige i den konkrete ambition om et fast mål på 90 % kollektiv forhandlingsdækning, da denne målsætning umuligt vil kunne gennemføres i lande som Danmark uden at almengøre overenskomster. Vi mener, at en øget overenskomstdækning i stedet kan opnås, hvis vi på europæisk niveau sikrer fagforeningers adgang til arbejdspladser og dermed giver arbejdstagere mulighed for at organisere sig.Vi tager dog afstand fra ethvert forslag, der har til hensigt at opfordre til implementering af de sociale søjler via obligatoriske målsætninger og nye instrumenter. Omend vi danske socialdemokrater bakker fuldt op om principperne bag den sociale søjle, mener vi ikke, at det sociale topmøde i Porto 2021 skal lægge op til en hård implementering af søjlen.
2020/12/17
Sustainable corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om EU-Kommissionens arbejde for en revision af direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD) samt arbejdet på et direktiv om bæredygtig selskabsledelse og due diligence. Vi har derfor stemt for initiativbetænkningen om bæredygtig selskabsledelse. Af hensyn til det brede forlig indgået i udvalget har de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet stemt nej til de to ændringsforslag.Vi ønsker dog at se Kommissionens udspil i 2021 og håber på, at det vil indeholde passende og proportionale tiltag, der repræsenterer nationale ledelsesmæssige traditioner, hvorefter vi vil tage stilling til det konkrete lovgivningsmæssige indhold.
2020/12/17
The need for a dedicated Council configuration on gender equality (B9-0402/2020, B9-0404/2020)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at ligestillingsdagsordenen er vigtig og bør prioriteres. Vi mener, at en gennemtænkning af rådssammensætningen giver en fin anledning til at vurdere, om ligestilling bør prioriteres højere end nu. Vi hæfter os dog ved, at mange ligestillingsproblematikker overvejende er beskæftigelsesanliggender, hvorfor den nuværende rådsammensætning, hvor ligestilling behandles under beskæftigelse- og socialpolitik, giver mening.Vi understeger dog vigtigheden af at adskille de to institutioner og mener, at Europa-Parlamentet ikke bør involvere sig i Ministerrådets sammensætning, såvel som Ministerrådet heller ikke bør involvere sig i, hvordan Europa-Parlamentet sammensættes.
2020/12/17
New general budget of the European Union for the financial year 2021 (A9-0267/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om Forligsudvalgets fælles forståelse om budgettet for 2021, selvom vi ikke er enige i alle prioriteringerne. Vi er særligt positive over for det øgede budget til forskning og de digitale programmer, samt at der er efterladt en tilstrækkelig margen i budgettet til uforudsete udgifter. Det er også positivt, at det er aftalt at skære 10 % af udgifterne til missioner, men vi havde gerne set flere administrative besparelser og ikke øgede administrative udgifter.
2020/12/18
Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law (A9-0001/2021 - Gilles Lebreton)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om, at det bør undersøges, hvordan ny kunstig intelligens til både civilt og militært brug kan reguleres, og hvordan der kan skabes en etisk og juridisk ramme for det. Især ønsker de danske socialdemokrater at indføre regulering, der understreger, at kunstig intelligens bør være underlagt en vis grad af meningsfuldt menneskeligt ansvar for at sikre kontrol med kunstig intelligens-baseret teknologi.De danske socialdemokrater mener imidlertid ikke, at nærværende betænkning lever op til den kvalitet, der må kunne forventes, da betænkningen indeholder selvmodsigende synspunkter, hvor der henvises til både forbud mod LAWS og andetsteds blot betingelser, mens menneskerettigheder og NATO-samarbejde undervejs i udvalgets arbejde blev stort set skrevet ud af betænkningen. De danske socialdemokrater har derfor stemt nej til den samlede betænkning.
2021/01/20
Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report 2020 (A9-0266/2020 -David McAllister)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker overordnet op om en ambitiøs fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk og ser positivt på, at EU indtager en større rolle på den udenrigs- og sikkerhedspolitiske scene.Det nuværende princip om enstemmighed i Rådet har sine udfordringer, når et enkelt land kan blokere EU's mulighed for at fordømme eller sanktionere brud på menneskerettighederne. Det er imidlertid vigtigt, at medlemslandene fortsat har rum til at føre en selvstændig udenrigspolitik. Selv med de nuværende regler er det muligt for medlemslandene at udvise uenighed, uden at blokere for sanktioner, ved at stemme blankt. Vi har på denne baggrund valgt at stemme blankt til ændringsforslagene til artikel 13, som ville tilføje en meget unuanceret lovprisning af princippet om enstemmighed.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er dybt bekymrede over Kinas undertrykkelse og systematiske krænkelse af uighuernes menneskerettigheder. Vi ønsker derfor, at de ansvarlige stilles til ansvar, og har stemt for ændringsforslaget, der ønsker sanktioner indført under EU’s sanktionsmekanisme. Det vil dog altid være Det Europæiske Råd, der har den formelle kompetence til at indføre sanktioner og til at etablere den konkrete sanktionsliste.
2021/01/20
Implementation of the Common Security and Defence Policy - annual report 2020 (A9-0265/2020 - Sven Mikser)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet vil gerne styrke det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde og ser samtidig gerne et mere handlekraftigt EU, der kan agere effektivt på udvalgte områder. Vi ser således overordnet positivt på betænkningen, herunder ønsket om en ambitiøs europæisk forsvarsfond.Betænkningen indeholder i sin væsentlighed også en lang række elementer, som vil være omfattet af det danske forsvarsforbehold. Af respekt for de øvrige medlemslandenes mulighed for at udvikle forsvarssamarbejdet har vi derfor valgt at stemme blankt til den samlede betænkning.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om arbejdet for nedrustning og ikkespredning af atomvåben i verden og mener, at nedrustnings- og ikkespredningsdiplomati aktivt skal binde atommagterne. Det sker bedst ved at støtte et vedvarende arbejde for aftaler mellem atommagterne. Her har den FN-forankrede ikkespredningstraktat (NPT) fra 1970 været med til at skabe stabilitet mellem de fem atommagter USA, Rusland, Frankrig, Det Forenede Kongerige og Kina, og den udgør derfor et vigtigt grundlag for nedrustning og ikkespredning af atomvåben. Vi har derfor stemt blankt til ændringsforslag, der ikke har disse nuancer med.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om tiltag for en stærkere kontrol med og øget gennemsigtighed af EU-landenes handel med våben, men mener ikke, at sanktioner mod medlemslande nødvendigvis er det mest effektive tiltag for en øget våbenkontrol, hvorfor vi har stemt blankt til et forslag om sanktioner mod medlemslande.
2021/01/20
Measures to promote the recovery of fish stock above MSY (A9-0264/2020 - Caroline Roose)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om, at der tages tiltag til at sikre et større vidensgrundlag og sikre en sund fiskebestand, og at der værnes om biodiversiteten i de europæiske farvande.Vi skal have ambitiøse mål for at passe på naturen. Det er samtidig vigtigt, at de konkrete tiltag er målrettet områder med særligt følsom biodiversitet. Der skal være balance mellem f.eks. de forbud, der indføres, og behovet for at beskytte fiskebestandene. Det foreslås bl.a., at der i de europæiske farvande indføres en særlig grad af beskyttelse, inklusive områder med totalforbud mod fiskeri. Det er vigtigt, at et sådan forbud ikke rammer f.eks. lystfiskeriet eller fiskeri, der kan udføres bæredygtigt. Derfor har vi stemt blankt til et ændringsforslag, der ikke afspejler den nødvendige balance i indførsel af særlige restriktive zoner.
2021/01/21
Decent and affordable housing for all (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at alle skal have adgang til en bolig af ordentlig kvalitet. Vi understreger dog, at boligpolitikken er et nationalt anliggende, og at EU ikke har beføjelser til at regulere herpå.Vi mener i stedet, at der er behov for andre initiativer for at forbedre boligsituationen i Europa, eksempelvis via regulering af platforme for korttidsudlejninger, eller ved at lave fælles regler til at tackle boligspekulation. Det kan ligeledes være relevant at sikre, at alle indkomstgrupper får gavn af den planlagte renovationsbølge, som indgår som et element i EU's planer for den grønne omstilling. Vi mener, at disse områder skal forbeholdes indre marked-regulering og energipolitikken, frem for at lede til en EU-regulering af socialpolitikken.
2021/01/21
The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, det er vigtigt, at arbejdstiden som fastsat i arbejdskontrakten bliver respekteret. Vi mener også, det er vigtigt, at man på den enkelte arbejdsplads har mulighed for at lave en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager for, hvordan man håndterer opkald og e-mails i fritiden. Det er dog afgørende for os, at en implementering af en "right to disconnect" (ret til at være offline) skal ske i så tæt kontakt som muligt med de nationale sociale parter, helt efter national praksis. Vi mener, at den foreslåede tekst ikke i tilstrækkelig grad inkluderer de sociale parter i implementeringen af denne rettighed. Vi har derfor valgt ikke at støtte det endelige forslag.
2021/01/21
Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos)

. – De danske socialdemokrater bakker op om tiltag, der kan være med til at bekæmpe menneskehandel, herunder blandt andet at sikre en tværnational tilgang til identificeringen af gerningsmænd og sikre målrettet hjælp til personer, der har været udsat for menneskehandel. Derfor har de danske socialdemokrater også støttet Europa-Parlamentets betænkning om bekæmpelse af menneskehandel.Betænkningen indeholder dog også et afsnit om asyl og migration, hvor flere problematiske tiltag præsenteres. Konkret er vi uenige i, at personer udsat for menneskehandel skal have hurtigere adgang til familiesammenføring eller have nemmere adgang til opholdstilladelse. Dette må bero på en individuel vurdering i medlemsstaterne. Samtidig mener vi heller ikke, at indførelsen af sikre og lovlige migrationsruter vil imødegå udfordringerne med menneskehandel fra tredjelande. Tværtimod vil sådanne ruter være en pullfaktor for yderligere migration mod Europa. Løsningen bør i stedet være at sikre en bedre screening af migranter og kontrol ved de ydre grænser. De danske socialdemokrater har derfor stemt imod flere af disse forslag.
2021/02/09
Implementation of Article 43 of the Asylum Procedures Directive (A9-0005/2021 - Erik Marquardt)

. – Asylproceduredirektivet og grænseprocedurespørgsmålene er omfattet af de danske forbehold. Derfor har de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet valgt at stemme blankt til afstemningen. Overordnet mener vi dog, at det er positivt, at betænkningen primært forholder sig til allerede eksisterende bestemmelser, der i vid udstrækning er implementeret i de nationale lovgivninger. Omvendt er vi skeptiske over for opfordringer vedrørende begrænsninger for frihedsberøvelse og mulighederne for at anvende grænseprocedurer ved de indre grænser. De danske socialdemokrater mener, at der skal være så få undtagelser for grænseprocedurer som muligt, da undtagelser kan fungere som pullfaktorer for yderligere migration mod Europa.
2021/02/09
Public access to documents for the years 2016-2018 (A9-0004/2021 - Ioan-Rareş Bogdan)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om reglerne om gennemsigtighed om møder med interesserepræsentanter. Vi forbeholder os dog muligheden for at mødes med repræsentanter, som ikke er registreret i åbenhedsregistret, for ikke at udelukke mindre interessenter eller nyligt organiserede interessenter fra den demokratiske proces.
2021/02/09
Slot utilisation rules at Union airports: temporary relief (C9-0420/2020)

. – Siden Covid-19 rullede ind over verden i foråret 2020, har den europæiske flysektor været ramt af en forsvindende lille efterspørgsel. De seneste Eurocontrol-prognoser viser, at lufttrafikken i februar 2021 kun forventes at nå op på halvdelen af niveauet i februar 2020, og der er ingen tegn på, at efterspørgslen i sommersæsonen 2021 vil vende tilbage til normalen. I den henseende er det fuldstændig afgørende, at EU's slotsforordning revideres midlertidigt, så vi undgår, at flyselskaber sender tomme spøgelsesfly i luften for at opretholde deres hævdvundne rettigheder til tildelte slots.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet så helst en fortsættelse af den fulde suspension af "brug det eller mist det"-reglen, indtil covid-19 har sluppet sit tag i Europa, og vi er skuffede over, at Kommissionen ikke har fremlagt et sådan forslag, men i stedet forsøger at vende tilbage til en regulatorisk normal, inden virkeligheden er fulgt med. Vi stemmer dog for den aftale, Parlamentet og Rådet sammen har forhandlet sig frem til, da den er afbalancet, møder opbakning fra industrien og er bedre end en tilbagevenden til den fulde slotsforordning, der ville træde i kraft, hvis ingen aftale opnås, inden suspensionen udløber i marts 2021.
2021/02/10
InvestEU Programme (A9-0203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den endelige trilogaftale om EU’s samlede investeringsprogrammer, InvestEU, selvom vi gerne havde set, at Europa-Parlamentets foreslåede procentsatser for øremærkede grønne investeringer, der hæver EU-Kommissionens oprindelige udspil, var gået igennem. Samtidig vil vi fremhæve, at de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den danske regerings fælles betænkning fra december 2020, der fremhæver "lighed mellem kønnene" som en EU-kerneværdi i InvestEU. På plenarmødet i marts var der stillet en række fornuftige ændringsforslag, og de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker principielt op om visse af disse. Dog valgte vi i sidste ende at stemme imod samtlige ændringsforslag med det formål ikke at tilbagesende trilogaftalen, da vi anser det for vigtigt at igangsætte de nødvendige europæiske investeringsprogrammer for at stimulere den europæiske økonomi.
2021/03/09
Corporate due diligence and corporate accountability (A9-0018/2021 - Lara Wolters)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om EU-Kommissionens arbejde for en revision af direktivet om ikke-finansiel rapportering samt arbejdet på et direktiv om bæredygtig selskabsledelse og due diligence. Vi har derfor stemt for initiativbetænkningen om due diligence og virksomhedsansvar. Vi ønsker dog at se Kommissionens udspil i 2021 og håber på, at det vil indeholde passende og proportionale tiltag, der repræsenterer nationale ledelsesmæssige traditioner, hvorefter vi vil tage stilling til det konkrete lovgivningsmæssige indhold.
2021/03/10
European Semester: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0036/2021 - Markus Ferber)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter aftalen om det europæiske semester og anerkender, at det har været nødvendigt at indgå et svært og bredt kompromis mellem Europa-Parlamentets store grupper for ikke at forsinke aftalen yderligere. De danske socialdemokrater er af den opfattelse, at den endelige aftale er en balanceret tilgang til medlemsstaternes økonomiske styring, der anerkender de usædvanlige omstændigheder i forbindelse med coronakrisen og ser positivt på den midlertidige aktivering af undtagelsesklausulen i stabilitets- og vækstpagten.
2021/03/11
European Semester: employment and social aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0026/2021 - Lina Gálvez Muñoz)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at børnefattigdom er et stort problem i Europa og bør tackles. Derfor bakker vi op om den for nyligt indgåede aftale om EFS+, hvor der specifikt afsættes en procentsats af fonden til børnegarantien. Vi understreger dog, at bekæmpelse af børnefattigdom er et nationalt anliggende, og at det dermed er medlemsstaternes ansvar at sikre, at børn får adgang til sundhedspleje, skolegang, børnepasning mv. For os er det vigtigt, at nationale kompetenceområder respekteres i børnegarantien, der ventes snart at blive præsenteret af Kommissionen.
2021/03/11
The Syrian conflict - 10 years after the uprising (B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser med dyb bekymring på den igangværende krig i Syrien og fordømmer på det kraftigste de krigsforbrydelser og brud på menneskerettigheder, der finder sted og har fundet sted gennem de sidste 10 år. Vi ønsker, at der bliver fundet en demokratisk og fredelig løsning på konflikten. Vi kan dog ikke bakke op om beslutningens opfordring til medlemsstaterne om at hjemtage børn med EU-statsborgerskab, for det kan betyde, at deres forældre kommer med, jf. gældende dansk og international ret. Forældrene er personer, der har vendt Danmark ryggen og har valgt at tilslutte sig IS i Syrien. De kan udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark. Den risiko skal vi ikke løbe.
2021/03/11
Children's Rights (B9-0164/2021)

. – De danske socialdemokrater bakker op om, at der skal gøres mere for at beskytte børns rettigheder offline såvel som online. Derfor støtter vi Europa-Parlamentets beslutning om børns rettigheder. Det er dog vigtigt at understrege, at mens noget kan løses europæisk, kan og bør størstedelen løses nationalt. F.eks. er uddannelse en national kompetence, ligesom det må og skal være op til medlemsstaterne, hvorvidt de vil forbyde surrogatmoderskab, eller hvornår børn skal tildeles statsborgerskab. Den fordeling bør der ikke rykkes ved.Derudover indeholder beslutningen også en række afsnit om migration og asyl. F.eks. foreslås det, at Kommissionen skal indføre en hasteprocedure med henblik på at ændre narrativet for migration. Vi mener ikke, at det er Kommissionens opgave at skulle ændre diskurser eller debatter i de enkelte medlemsstater. De danske socialdemokrater har derfor stemt imod afsnit, der vil give EU mere kompetence i nationale anliggender. Omvendt bakker vi i høj grad op om behovet for at indtænke børns rettigheder i de forskellige EU-politikker, ligesom det også er positivt, at den mentale sundhed hos børn opprioriteres, ikke mindst i relation til Covid-19 pandemien.
2021/03/11
Guidelines for the 2022 Budget - Section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker et økonomisk ansvarligt budget for 2022. Vi mener ikke, at dette er afspejlet i Parlamentets retningslinjer for udarbejdelse af budgettet. Derfor har vi valgt at stemme imod betænkningen.Konkret er vi uenige i, at der lægges op til kraftige forøgelser af betalingsbevillingerne med henblik på at accelerere EU's programmer yderligere. Coronakrisen har vist, at det er vanskeligt at forudse årets begivenheder. Derfor er det nødvendigt at sikre så store margener som muligt til udforudsete udgifter.Samtidig er vi bekymrede over, at betænkningen løber fra den interinstitutionelle aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet. F.eks. blev parterne enige om at frigive 500 mio. i annullerede bevillinger i perioden 2021-2027, men ikke at frigive beløbet "i sin helhed", som foreslået i denne betænkning. Dertil strammer betænkningen den interinstitutionelle aftale på en måde, så det fremgår, at EU skal indføre nye egne indtægter. Kommissionen er forpligtet til at fremsætte en række forslag, men ingen har forpligtet sig til at indføre dem.Der er dog positive elementer i betænkningen såsom oplagring af reserver i EU-budgettet gennem RescEU— og EU4Health—programmerne, øget fokus på klimarettede tiltag og flere penge til naboskabsprogrammerne. Disse elementer opvejer dog ikke de negative.
2021/03/25
New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker, at forholdet mellem EU og Afrika bevæger sig fra et donor-modtager-forhold mod et strategisk samarbejde. Vi er derfor positive over for betænkningens fokus på, at EU og Afrika skal samarbejde om at udvikle det afrikanske kontinent med fokus på at udvikle stabile, demokratiske institutioner samt bedre vilkår for vækst, produktion og arbejdspladser.Hertil bakker vi op om et forøget fokus på klimaændringstilpasning og —modvirkning, beskyttelse af biodiversitet og dyrevelfærd samt forbedring af skatteopkrævningskapaciteten i afrikanske nationer, ligesom kampen mod skattely og hvidvask skal optrappes.Vi mener, at EUs udviklingsindsats i højere grad bør målrettes mod det afrikanske kontinent. Vi har dog stemt blankt til betænkningen, da vi ikke kan bakke op om dens forslag til håndtering af migrationsspørgsmålet, hvor der bl.a. lægges op til øget harmonisering af national lovgivning, udvikling af yderligere migrationskanaler samt begrænsninger af muligheden for at bruge udviklingsbistand som en del af den migrationspolitiske værktøjskasse.
2021/03/25
EU Strategy for Sustainable Tourism (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ambitionen om en genopretning af turismesektoren oven på covid-19 samt en bred omstilling til mere bæredygtig turisme. Derfor stemte vi for beslutningen, der indeholder mange positive elementer.Vi mener dog, at genopretningen og omstillingen kan ske inden for de nuværende rammer af både budget og kompetencefordeling mellem EU og medlemsstaterne.Turisme er fortsat et anliggende for hver enkelt medlemsstat, hvor EU fungerer som et vigtigt forum for erfaringsudveksling samt koordinering, men EU skal ikke have flere kompetencer på turismeområdet. Midler til genopretning af turismesektoren kan ligeledes findes inden for den nuværende ramme af genopretningspakken, hvor det er op til hver enkelt medlemsstat at prioritere turismesektoren i sin nationale handlingsplan. Ligeledes er beslutninger om karantæneregler, testkrav og hygiejneforanstaltninger fortsat en national kompetence.
2021/03/25
Commission evaluation report on the implementation of the General Data Protection Regulation two years after its application (B9-0211/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser digitaliseringen som grundlag for vækst og udvikling i EU. Vi går ind for teknologineutrale rammevilkår, som sikrer en stærk digital konkurrenceevne uden unødige byrder og barrierer, og som samtidig former en digital økonomi i Europa, der kendetegnes ved et højt niveau af tillid og tryghed. Her er sikringen af persondata centralt.Vi er opmærksomme på de administrative byrder, som GDPR-lovgivningen bl.a. medfører for frivillige foreninger, små virksomheder og klubber, og som ikke opleves i lige så høj grad af store virksomheder. Vi afventer derfor med interesse det evalueringsarbejde, som det danske justitsministerium er i gang med for at fastslå, om databeskyttelsesforordningens anvendelse for mindre aktører kan begrænses inden for den nuværende lovgivning. Vi vil prioritere forbedringer inden for den nuværende lovgivningsmæssige ramme, inden vi vil overveje en fremrykket revidering af lovgivningen.
2021/03/25
Digital Green Certificate - Union citizens (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er glade for, at vi med corona-certifikatet kan bidrage til at åbne vores samfund hurtigst og sikrest muligt. Det er vigtigt for vores fælles sundhed og de europæiske økonomier. Vi er ligeledes glade for, at der er tale om en tidsbegrænset foranstaltning, hvor en solnedgangsklausul sikrer, at corona-certifikatet eksisterer i højest 12 måneder. Vi er dog ikke glade for hele teksten. Særligt er vi imod, at passet i Parlamentets udformning skal trumfe den nationale ret til at indføre restriktioner og foranstaltninger for at sikre vores sundhed. Når vi alligevel stemmer for, så skyldes det, at vi ikke vil forsinke certifikatet. Hvis det skal nå at komme i brug i indeværende turistsæson, så skal det hurtigst muligt igennem forhandlingerne med Rådet og godkendes. Det endelige kompromis forventer vi ikke kommer til at indeholde begrænsningerne på de nationale muligheder for at lave sundhedsbeskyttende foranstaltninger.
2021/04/28
Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2022 (A9-0145/2021 - Damian Boeselager)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter forslaget til budget 2022 for Europa-Parlamentet, omend vi gerne havde set, at der var et større fokus på effektiviseringer af budgettet.De danske socialdemokrater støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, og glæder os over de forbedringer, der er lavet de seneste år. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Ligeledes er vi åbne over for at kigge på, om Europa-Parlamentets regler for rejser skal opdateres. Vi er dog optaget af, at nye regler ikke spænder ben for medlemmernes politiske og parlamentariske arbejde. Det skal derfor fortsat være muligt at deltage i vigtige møder, selv hvis de en sjælden gang imellem indkaldes med så kort varsel, at flybilletten er dyr. Endeligt er vi enige i opfordringen til at udarbejde en kønsbudgetteringsanalyse af Europa-Parlamentets budget, men vi er samtidig forbeholdne over for opfordringen til at lave et specifikt kønsregnskabssystem for medlemmernes udgifter. Her har vi brug for yderligere oplysninger om, hvad et sådant system konkret vil indebære for det enkelte medlem, inden vi tager stilling.
2021/04/29
European Child Guarantee (B9-0220/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at børnefattigdom er et stort problem i Europa og bør tackles. Derfor bakker vi op om den for nyligt indgåede aftale om ESF+, hvor der specifikt afsættes en procentsats af fonden til børnegarantien for de medlemsstater, hvor børnefattigdommen ligger over EU-gennemsnittet. Vi understreger dog, at bekæmpelse af børnefattigdom er et nationalt anliggende, og at det dermed er medlemsstaternes ansvar at sikre, at børn får adgang til sundhedspleje, skolegang, børnepasning mv. Det har derfor været afgørende for vores opbakning til børnegarantien, at den respekterer disse nationale kompetenceområder.
2021/04/29
The accessibility and affordability of Covid-testing (B9-0233/2021, B9-0234/2021)

. – De danske socialdemokrater støtter op om Europa-Parlamentets beslutning om adgang til covid-19-testning til overkommelige priser. Det er afgørende, at medlemsstaterne i så stort et omfang som muligt sikrer adgangen til og tilgængeligheden af testfaciliteter for befolkningerne. Dette bidrager nemlig til en effektiv smitteopsporing og dermed til, at medlemsstaterne hurtigere kan påbegynde genåbninger. I visse medlemsstater skal borgerne imidlertid selv betale høje priser for en covid-19-test, hvilket i praksis gør testningen utilgængelig for visse befolkningsgrupper. De danske socialdemokrater bakker derfor op om opfordringen til medlemsstaterne om at sikre en universel, tilgængelig, rettidig og gratis testning af deres befolkninger.
2021/04/29
2019 Discharge: EU general budget - Commission and executive agencies (A9-0117/2021 - Joachim Kuhs)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker en fuld udfasning af EU's landbrugsstøtte. Vi anerkender, at dette er en langvarig ambition og arbejder derfor samtidig for en omfattende revision af ordningen, således at alle offentlige midler understøtter en grøn omlægning af Europas landbrug, der i dag står for mere end 10 % af EU's samlede CO2-udslip. EU's landbrugsstøtte skal være på linje med en samlet overholdelse af Parisaftalen.Socialdemokratiet står fast på, at asyl- og indvandringspolitikken, herunder spørgsmål om hjemsendelse, alene skal bestemmes af de danske myndigheder, og at der ikke skal fastlægges detailpolitik herfor i beslutninger fra Europa-Parlamentet. Vi arbejder for en retfærdig og realistisk udlændingepolitik, der beskytter Europas ydre grænser og sikrer, at ingen behøver at flygte fra deres hjemlande.
2021/04/29
2019 Discharge: EU general budget - European Parliament (A9-0044/2021 - Petri Sarvamaa)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette og ønsker, at der handles inden udgangen af 2021.Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelse på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19 000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring. Hertil bakker vi op om Konferencen for Europas Fremtid, men opfordrer til en åbenhed om finansieringen af konferencen og konsekvenserne for EU-institutionernes budget.
2021/04/29
Human rights protection and the EU external migration policy (A9-0060/2021 - Tineke Strik)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter budskabet om, at menneskerettighederne er grundlæggende værdier i udførelsen af EU’s eksterne migrationspolitik. Vi deler ønsket om, at Frontex får mere materiel og personale og ser med stor bekymring på de konkrete eksempler, der er på krænkelse af menneskerettighederne ved EU’s grænser. Vi har derfor stemt for betænkningen. Vi deler dog ikke alle betænkningens synspunkter og ser bl.a. mere positivt på EU’s aftaler med tredjelande end det, der er lagt op til i betænkningen.
2021/05/19
The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter (A9-0039/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at det vigtigste og mest afgørende element til håndtering af klimamigration er at forebygge klimaforandringernes negative effekter. Vi støtter derfor betænkningens ambition om EU’s aktive rolle i at bekæmpe klimaforandringer og forebygge naturkatastrofer for sårbare grupper i udviklingslande. Vi mener dog ikke, at udstedelse af humanitære visa er en holdbar løsning, ligesom vi ikke mener, at nye lovlige migrationsruter vil imødekomme udfordringerne med klimamigration. Derfor støtter vi ikke betænkningen.Dertil mener vi, at i det omfang EU’s budget til forebyggelse af klimaforandringer i udviklingslande skal udvides, bør dette ske inden for den eksisterende budgetramme.
2021/05/19
New Avenues for Legal Labour Migration (A9-0143/2021 - Sylvie Guillaume)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at migration skal foregå på lovlig vis i EU. Vi støtter dog ikke nærværende betænkning, da vi er imod en harmonisering af migrationspolitikken, hvilket teksten opfordrer til gentagne gange. Vi er også uenige i det centrale argument, at nye lovlige migrationsveje automatisk fører til mindre ulovlig migration. Vi mener, at medlemslandene har ret til selv at bestemme reglerne for migration. Det danske retsforbehold betyder desuden, at vi er forbeholdende over for at stemme for ændringer i migrationspolitikken.
2021/05/20
The adequate protection of personal data by the United Kingdom (B9-0272/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet stoler grundlæggende på den vurdering, som Europa-Kommissionen har lavet i sin tilstrækkelighedsvurdering af Storbritannien. Særligt eftersom vurderingen efterfølgende er godkendt af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Samtidig er der dog potentielle bekymringspunkter ved Storbritanniens databehandling, som er værd at overvåge, og som Kommissionen skal have blik for i de kommende år. Det er dog ikke nok til, at vi er klar til at forlange tilstrækkelighedsvurderingerne trukket tilbage. Vi er nemlig optagede af, at briternes udtræden af EU får færrest mulige konsekvenser for europæiske og danske arbejdspladser. Derfor skal der efter overgangsordningen være en tilstrækkelighedserklæring klar, så danske virksomheder kan fortsætte samarbejdet med britiske virksomheder.
2021/05/21
EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (A9-0179/2021 - César Luena)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er glade for biodiversitetsstrategien samt den ambitiøse tilgang til at forbedre EU’s natur. Vi støtter naturbeskyttelsesmålene på 30 %, som vi ser som et samlet overordnet mål for EU, der skal tage højde for enkeltlandes forhold, som f.eks. mængde af natur. Samtidig understreger vi, at miljødirektiverne overlader det til medlemsstaterne at udpege, hvor der skal ske beskyttelse ud fra konkrete målsætninger, herunder også at det ultimativt er medlemsstaternes kompetence at afgrænse særlige fiskemetoder. Det er ligeledes national kompetence at beslutte, hvilke potentielle aktiviteter, der kan foregå på fredede områder.Det er dog centralt for os, at det sker med omtanke for det biodiversitetsmæssige formål. Vi kan ikke støtte, at Færøerne skal stoppe deres historiske tradition med fangst af grindehvaler, da grindehvalerne ikke er en truet dyreart, og den færøske tradition ikke udgør en trussel mod arten. Når det kommer til nye planteforædlingsteknikker, er vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet af den holdning, at nye teknikker har et potentiale til at imødegå nogle af de klima-, miljø- og fødevaremæssige udfordringer, som vi står over for nu og i fremtiden. Derfor er vi også af den holdning, at teknikkerne skal udforskes yderligere og ses som den potentielle løsning, vi mener, de er. Ligeledes mener vi, at økologisk landbrug er vejen frem for en bedre biodiversitet og bæredygtighed, men at udviklingen mod mere økologi skal være markedsdrevet. Overordnet set er de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet begejstrede for biodiversitetsstrategien for 2030 og for strategiens mål.
2021/06/08
75th and the 76th sessions of the United Nations General Assembly (A9-0173/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om betænkningen i anledning af den 75. og 76. samling i FN’s generalforsamling. Vi er dog ikke overbeviste om, at en suspension af intellektuelle ejendomsrettigheder vil bidrage til øget vaccineproduktion. Derfor er vores opbakning til den samlede betænkning ikke et udtryk for, at vi bakker op om en suspension af intellektuelle ejendomsrettigheder, som det foreslås i betænkningen. Vi har valgt at stemme blankt til et forslag om, at afstemninger i Rådet kan gå igennem ved kvalificeret flertal. Vi er ikke for kvalificeret flertal generelt i udenrigspolitikken, men er åbne over for muligheden for afstemninger ved kvalificeret flertal, hvis der er tale afstemninger, der vedrører menneskerettigheder. Det er imidlertid vigtigt, at medlemslandene fortsat har rum til at føre en selvstændig udenrigspolitik. Selv med de nuværende regler er det muligt for medlemslandene at udvise uenighed uden at blokere for sanktioner ved at stemme blankt.
2021/06/09
Meeting the Global Covid-19 challenge: effects of waiver of the WTO TRIPS agreement on Covid-19 vaccines, treatment, equipment and increasing production and manufacturing capacity in developing countries (RC-B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, B9-0310/2021, B9-0311/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet prioriterer, at covid-vaccinerne hurtigst muligt bliver tilgængelige for alle. Her skal ingen muligheder fejes af bordet og principielt set heller ikke en midlertidig suspendering af vaccinepatenterne. Vi er åbne for at diskutere den mulighed, hvis den viser sig at kunne gøre en forskel i forhold til at kunne producere vacciner nok til hele verden. Den fælles beslutning indeholder mange forslag, som skal åbne for eksportforbud og lign. her og nu og samtidig revidere den måde, vi håndterer produktion af vacciner og medicinsk udstyr på i fremtiden. Vi har endnu ikke set, at det er patenterne, som har gjort den afgørende forskel for vaccineproduktionen. Det er i stedet manglende ingredienser, problemer i komplicerede produktionskæder og eksportforbud, som er de primære udfordringer. Derudover er den indsats, som en række lande, herunder Danmark, yder i form af donationer gennem COVAX-vaccineprogrammet, mens produktionen skaleres til at kunne følge med efterspørgslen i hele verden, et vigtigt bidrag.
2021/06/09
Sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health (A9-0169/2021 - Predrag Fred Matić)

. – De danske socialdemokrater bakker fuldt op om de internationale standarder for sundhedsydelser, som også Danmark følger. Vi støtter dog ikke forslag, der har til hensigt at regulere sundhedssektoren med detaljerede krav om antal af personale, sengepladser eller lignende, da det er national kompetence.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er ikke afvisende for en udvidelse af det europæiske vaccinesamarbejde, hvis det giver mulighed for billigere indkøb af vacciner gennem EU end gennem de nuværende forsyningsveje. Vi har imidlertid ikke taget endelig stilling til det konkrete forslag i teksten om at udvide vaccinesamarbejdet til at omfatte HPV-vacciner. Derudover bør det først afklares, hvorvidt der er et reelt behov for at udvide vaccinesamarbejdet.Vi mener, at den bedste måde at sikre adgang til menstruationsprodukter er ved at sikre gode lønninger og overførselsindkomster og bekæmpe fattigdom i EU's medlemsstater fremfor at uddele gratis menstruationsprodukter. Vi mener, det er et sundt princip, at alle skal have råd til at vælge sine egne menstruationsprodukter, og at rapporten i stedet bør rette fokus på de grundlæggende årsager til fattigdom og ulighed i Europa.
2021/06/24
Trade related aspects and implications of COVID-19 (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om betænkningens hensigt om at modernisere EU's handelspolitikker, så de er tilpasset i dags udfordring bl.a. på baggrund af erfaringer med implikationerne af covid-19. Ift. delen om, at covid-19-vacciner skal være et offentligt gode, så prioriterer vi, at covid-vaccinerne hurtigst muligt bliver tilgængelige for alle. Her skal ingen muligheder fejes af bordet og principielt set heller ikke en midlertidig suspendering af vaccinepatenterne. Vi er åbne for at diskutere den mulighed, hvis den viser sig at kunne gøre forskellen i forhold til at kunne producere vacciner nok til hele verden. Vi har endnu ikke set, at det er patenterne, som har gjort den afgørende forskel for vaccineproduktionen. Det er i stedet manglende ingredienser, problemer i komplicerede produktionskæder og eksportforbud, som er de primære udfordringer. Derudover er den indsats som en række lande, herunder Danmark, yder i form af donationer gennem COVAX-vaccineprogrammet, mens produktionen skaleres til at kunne følge med efterspørgslen i hele verden, et vigtigt bidrag.
2021/07/06
Protection of the EU’s financial interests - combatting fraud - annual report 2019 (A9-0209/2021 - Caterina Chinnici)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter betænkningen om Kommissionens årsrapport (2019) om beskyttelse af EU’s finansielle interesser og bekæmpelse af svig. Vi hilser nye initiativer såsom nationale anti-svindelstrategier velkommen, men er uenige i den negative fremhævelse af Danmark, idet Danmark i forvejen har et velfungerende nationalt anti-svindelsystem. Danmark fremhæves ydermere af Kommissionen for at leve op til retsstatsprincipperne, have lav korruption og en samfundsmodel, der bygger på en ”integritetskultur”, der f.eks. er med til at forhindre korruption. Vi støtter op om fremhævelse af medlemsstater, hvor det er berettiget og nødvendigt, i tilfælde af forsømmelser i forbindelse med beskyttelsen af EU’s finansielle interesser og bekæmpelse af svig.
2021/07/06
Citizens’ dialogues and citizens’ participation in EU decision-making (A9-0213/2021 - Helmut Scholz)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at borgerdialog er vigtigt for det repræsentative demokrati, og at den skal udvikles inden for de eksisterende rammerne med respekt for kompetencefordelingen mellem EU-institutioner og medlemslande.Vi har støttet betænkningen om borgerdialog og borgernes deltagelse i EU’s beslutningstagning, selvom der er enkelte konkrete forslag i betænkningen, vi ikke bakker op om. Vi mener ikke, at ”deltagelsesbaseret budgetlægning” bør indføres på EU-niveau, og vi mener ikke, at der skal oprettes et nyt agentur for undervisning i medborgerkundskab.Dialog med borgerne, så de valgte politikere kan repræsentere dem bedst muligt, er helt centralt i et velfungerende demokrati. Vi mener, at vi skal værne om og styrke det repræsentative demokrati i hele Europa, men mener ikke, at mere institutionaliseret borgerinddragelse på europæisk plan nødvendigvis er den bedste måde at gøre det. Det europæiske demokrati bliver styrket, når valgdeltagelsen stiger og tilliden mellem borgere og beslutningstagere forbedres på alle demokratiske niveauer fra det lokale til det europæiske. Det kræver, at alle demokratiske niveauer tager del i løsningen.
2021/07/07
Annual Report on the functioning of the Schengen area (A9-0183/2021 - Tanja Fajon)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt og helt Schengensamarbejdet og er enige i, at det er en vigtig del af EU-samarbejdet. Vi er varme tilhængere af den fri bevægelighed for mennesker, varer og services, som er centrale for det indre markeds funktion. Derfor er vi begejstrede for de tiltag, som har sikret, at medlemsstater har kunnet reagere effektivt og hurtigt på kriser, som fx sundhedskrisen i forbindelse med den globale covid-19-pandemi. Her har samarbejde mellem medlemsstaterne været centralt i forhold til at sikre forsat mulighed for varetransport eksempelvis med aftalen om 'green lanes'. Det er essentielt for os, at medlemsstaterne bestemmer, hvornår det er nødvendigt at indføre midlertidig grænsekontrol for at håndtere en krise, som fx coronakrisen. Vi støtter undersøgelser af ulovligheder ved de ydre grænser og mener, at overtrædelse af grundlæggende rettigheder skal stoppes.
2021/07/07
Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament (B9-0412/2021, B9-0413/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet tager kraftigt afstand fra Ungarns lovgivning, der diskriminerer LGBTI-personer, og mener, det er et klart brud med EU’s værdier, principper og lovgivning. Vi støtter derfor fuldt ud beslutningen og dens opfordring om at tage juridisk handling mod Ungarn. Vi understreger, at det bør være Europa-Kommissionen frem for enkelte medlemsstater, der fører en traktatbrudsprocedure mod Ungarn. Dertil er vi tilbageholdende med at støtte anti-diskriminationsdirektivet, idet den nuværende tekst for direktivet giver uklarhed om konsekvenserne for dansk lovgivning. Vi understreger dog, at kampen imod diskrimination mod LGBTI+personer er vigtig og en kamp, som også bør kæmpes i EU.
2021/07/08
EU Blue Card Directive (A8-0240/2017 - Javier Moreno Sánchez)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet hilser en revision af EU’s Blue card direktiv velkommen, men henviser til, at Danmark i forvejen har velfungerende ordninger for borgere fra lande uden for EU/EØS med lange videregående uddannelser. Danmark er derfor heller ikke omfattet af nærværende ordning, hvorfor vi stemmer blankt.
2021/09/15
European Centre for Disease Prevention and Control (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet finder det positivt, at vi styrker vores samarbejde om at bekæmpe fremtidige sundhedskriser, at vi koordinerer på tværs af medlemsstater, at vi indsamler data efter fælles standarder og at vi styrker relevante agenturers videnindsamling og mulighed for at rådgive medlemsstaterne om fremtidige og grænseoverskridende sundhedskriser. Dog er vi imod at pålægge medlemsstaterne for store dataindsamlingsbyrder, særligt under en evt. krise, vi er forbeholdende over for kontrolbesøg og kravene om at udarbejde handlingsplaner for at leve op til ECDC’s anbefalinger. Vi støtter generelt fokus på mentalt helbred, som er en vigtig del af den samlede sundhedsbetragtning, men ikke nødvendigvis centralt for alle grænseoverskridende sundhedsudfordringer. Det er desuden afgørende for os at understrege, at sundhedsområdet er og bliver et national kompetenceområde.
2021/09/15
Serious cross-border threats to health (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet finder det positivt, at vi styrker vores samarbejde om at bekæmpe fremtidige sundhedskriser, at vi koordinerer på tværs af medlemsstater, at vi indsamler data efter fælles standarder og at vi styrker relevante agenturers videnindsamling og mulighed for at rådgive medlemsstaterne om fremtidige og grænseoverskridende sundhedskriser. Dog er vi imod at pålægge medlemsstaterne for store dataindsamlingsbyrder, særligt under en evt. krise, vi er forbeholdende over for kontrolbesøg og kravene om at udarbejde handlingsplaner for at leve op til ECDC’s anbefalinger. Vi støtter generelt fokus på mentalt helbred, som er en vigtig del af den samlede sundhedsbetragtning, men ikke nødvendigvis centralt for alle grænseoverskridende sundhedsudfordringer. Det er desuden afgørende for os at understrege, at sundhedsområdet er og bliver et national kompetenceområde.
2021/09/15
Fair working conditions, rights and social protection for platform workers - New forms of employment linked to digital development (A9-0257/2021 - Sylvie Brunet)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om indsatsen for at forbedre platformsarbejderes arbejdsvilkår og rettigheder og anerkender, at det er nødvendigt med handling på EU-plan. Vi mener, at ethvert EU-initiativ skal klart afvise oprettelsen af en tredje kategori mellem lønmodtager og arbejdsgiver, da dette de facto ville blive en ”lønmodtager light”-kategori og dermed skabe A og B-hold på det europæiske arbejdsmarked. I stedet vil en afkræftelig formodning om ansættelsesforhold lette den korrekte klassificering af platformsarbejdere og sikre deres rettigheder. Vi er i den forbindelse glade for at Europa-Parlamentets betænkning slår fast, at det er national kompetence at definere, hvem der er lønmodtager og arbejdsgiver. Hertil skal EU sikre, at der kommer kontrol med platformenes algoritmer, så arbejdstagere sikres mod diskrimination og unfair suspension og hertil får indsigt i, hvordan deres løn beregnes og opgaver bliver tildelt.
2021/09/15
Identifying gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU (A9-0249/2021 - Malin Björk, Diana Riba i Giner)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt ud Istanbul-konventionen og er helt enige i, at konventionen skal ratificeres af alle EU-lande. Vi er dybt bekymrede over, at flere EU-lande stadig modsætter sig en ratificering af konventionen eller helt ønsker at trække sig fra den. Vi har derfor bakket op om forslaget, der opfordrer Kommissionen til at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde, idet Europa-Parlamentets henstillinger fremsætter mulige løsninger for, hvordan flere medlemsstater kan ratificere Istanbul-konventionen. Vi står dog også åbne for andre løsninger for, der kan opnå samme målsætning.
2021/09/16
Implementation of EU requirements for exchange of tax information (A9-0193/2021 - Sven Giegold)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter en effektiv implementering af DAC1-4 i medlemsstaterne og den igangværende opdatering af DAC8. Vi mener, at transparens og informationsudveksling på skatteområdet mellem medlemsstater er et afgørende værktøj i kampen mod skattely og skatteunddragelse, herunder at forhindre hvidvask. Vi ser derfor med beklagelse på, at mange vigtige tiltag fortsat kan blokeres af enkelte lande, der gennem flere år nedlægger veto mod vigtige initiativer. Den vetoret bør ophøre. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker derfor op om en udvidelse af fælles samarbejde på selskabsskatteområdet, som f.eks. hurtigst muligt at indføre en fælles bund under selskabsskatten i EU, og gerne globalt. Vi mener at skattepolitik generelt set er national kompetence, men at vetoretten for at blokere for opgøret med skattely bør ophøre.
2021/09/16
Situation in Afghanistan (RC-B9-0455/2021, B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021)

. – De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har valgt at bakke op om resolutionen om Afghanistan, da vi mener det er vigtigt at sende et stærkt signal om solidaritet med den afghanske befolkning, fordømme Talibans magtovertagelse og at menneskerettigheder og særligt rettigheder for kvinder skal overholdes. Vores støtte til resolutionen er ikke et udtryk for, at vi deler resolutionens synspunkter om f.eks. udvidet ret til asyl til alle afghanere. Vi mener, at det er helt centralt, at hverken EU eller medlemsstaterne nu begynder at signalere, at porten til Europa står på vid gab. I stedet er det vigtigt, at EU står sammen og tager et stort ansvar for at sikre hjælp til flygtningene i nærområderne.
2021/09/16
The role of development policy in the response to biodiversity loss in developing countries, in the context of the achievement of the 2030 Agenda (A9-0258/2021 - Michèle Rivasi)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at biodiversiteten også spiller en rolle for udviklingspolitikken. Vi mener, det er vigtigt at EU aktivt bidrager til at reducere tab af biodiversitet og sikrer genoprettelsen af økosystemer også i den eksterne politik.Dog mener vi, at denne betænkning i for høj grad bygger sin kritik af GMO på forældede idéer om genmodificerede afgrøder. Vi mener, at visse GMO-teknikker, har et potentiale til at bidrage til at imødegå nogle af de klima-, miljø- og fødevaremæssige udfordringer, som vi står over for nu og i fremtiden - også i udviklingslande.
2021/10/05
Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters (A9-0232/2021 - Petar Vitanov)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter betænkningen om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager.Vi henviser til de mange positive gevinster ved brug af kunstig intelligens i strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager forudsat brugen sker under jævnlig og streng kontrol af hensyn til respekt for demokratiske borger- og frihedsrettigheder. Danmark er da heller ikke omfattet af retlige bestemmelser på området for biometrisk fjernidentifikation i realtid, hvorfor vi stemmer blankt til ændringsforslag og split votes omhandlende dette.
2021/10/05
The impact of intimate partner violence and custody rights on women and children (A9-0254/2021 - Elena Kountoura, Luisa Regimenti)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt ud Istanbul-konventionen og er helt enige i, at konventionen skal ratificeres af alle EU-lande. Vi er dybt bekymrede over, at flere EU-lande stadig modsætter sig en ratificering af konventionen eller helt ønsker at trække sig fra den. Vi bakker op om, at ofre for kønsbaseret vold skal have adgang til hjælp og støtte og har derfor valgt at støtte betænkningen. Vi understreger dog, at dele af betænkningens tekster falder under medlemslandes kompetence, men at kampen mod diskrimination af kvinder er vigtig.
2021/10/05
Implementation report on the EU Trust Funds and the Facility for Refugees in Turkey (A9-0255/2021 - Öilan Zver, György Hölvényi, Janusz Lewandowski)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter gennemførelsesbetænkning en om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. Vi henviser til, at ordlyden i betænkningen med fordel kunne have været mere nuanceret. Vi tilslutter os beklagelsen af Parlamentets mangelfulde beslutnings-, tilsyns- og kontrolbeføjelser af redskaberne uden for budgettet og de ekstraordinære instrumenter og glæder os over, at dette vil blive løst med NDICI-instrumentet, samt at se, at midlerne allokeret til Tyrkiet har gjort en forskel.
2021/10/06
The situation in Belarus after one year of protests and their violent repression (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser med stor alvorlig på situationen i Belarus, hvor præsident Lukasjenko benytter flygtninge og migranter politisk for at straffe EU for de økonomiske sanktioner, Rådet enstemmigt indførte sidste år. Derfor har vi stemt for resolutionen her, der udtrykker opbakning til det belarusiske folk og bl.a. støtter Rådet i eventuelle yderligere sanktioner. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er derudover dybt bekymrede for situationen ved grænsen mellem hhv. Litauen, Letland og Polen og Belarus. Derfor mener vi, at EU's ydre grænser bør styrkes, således at vi afhjælper presset på vores europæiske naboer og ikke legitimerer tredjelandes brug af flygtninge og migranter i politiske slagsmål.
2021/10/07

Written questions (24)

VP/HR - Russian jet fuel supplied to the conflict in Syria via EU ports
2019/10/23
Documents: PDF(43 KB) DOC(9 KB)
Allocation of EU pre-accession assistance to the Turkish think-tank SETA
2019/11/11
Documents: PDF(44 KB) DOC(10 KB)
Russian jet fuel supplied to the conflict region in Syria via EU ports
2019/12/18
Documents: PDF(42 KB) DOC(9 KB)
The Commission’s upcoming impact assessment of the implementation of the final Basel III standard
2019/12/19
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Establishing a positive list of exotic animals regarded as suitable to be kept as pets
2020/04/22
Documents: PDF(39 KB) DOC(9 KB)
Harmful mobile phone radiation
2020/04/22
Documents: PDF(39 KB) DOC(9 KB)
Green Deal compatibility criteria for Projects of Common Interest
2020/06/18
Documents: PDF(49 KB) DOC(10 KB)
Dealing in future with EU publications relating to China
2020/06/25
Documents: PDF(44 KB) DOC(10 KB)
Medicines for rare diseases (orphan drugs)
2020/07/01
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Farm to Fork Strategy
2020/07/01
Documents: PDF(41 KB) DOC(9 KB)
Abandoned fishing nets off the EU’s coasts – call for a deposit scheme or levy to be introduced
2020/09/02
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Timing of the Commission’s replies to complaints related to animal transport
2020/10/05
Documents: PDF(45 KB) DOC(10 KB)
Enforcing the Commission’s guides to good and better practices for animal transport
2020/10/28
Documents: PDF(47 KB) DOC(10 KB)
Poland’s abortion ban ruling
2020/11/20
Documents: PDF(51 KB) DOC(10 KB)
National tax increases for online betting that risk hitting local operators unduly because of EU rules on illegal state aid
2020/12/01
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Food safety risks of imported meat from stolen and unidentified horses from Argentina
2020/12/03
Documents: PDF(53 KB) DOC(11 KB)
Call to introduce a European strategy on medicines for rare conditions (‘orphan drugs’)
2021/01/27
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Combating international trafficking in wild meat
2021/02/02
Documents: PDF(48 KB) DOC(10 KB)
Immediate adoption of a tax on financial speculation by pioneering countries to win climate, employment and health battles
2021/04/27
Documents: PDF(47 KB) DOC(10 KB)
EU rules on public procurement and tax havens
2021/05/12
Documents: PDF(40 KB) DOC(10 KB)
Level of resources for Commission monitoring of compliance with EU sanctions
2021/05/12
Documents: PDF(41 KB) DOC(10 KB)
Standards for private companies in monitoring EU sanction regimes
2021/05/12
Documents: PDF(38 KB) DOC(10 KB)
Belarusian state-sponsored air piracy and terrorism
2021/05/25
Documents: PDF(52 KB) DOC(10 KB)
Exclusion of companies in tax havens from public procurement
2021/09/29
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)

Amendments (584)

Amendment 2 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Citation 3 a (new)
— having regard to its resolution of 17 September 2020 on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock (Text adopted, P9_TA 2020/0227),
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 16 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Citation 12 a (new)
— having regard to its resolution of 21 January 2021 on access to decent and affordable housing for all 2a, _________________ 2a Text adopted,P9_TA(2021)0020.
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 27 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas the building renovation rate is currently low, at around 1 % per year, and the renovation programme does not always cover energy aspectimprovement of the energy efficiency and the increase in renewable energy sources;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 36 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital E a (new)
E a. whereas the access to social housing is a principle recognised by the European Pillar of Social Rights and the long-term renovation strategies should adequately support the energy performance of this portion of the European housing’s stock;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 37 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital E a (new)
E a. whereas the New European Bauhaus initiative aims at removing the border between design and function, sustainable living, smart use of resources and innovative solutions, while ensuring social inclusion in the process;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 40 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital E b (new)
E b. whereas in 2019 6 % of EU households were notable to pay their utility bills; whereas buildings’ energy inefficiency has direct consequences on energy poverty;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 42 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Highlights that provisions in Article 2(a) of the EPBD will need to be strengthened in order to achieve 2050 climate-neutrality; at least 55 % GHG reductions by 2030 with the aim of achieving the EU’s net-zero carbon emission target by 2050 at the latest2050 climate-neutrality and that the Energy Efficiency Directive must be revised accordingly as well and the targets must be significantly increased;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 54 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 a (new)
3 a. Notes that buildings are responsible for 36 % of total GHG emissions whereas the building renovation sector is one of the key areas in order to reduce GHG; regrets that not all LTRS are providing GHG reduction data, which makes it difficult to assess the ambition of the strategies in terms of climate mitigation;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 56 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 a (new)
3 a. Highlights that by increasing the renovation rate to 3 % of the total building stock by year across the EU and renovating 210 million existing buildings, we could create up to 2 million jobs;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 57 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 b (new)
3 b. Believes that the LTRS should work as clear measures and monitoring tools that ensures that the yearly renovation rate increases; notes that the Renovation Wave strategy recently launched by the European Commission currently recommends “at least doubling” the renovation rate, in spite of recommendations that it must be tripled if we are to meet the EU’s climate targets;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 61 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. AcknowledgeRegrets that the EU did not reach its energy efficiency target in 2020; highlight that the national energy and climate plans (NECPs) have a collective ambition gap of national contributions to reach the energy efficiency target in 2030, therefore Member States will need to significantly increase their efforts;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 68 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6 a. Reminds that preparing the LTRS should be an inclusive process where stakeholders must be taken on-board, and regrets that an analysis of this was not included in the evaluation;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 71 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Points out that Member States broadly focused on decarbonising energy supply systems and greenhouse gas emissions, rather than actively applying the Energy Efficiency First Principle and improving the energy performance of buildings and thus reducing overall the energy consumption in this sector;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 80 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Highlights the importance of sustainability in material use and resource consumption of a building’s lifecycle, from material extraction, construction and use, to end of use and demolition, including renewable and sustainable nature-based materials such as wood, and reminds that wood as a construction material acts as a long-term carbon storage and reduces the overall carbon footprint of the building;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 81 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Highlights the importance of sustainability, life-cycle approach and circularity in material use and resource consumption of a building’s lifecycle, from material extraction, construction and use, to end of use and demolition, including renewable and sustainable nature-based materials such as wood; notes that further research into low-carbon materials is required as well as for low carbon processes;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 84 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 a (new)
8 a. Further highlights that building planning should improve the circularity of waste created at the different stages of the construction process;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 91 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10 a. Highlights that ensuring good indoor climate conditions as a part of the renovation process is of utmost importance, as mould spores and other harmful substances in indoor air can cause severe and life-long respiratory defects;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 93 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10 a. Recognises that improvement and better harmonisation of EPCs across the EU Member States is needed to enhance the comparability and ensure quality and reliability of such certificates;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 97 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Highlights that ambitious goals for staged and deep renovation of the existing building stock will create millions of local, non-outsourceable jobs, in particular in small and medium-sized enterprises, and provide clean and affordable energy to consumers; linking building renovation with economic recovery after the COVID- 19 crisis is therefore a major opportunity for Members States to reduce GHG, create jobs and secure better quality living; encourage Member States to use this opportunity to link building renovation with economic recovery;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 106 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12 a. Reiterates its support for the energy efficiency first principle, meaning that energy savings and efficiency gains must be prioritised;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 107 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Believes that the principle of cost neutrality can help lift millions of people out of energy poverty and reduce energy bills; policy measures must prioritise the most energy-poor buildings in order to decrease energy poverty; believes that the right level of incentives to lower down renovation costs for specific target groups and sectors could be considered; however the renovations may also increase rent levels and consequently force low- and middle-income families living in rented accommodation to move from their homes; Member States should in their LTRS consider themodels that support cost neutrality so that rent increases are balanced by energy-savings;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 114 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13 a. Calls on the Commission to set up specific measures for Member States and local and regional authorities to ensure the right financing instruments and incentives are available for people to be able to carry out renovations;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 115 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13 a. Calls for action to promote loans that set energy efficiency as criteria for lower interest rates;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 119 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 a (new)
14 a. Large-scale renovations can have a significant impact on the local communities and on specific habitants whose homes will undergo renovation; citizens engagement in the green transition and the renovations of buildings is key to its success; furthermore inclusion of experts and public expertise can help to improve the implementation; calls on the Members States to provide sufficient and detailed information throughout the LTRSs on the public consultation process according to the relevant requirements in the EPBD;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 122 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 b (new)
14 b. Recalls that LTRS must quantify the wider benefits of renovations like health, safety, thermal comfort and air quality, as important elements of indoor environment climate; not prioritising the quantification of the wider benefits does not give an accurate overview of the value added of renovations and hardens the opportunity to assess and further improve these factors;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 124 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 c (new)
14 c. Welcomes that the Commission in its analysis of the LTRS highlights Members States’ best practices; encourage the Commission to further disseminate best practices;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 125 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 d (new)
14 d. Recalls with respect to Article 19 of the EPBD that an ex-post evaluation is scheduled by 2026 at the latest; highlights this should contribute to drawing lessons from the experience gained and assessing the progress made in applying the EPBD across the EU Members States;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 131 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15 a (new)
15 a. Recommends a strong focus on social housing stock in the implementation of the EPBD;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 144 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 a (new)
17 a. Calls on Member States to consider making use of key moments in the life of a building to initiate energy renovation, so called “trigger points”, while securing that it supported by the necessary technical assistance and finance;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 146 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 b (new)
17 b. Calls on Member States to introduce measures preventing the domination of the private equity funds and financial actors that renovate buildings with the solely aim to benefit financially from higher rents making it less affordable for long-term residents;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 148 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 c (new)
17 c. Calls on the Member States to consider the benefits of district based approachfor the large-scale renovations as important priority, which can offer additional synergies; notes that the involvement of local communities in that regards is essential;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 155 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. Believes that the revision of the EPBD should serve to further promote smart buildings technologies and foster a data-centric approach; encourages the use and deployment of emergent technologies, such as 3D modelling and simulation and artificial intelligence, to drive carbon emissions reduction at every stage of a building’s lifecycle, without prejudice to union rules on protection and transfer of personal and non-personal data;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 156 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 a (new)
18 a. Calls for the revision of the EPBD to further obligate more buildings to include building automation control (BAC), as the payback time of the BAC investment can be short while cutting the emissions remarkably and as first introduced in the latest EPBD, BAC ensures that systems such as heating, ventilation, air conditioning, lighting, shading, security systems and other interrelated systems which create energy savings are used in large non-residential buildings by 2025;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 157 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 a (new)
18 a. Calls on Member States to foster renovation that favours the energy system integration of renewables in buildings, such as installation of e-vehicle charging infrastructure, thermal storage and connection to smart grids and document the progress in their LTRS as well as best practices should be shared;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 159 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 b (new)
18 b. Calls on the Member States to implement the Smart Readiness Indicator (SRI) to further promote smart buildings technologies; recognised that the SRI will help to further encourage the design and construction of new buildings as zero- energy buildings;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 166 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19
19. BCalls on Member States to provide a roadmap with clear milestones with long-term planning for 2030, 2040 and 2050 as not all LTRS addresses it adequately; believes that the LTRSs should provide more details on long-term actions to create a more stable environment for investors, developers, homeowners and tenants;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 169 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19
19. Believes that the LTRSs should establish the modalities for consultation in an inclusive way and provide more details on long-term actions to create a more stable environment for investors, developers, homeowners and tenants;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 173 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20
20. Highlights that the EPBD should ensure that renovation delivers value for money and a return on investment for homeowners and building owners by establishing real and measured improvements in energy performance of buildings while also improving indoor climate; underlines that an approach based on the measured energy saved as a result of renovation will drive down the cost and increase both the quality and scale of the energy efficiency retrofits for existing buildings;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 179 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21 a (new)
21 a. Calls on the Member States to be specific in their initiatives on mobilisation of investments and uptake of smart technology and well-connected communities;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 184 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22
22. Encourages more Member States to consider to introduce mandatory minimum energy performance standards; recognises that Member States may retain some level of flexibility to design the measures, set the specific performancestandard, the segments of building stock covered and/or the scale of renovation required to accommodate different economic, climate, political and social conditions;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 197 #

2021/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 24
24. Recalls its demand for the next revision to evaluate the need to review the charging infrastructure requirements in the EPBD, as well as include an integrated, systematic and circular approach for both urban and rural developments; call for an ambitious framework to help to simplify and accelerate the deployment of charging points in new and existing residential and non-residential buildings, and address possible regulatory barriers;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 200 #

2021/2077(INI)

24. Recalls its demand for the next revision to evaluate the need to review the EV-charging infrastructure requirements in the EPBD, as well as include an integrated, systematic and circular approach for both urban and rural developments, and promotes suitable ways to guarantee smooth use of bicycles, access and storage, in building design;
2021/09/14
Committee: ITRE
Amendment 58 #

2021/2061(INI)

Motion for a resolution
Recital H a (new)
Ha. Whereas the corporate income tax rate in the European Union has been reduced by more than half since 1980s, from 50 % in 1985 to 21 % now1a; _________________ 1a https://www.taxobservatory.eu
2021/07/15
Committee: ECON
Amendment 60 #

2021/2061(INI)

Motion for a resolution
Recital H b (new)
Hb. whereas the EU is estimated to lose between €160 and €190 billion each year due to corporate tax avoidance2a; _________________ 2a https://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/STUD/2016/558776/EPRS_STU(2 016)558776_EN.pdf
2021/07/15
Committee: ECON
Amendment 61 #

2021/2061(INI)

Motion for a resolution
Recital H c (new)
Hc. whereas a minimum effective tax rate of 21 % could help EU governments get an additional revenue of some €100 billion per year; whereas this would decrease to some €50 billion for a minimum rate of 15 %3a; _________________ 3a https://www.taxobservatory.eu/wp- content/uploads/2021/07/TaxObservatory _Report_Tax_Deficit_July2021_Revised.p df
2021/07/15
Committee: ECON
Amendment 154 #

2021/2061(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 a (new)
8a. Underlines that fiscal responsibility can be achieved not only by imposing limits to spending, but also by increasing revenues for government; supports governments’ efforts to increase revenues through the closing of loopholes for tax avoidance and the increasing of capital-gains, wealth and corporate income taxes;
2021/07/15
Committee: ECON
Amendment 156 #

2021/2061(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 b (new)
8b. Supports cooperation by governments at both the EU and global level to put an end to the global race to the bottom in tax rates and increase their ability to levy taxes; shames the EU countries participating in the Inclusive Framework who have not yet signed on to the global minimum effective tax rate, Estonia, Ireland and Hungary, for undermining the ability of EU governments to raise sufficient revenues, thereby damaging the long-term fiscal sustainability of the EU; Reminds that Cyprus does not participate in the negotiations under the Inclusive Framework; Urges these four countries to support a minimum effective tax rate at the EU level;
2021/07/15
Committee: ECON
Amendment 221 #

2021/2061(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 b (new)
14b. Recalls in this context, that taxation is one of the key policies monitored through the European Semester towards fairer and more growth- friendly tax systems; calls on the Council and its Member States to implement the recommendations in terms of addressing national measures to fight aggressive tax planning, tax evasion and tax avoidance or ineffective anti-money laundering measures;
2021/07/15
Committee: ECON
Amendment 231 #

2021/2061(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15 a (new)
15a. Worries that without a concerted effort to invest in the transition to a sustainable economy, European economies will suffer long-lasting damage, undermining any efforts to promote sustainable fiscal policies; strongly supports the incentivising of sustainable investments by sovereigns, including through the EU Green Bond Standard;
2021/07/15
Committee: ECON
Amendment 4 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Citation 23 a (new)
— having regard to its resolution of 25 November 2020 on a New Industrial Strategy for Europe (2020/2076(INI)),
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 21 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Recital A
A. whereas the EU has endorsratified the Paris Agreement, as well as the European Green Deal and the recently adopted European Climate Law, which set an ambitious target of reducing emissions by 55 % by 2030 and complementary goals, with the aim of achieving the EU’s net- zero carbon emission target by 2050 at the latest in order to fight the effects of global climate change; reminds of Parliament’s position as adopted during Plenary vote on the Climate Law on the goal of reducing GHG gas emissions by 60 % by 2030;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 25 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Recital B
B. whereas the transition to a net-zero greenhouse gas (GHG) economy requires a clean energy transition that ensures sustainability, security of supply and affordability of energy; as well as the necessary energy infrastructure;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 31 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas the dramatic fall in renewable offshore energy prices has made it one of the cheapest sources of energy, with a global weighted-average levelised cost of energy of offshore wind declining by 48 % between 2010 and 2020 from EUR 0,14 to EUR 0,071kWh in 2020, and consequently a critical element in the green transition, paving the way for a modern, resource-efficient and competitive economy, and has also made it one of the most important pillars of the EU’s climate ambitions; acknowledging the potential of the offshore renewable energy to enable massive energy sources that can protect households from energy poverty;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 39 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Recital C a (new)
C a. Whereas the European strategy towards offshore renewable energy should take into account the EU’s sea basins different geographical features that make it difficult to develop a one-size-fits all approach;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 71 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Stresses that a net-zero emissions economy requires renewable energy to be deployed on an unprecedented scale; stresses that many MS are lagging behind in deploying the necessary renewable energy and infrastructure; further stresses that all MS should make utmost efforts to reach their full renewable energy potential; emphasises that if no further actions are taken to accelerate the deployment of offshore renewable energy (ORE), the EU will not be able to live up to its climate commitments;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 75 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Stresses that a net-zero emissions economy requires renewable energy to be deployed on an unprecedented scale; emphasises that if no further actions are taken to accelerate the deployment of offshore renewable energy (ORE), the EU will not be able to live up to its climate commitments; believes that binding national renewable energy targets could be such an action;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 83 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2
2. Highlights that the energy production targets for ORE in all of EU’s sea basins, as outlined in Commission communication COM(2020)0741, are at least 60 GW by 2030 and 340 GW by 2050; recalls that according to Commission communication SWD(2020)176 the installed capacity of offshore wind should be 70 - 79 GW for a cost competitive road to the 55 % reduction in 2030; calls for the ORE target to be raised in order to live up to the 55 % reduction target and secure a cost competitive transition supported by a well-functioning market pushing the uptake of offshore wind; highlights that the competitiveness of offshore wind energy as an energy source will continue to increase and prices will continue to fall further in step with continuous development and deployment;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 94 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Notes the competitive advantage of EUacross the EU for companies and technologies in the ORE sector; stresses the importance to maintain this competitive advantage; underlines the potential for exponential growth of the sector and its contribution to the EU economy, including technology and systems exports; stresses the importance of supporting R&D investments and build on innovative ORE technology industry system through cross border collaboration and partnership in Horizon Europe in order to facilitate and to support robust European value chains that are crucial for the twin transitions; while ensuring the swift uptake of the innovations developed in this field;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 98 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 a (new)
3 a. Underlines the need to maintain a clean, competitive and sustainable supply chain for ORE in the European Union; therefore stresses the importance that suppliers apply the highest quality, health, safety and environmental standards according to European certification and standards determined in a dialogue process with all relevant stakeholders; further stresses the need to minimise transport costs in the supply chain; believes that public tenders should take these elements into consideration;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 105 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 b (new)
3 b. Calls for local competent authorities to assess initiatives that activate local economies, local sustainable jobs and economic activities in the uptake of the offshore renewables sources; calls for identifying synergies between sectors that can best support twin green and digital transitions and contribute to the futureproof economic recovery; while developing synergies with the actions enabling a sustainable blue economy;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 110 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Stresses the urgency of improving and expanding existing infrastructure to enable the increased flow of electricity from offshore sites to inland-based consumers; regrets that a number of Member States have not yet reached their 10 % electric interconnection target by 2020; and are lagging behind in building the adequate infrastructure, such as transmission lines to integrate and transport offshore electricity; supports the EU 2030 electricity interconnection target of 15 % by 2030, set in article 2 of regulation (EU) on the Governance of the Energy Union Climate Action; calls for the Commission to come up with a proposal that can secure a faster deployment of the interconnection target;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 125 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. Welcomes the Commission’s proposal for a revision of the TEN-E Regulation and the attention it gives to the offshore renewables sector’s needs and priorities; stresses that the development of sustainable and efficient transmission infrastructure requires forward-looking investment; stresses the need to secure coordination and alignment between onshore and offshore grid development plans, including with the identification of landing points for offshore connections and onshore grid uptakes; encourages the MSs to speed up the necessary grid infrastructure to facilitate the green transition of which electrification is crucial; believes strongly that regulatory frameworks should facilitate anticipatory investments;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 137 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Notes the potential advantages of combining offshore production facilities and transmission assets in the tender process; invites the Commission and the Member States (MSs) to explorto analyse the potential and possible challenges of this full-scope tendering approach and assess its applicability to different set-ups, including meshedthis analysis has to take into account the possible challenges as regards to ensuring incentives and optimal planning of offshore and onshore transmission grids;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 145 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Stresses that MS collaboration is vital in order to maximise effective use of offshore energy resources, taking into account the specificities of each area; notes that the current legal framework does not facilitate such collaboration sufficiently; strongly believes that failure to increase collaboration between MSs will inhibit the roll-out of offshore energy; urges the Commission and the MSs to take the necessary action without any further delays;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 159 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 a (new)
8 a. Calls to the Commission to analyse best practices from mature district heating and cooling markets with emerging markets; stresses the ability of heating and cooling as sources to flexibility in consumption contributing to grid stability and the uptake of fluctuating renewable energy; stresses that a lack of data and disconnection with building renovation strategies at the municipality level is holding back further integration of renewable energy sources in district heating and cooling markets;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 161 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 b (new)
8 b. Stresses the high upfront capital costs associated with the construction and refurbishment of the building stock as well as of the district heating and cooling network, particularly those compatible with renewable energy sources; highlights the role of national and local authorities in strategic planning for heating and cooling and supporting district energy operators by de-risking investments and facilitating access to direct funding from the public sector;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 172 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Strongly believes that the EU and the MSs should support research into and the development of floating offshore wind, tidal, wave and current stations, which can be adapted to the different seabed conditions in Europe; in this respect also underlines the need to support research, development, scaling-up and commercialisation of decarbonising the entire value chain of ORE and of technologies using renewable energy sources such as offshore wind power to decarbonise other sectors and of sector coupling;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 176 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10 a. Highlights the need to exploit ORE in deep waters; highlights that floating technology allows to access to higher and more constant wind speeds which can also minimize the turbine’s environmental impact and reduce the pressure associated with coastal planning; calls on the Commission and MS to promote research, development, monitoring, and innovation efforts on innovative technologies such as floating platforms; stresses that it is an outstanding opportunity for the EU to become a global leader in ORE technologies that will be key for decarbonisation;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 187 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 b (new)
10 b. Calls on the EU and MS to support research and development of ORE technologies which will contribute to bridging gaps in renewable energy generation cause by seasonal differences;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 191 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 c (new)
10 c. Stresses the greater opportunity of developing offshore renewable hydrogen that can help to pave the way for the wider development of the renewable hydrogen market; invites the Commission to assess how ORE sources could pave the way for the development of renewable hydrogen production;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 194 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 d (new)
10 d. Highlights the importance of private and public investments in the ORE sector for the large-scale deployment of ORE technologies; reiterates the call on the Commission to tailor Horizon Europe to the development, scaling-up and commercialisation of breakthrough technologies and innovations in the Union so as to bridge the gap between innovation and market deployment, by providing risk financing for early-stage technology and demonstration projects and developing early value chains in order to support the development of research infrastructure, also with the aim of reducing the existing gaps between MS;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 209 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. NStresses that meeting the 2030 and 2050 targets requires speeding up the deployment of ORE; notes that the huge interest in ORE will attract an increasingly larger number of permit applications; calls on the MSs to urgently simplify the relevant procedures and coordinate their efforts; encourages the MSs to support the one-stop-shop proposal;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 217 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Notes the current lengthy process for launching ORE projects and the urgent need to speed it up in order to reach the 2030 and 2050 goals; notes that streamlining MSs procedures and technical standards will facilitate more rapid deployment; calls on the MSs to consider introducing time limits for issuing permits, including the automatic granting of permits after deadlines expireset aside more resources for a fast and efficient issuing of permits;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 218 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12 a. Considers it of paramount importance to build a broad public consensus around ORE projects through the involvement of local actors to increase public acceptance of offshore wind and its adherent large infrastructures; calls for a transparent and meaningful involvement of coastal communities, including those situated in the most peripheral regions and islands, and other stakeholders in projects; stresses the importance to increase citizen’s trust into the ability of renewable energy to achieve energy independence and secure energy of supply; encourages the Commission and the MS to develop one-stop shops with streamlined information on financing possibilities for demonstration projects for break through ORE technologies;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 227 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Notes that the total space required to ensure the offshore wind capacity for the northern seas meets the 2050 goals is expected to be 2.8 %; underlines, therefore, the possibility of compatibility between sea space requirements for ORE and other interests; strongly believes that involving renewables developers early on in the process will contribute to the successful allocation of sea space; calls for a transparent process and accessibility to regional maritime spatial plans in order to facilitate an early and inclusive approach for all stakeholders;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 238 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 a (new)
14 a. Urges the Commission to set up a simple monitoring framework that can secure a transparent and efficient reporting of the progress of the deployment of ORE as to whether member states are on track to reach the 2030 and 2050 GW-targets; the Commission should report to Parliament and MS biennial whether the deployment of ORE is on track;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 258 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15 a (new)
15 a. Stresses the need for a market design that is fully compatible with that of onshore; offshore infrastructure at transmission level should be regulated based on unbundling rules with a clearly defined separation of roles and responsibilities in terms of systems responsibility, third party access, as well as transparent tariffs and conditions;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 264 #

2021/2012(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Calls for the recalculation of the distribution of costs and benefits between the generation and transmission of ORE to be sustainable and socio-economic viable, ensuring the right incentives and a stable regulatory framework for developers; stresses that uncertainty regarding the distribution of costs and benefits is deterring companies from launching offshore renewable projects; invites the Commission to expedite the publishing of EU guidance on sharing the costs and benefits of offshore hybrid projects;
2021/07/07
Committee: ITRE
Amendment 1 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Citation 1
— having regard to Articles 113, 115 and 1156 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU),
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 14 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Citation 18 a (new)
— having regard to the ongoing work of the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters on Tax Consequences of the Digitalized Economy,
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 17 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital A
A. whereas current international corporate tax rules are based on principles which were developed in the early 20th century and are no longer suited to an increasingly globalised and digitalised economy, thus enabling several harmful tax practices that undermine public finances and fair competition;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 23 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas the BEPS Action Plan succeedmanaged into establishing a global consensus on many issues in order to fight tax evasion, aggressive tax planning and tax avoidance; whereas, however, there was no agreement on addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy, which led to the adoption of the separate BEPS Action 1 – 2015 Final Report;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 29 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital E
E. whereas the Commission put forward two proposals on the taxation of the digital economy in 2018, including a temporary short-term solution introducing a digital services tax (DST), and a long- term solution defining a significant digital presence (SDP) as a nexus for corporate taxation which should replace the DST; whereas Parliament supported these proposals, but they were not adopted in the Council because Member States could not reach the unanimous agreement needed in the realm of taxation at EU level;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 30 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital F
F. whereas, in accordance with a mandate given by G20 Finance Ministers in March 2017 and following the adoption of a Programme of Work (PoW) in May 2019, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF), through its Task Force on the Digital Economy, has been working on a consensus-based global solution based on two pillars: Pillar One on the allocation of taxing rights through new profit allocation and nexus rules and Pillar Two on addressing the remaining BEPS issues and introducing measures to ensure a minimum effective level of tax;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 36 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital H a (new)
H a. whereas the revenues of digital companies have skyrocketed over the last years while any potential revenue increases due to Pillar 1 are likely to be limited; whereas for a more equitable distribution of tax burdens the OECD process is therefore a good first step;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 38 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital I
I. whereas adequate international tax laws are a key forto prevent tax evasion and tax avoidance practices, and to design a fair and efficient taxation system addressing inequality and ensuring certainty and stability, which are prerequisites for competitiveness, as well as for a level playing field between companies, especially for small and medium-sized enterprises;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 41 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital I a (new)
I a. whereas the Interinstitutional Agreement on budgetary cooperation of 16 December 2020 (IIA) refers to a legally binding commitment towards the introduction of an EU digital levy as an own resource by 1 January 2023;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 44 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital I b (new)
I b. whereas the Council Conclusions of 27 November state that the European Council will ‘assess the situation regarding the work on the important issue of digital taxation’ in March 2021;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 47 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Recital I c (new)
I c. whereas G20 Finance Ministers will meet on 7-8 April 2021 and 9-10 July 2021 and take stock of the negotiations of the Inclusive Framework on both Pillars of the international negotiations;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 50 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Notes that the current international tax rules date back to the early 20th century, and that taxing rights are mainly based on the physical presence of companies; points out that digitalised companies as well as companies relying heavily on intangible assets can engage in significant business activities in a jurisdiction without physical presence there, and therefore taxes paid in one jurisdiction no longer reflect the value and profits created there; regrets that the traditional concept of permanent establishment fails to cover the new aspects of digital businesses, and underlines the need to define, which can lead to Base Erosion and Profit Shifting; in that context, calls for new and fairer allocation of taxing rights for large multinationals and the revision of the traditional concept of permanent establishment, and recalls the Parliament’s position on the C(C)CTB to create a virtual permanent establishment; stresses that users of online platforms and consumers of digital services cannot be shifted outside a jurisdiction in the same way as capital and labour, and should therefore be the basis for taken into account when definition ofng a new tax nexus in order to provideing an effective remedy against aggressive tax planning;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 77 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Highlights the need to address the under-taxation of the digitalised economy, while ensuring a fair distribution of taxing rights among all countries where the value creation of multinational digital companies takes place;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 82 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Notes that, on average, digital business models face significantly lower effective tax rates than traditional business models which rely on physical presence; regrets that tax avoidance linked to aggressive tax planning is not only detrimental to the collection of public revenues but also puts businesses, especially SMEs, at a disadvantage, while creating barriers for new local entrant, which hampers public services and shifs the tax burden towards the average citizen, thus creating more inequalities, but also puts businesses, especially SMEs, at a disadvantage, while creating barriers for new local entrants; highlights that in the meantime, the demand for digitalised services has exploded due to the obligation to operate many tasks remotely in the COVID-19 context; therefore observes that providers of such digitalised services will be among the economic winners of the pandemic crisis;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 83 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Notes that on average digital business models face significantly lower effective tax rates than traditional business models which rely on physical presence; regrets that tax avoidance linked to aggressive tax planning is not only detrimental to the collection of public revenues but, which contributes to reducing income inequality and financing public services, and also puts businesses, especially SMEs, at a disadvantage, while creating barriers for new local entrants; highlights that in the meantime, the demand for digitalised services has exploded due to the obligation to operate many tasks remotely in the COVID-19 context; therefore observes that providers of such digitalised services will be among the economic winners of the pandemic crisis;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 98 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. WCalls for an international agreement aiming for a fair and effective tax system; welcomes the efforts in the G20/OECD IF to reach a global consensus on a multilateral reform of the international tax system to address the challenges of the digitalised economy; acknowledges the progress of discussions on the proposals at technical level, despite the delays caused by the COVID-19 pandemic, and calls for a swift agreement by mid-2021; highlights the value of the G20/OECD IF for guaranteeing multilateral solutions and finding support at the global and EU level;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 101 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Welcomes the fact that the two pillar approach suggested in the G20/OECD IF does not ring fence the digitalised economy but seeks a comprehensive solution to the new challenges of the digital economy; acknowledges that both pillars are complementary, and highlights that Pillar II aims at addressing remaining BEPS challenges notably by ensuring that large multinationals, including digitalised ones, pay a minimum level of tax regardless of where they are located; reminds that an effective Pillar II can be introduced without the participation of all states as participating countries will still be granted the right to tax profits of companies registered elsewhere in low-taxation countries; however supports a holistic solution in which oneboth pillar is not adopted without the other; s are adopted by mid-2021; recommends that any minimum effective rate should be set at a fair and sufficient level to discourage profit shifting of large multinationals, including highly digitalised ones, and prevent damaging tax competition; therefore suggests a minimum effective rate of 18 %, noting that the current EU average of statutory corporate income tax rates is 21.71 % and that some policy challenges, such as climate change, will necessitate space and tools for fiscal policy; 1P.110, Tax policies in the European Union 2020 survey, DG Taxation and Customs Union, European Commission
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 110 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Welcomes the proposal under Pillar One of a new tax nexus and new taxing rights which would create the possibility of taxing multinational enterprises (MNEs) in market jurisdictions, even where they have no physical presence based on their economic activity; underlines that the interaction with users and consumers significantly contributes to value creation in digital business models, and should therefore be taken into account when allocating taxing rights; stresses that the scope of these new taxing rights should cnotes that some policy options remain to be determined at global level; acknowledges, in particular, that the so-called Amount A would create a new taxing right for market jurisdictions over all l sharge MNEs which could engage in BEPS practices, while not creating further and unnecessary burdens on SMEsof residual profit calculated at an MNE level and, in this context, invites Members States to support the following;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 114 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 a (new)
7 a. A scope that cover all large MNEs which could engage in BEPS practices and that should include a review clause with phase-in rules concerning the global revenue threshold; recalls that the EU definition of a large multinational group consists of consolidated parent and subsidiary undertakings exceeding the limits of at least two of the three following criteria: a balance sheet of at least EUR 20 000 000, a net turnover of at least EUR 40 000 000 and an average number of employees during the financial year superior to 250;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 115 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 a (new)
7 a. Reminds that pillar 1 is at risk of becoming highly complex and calls on the OECD and negotiating Member States to work towards a simple and workable solution;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 117 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 b (new)
7 b. A scope covering at least automated digital services and consumer facing businesses, while not creating further and unnecessary burdens on SMEs;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 119 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 c (new)
7 c. An agreement ensuring sufficient amounts of profits are reallocated to market jurisdictions and that should go beyond the distinction between routine and non-routine profits, which could lead to artificial distinction only. Should the distinction between routine and non- routine prevail in the negotiations, it is to be noted that only a profitability threshold of 8 % would allow for the reallocation of a substantial amount of profits, up to €150 billions;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 120 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 d (new)
7 d. An allocation percentage of minimum 20 % of profits that would allow for a fair portion to be reallocated to market jurisdictions, which would ensure a meaningful reform and deter aggressive tax planning strategies;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 121 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 e (new)
7 e. A limited recourse to carry forward regimes for losses, as those could undermine the impact of the reform;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 122 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 f (new)
7 f. Recommends that policy options defended by Member States in the negotiations should reduce complexity, therefore supports simplified administrative processes for MNEs subject to the new taxing rights, also in view of lightening the burden of implementation for Member States, taking into account Member States not involved in tax arrangements distorting competition such as so-called 'sweetheart deals'; believes that a more complete overhaul of the Arm’s Length Principle (ALP) would be appropriate; is concerned that maintaining the ALP in the reform’s context could add opportunities to circumvent the newly agreed rules;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 123 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 g (new)
7 g. Highlights that the implementation of an efficient and comprehensive international reform will be eased by the access to country-by-country reporting information; notes that, to date, many countries do not have access to such information; welcomes the recent efforts of the Council Presidency on the Proposal for public country-by-country reporting;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 124 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Calls on the Commission and the Council to intensify the dialogue with the new US administration on digital tax policy with the aim of finding a common approach in the framework of the G20/OECD IF negotiations before June 2021; calls on the CouncilMember States to oppose the ‘safe harbour’ clause, proposed by the US administration, which risks undermining the reform efforts; calls on the Commission to pursue with an EU own proposal on addressing the challenges of a digitalised economy should a ‘safe harbour’ clause be included in the reform’s first Pillar; recalls in that regard the Commission’s long term proposal for a Significant Digital Presence;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 131 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9
9. WelcomNotes the proposal of a dispute prevention and resolution mechanism but underlines that tax certainty is best achieved by establishing simple, clear and harmonised rules that prevent disputes in the first place; highlights that any dispute prevention and resolution mechanism should not put developing countries at a disadvantage;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 147 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Regrets that the failure of the G20/OECD IF to find a solution in October 2020 willhas prolonged the under-taxation of the digital economy; stresses that the COVID 19 pandemic has largely benefited digital businesses and accelerated the transition to a digitalised economy, thereby re-emphasising the need to reform the current tax system in order to ensure a fair contribution from the digitalised economy;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 153 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Insists therefore that, regardless of the progress of the negotiations at the G20/OECD IF, the EU should stand ready to roll out its own solutions for taxing the digitalised economy by the end of 2021; calls on the Commission to present proposals by June 2021, while anticipating their compatibility with the reform by the G20/OECD IF to be agreed on; stresses the need to create a level playing field for providers of traditional services and automated digitalised services and consumer facing businesses in the EU by ensuring that the latter are taxed at an adequatewhere they make profits and at a fair rate; invites the Commission to consider in particular introducing a temporary European Digital Services Tax as a necessary first step; calls for the EU to implement the future outcome of the international negotiations in a harmonised way and invites the Commission to issue any relevant Proposal to that effect;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 156 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Insists therefore that, regardless of the progress of the negotiations at the G20/OECD IF, the EU should stand ready to roll out its own solutions for taxing the digitalised economy by the end of 2021; calls on the Commission to present proposals by June 2021, while anticipating their compatibility with the reform by the G20/OECD IF to be agreed on; stresses the need to create a level playing field for providers of traditional services and digital services in the EU by ensuring that the latterautomated digitalised services and consumer facing businesses are taxed at an adequate and fair rate; invites the Commission to consider in particular introducing a temporary European Digital Services Tax as a necessary first step; calls for the EU to implement the future outcome of the international negotiations in a harmonised way and invites the Commission to issue any relevant Proposal to that effect;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 170 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Understands that some Member States consider the taxation of digital economy an urgent issue and have therefore introduced digital services taxes at national level; recalls that these national measures should be phased out once a multilateral solution is found; calls on Member States to refrain from introducing national solutions unilaterally, as they create a risk of fragmentation of the single market; recalls that although taxation is primarily a Member State competence, they must exercise it in coherence with the common principles of EU law in order to ensure coherence between national frameworks, thereby allowing for fair competition and avoiding a negative impact on the overall coherence of EU taxation principles; notes that the procedure laid down in Article 116 of the Treaty on the Functioning of the European Union, under which Parliament and the Council act in accordance with the ordinary legislative procedure, may be applied if lack of regulatory harmonisation leads to market distortion within the Union;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 178 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Understands that some Member States consider the taxation of large digital economybusinesses an urgent issue and have therefore introduced digital services taxes at national level; recalls that these national measures should be phased out once a multilateral solution is found; calls on Member States to refrain from introducing national solutionsfor a swift agreement and implementation of the international solution in order to prevent the introduction of further unilaterally solutions, as they create a risk of fragmentation of the single market; recalls minds that although taxation is primarily a Member State competence, they must exercise it in coherence with the common principles of EU law in order to ensure coherence between national frameworks, thereby allowing for fair competition and avoiding a negative impact on the overall coherence of EU taxation principles;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 183 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Understands that some Member States consider the taxation of large digital economybusinesses an urgent issue and have therefore introduced digital services taxes at national level; recalls that these national measures should be phased out once a multilateral solution is found; recalls on Member States to refrain fromthat introducing national solutions unilaterally, as they can create a risk of fragmentation of the single market; recallminds that although taxation is primarily a Member State competence, they must exercise it in coherence with the common principles of EU law in order to ensure coherence between national frameworks, thereby allowing for fair competition and avoiding a negative impact on the overall coherence of EU taxation principles;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 185 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12 a. Highlights that national DSTs can be useful short term measures and a way to increase the incentives for finding a global solution;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 199 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Regrets that the Council did not agree on any of the Commission’s related proposals, i.e. the digital services tax, the significant digital presence or the CCTB and CCCTB; calls on the Member States to reconsider their position on these proposals or to integrate them into a potential future implementation of Pillar I, and to consider all options provided for by the Treaties if no unanimous agreement can be reached;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 207 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. NotWelcomes the Commission inception impact assessment on a Digital Levy of 14 January 2021; notes that digitalisation can increase productivity and consumer welfare, but it is also of paramount importance to ensure that digital multinationals contribute their fair share to society, taking into account that the average annual revenue growth of top digital firms is 14 % compared to between 0.2 % and 3 % for other multinationals; calls on the Commission to carefully assess how the scope, definition and segmentation of digital activities, transactions, services or companies will be in line with international efforts to find a global solution;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 209 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 a (new)
14 a. Notes that the Commission intends to assess three baseline scenarios and is of the opinion that: (a) A corporate income tax (CIT) top-up to be applied to all companies conducting certain digital activities in the EU is an interesting option worth exploring as it would remain compatible with the ongoing international negotiations, would respect the various bilateral tax agreements and would allow CIT to take into account the significant higher profit margins of large digitalised multinationals; (b) A solution aiming at taxing profits rather than revenues would limit trade tensions, work towards a level playing field and have less negative impact on investments;notes however that, in the absence of an internationally agreed solution, taxing revenues remains an approach ensuring a minimum fair tax contribution is made; (c) A tax on digital transactions conducted business-to-business in the EU risk shifting the burden of the tax payment from large digitalised businesses to smaller companies relying on those services, therefore missing the initial objective making those firms pay a fair share of taxes;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 216 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15
15. Calls for a stronger role for Parliament in legislative procedures in the area of taxation; takes note of the Commission’s proposed roadmap to qualified majority voting in its communication entitled ‘Toward a more efficient and democratic decision-making in EU tax policy’; recognises at the same time that the Parliament has a co-decision role in areas indirectly strongly linked to a more fair taxation, like the statutory audit regulation. Underlines the important role various audit companies have played in tax scandals over the years. Calls therefore upon the EC to come forward with a reform of the statutory audit regulation EU 537/2014, introducing a strict legal and operational separation of audit from consulting services, as well as the setting up of mandatory ‘joint audit’ to enable firms outside the Big Four to develop the capacity needed to review the biggest companies;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 232 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Welcomes the conclusions of the European Council of 21 July 2021, which task the Commission with putting forward proposals for additional own resources including a digital levy. Before proposing a digital tax,the Commission must conduct a thorough impact assessment to assesses the impact on each Member State to ensure fairness in Member Statecontributions to the EU budget;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 233 #

2021/2010(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Welcomes the conclusions of the European Council of 21 July 2021, which task the Commission with putting forward proposals for additional own resources including a digital levy; recalls that the collection of such additional own resources should be compatible with existing bilateral tax treaties and complementary to the ongoing international negotiations;
2021/03/01
Committee: ECON
Amendment 10 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1
1. Welcomes the EU strategy to reduce methane emissions; supports a clear pathway and framework to addressmitigate methane emissions in a more comprehensive fashion across Europe and internationally, by fostering synergies between sectors to strengthen the business case for capturing and avoiding methane emissions and to contribute to achieving the EU decarbonisation objectives;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 17 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 a (new)
1 a. Whereas methane is a powerful greenhouse gas (GHG), and the second largest contributor to climate change after carbon dioxide; it also contributes to tropospheric ozone formation, a potent local air pollutant that causes serious health problems.
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 21 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 b (new)
1 b. Whereas the concentration of methane in the atmosphere is currently approximately two and a half times higher than pre-industrial levels and is constantly increasing;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 25 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 c (new)
1 c. Whereas recent studies1a estimate that global anthropogenic fossil methane emissions are underestimated by about 25 to 40 %; _________________ 1a https://www.nature.com/articles/s41586- 020-1991-8
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 28 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 d (new)
1 d. Whereas, the International Energy Agency, indicates in its Net Zero by 2050 report that, methane emissions from fossil fuels should be reduced by 75% between 2020 to 2030 in the Net-Zero Emissions Scenario;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 31 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 e (new)
1 e. Whereas the EU Climate Law sets the GHG emissions reduction objective of at least 55 %by 2030 and the goal of a climate-neutral economy by 2050 at the latest, in line with the Paris Agreement; while Parliament has endorsed the goal of reducing GHG gas emissions by 60 % by 2030;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 33 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 f (new)
1 f. Whereas the impact assessment of the 2030 climate target plan (SWD (2020) 176 final) indicates that the target of at least 55% greenhouse gas emissions reduction by 2030 requires to tackle methane emissions;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 35 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 g (new)
1 g. Whereas a large number of the most cost-effective methane emission savings can be achieved in the energy sector; whereas International Energy Agency’s Methane Tracker indicates that around 40% of energy related methane emissions can be abated at no-net cost.
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 36 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 h (new)
1 h. Whereas EU is the largest importer of oil and gas; whereas the EU imports up to 85% of gas, and the methane footprint of gas produced in supplier countries is estimated to be between three and eight times larger than the methane emissions generated within the EU;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 39 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 i (new)
1 i. Whereas the fossil fuels phase-out will contribute to mitigate methane emissions;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 41 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 j (new)
1 j. Whereas fugitive emissions from leaking equipment, infrastructure or closed and abandoned sites as well as emissions from venting and incomplete combustion of methane represent the majority of methane emissions in the energy sector;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 42 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 k (new)
1 k. Whereas there is EU regulation that helps providing information on methane emissions, including Regulation 2006/166 on the E-PRTR and Directive 2010/75 on industrial emissions, but there is currently no policy in the EU aimed specifically reducing methane emissions;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 52 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 2
2. Highlights the major role of natural gas in meeting today’s global energy demandnecessity to decarbonise the gas sector to achieve the climate neutrality by 2050 at the latest and stresses that the part itof the gas sector plays in the energy transition will be influenced by the extent to which methane emissions are further reducedalso depend on successful reduction of related methane emissions;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 67 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3
3. Welcomes the preparation of legislation for the energy sector with binding rules on monitoring, reporting and verification (MRV) and leak detection and repair, and the consideration offor all energy-related methane emissions, including imports, building on the Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) methodology, the mandatory and leak detection and repair (LDAR) programs, and the rules on baning routine venting and flaring in the energy sector covering the full supply chain, up to the point of production;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 76 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 a (new)
3 a. Welcomes the consideration of legislation on targets and standards to reduce methane emissions from fossil fuels consumed, including imports;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 80 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 b (new)
3 b. Furthermore, considers that a mandatory framework for an accurate MRV system must rely on detailed reports, a detailed study of equipment, and the application of the most updated emission factors throughout the oil, gas and coal supply chain; Calls for a requirement for direct measurements by [2024];
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 83 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 c (new)
3 c. Stresses that that the reporting data on methane emissions should be public or, in the case of sensitive information, available to competent authorities and independent verifiers; Calls on the Commission to develop a third-party verification system to assess and verify the emissions data across the whole supply chain;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 87 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 d (new)
3 d. Calls for implementing a compulsory framework on LDAR across the whole supply chain, imports included, of fossil gas, oil, and coal, as well as biogas and biomethane, with the aim to ensure that all methane leaks are covered, level playing field accomplished, the reduction of methane-intensive imports promoted and carbon leakage avoided; Underscores that the LDAR technologies and requirements are already available; calls for implementation the LDAR legislation no later than [one] year;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 91 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 e (new)
3 e. Requests that once leaks are fixed within a strictly defined timeframe, the leaks should be re-surveyed to check if the repair was done correctly;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 93 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 f (new)
3 f. Calls on the Commission to ban routine venting and flaring (BRVF) in the energy sector covering the full supply chain, excluding safety reasons, up to the point of production by at the latest [2023]; Commission should also develop a framework for assessing fossil gas imports and their compliance with the BRVF;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 97 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 g (new)
3 g. Calls on the Commission to adopt specific measures to address super- emitters;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 98 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 h (new)
3 h. Welcomes the Commission initiatives to eliminate methane emissions from active or unused coalmines and abandoned oil and gas wells in the EU; measures on MRV and mitigation of methane emissions should ensure finding, sealing, and monitoring of abandoned wells, as well as capping of wells without legal ownership: this should not induce promotion of benefits or neglection of responsibilities of the owners responsible for its sealing;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 101 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 4
4. Believes that research, development and innovation and the implementation of fit-for-purpose technologies and best available practices to improve MRV, LDAR , BRVF and mitigate methane emissions are at the backbone of effective action; supports the mobilisation of funding from Horizon Europe, including technology solutions for sustainable production of biomethane, avoiding trade- offs, and for establishing an international methane emissions observatory;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 110 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 5
5. Agrees that improved top-down data from satellites in the framework of the Copernicus programme, as well as aerial monitoring, will assist in targeting leak detecventing, flaring and leak detection; Highlights that satellite data allows independent verification of a company’s footprint and facilitates engagement on a mitigation; strongly supports the sharing of information and technologies among stakeholders in order to catalyse abatement efforts;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 118 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 6
6. Calls for a thorough assessment of the cost efficiency of the actions proposed in the energy sector, which should consider local conditions and the specific aspects of the various parts of the value chain and provide flexibilityassistance to the industry for their implementation;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 122 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 7
7. Calls on the Commission to consider a target on renewable and decarbonised gases for 2030, as this would facilitate the development of biomethaneWelcomes the review of the Third Energy Package for gas to facilitate the adoption of renewable gases and decarbonise this sector; welcomes the new Energy Sector Integration Strategy and its proposals to achieve a more circular energy system by the sustainable use of unavoidable waste and residues for biogas and biomethane production; calls on the Commission to consider in the revision of the Renewable Energy Directive measures to strengthen the sustainability criteria and to facilitate the development of sustainable biogas and biomethane, while helping to reduce methane emissions, and ensure the deployment of the most cost- efficient solutions across the Member States., exploiting synergies between sectors and avoiding perverse incentives that could lead to an overall increase in emissions;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 135 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 7 a (new)
7 a. Recalls the importance of addressing cybersecurity risks in the energy sector to ensure the resilience of the energy system, including the reduction of leaks; Calls on the Commission to assess whether further actions are needed to prevent cyber-attacks;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 141 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 7 b (new)
7 b. Stresses that when establishing the process and rules to address methane emissions, greenwashing measures should be avoided, especially with the use of offsets as a tool for compensating methane emissions;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 142 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 7 c (new)
7 c. Highlights that sustainable biogas and biomethane production provides a valuable source of employment and income for rural communities, brings benefits from proper waste management and reduces methane emissions from waste and residues;
2021/06/02
Committee: ITRE
Amendment 11 #

2021/0227(BUD)

Draft opinion
Paragraph 1 c (new)
1 c. Reminds that ambitious policies in pathway to climate neutrality require significant investments in research and innovation and in this regard regrets recent Council cuts in allocations to Horizon Europe for 2022;
2021/09/06
Committee: ITRE
Amendment 13 #

2021/0227(BUD)

Draft opinion
Paragraph 1 d (new)
1 d. Welcomes the Commissions ambition to strengthen Union competitiveness, strategic autonomy and resilience and in this context recalls the success of the European Battery Alliance that in line with EGD, Circular Economy Action Plan and New Industrial Strategy aims to contribute to clean and digital transition by creating a competitive, circular, sustainable and safe value chain for batteries, crucial for future low- emissions mobility and energy storage and can, therefore, serve as a good example;
2021/09/06
Committee: ITRE
Amendment 15 #

2021/0227(BUD)

Draft opinion
Paragraph 1 e (new)
1 e. Stresses the importance of achieving the biodiversity spending level of 10 % and a climate mainstreaming spending level of 30 % agreed under the 2021-2027 MFF ; stresses that clear eligibility criteria and comprehensive methodology for defining and tracking relevant climate and biodiversity expenditure in line with the ‘do no harm’ principle are necessary, together with the corresponding correction measures, and the proofing mechanism to identify potential harmful impacts of Union actions on biodiversity and climate;
2021/09/06
Committee: ITRE
Amendment 18 #

2021/0227(BUD)

Draft opinion
Paragraph 1 g (new)
1 g. Underlines the important role that SMEs, microenterprises and start-ups play in the recovery while maintaining employment and growth and calls on Union and Member States to ensure stronger support for SMEs and start-ups and to further reduce their administrative burden; underlines that SMEs are an essential part of the European economy and stresses the need to create a SMEs- friendly business environment and support SMEs cluster and network; Calls for the need for sufficient financial resources in the SME window under InvestEU;
2021/09/06
Committee: ITRE
Amendment 25 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital G a (new)
Ga. whereas Article 10 of Regulation 1/2005 provides that transport undertakings which have a record of serious infringements of Community legislation and/or national legislation on the protection of animals in the three years preceding the date of the application should not be authorised to transport live animals;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 28 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H a (new)
Ha. whereas Member States are not enforcing Regulation 1/2005 stringently and strictly enough within the EU and not enforcing it at all outside the EU;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 29 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H b (new)
Hb. whereas it is particularly problematic to transport unweaned animals;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 30 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H c (new)
Hc. whereas there are often shortcomings in providing the animals with sufficient food and water and in observing the 24-hour rest period when there is a stop at a verified control post;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 31 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H d (new)
Hd. whereas it frequently occurs that insufficient water is provided during transportation;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 32 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H e (new)
He. whereas journey logs are often incomplete and provide an estimated journey time which is unrealistically short;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 33 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H f (new)
Hf. whereas transport vehicles are often overcrowded;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 34 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H g (new)
Hg. whereas the internal height of transport vehicles often fails to meet minimum standards;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 35 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H h (new)
Hh. whereas high temperatures and inadequate ventilation inside the vehicle are a major problem;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 36 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H i (new)
Hi. whereas there is also a phenomenon of ‘assembly centre hopping’, with animals being shifted from one assembly centre to the next in order to disguise the duration of transportation;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 37 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H j (new)
Hj. whereas transport vehicles often have insufficient litter;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 38 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital H k (new)
Hk. whereas the partitions in transport vehicles are often inadequate;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 49 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital I a (new)
Ia. whereas the transport of semen, embryos, meat and other animal products is technically easier and ethically more rational than the transport of live animals for the purpose of being slaughtered and breeding;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 51 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital I b (new)
Ib. whereas animals should be fattened and slaughtered as close as possible to the places where they are bred;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 89 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital K a (new)
Ka. whereas fitness for transportation is a major factor in ensuring animal welfare during transport, as welfare risks during transport are greater for animals which are injured, pregnant, sick or unweaned;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 110 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Recital K e (new)
Ke. whereas EU citizens are increasingly concerned about compliance with animal welfare standards, especially in live animal transports;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 124 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1 a (new)
1a. Notes that it is particularly difficult to enforce Regulation 1/2005 where a transport passes through a number of Member States and various Member States have approved the journey log and have issued the transporter with the authorisation and the registration certificate for the vehicle and the certificate of competence for the driver; where Member States identify violations of the provisions of Regulation 1/2005, they must notify such violations in accordance with Article 26 to all other Member States;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 266 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Stresses that according to Regulation (EC) No 1/2005, the farmer, the driver and transport companies share equal responsibility for assessing whether animals are fit for transport; notes that the shared responsibility risks giving each part involved responsibility of breaches on animal welfare that they have no control over or possibility to detect; notes that the most common breaches in this respect concern the transport of pregnant animals, animals more than 90 % of the way through gestation, which sometimes give birth on board, downers (with physiological weakness and/or wounds or a pathological condition), and animals with wounds or prolapses;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 308 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20 a (new)
20a. Points to the fact that vessels in particular are often very old, they are poorly overhauled and maintained, they were not normally designed or built for transporting livestock and have not been appropriately converted;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 346 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 28 b (new)
28b. Recalls also, in this context, the directive to strengthen the protection of whistle-blowers, in particular in the context of veterinary checks;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 375 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 36 a (new)
36a. Recalls that Member State authorities frequently delegate the responsibility for carrying out the risk analyses for transport inspections to local authorities; warns, in this context, that Member States should put in place control systems that verify the existence, quality and implementation of local risk analyses;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 406 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 40
40. Recalls that, according to Article 3 of Regulation (EC) No 1/2005, all necessary arrangements shall be made in advance to minimise the length of the journey and meet the animals’ needs during the journey; according to Annex I, chapter V, point 1.2, it should not exceed 8 hours;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 471 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 47 a (new)
47a. Recalls that Member States must find solutions in keeping with animal welfare for animals at the end of their lives and production cycles;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 547 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 53 a (new)
53a. Recalls the fact that those vessels generally have not been built for livestock transport, are very old and often present a risk for the live of humans and animals alike;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 584 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 56 a (new)
56a. Points out that transport planning documents often specify only place names and fail to provide precise addresses of control, supply and assembly points, which makes controls significantly more difficult;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 585 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 56 b (new)
56b. Recalls also, in this regard, that only a list of animal housing on the routes in third countries from 2009 exists, frequently without precise address details, which makes the necessary inspections under EU law significantly more difficult;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 620 #

2020/2269(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 63 a (new)
63a. Points out that the transportation of germinal products and carcasses can also reduce the environmental impact in terms of CO2 emissions, fuel consumption, etc. because it requires less space;
2021/07/15
Committee: ANIT
Amendment 13 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Citation 29 c (new)
— having regard to the ongoing work of the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters,
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 15 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Citation 29 e (new)
— having regard to the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS),
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 17 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Recital A
A. whereas the fiscal system must be reformed by shifting the tax mix, making the tax system fairer and adjusting our redistributive mechanisms if the state is to continue establishing the preconditions for inclusive and sustainable well-being;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 23 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Recital A c (new)
A c. whereas the Covid-19 pandemic had an extremely negative overall impact on the economic performance of the European Union, including dramatic and asymmetric social consequences;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 27 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Recital A b (new)
A b. whereas the European Union and its Member States are committed to deliver on the Paris Agreement targets of keeping the increase in global average temperature to well below 2 °C above pre- industrial levels and to pursue efforts to limit the increase to 1.5 °C;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 33 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Recital B a (new)
B a. whereas these challenges require a fiscal framework that ensures sufficient room for public and private investments;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 104 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Underlines that taxation and tax collection have shifted the tax incidence from wealth to income, from capital to labour income and consumption, from MNEs to SMEs, and from the financial sector to the real economy, thus becoming more regressive; observes with concern this shift in the tax burden from more mobile to less mobile taxpayers, resulting in a lower average tax burden for the very income-rich11 ; _________________ 11European Commission, ‘Tax policies in the European Union’ survey, 2020, https://ec.europa.eu/taxation_customs/busi ness/company-tax/tax-good- governance/european-semester/tax- policies-european-union-survey_en
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 109 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Points out that technological progress and economic integration are making the taxpayers and tax bases of all types of tax increasingly mobile12 ; notes that this could reinforce the tendency to rely on immobile tax bases; highlights that under these circumstances, particularly when considering the freedom of capital and freedom of movement within the European Union, it is paramount to establish harmonised rules that provide more tax certainty and contribute to a level playing field; _________________ 12European Commission, ‘Tax policies in the European Union’ survey, 2020, https://ec.europa.eu/taxation_customs/busi ness/company-tax/tax-good- governance/european-semester/tax- policies-european-union-survey_en
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 121 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5 a (new)
5 a. Regrets that the current tax system still favours a linear supply chain by failing to provide sufficient incentives to better resource and waste management, recycling, re-usage and refurbishment; underlines that taxation plays a key role in ensuring our transition towards a circular economy and more sustainability; welcomes, in that regard, taxes on non- recycled plastic packaging waste and encourages similar alternatives;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 123 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5 b (new)
5 b. Observes that the European Union managed to reach its emission reductions target for 2020; notes that reaching the targets under discussion for 2030 and 2050 requires more ambition, including in the field of taxation; stresses the importance of tax policy in reducing greenhouse gas emissions, particularly in the phasing-out of fossil fuels;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 127 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5 c (new)
5 c. Clarifies that the introduction of environmental taxes must lead to a more socially just tax system; stresses that any regressive effects of the new taxes requires adequate compensation measures, including at the European level;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 150 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Notes with concern that the impact of the COVID-19 pandemic is highly regressive, with the poorest households being the most severely hit14 ; reminds that an inclusive and sustainable economic recovery is a priority; regrets that large companies that realise excess profits, such as e-commerce businesses and wealthy individuals who realise significant capital gains through speculation, are often undertaxed; notes the growing discussion regarding how taxation can mitigate the negative impacts of the extreme accumulation of wealth and profits; _________________ 14OECD, ‘Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience’, 19 May 2020,https://www.oecd.org/ctp/tax- policy/tax-and-fiscal-policy-in-response- to-the-coronavirus-crisis-strengthening- confidence-and-resilience.htm
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 159 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 b (new)
8 b. Reminds that digitalisation remains a main challenge for tax systems; notes that the outcome of the OECD international tax negotiations may provide a proper solution; welcomes the Commission’s commitment to put forward a proposal for a digital levy in case the OECD negotiations fail to provide an adequate outcome in the near future;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 161 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 d (new)
8 d. Encourages the European Commission to study the tax revenue loss of not having a common withholding tax on dividends, interest and royalties in the European Union; expects the Commission to assess the results and, if adequate, put forward a legislative proposal;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 183 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Warns that national budgets cannot rely on environmental taxes alone, as some of these revenues will fall as environmental harm decreases over time; calls on Member States to develop holistic tax reforms that safeguard long-term fiscal sustainability, shifting taxation from labour to not only pollution but also capital and wealth16 ; highlights that such options would dramatically benefit from a coordinated approach that prevents capital flight and the erosion of each country's tax base; _________________ 16European Commission, ‘Tax policies in the European Union’ survey, 2020, https://ec.europa.eu/taxation_customs/busi ness/company-tax/tax-good- governance/european-semester/tax- policies-european-union-survey_en
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 211 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 b (new)
13 b. Stresses that tackling tax fraud and tax crimes is paramount to ensure a fair tax system; takes note of previous reports by the European Parliament which called for an ambitious review of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing framework;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 240 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 b (new)
16 b. Encourages the Commission to put forward an ambitious carbon border adjustment mechanism (CBAM); highlights that this tool is paramount to prevent carbon leakage and promote sustainable jobs and sustainable industrial production; reminds that the CBAM must be WTO-compatible even if it means not being designed as a taxation measure;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 247 #

2020/2259(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 a (new)
17 a. Encourages the Commission to put forward all the legislative initiatives for taxation, including all mentioned new own-resources, as established in the Interinstitutional Agreement on budgetary cooperation of 16 December 2020;
2021/04/16
Committee: ECON
Amendment 32 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Recital D a (new)
D a. whereas the CoC aims at tackling HTP across the EU and is a space for cooperation and peer review of potential harmful regimes within the EU; whereas the CoC has acquired some authority among Member States putting peer pressure on them to reform, and by mirror effect, of third countries to cooperate in the framework of the EU listing process;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 39 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Recital E
E. whereas the CoC Group was efficient in deterring preferential tax regimes; whereas it has nonetheless failed to prevent aggressive tax competition between Member States; whereas the CoC Group has further failed to eradicate unfairly advantageous tax arrangements offered by some Member States to large companies and the consequential unfair competitive advantage created, such as harmful advance pricing arrangement (‘tax rulings’); whereas the CoC Group remains of purely intergovernmental nature;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 40 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Recital E
E. whereas the CoC Group was efficient in deterring specific categories of preferential tax regimes; whereas it has nonetheless failed to prevent aggressive tax competition between Member States; whereas its latest peer review assessments mostly dealt with Intellectual Property (IP) regimes; whereas the CoC Group remains of purely intergovernmental nature;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 57 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1 a (new)
1 a. Notes that several tax scandals have boosted the EU policy agenda on HTP, and notably the Luxleaks, the Panama Papers, the Paradise Papers and more recently, the OpenLux revelations;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 75 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Welcomes the internal and external dimension of the work conducted by the CoC Group on HTP; notes that the external dimension of HTP is mainly dealt with by the CoC Group with the application of the ‘Fair Taxation’ criterion; considers that the EU list needs to be reformed at EU level; recommends that its process be formalised, notably via a legally binding instrument; deplores the lack of coherence between the criteria on HTP applied to Member States and the tougher criteria, in particular on economic substance, applied to third-country jurisdictions in the listing process;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 84 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4 a (new)
4 a. Welcomes the Commission's "Communication on Business Taxation for the 21st century" of 18th May 2021; urges the Commission to adjust its timeline of BEFIT legislative proposals similar to their commitment of reaching a global and consensus-based solution by mid-2021;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 98 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Welcomes the fact that the proposal put forward by the US Administration for ‘The Made in America Tax Plan’ could facilitate a deal on Pillar II by mid-2021 and gathering more than 130 countries; highlights the US tax plan includes a minimum effective tax rate of 21% for Global intangible low-taxed income(GILTI) and a minimum effective tax rate of 15% for booked income, including US domestic income;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 100 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Welcomes the fact that the proposal put forward by the US Administration for ‘The Made in America Tax Plan’ could facilitate a deal on Pillar II by mid-2021; encourages Member States to reach a common European approach towards the implementation of the final agreement at the OECD level; regrets the negative reaction of some key European decision- makers;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 102 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6 a. Welcomes the Commission’s Communication on Business Taxation for the 21st century; notes the importance of developing a single corporate taxation framework for the EU that does not enable base erosion and profit shifting; highlights that reducing the friction of cross-border economic activity and ensuring a level playing field improves the conditions for businesses, in particular SMEs, to thrive in the single market; notes that failing to fix the dramatic loopholes in corporate taxation can lead to a scenario where national defensive measures proliferate, thus negatively impacting economic activity within the internal market;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 104 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 b (new)
6 b. Points out that all Member States and the European Union must review their standards according to the OECD agreement and the Commission’s previously mentioned communication; Stresses that, even if both initiatives are not fruitful, said standards should be updated, notably to include a minimum effective level of corporate taxation;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 105 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 c (new)
6 c. Highlights that taxes on capital gains and wealth will keep being subject to a downwards pressure as long as concerns of base erosion remain; encourages Member States to engage in further cooperation in the field of taxation in order to tackle these and other challenges;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 119 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Calls for the adoption of a definition of ‘minimum level of economic substance’, preferably based on a formulaic approach, and which would evolve progressively as reported income increases, which could be used to assess whether a tax regime is potentially harmful; highlights the economic substance requirement already included in the EU list’s ‘Fair Taxation’ criterion; recalls the current minimum requirement on economic substance as existing in the EU list allows notorious tax havens to be delisted after de minimis reforms;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 122 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9
9. Calls on the Commission to produce guidelines on how to design tax incentives with fewer risks of distorting the Single Market, notably by looking at the type(profit based or costs based), the temporal nature (temporary or permanent),the geographical limitation (economic zones) and the intensity (full or partial exemptions) of such incentives;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 126 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 a (new)
9 a. Recalls that the procedure laid down in Article 116 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), under which Parliament and the Council act in accordance with the ordinary legislative procedure, should be applied when harmful tax practices lead to market distortion within the Union;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 128 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Notes that the Commission recognises that a future minimum global taxation standard would have to be integrated into the EU actions on fair tax competition, and that if no consensus is found at global level on such a standard, it should nonetheless be included in the CoC29 ; calls on the Commission to already assess the legislative proposals that will be necessary to implement Pillar II at Union level, including a revision of ATAD and of the Interest and Royalties Directive, and the reform of the CoC and of the criteria in the EU listing of non-cooperative jurisdictions; considers that the definition of a minimum effective level of tax would not prevent Member States to propose legitimate tax incentives at a lower rate, as long as the income qualifying for such regimes relies on minimum economic substance requirements; understands that, overall, the national average effective rate of a large undertaking should not fall below the minimum rate, following the logic of the current Pillar II proposal; _________________ 29 COM(2020)0313.
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 138 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10 a. Notes that many of the cases in the recent so-called OpenLux scandal was to a high extent made possible by the lack of a national withholding tax on outbound interest and royalties; regrets that the Interest and Royalties Directive has been blocked in Council since 2012; calls on the Council and Presidency to reopen negotiations in this regard;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 157 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Calls on the Commission to evaluate the effectiveness of patent boxes and other intellectual property (IP) regimes under the new nexus approach defined by Action 5 of the BEPS Action Plan on HTP; notes that the US administration is proposing to repeal its Foreign-Derived Intangible Income (FDII);
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 158 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12 a. Highlights the growing increasingly important role played by the European Semester in monitoring and making recommendations on tax policies in the EU; believes the European Semester should be used as a tool to curb aggressive tax planning within the EU by making recommendations on adopting robust rules to prevent tax avoidance, repealing rules that can be misused and lead to aggressive tax planning, and by exposing national tax practices that can be deemed as harmful;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 170 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Highlights the non-binding nature of the CoC; deplores the fact that Member States could maintain a harmful regime without facing any repercussions; leading to unsatisfactory results ; deplores the fact that some Member States have not repealed tax regimes labelled ‘harmful’ before a long period of time and have not exchanged the relevant information regarding their potentially harmful regimes, such as tax rulings, prior to scandals revelations; is of the opinion that the Union should develop tools to enforce its policy against HTP;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 194 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Considers the reform of the criteria of the CoC to be a matter of urgency and that it should assess, all regimes proposing a tax rate below the future internationally agreed minimum effective tax rate in the framework of Pillar II of the Inclusive Framework as being potentially harmful, unless the revenues qualifying for a deduction or a reduced tax rate comply with robust and progressive economic substance requirements; advises a minimum effective rate of 21 %, following the recommendations of the US Administration in the Made in America Tax Plan;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 205 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Urges an enlargement of the scope of the CoC, notably by including preferential personal income or capital tax regimes, or personal income and wealth tax regimes that could lead to significant Single Market distortions, so the CoC scope captures regimes aimed at attracting high net worth and high level of income not created in the Member State proposing the tax regime;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 210 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 a (new)
17 a. Invites the Commission and Member States to consider a ‘Framework on Aggressive Tax Arrangements and Low-rates’ (FATAL) that would replace the current CoC: A.Without prejudice to the respective spheres of competence of the Member States and the Community, this framework, concerns those measures which affect, or may affect, in a significant way the location of business activity in the Community and the relocation of high net worth or high level of income (individual taxation regimes). Business activity in this respect also includes all activities carried out within a group of companies. The tax measures covered by the framework include both laws or regulations and administrative practices. B.Within the scope specified in paragraph A, tax measures which provide for a significantly lower effective level of taxation, including zero taxation, than those levels which generally apply in the Member State in question or below any minimum effective level of tax agreed at the Inclusive Framework on BEPS or in international forum where the EU is represented, are to be regarded as potentially harmful and therefore covered by this code (Gateway criterion). Such a level of taxation may operate by virtue of the nominal tax rate, and/or the tax base or any other relevant factor determining the effective tax rate. When assessing whether such measures are harmful, account should be taken of, inter alia: 1. whether advantages are accorded only to non-residents or in respect of transactions carried out with non- residents, or 2. whether advantages are ring-fenced from the domestic market, so they do not affect the national tax base, or 3. whether advantages are granted even without any real economic activity and substantial economic presence within the Member State offering such tax advantages, as defined by the European Commission and based on a proportionate substance requirement evolving progressively as reported income increases within the Member State concerned.Particular attention will be given to Intellectual Property regimes in this regard; 4. whether the rules for profit determination in respect of activities within a multinational group of companies departs from internationally accepted principles, notably the rules agreed upon within the OECD, or 5. whether the tax measures lack transparency, including where legal provisions are relaxed at administrative level in a non-transparent way. C.Within the scope specified in paragraph A, preferential personal tax regimes resulting in significantly lower effective level of taxation, including zero taxation, than those levels which generally apply in the Member State in question are to be regarded as potentially harmful and therefore covered by this code.Similarly general personal income and wealth tax regimes that would lead to great Single Market distortion may be covered by the scope and assessed. Standstill and Rollback Standstill D.Member States commit themselves not to introduce new tax measures which are harmful within the meaning of this framework.Member States will therefore respect the principles underlying the framework when determining future policy and will have due regard for the review process referred to in paragraphs E to I in assessing whether any new tax measure is harmful. Rollback E.Member States commit themselves to re-examining their existing laws and established practices, having regard to the principles underlying the framework and to the review process outlined in paragraphs E to I.Member States will amend such laws and practices as necessary with a view to eliminating any harmful measures as soon as possible taking into account the Council's and Commission’s discussions following the review process. Review process Provision of relevant information F.In accordance with the principles of transparency and openness Member States will inform each other and the Commission of existing and proposed tax measures which may fall within the scope of the framework.In particular, Member States are called upon to provide at the request of another Member State information on any tax measure which appears to fall within the scope of the framework.Where envisaged tax measures need parliamentary approval, such information need not be given until after their announcement to Parliament.The regimes that will be evaluated in the scope of the framework should be notified for information to the European Parliament. Assessment of harmful measures G.Any Member State may request the opportunity to discuss and comment on a tax measure of another Member State that may fall within the scope of the framework.This will permit an assessment to be made of whether the tax measures in question are harmful, in the light of the effects that they may have within the Community.That assessment will take into account all the factors identified in paragraph B and C. H.The Council also emphasizes the need to evaluate carefully in that assessment the effects that the tax measures have on other Member States, inter alia in the light of how the activities concerned are effectively taxed throughout the Community. Insofar as the tax measures are used to support the economic development of particular regions, an assessment will be made of whether the measures are in proportion to, and targeted at, the aims sought.In assessing this, particular attention will be paid to special features and constraints in the case of the outermost regions and small islands, without undermining the integrity and coherence of the Community legal order, including the internal market and common policies.Such assessment would consider the progressive minimum substantial economic presence requirements as defined in paragraph B. Procedure I.A group will be set up jointly by the Council and the Commission to assess the tax measures that may fall within the scope of this framework and to oversee the provision of information on those measures.The Council invites each Member State and the Commission to appoint a high-level representative and a deputy to this group, which will be chaired by are presentative of a Member State.The group, which will meet regularly, will select and review the tax measures for assessment in accordance with the provisions laid down in paragraphs E to G.The group will report regularly on the measures assessed.These reports will be forwarded to the Council for deliberation and, if the Council so decides, published.The documents should be communicated to the Parliament upon request and disclosed once the evaluation process is over. Enforcement J.Member States are entitled to implement counter measures that would reduce tax avoidance incentives should a Member State refrain to roll back a regime that had been assessed as harmful in the context of this framework within 2 years, and in particular: a) Non-deductibility of costs; b) Withholding tax measures; c) Limitation of participation exemption; d) Special documentation requirements, especially regarding transfer pricing;Geographical extension K.The Council considers it advisable that principles aimed at abolishing harmful tax measures should be adopted on as broad a geographical basis as possible.To this end, Member States commit themselves to promoting their adoption in third countries;they also commit themselves to promoting their adoption in territories to which the Treaty does not apply. In this context, the Council and the Commission should rely on criteria on tax transparency, fair taxation and implementation of anti-BEPS measures to establish an EU List of non cooperative jurisdictions.The Fair taxation criteria should be based on factors identified in paragraph Band C of this framework. L.Member States with dependent or associated territories or which have special responsibilities or taxation prerogatives in respect of other territories commit themselves, within the framework of their constitutional arrangements, to ensuring that these principles are applied in those territories.In this connection, those Member States will take stock of the situation in the form of reports to the group referred to in paragraph H, which will assess them under the review procedure described above. Monitoring and revision M. In order to ensure the even and effective implementation of the framework, the Council invites the Commission to report to it annually on the implementation thereof and on the application of fiscal State aid. The report should be made publically available. The Council and the Member States will review the provisions of the framework two years after its adoption.
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 215 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. Requires that the body in charge of implementing the Union policies against HTP, which is currently the CoC Group appear at least once a year before Parliament;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 222 #

2020/2258(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19
19. Welcomes the publication of the biannual reports of the CoC Group to the Council; appreciates the efforts made to release CoC Group-related documents and work; regret show ever the lack of accessibility of that information and believes that a dedicated online tool should be created to avoid relying only on Council conclusions to retrieve essential information about tax policy at EU level;
2021/06/02
Committee: ECON
Amendment 3 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Citation 9 a (new)
- having regard to the Commission communication of 8 July 2020 entitled ‘A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe’(COM(2020)0301),
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 4 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Citation 15 a (new)
- having regard to the Commission communication of 19 November 2020 entitled “An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future” (COM(2020)741 final),
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 5 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Citation 9 b (new)
9b having regard to the Commission communication of 17 September 2020 entitled ‘Stepping up Europe’s 2030 climate ambition - Investing in a climate- neutral future for the benefit of our people’ (COM(2020)0562),
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 9 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Citation 26 a (new)
- having regard to Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No525/2013 of the European Parliament and of the Council,
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 10 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Citation 23 a (new)
- having regard to Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure,
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 29 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Recital B a (new)
B a. whereas achieving climate neutrality requires moving away from a system based largely on fossil fuels and accomplishing towards a highly energy- efficient climate-neutral and renewable- based system;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 33 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas energy system integration means the coordinated planning and operation of allthe energy system ‘as a whole’, across multiple energy carriers and infrastructures connected to all final consumers, and all final consumers playing an active role with the objective of delivering zero-carbon, reliable, resource-efficient and secure energy services, at the least possible cost in line with the European Green Deal, the Paris Agreement and the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 40 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Recital D
D. whereas energy system integration can keep costs for European authorities and European citizens within realistic and acceptable limitsaccelerate the transition towards a climate neutral economy while keeping the costs within acceptable limits, strengthening energy security, protecting health and the environment, and promoting growth, innovation and global industrial leadership;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 59 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Supports the direction set out by the Commission in its Communication on a strategy for energy system integration; calls on the Commission and the Member States to ensure that it is implemented rapidly in a spirit of solidarity; encourages the private sector to contribute to its success and support the building of an energy system that drives the EU towards climate neutrality in 2050 at the latest;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 79 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Reiterates its support for the energy efficiency first principle and recalls that the most sustainable energy is energy which is not consumed; stresses the need for portfolio of climate-friendly solutions to enable the most energy-efficient and cost effective technologies to thrive in the market;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 94 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Deplores the insufficient progress made by Member States, as set out in the Energy Efficiency Progress Report; encourages the Commission to propose more ambitious targets and instruments to achieve them in the upcoming legislative reviews of the energy and climate regulation, taking into account its recommendations as part of the Energy Union governance process; welcomes, in this regard, the renovation wave strategy and the Stepping up Europe’s 2030 climate ambition communication;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 102 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. Calls on the Commission to extend the principle of energy efficiency to the entire value chain and to all end-uses; underlines the potential of circularity and reuse of waste, energy and waste heat from industrial processes, buildings and data centres, energy produced from bio-waste or in wastewater treatment plants; draws attention to the modernisation of heat networks, which can play a significant role in heat decarbonisation; stresses the potential of digital tools for smart energy management;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 117 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Recalls that the energy transition will require between EUR 520 and 575 billion in annual infrastructure investment; calls on the Commission to develop sustainable investment criteria which are fully in line with the climate and integration goalenergy targets for 2030 and climate neutrality by 2050 at the latest in order to make sure that it does not lead to a lock-in of assets;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 123 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Highlights the importance of assessing ex-ante and anticipating the need for new energy production, interconnectivity, transmission, distribution, storage and conversion infrastructure in order to optimise its use in a climate- neutral economy and to ensure its economic viabilitycost efficiency while avoiding both lock-in effects and stranded assets;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 132 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Calls on the Commission to use the revision of Regulation (EU) No 347/2013 on trans-European energy infrastructure as an opportunity to includmake it fully consistent with the goal of climate energy system integrationutrality and enable the cost-effective integration of the energy system in the Regulation’s objectives and the 10-year network development planning; stresses that the energy system infrastructure should be integrated with the digital and transport systems; while taking into consideration the need for a methodological approach and governance model that minimises stranded costs;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 136 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 a (new)
8 a. Highlights the importance of the energy storage technologies role in energy system integration; these technologies link different energy and economic sectors, increase the overall efficiency, optimise of energy system and contribute positively to the energy security;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 138 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9
9. Calls for the mass deployment of renewable and decarbonised energenergy as a priority; encourages the Commission to propose more ambitious targets in order to increase the share of such renewable energy in electricity generation, heavy industry, transport, construction, heating and cooling (including aviation and maritime transport), construction, heating and cooling; welcomes the Commission’s EU strategy on offshore renewable energy as an opportunity to ramp up renewable power generation, to increase the direct use of electricity and to support indirect electrification, for example, through hydrogen and synthetic fuels; calls on Member States to simplify permission procedures and to remove administrative barriers for the deployment of renewable energy;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 146 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 a (new)
9 a. Stresses that buildings are responsible for about 40% of the EU’s total energy consumption, and for 36% of greenhouse gas emissions from energy; welcomes the adoption of the Renovation Wave for Europe strategy that will speed up the uptake of energy and resource efficiency measures and higher penetration of renewables in buildings across the EU; calls on the Commission and Member States to take into account the synergies between the energy sector and the building sector to achieve the climate neutrality;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 152 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Welcomes the adoption of the European Hydrogen Strategy; is convinced that renewable and decarbonised hydrogen can help reduce persistent emissions from industrial processes and heavy transporthard-to-abate sectors such as high temperature industry heavy transport, shipping and aviation which cannot be decarbonised through the use of zero-carbon electricity; recalls also the need to accelerate the decarboniseation of existing hydrogen production; stresses that hydrogen produced from renewable energy sources should be prioritised; stresses that renewable hydrogen is the best option which is sustainable in the long term and is in line with the objective of climate neutrality by 2050, as this implies the need to phase out fossil fuels from our economy;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 164 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10 a. Calls on the Member States to abolish taxes and levies imposed on energy bills that disproportionately penalize renewable energy against other energy forms, and provide the wrong price signals to final energy consumers, especially related with transportation and heating needs;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 173 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Calls on the Commission to set a certification system and to extend the obligation laid down in Directive (EU) 2018/2001 for Member States to issue guarantees of origin for low- and zero- carbonrenewable gases and for renewables;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 180 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Stresses the need to accelerate researchssess the support and development on technologies for CO2 capture, storage and reuse, taking into account technical and environmental uncertainties that should be solved;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 194 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13 a. Stresses that there are new sectors that are increasing their energy consumption, such as the Information and Communication Technologies (ICT) sector, which accounts for between 5 and 9% of global electricity consumption; supports the Commission in looking into the synergies between the district heating and cooling and the data centre sectors; welcomes the commitment included in the EU Digital Strategy to make data centres climate-neutral by 2030;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 199 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Notes that maintaining the balance of electricity grids and managing demand and production peaks will be more complex with an increasingly decentralised and renewable generation mix; highlights that moving towards decentralised renewable energy production has many benefits, including the utilisation of local energy sources, increased local security of energy supply, fostering community development and cohesion by providing income sources and creating jobs locally; recalls that Member States remain free to determine their energy mix, the diversity of which is fundamental to ensuring security of supply;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 206 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 a (new)
14 a. Notes that power grid infrastructure should be further enhanced through digitalisation and automatisation to provide flexibility to the system and take advantage of synergies with other energy vectors; emphasises that a smart, more integrated system will allow growing penetration of decentralised and flexible renewable energy production, as well as a highly interconnected electricity system;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 208 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 b (new)
14 b. Stresses the importance of the digitalisation as a key element to unleash the full potential of a more efficient and integrated energy system; more power should be given to customers, and energy demand should be made more flexible; highlights that digitalisation brings challenges, in particular as regards privacy and cybersecurity of the energy sector; calls on the Commission to develop cyber security tools to avoid attacks on energy networks; reminds that the use of specific technologies such as ICT, modern sensors, AI, internet of things (IoT), big data, space-based systems and services can optimise energy consumption and lead to decarbonisation of the energy systems; welcomes the Commission’s announcement of a "Digitalisation of Energy Action plan" to develop a competitive market for digital energy services that ensures data privacy and sovereignty and supports investment in digital energy infrastructure;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 221 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Recalls the role that green hydrogen can play in balancing grids by using any surplus renewable electricity production; to integrate additional renewable generation capacity and to provide flexibility in balancing grids by using any surplus renewable electricity production; highlights that optimising and prioritising the development of the power grid are no- regret options and are critical to produce renewable hydrogen;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 237 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Recalls the importance of interconnectors and cooperation between network operators; welcomes the Commission’s announcement that the energy system integration strategy will seek greater synergies between the energy and transport infrastructure, as well as the need to achieve the 15% electricity interconnection target for 2030; calls on the Commission to analyse the progress towards this electricity interconnection target and to consider appropriate action, including in the context of the revision of the TEN-E Regulation; welcomes the establishment of regional coordination centres under Regulation (EU) 2019/943;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 245 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. Calls on the Commission to explore ways of further encouraging the development of a European market for demand-sidHighlights the advantages of a ‘multi-directional’ system in which consumers play an active role in energy supply; calls on the Commission to explore ways of further encouraging the development of a European market for demand-side flexibility and to explore the opportunities of common standards necessary to cost effectively secure that the end-use technology is enabled for end- use flexibility;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 265 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20
20. Recalls that the primary objective of Union action in the field of energy is to ensure the proper functioning of the market; calls on the Commission to propose the necessary legislative changes to ensure equal rights for all consumers and undistorted price signals reflecting the real cost of energy and its contribution to the decarbonisation of the economy; stresses the importance of guiding customers towards the most energy-efficient and cheapest decarbonisation option, on the basis of prices that properly reflect all the costs of the energy carrier used; welcomes the initiative to revise Directive 2003/96/EC; calls on Member States to remove undue taxes and levies to ensure taxation is harmonised, to promote clean innovative technologies, and to ensure competitive energy costs in Europe; calls on Member States to work on phasing out all direct and indirect fossil fuel subsidies;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 279 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21
21. Is convinced of the need to encourage energy consumers to be more active; calls on the Commission to assess the remaining barriers to facilitate the development of renewable self- consumption, especially and renewable energy communities especially in particular those in low-income or vulnerable households and for industrial consumers;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 281 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21 a (new)
21 a. Stresses that an integrated energy system shall ensure the accessibility of energy to all consumers, in particular those in low-income or vulnerable households;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 282 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21 b (new)
21 b. Highlights the consumer empowerment potential in the integrated renewable energy systems to generate, consume, store, and sell energy; considers that it also provides opportunities for renewable energy communities for advancing energy efficiency at household level and helping fight energy poverty;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 301 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23 a (new)
23 a. Points to the decline in the cost of renewable energy technologies, the potential of the digitalisation and emerging technologies in batteries, heat pumps, electric vehicles or hydrogen that offer the opportunity to accelerate the decarbonization of our economy; stresses the need to take advantage of decentralized renewable energies, and to integrate different energy carriers in an efficient way while avoiding pollution and biodiversity loss;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 307 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 24
24. Stresses the importance of increasing the competitiveness of European technologies to ensure the autonomy of the Union in the strategic energy sector; calls on the Commission to support research and innovation through the various structural and sectoral funds; recalls the Union’s global leadership in satellite emission measurement technologies; welcomes the creation of the Just Transition Mechanism and the Just Transition Fund that will support territories, and decrease regional inequalities in Member States facing the biggest transition challenges;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 310 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 24 a (new)
24 a. Underlines the importance of research and innovation as a key enabler to create and exploit new synergies in the energy system;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 316 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 25
25. Welcomes the initiatives undertaken for strategic value chains; calls for the establishment of an alliance for decarbonisedrenewable energy technologies; calls on the Commission to encourage the participation of SMEs in these alliances in order to involve more Member States;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 319 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 25 a (new)
25 a. Underlines that the energy system integration strategy is an opportunity to strengthen EU industrial leadership at a global level and the associated value chain of clean energy technologies; considers that the new industrial strategy should integrate the potential of the energy integration system;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 322 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 25 b (new)
25 b. Underlines the importance of the renewable energy industry as a strategic sector in order to strengthen the competitive advantage of the EU, achieve long-term resilience and ensure energy security;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 323 #

2020/2241(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 25 c (new)
25 c. Underlines the need to unlock investment in key sustainable clean technologies, and that European programmes and financing instruments such as Horizon Europe, the Connecting Europe Facility, InvestEU and the ETS Innovation Fund have a key role in fostering a more integrated energy system; deeply deplores the Council’s cuts affecting these instruments; welcomes the Important Projects of Common European Interest (IPCEIs) as important means to enhance investment in sustainable clean technologies; stresses that the EU sustainable finance taxonomy should guide investment in these activities to ensure they are in line with the climate neutrality target;
2020/12/11
Committee: ITRE
Amendment 11 #

2020/2077(INI)

Draft opinion
Paragraph 1
1. Welcomes the Commission’s intention to review Directive 2009/125/EC; stressebelieves that a wider ecodesign policy can be one of the core elements of the European action in the field of circular economy; stresses nevertheless that broadening its scope should not lead to any watering down of the results achieved in the field of energy efficiency;
2020/10/27
Committee: ITRE
Amendment 73 #

2020/2077(INI)

Draft opinion
Paragraph 2 a (new)
2a. Believes that research priorities in the field of circular economy should mainly look at carbon neutral and zero- carbon technologies;
2020/10/27
Committee: ITRE
Amendment 125 #

2020/2077(INI)

Draft opinion
Paragraph 5 c (new)
5c. Recalls that the “energy efficiency first” principle should always apply when evaluating different solutions and applications;
2020/10/27
Committee: ITRE
Amendment 322 #

2020/2076(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 – point f a (new)
fa. channels funding to high- multiplier, climate-friendly sectors that will contribute to the EU’s future economic resilience;
2020/06/30
Committee: ITRE
Amendment 373 #

2020/2076(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12a. Considers it key to the European industrial competitiveness that the European Union adopts new and higher targets for 2030 concerning greenhouse gas reductions, expansion of renewable energy and energy efficiency;
2020/06/30
Committee: ITRE
Amendment 412 #

2020/2076(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Considers that there is significant potential in domestic and global markets for, and global EU leadership in, low- emission technologies and sustainable products, processes and services throughout the whole value chain from raw materials to energy-intensive industries, manufacturing and the industrial services sector; considers that renewable energy technologies in particular should be considered strategic and prioritised by a new EU industrial policy; considers, moreover, that the Climate Law is a first step towards enshrining climate targets into Union legislation; believes that a more holistic and systematic target framework is also required in order to ensure policy coherence across all Union policies and a homogenous governance approach in all policy areas, paving the way towards a clear and stable strategy for European industries;
2020/06/30
Committee: ITRE
Amendment 445 #

2020/2076(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15
15. Maintains that a truly effective European industrial policy needs a dashboard of climate targets as a roadmap to shape the industry of the future; considers that all sectors should contribute towards achieving the Union’s climate objectives and, in this regard, underlines the importance of gas as a means of energy transition and hydrogen as a potential breakthrough; calls on the Commission to propose a reform the EU Emissions Trading System (ETS) to ensure a higher price on CO2 allowances as a way to boost investments in green technology much of which is produced in the EU technology; calls also for greater attention to be paid to network security and energy supply; calls on the Council to increase spending from the EU budget on climate change efforts; calls on the Commission to ensure that industries with high carbon leakage do not benefit from EU subsidies, and for better use to be made of the EIB, as the Union’s ‘Climate Bank’, to enhance sustainable financing to the public and private sectors and to assist companies in the decarbonisation process, and to use the Border Carbon Adjustments mechanism as a way to protect EU manufacturers and jobs from unfair international competition;
2020/06/30
Committee: ITRE
Amendment 522 #

2020/2076(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Calls on the Commission to tailor its industrial strategy to the scaling-up and commercialisation of breakthrough technologies in the Union, by providing risk financing for early-stage technology and developing early value chains to support first commercial-scale, climate- neutral technologies and products; considers that the European industrial strategy should provide a framework and targets for moving towards a green and digital economy that the industry can rely on when planning its investments;
2020/06/30
Committee: ITRE
Amendment 523 #

2020/2076(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Calls on the Commission to tailor its industrial strategy to the scaling-up and commercialisation of breakthrough technologies in the Union, by providing risk financing for early-stage technology and developing early value chains to support first commercial-scale, climate- neutral technologies and products; considers that risk financing should also be used to support EU investments in renewable energy projects that deploy EU- made equipment in third countries;
2020/06/30
Committee: ITRE
Amendment 22 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Recital A (new)
A. whereas national expansionary fiscal policies have both negative externalities due to an increased bail-out risk for other EU countries and positive externalities due to an increase in total demand In neighbouring countries; whereas this implies that fiscal policy could be too timid compared to the optimum outcome;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 23 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Recital A (new)
A. whereas the EU has committed to climate neutrality by 2050 and it is the ECB’s mission to help achieve it ; Whereas the missions of the ECB are not limited to price stability but also include the safety and soundness of the banking system and the stability of the financial system;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 102 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Calls on the Member States to embed the high-integrate quality fiscal support into credible medium- and long-term frameworks, beartaking in mindto account that emergency measures are temporary, limited and targeted; cthat achieving the 2050 carbon neutrality target, preserving biodiversity and respecting fundamental social rights will require a targeted and sustainable budgetary effort over several decades; Calls on the Member States to monitor the fiscal risks, namelyincluding contingent liabilities, as appropriatewell as the short- and long-term risks to public finances in the event of insufficient action to combat climate change and protect biodiversity;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 109 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6a. Notes that several banking institutions have already recognized the existence of a climate-related financial systemic risk(Federal Reserve, Bank of England, BIS); Calls on the ECB to recognize the systemic risk posed by climate change to financial stability and to present a clear roadmap with a detailed presentation of its actions to tackle these risks;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 113 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Welcomes the policy response of governments aimed at avoiding a sharp increase in corporate insolvencies and unemployment; warns that an abrupt and uncoordinated withdrawal of support measures could lead to financial distress; calls however for strict selectivity and to focus the public support only towards corporates viable in the long run, in light of the EU green and digital agenda;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 142 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8 a (new)
8a. Stresses that national fiscal policies, together with Community policies, will be decisive in achieving the social, carbon neutrality and environmental protection objectives, in particular those relating to biodiversity; to this end, national budgetary policies, public spending and taxation, must support public policies in the key sectors of the transition, namely renewable energies, mobility and freight, thermal insulation of buildings, agriculture, the circular economy, and the industrial sectors that emit the most greenhouse gases;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 174 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11 a (new)
11a. Notes that some Member States will have, also as result of the pandemic, significantly higher debt levels than 60% of their GDP, and that meeting the commitment enshrined in the Stability and Growth Pact to reduce their debt to the level of 60% of GDP within 20 years would result in an irresponsible worsening of the economic crisis in these countries; considers that for the highly indebted countries it is insufficient to extend the adjustment period, because in this case, the economic crisis is likely to worsen and be prolonged;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 175 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11 b (new)
11b. Calls for a permanent suspension of the debt target of 60% of GDP and for a distinction to be made in the fiscal policy framework between rules on old debt and rules on new debt; in this context, calls on the Commission to submit a separate proposal on how to proceed with old debt;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 181 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Stresses that debt service costs are expected to remain low for the foreseeable future and primary deficits are likely to be offset by favourable interest-growth differentials; further considers that as long as the differentials are negative it is possible to sustain and progressively reduce high debt levels; despite this is very concerned about the overall high level of debt in the EU as a whole and in some MS in particular and the lack of effective economic growth over the last decade in the EU in general and in some MS in particular;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 190 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12a. Stresses that, following the impact of the Covid-19 crisis on the public debt levels, the new fiscal framework must establish a slower pace for debt reduction, thus allowing Member States to build sustainable public finances without implementing austerity measures;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 194 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Recalls the importance of growth- enhancing policies and publicpolicies to support decent and sustainable activities and jobs as well as the investments aimed at increasing growth potential and achieving the EU’s objectivesnd transfers necessary for households to achieve the carbon neutrality of the European economy in 2050 with social justice;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 239 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Calls for the renewed fiscal framework to promote sustainability and cyclical stabilisation and to improve the quality of public expenditure throughby applying, if appropriate, the "do no significant harm" (DNSH) principle and by favouring sustainable investments and reforms; calls for well-defined, transparent, simple, flexible and enforceable rules embedded in a credible and democratic framework that take into account the specificities of Member States and promote upward economic and social convergence;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 248 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 a (new)
16a. Calls for the creation of a Climate Pact to be integrated in the European semester, with the effect that the EU Commission assesses the Member States’ climate policies on an annual basis and gives country specific recommendations for how to reach the reduction target laid down by the Climate Law in case a Member State is off track to reach the target;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 251 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 b (new)
16b. Notes that while the EU’s macroeconomic framework is build up around the concept of GDP, a reform should move away from only using GDP as a key indicator and instead put factors such as economic equality and sustainability of the economy at the centre;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 305 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 a (new)
22a. Underlines that not just the quantity but also the quality of public expenditure is essential in determining the sustainability of public finances; highlights that investments in creating an environmentally and socially sustainable economy improve the country’s long-term debt sustainability; wishes to see such expenditures stimulated at all levels of the EU economic framework; calls also for independent assessment of investment programmes through social a cost-benefit analysis by IFIs based on a broad concept of wellbeing;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 312 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23
23. Stresses that governments’ revenues are essential to guarantee the sustainability of public finances; as well as to finance the post-pandemic recovery, restoring the EU's sustainable competitiveness and to support the just transition to a sustainable economy; considers it therefore necessary to subject the level of taxes and duties in the Member States to greater European coordination inter alia to avoid competition to lower taxes; believes that Member States must ensure through their tax policies that there is no reduction in government revenues if debt rules are not respected; recalls that tax evasion and tax avoidance at EU level amount to up to EUR 160-190 billion each year, constituting missing revenues for the treasuries; therefore, calls on the Member States to take action to tackle tax fraud, tax avoidance, and tax evasion, as well as money laundering;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 313 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23
23. Stresses that governments’ revenues are essential to guarantee the sustainability of public finances; calls on the Member States to take action to tackle tax fraud, tax avoidance, and tax evasion, as well as money laundering; looks forward to a very ambitious EC proposal to tackle AML, in line with the priorities set by the EP resolution of July 2020; stresses that any further macro-economic reform can only be successful in the long run, provided existing tax loopholes are properly tackled in the Member States; it is therefore essential that progress around that is assessed in the country specific path as outlined in par 19, and should be a key element in assessing the exemptions from the expenditure rule per Member State;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 322 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23 a (new)
23a. Calls for the creation of an Anti- Tax Haven Pact to be integrated in the European semester, with the effect that the EU Commission assesses the tax rules of the Member States on an annual basis and gives country specific recommendations for how to reform the tax rules in the case a Member State facilitates harmful tax practices;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 344 #

2020/2075(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 25 a (new)
25a. Calls for the establishment of an EU Investment Fund of 1% of EU GDP per year, financed by EU borrowing in analogy to the Recovery Fund and an increase of the EU's own resources, with the objective of providing funding for investments in the digital and climate- neutral transformation in the Member States;
2021/04/23
Committee: ECON
Amendment 21 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Recital A b (new)
Ab. whereas, according to Commission estimates, EUR 282 billion of investments in the renovation of the European building stock are necessary to achieve the Union's 2030 energy efficiency target;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 30 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Recital A c (new)
Ac. whereas investments for the renovation of the building sector create new jobs and contribute to clean economy as a part of the recovery plan and the European Green Deal;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 63 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 a (new)
3a. Acknowledges, that the building renovations have to be implemented in a cost-effective and sustainable way, taking into account the affordability as for private owners and their tenants; stresses that new renovations towards energy efficient buildings should not allow renting market to greatly increase the prices for tenants due to more energy efficient buildings;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 64 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 b (new)
3b. Underlines the fact that the ownership of buildings, tenancy laws and numbers of home-owners and tenants as well housing support schemes vary across Member States; urges the Commission and Member States to take that into account when taking renovation measures; underlines especially that these renovations should not lead to an unbearable rental cost burden for tenants;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 138 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11 a (new)
11a. Welcomes various financial practices and instruments such as green subsidies, tax and loan incentives; underlines the importance of avoiding retroactive policies which negatively affect issued incentives for energy efficiency investments;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 154 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Considers that all IRPs should set aside funds for marginalised citizens and to tackle energy poverty, accessibility, technical and infrastructure barriers;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 164 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15
15. Calls on the Commission to regularly revise energy efficiency targets upwards, propose binding minimum annual renovation rate that are in line with and contributing to the European CO2 reduction goals, propose strengthening the role of the existing minimum annual renovation rates set out in EPBD (EU 2018/844) and EED (EU 2018/2002) and minimum energy performance standards for buildings and policy measures ensuring deep and staged-deep renovations creating financial triggers and investment stability;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 205 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 a (new)
18a. Stresses that, when considering the replacement of old heating devices, the Commission should provide appropriate incentives to ensure that no citizens are left behind; notes that, in order to accelerate the replacement of old heaters, scrapping schemes supported by energy labels can help change to more efficient heaters or to other more sustainable energy systems;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 220 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19 a (new)
19a. Highlights the importance of considering all available technologies to speed up the decarbonisation of the building stock; notes that, along with investments for the decarbonisation of the building stock, investments to decarbonise the heating sector are required;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 221 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19 b (new)
19b. Underlines the importance of decarbonised district heating and cooling in order to guarantee carbon-neutrality to a large amount of citizens as soon as possible, taking into consideration that district heating and cooling with integrated storage plays an important role for more connected and integrated energy communities;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 225 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19 d (new)
19d. Calls on the Commission to strengthen the incentives and encourage new buildings to be designed and built as nearly zero-energy buildings (NZEB) with an ambition to become net zero energy buildings by 2050; highlights that this can greatly foster the increase of net zero energy districts by 2050;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 321 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 28 a (new)
28a. Recognises the need to digitalise national Energy performances certificate databases, building data and other construction information to be available as applying digital building passport and other smart building applications; recognises that digitalised data for both manufacturing and construction processes should considerably improve the productivity during renovations at all stages;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 322 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 28 b (new)
28b. Is concerned about the lack of data regarding energy efficiency renovation projects in buildings in the EU, their cost-effectiveness, their CO2 savings and their other benefits for the environment and life quality; calls for clear indicators to measure these aspects and for the establishment of a European data base to exchange information and best practices;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 329 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 29
29. Views the renovation wave as an opportunity to achieve an energy-efficient and climate-neutral building stock by 2050 through an action plan for renovations of buildings for IRPs with a focus on communities, especially for those in energy poverty, and to provide healthy, decent, affordable and energy efficient buildings where people can reach their full potential in line with the European Green Deal and the climate neutrality target for 2050;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 335 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 30
30. Highlights that the renovation wave may mitigate the impact of the COVID-19 crisis, by fostering high-quality jobs in the construction and renewable energy industries and supporting small and medium-sized enterprise (SME) workers; emphasises that the renovation wave can play an important role in green and sustainable recovery and can represent the key element of any post-COVID recovery plans, therefore the Commission should not delay this proposal and should provide all the funding options available;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 367 #

2020/2070(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 34
34. Calls on the Commission to enshrine the renovation wave’s measures into EU law and increase the 2030 climate and energy targets while ensuring that the renovation of buildings is integrated as a key policy to fill the gap in the 2030 targets and while ensuring affordability of housing for owners and tenants;
2020/05/14
Committee: ITRE
Amendment 22 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Recital -A (new)
-A. whereas the path to climate neutrality by 2050, with a first milestone of 50 to 55% by 2030 emission reductions compared to 1990, will boost the competitiveness of the Union economy and result in a surplus of sustainable, high quality jobs,
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 26 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Recital -A (new)
-A. whereas the EU climate law will set in stone the EU’s commitment to climate neutrality by 2050, including ambitious intermediary steps necessary to achieve this objective,
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 29 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Recital -A (new)
-A. whereas the European Green Deal is a growth strategy and should lead to sustainable and inclusive economic growth, job creation and ensure the strategic autonomy of the EU,
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 35 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Recital -A (new)
-A. whereas environmental taxes represented 6% of all tax income in EU Member States in 2018, while global fossil fuel subsidies constitute over 6 % of global GDP1a, __________________ 1aEnvironmental tax revenues, Last update: 24-02-2020 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu https://www.imf.org/en/Publications/WP/I ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel- Subsidies-Remain-Large-An-Update- Based-on-Country-Level-Estimates-46509
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 36 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Recital -A (new)
-A. whereas tax exemptions for the aviation and maritime sectors may also distort competition between industrial sectors and may promote inefficient and polluting modes of transport,
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 322 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 b (new)
14b. Calls on all Member States to join the enhanced cooperation framework to implement a Financial Transaction Tax;
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 371 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Recalls the statement of the ECB President that the ECB is supporting the development of a taxonomy as a way of facilitating the incorporation of environmental considerations in central bank portfolios; calls on the ECB to evaluate the feasibility of including sustainability criteria in its collateral framework and its annual stress testing exercise, while assessing ways to guide lending towards energy transition investments and to rebuild a sustainable economy in the aftermath of the COVID- 19 crisis; encourages the ECB to move forward with its monetary policy review in order to evaluate the financing of economic activities causing significant harm to environmental and social objectives; calls on the ECB to disclose annually its degree of alignment with the Paris Agreement and its exposure to the EU taxonomy;
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 385 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 a (new)
17a. Supports the calls from the European Central Bank and the Central Banks and Regulators’ Network for Greening the Financial System (NGFS) to extend the EU taxonomy to unsustainable activities as soon as possible, enabling financial regulators to better assess sustainability-related financial risks;
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 407 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19
19. Insists on the integration of social objectives in the sustainability framework, including through an evaluation of extending the scope of taxonomy and the development of an EU Social Bond Standard; Calls for the “Do Not Significantly Harm” principle to look at concrete social objectives including employee absenteeism, percentage of full- time employees and employees on long- term contracts, the percentage of salaries above living-wage, gender and ethnic pay gap, ratio in salary and variable remuneration between CEOs and average employees, tax compliance and corruption practices; calls for the activities pursued by companies who fail to achieve a sufficient score on any one of the above parameters to not qualify as sustainable economic activities as defined by the Disclosure Regulation and the Taxonomy Regulation;
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 510 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 24 a (new)
24a. Calls for companies benefitting from public support to commit to public country-by-country reporting, to respect their non-financial reporting obligations and to guarantee jobs, and disclose any beneficial treatment received; urges that such companies should fairly contribute to the recovery efforts by paying their fair share of taxes; seeks in this context a new social contract for corporates, harmonizing aims for profit with considerations for people and planet;
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 511 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 24 b (new)
24b. Highlights that Member States granting state aid should ensure that financial assistance is in line with the EU’s climate, environmental and social objectives, in particular for aid granted to energy-intensive sectors and large carbon dioxide emitters;
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 534 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 26
26. Invites the Commission to revise the Energy Tax Directive to increase relevant minimum excise duties that lost their effect due to inflation, end current tax exemptions to kerosene and maritime fuels, and coordinate a kerosene tax that could also feed into the EU budget;
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 545 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 26 a (new)
26a. Recalls that tax evasion and tax avoidance cause potential lost resources for national and EU budgets quantified as ranging from €50-70 billion to€160-190 billion;1a therefore seeks an intensified fight against tax fraud, tax evasion and tax avoidance and aggressive tax planning ; calls on the Commission to establish criteria on which it assesses EU Member State that would result in a black-list of EU Member States facilitating tax avoidance and to draft binding tax compliance plans for these Member States; __________________ 1aEuropean Parliament, EPRS, Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union: I - Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning, Study, 2015
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 546 #

2020/2058(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 26 b (new)
26b. Calls on Member States that are accused of facilitating tax avoidance to implement a minimum effective tax rate of 18% on all profits generated at Member State level, including profits shifted to tax havens through passive income such as interests and royalties payments or other base erosion and profit shifting tools so as to fight tax avoidance and mobilise resources to finance the sustainable and just transition.
2020/07/03
Committee: BUDGECON
Amendment 2 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital A
A. whereas the EU isconfronted with unfair or aggressive tax practices, such as the fact thatEuropean Union member states lose between EUR 160-190 billion per year as aresult of tax evasion and profit- shifting by individuals and multinationalcorporates; whereas this loss is of significant magnitude given the sanitary, social and economic crisis the Union is currently facing and struggling with; whereas EU taxpayers held EUR 1.5 trillion offshore in 2016, resulting in an average tax revenue loss of EUR 46 billion in the EU as a result of tax evasion by individuals12 ; _________________ 12European Commission, Directorate- General for Taxation and Customs Union, Taxation Papers, Working Paper No 76, ‘Estimating International Tax Evasion by Individuals’, September 2019, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 5 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital A a (new)
A a. whereas tax scandals have pushed the EU to further develop its set of tools against tax evasion and tax avoidance, whereas one of its most powerful tool is an effective exchange of information between tax administration across the EU; whereas the OpenLux revelation have demonstrated the necessity for the exchange of tax information to be more qualitative and to deliver results;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 9 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital A b (new)
A b. whereas the Commission has announced a further eighth revision of the DAC on crypto assets and e-money; whereas such a revision could be an opportunity to improve the framework for information exchange as a whole;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 22 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital B a (new)
B a. whereas the Union signed agreements with third countries including Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino and Switzerland to ensure DAC2 equivalent information would be shared with the Member States; whereas later version of the DAC have not been subject to similar agreements;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 26 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital B b (new)
B b. whereas the exchange of information on income and capital gains from individual, in particular on immovable property is threatened by the use of shell companies;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 30 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas it is in the responsibility of Parliament to exercise political scrutiny over the Commission, including its enforcement and implementation policy, and whereas this requires adequate access to relevant information; whereas for several DAC revisions the Council reached an agreement even before the EP could adopt its report for consultation;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 31 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital C a (new)
C a. whereas the OECD created a global standard for the AEOI with its Common Reporting Standard (CRS) in 2014 and more than 100 jurisdictions worldwide have committed to AEOI of financial accounts as of 2021;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 39 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Recital D a (new)
D a. whereas the economic crisis triggered by the COVID 19 pandemic required enormous fiscal and budgetary efforts by governments, including in the form of aid to companies; whereas, beneficiaries from such support must fulfil their social responsibilities such as cooperating adequately with tax authorities in order to guarantee a comprehensive exchange of tax information;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 53 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1 a (new)
1 a. Highlights that exchange of information between tax administrations has significantly improved at both global and EU levels; recalls that DAC2, DAC3, DAC4, DAC6 and DAC7 are directly connected to work undertaken at OECD level; considers that the measures agreed at the global stage constitute a minimum standard for the EU;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 60 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2
2. Notes, however, that some types of income and assets are still excluded from the scope, which presents a risk of circumventing tax obligations; calls on the Commission to assess the need and the most appropriate way to include the following ownership information, items of income and non-financial assets in the automatic exchange of information (AEOI): (a) the beneficial owners of immovable property and companies; (b) capital gains related to immovable property and capital gains related to financial assets, including currency trading, in particular to find ways for tax administrations to be better informed to identify realised capital gains; (c) non- custodial dividend income; (d) non- financial assets such as cash, art, gold or other valuables held at free ports, customs warehouses or safe deposit boxes; and (e) ownership of yachts and private jets;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 73 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5 a (new)
5 a. Welcomes that a large number of countries, including many Member States, are releasing anonymised and aggregated information, extracted from the country- by-country reports as required under DAC4 or Action 13 from the BEPS Action Plan ; regrets that a minority of Member States are not publishing this information in international databases; calls for a harmonised approach on this regards and demands the Commission to integrate this requirement into the future revision of the DAC;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 79 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5 b (new)
5 b. Welcomes the agreements similar to Directive 2014/107/EU on automatic exchange of financial account information with third countries i.e. Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino and Switzerland; calls for an evaluation of the implementation of such agreement and calls therefore for evaluation, given the existing CRS agreement. Additionally, calls for similar agreements for DAC 3 and DAC 5 and 6 7;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 125 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15
15. Deplores the fact that one Member State, Malta, has received an overall ‘partially compliant’ score in the peer review by the Global Forum for EOIR; regrets the fact that material deficiencies have been identified in 18 Member States15 ; expects the Commission to deploy all legal and non legal tools to ensure legislation is being qualitatively implemented, with no further delay; _________________ 15 https://www.europarl.europa.eu/RegData/et udes/STUD/2021/662603/EPRS_STU(202 1)662603_EN.pdf
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 137 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 a (new)
16 a. Welcomes the recent provisions of the seventh DAC revision on joint audit; recalls that for such opportunity, as well as for simultaneous controls, to deliver results, essential training in foreign tax legislation, language, specialization, interpersonal skills is necessary for employees of tax authorities; recalls, in this regards, that the FISCALIS program must not only focus on financing IT infrastructures but also on personal training;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 158 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21 a (new)
21 a. Deplores the side effects the Foreign Account Tax Compliance Act still has on so-called accidental Americans ;regrets that, to date, no lasting solution has been found at the European level;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 165 #

2020/2046(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 a (new)
22 a. Understands that the DAC has a dual effect: detecting fraud through information sharing and deterring it by making fraudsters more likely to be identified while not letting them go unpunished; recognizes it is more difficult to quantify such deterrent effect however invites the Commission to further considers such aspect of the DAC in its future evaluations;
2021/04/19
Committee: ECON
Amendment 10 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 1
1. Believes that the main aim of the carbon border adjustment mechanism (CBAM) should be to support the EU’s green objectives by fighting carbon leakageincentivising the reduction of imports greenhouse gas (GHG) emissions and investments in green and energy efficient technology at European and global levels ;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 21 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 a (new)
1 a. Welcomes the Commission’s intention to propose a CBAM that would ensure that the price of imports reflect more accurately their carbon content;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 22 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 b (new)
1 b. Insists on the need for a CBAM compatible with World Trade Organization (WTO) rules, since WTO rules do not discriminate between producers, are based on objective criteria and have a clear environmental objective.
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 23 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 c (new)
1 c. Notes the diversity of policy instruments allowing to implement a CBAM, ranging from tax instruments to mechanisms relying to the EU Emission Trade System (EU ETS), for example: (i) an import tax, which could be a simple tool to give a strong and stable environmental price signal to administer while being WTO compatible as long it would echo the impact of the EU ETS price per ton (ii) an excise duty on carbon, which could be applied to GHG emissions content of products and would send a stable price signal.Such excise duty could allow EU exports to maintain their competitiveness and maintain the EU environmental incentives while allowing EU producers to operate on a level playing field both within and outside the EU via a system of reconciliation between allowances bought and excise duty paid, as well as legitimate deductions (iii) notional ETS that would create a parallel system mirroring the EUETS prices without distorting the EU ETS allowances price balance
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 24 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 d (new)
1 d. Should the CBAM be of fiscal nature, welcomes the possibility to propose a mechanism based on article 192(2) TFEU in order to create a more efficient and democratic decision making procedure in EU energy and climate policy;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 26 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 2
2. ProposNotes that thea CBAM be implemented as an extension of the EU emissions trading system (EU ETS), whichETS would require importers to purchase allowances for the volume of carbon emissions incorporated in their products; notes that thesuch mechanism should ensure a single carbon price, both for domestic producers and importersencompasses risks of foreign interference into the EU ETS balance;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 36 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 2 a (new)
2 a. Reminds the drastic drop in price of EU Allowances in 2020 as a result of the economic downturn induced by COVID-19 related lockdown measures, recalls the unstable features of the EU ETS price signal and therefore calls for any CBAM policy instrument to ensure a price floor per tonne of CO2 is paid and reflects the future upward necessary price adjustments, recalls in this context that the CBAM proposal should be proposed together with a revision of the EU ETS;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 41 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 3
3. Urges that the proposedInvites the Commission to assess the impact of a CBAM applyied to all imports in order to avoid distortion in the internal market, however urges to ensure at least all energy intensive sectors are included in an early phase of implementation in order to ensure the EU environmental objectives are rapidly reached;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 54 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 a (new)
3 a. Notes that the determination of the carbon content of an end or intermediate product is difficult due to international value chains; further notes with concern that a mechanism only based on basic materials could lead to a shift in imports towards intermediate and end products not covered by the mechanism and harm the EU industry;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 57 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 4
4. Recommends that a design be introduced that measures the carbon content of imports through their basic materials composition (as outlined in the proposal from the European Economic and Social Committee); recalls that this feasible approximation would weigh each basic material covered by the EU ETS and multiply it by its carbon intensity value – which ideally should be defined at country and sector levels; stresses, however, that importers who are more carbon efficient should be allowed to demonstrate the specific carbon intensity of their products; is of the opinion that a CBAM would require a strong independent infrastructure to be administered , in particular as regard to the measurement of carbon content of imports, certifications, double taxation and/or the existence of an equivalent carbon pricing system in the country of imports origin;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 68 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 5
5. Requests that the implementation of the CBAM should lead to the progressive phasing out of the free allocation of allowances, following an appropriate transition period, since the mechanism ensures that EU producers and imBelieves in the principle that EU producers and importers should have to deal with the same carbon cost in the EU market and that EU exporters wshould have to deal withface the same carbon costs in the EU market; notes that this phasing out should be coupled in parallel with as non-EU producers outside the EU market; requests, therefore that the implementation of an effective CBAM in a specific sector should put an end to the free allocation of allowances in that sector and calls on the Commission to assess and propose the introduction of exsupport rebates in order to maintain strong decarbonisation incentives, while ensuring a level playing field for EU exportmeasures to exports that would remain WTO compliant and in coherence with EU environmental objectives;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 82 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 6
6. Stresses that importers from third countries should not pay twiceare prevented from being double charged for the carbon content embodied in its products;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 86 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 7
7. Calls for the inclusion of CBAM revenues into the EU budgetSupports the Commission’s intention to include CBAM revenues into the EU budget, acknowledges that additional revenues would be generated by both the CBAM and the removing of EU ETS free allowances, therefore also requests that those supplementary revenues would become new own resources, believes these revenues should be aimed at supporting the environmental and sustainable objectives of the EU;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 94 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 7 a (new)
7 a. Calls on the Commission to assess carefully the impact of CBAM different options on Least Developed Countries and Small Island Developing States, which are most vulnerable to climate change;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 95 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 8
8. Believes that the above proposal is compatible with World Trade Organization rules, since it does not discriminate between producers, is based on objective criteria and has a clear environmental objective.deleted
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 106 #

2020/2043(INI)

Draft opinion
Paragraph 8 a (new)
8 a. Stresses the need to limit international retaliation measures against the EU caused by the mechanism; urges the Commission to make the mechanism World Trade Organization compatible and to take a multilateral approach to its design; underlines that the mechanism should rely on a multilateral approach as well as taking into consideration the European Union's position as the world's largest trade bloc;
2020/11/11
Committee: ECON
Amendment 205 #

2020/2036(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Stresses the need for European and national supervisory authorities to overcome their differences; calls for supervisory convergence to promote a common European model, guided by the European Securities and Market Authority (ESMA), to reduce the existing obstacles to cross-border financial operations; Is very concerned about the revelations following the Wirecard scandal on shortcomings in the supervision. Underlines that credible audits are vital instruments to build trust in the financial situation of companies. Notes that such audits can only be provided if there is a full independent relationship between auditor and client, and that this independence can by no means be affected by providing non-audit services to the audited entity. Calls therefore on the Commission for a swift review of regulation 537/2014 on statutory audit of public-interest entities to strengthen the rules on rotation, to ensure a full legal separation between the providing of audit and non-audit services, and to ensure that ESMA gets direct supervisory powers over the audit sector.
2020/07/17
Committee: ECON
Amendment 21 #

2020/2023(INI)

Draft opinion
Paragraph 5
5. Believes it to be in both Parties’ mutual interests to establish an ambitious future economic partnership covering a wide number of sectors; underlines that, in any case, a level playing field must be ensured and EU standards safeguarded in order to avoid a ‘race to the bottom’ and the acquisition of unfair competitive advantages through the undercutting of levels of protection or other regulatory divergences; calls also for a commitment to common efforts to fight tax evasion, tax avoidance and harmful tax practises with the UK being held to the same standards after the transition period as a third country as its overseas territories currently are held; considers that any future framework should safeguard fair competition, investor and consumer protection, and the integrity of the single market, while respecting the EU’s regulatory regime and decision-making autonomy;
2020/04/23
Committee: ECON
Amendment 53 #

2020/2023(INI)

Draft opinion
Paragraph 6
6. Recalls, in the context of financial services, that passporting rights, which are based on mutual recognition and harmonised prudential rules in the internal market, will cease to apply between the EU and the UK at the end of the transitional period; underlines that, thereafter, access to the European financial market must be based on equivalence decisions made within the EU’s legal framework; recalls that the Commission is currently updating its methodology for identifying high risk third countries under Article 9 of Directive (EU) 2015/849, the 5th Money Laundering Directive; notes that the UK is not within the scope of this list under the transition period; urges that the UK with its overseas territories continuously commits to the EU framework on AML/CFT after the transition period;
2020/04/23
Committee: ECON
Amendment 104 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 1 a (new)
(1 a) Overall, energy conversion should be driven to a greater extent than before through an EU framework in combination with national instruments to make it more expensive to emit greenhouse gases from fossil fuels and thus to accelerate a market-driven energy transition that enables industrial competitiveness and new jobs around local solutions.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 111 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 5
(5) The evaluation of Regulation (EU) No 347/2013 has clearly shown that the framework has effectively improved the integration of Member States’ networks, stimulated energy trade and hence contributed to the competitiveness of the Union. Projects of common interest in electricity and gas have strongly contributed to security of supply. For gas, the infrastructure is now well connected and supply resilience has improved substantially since 2013. Therefore there will be no need for further development in that area. Regional cooperation in Regional Groups and through cross-border cost allocation is an important key enabler for project implementation. However, in many cases the cross-border cost allocation did not result in reducing the financing gap of the project, as intended. While the majority of permitting procedures have been shortened, in some cases the process is still long. The financial assistance from the Connecting Europe Facility (CEF) has been an important factor as grants for studies have helped projects to reduce risks in the early stages of development, while grants for works have supported projects addressing key bottlenecks that market finance could not sufficiently address.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 114 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 5 a (new)
(5 a) The European Parliament has called for a revision of the TEN-E Regulation to align it with the Union’s energy and climate targets for 2030, the Union’s climate neutrality commitment, taking into account the principle of 'energy efficiency first'.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 126 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 10
(10) The Union’s energy infrastructure should be resilient to the unavoidable impacts that climate change is estimated to create in Europe in spite of the mitigation efforts. Hence, contribute to climate change mitigation, strengthening the efforts on climate adaptation, resilience building, disaster prevention and preparedness is crucial.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 134 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 11
(11) Security of supply, as one main driver behind Regulation (EU) No 347/2013, has been significantly improved through projects of common interest. Moreover, the Commission’s climate target impact assessment27 expects the consumption of natural gas to be reduced significantly because its non-abated use is not compatible with carbon-neutrality. On the other hand, the consumption of biogas, renewable and low-carbon hydrogen and synthetic gaseous fuels will increase significantly towards 2050. Therefore it is important to underline, the natural gas infrastructure no longer needs support through the TEN-E policy. The planning of energy infrastructure should reflect this changing gas landscape. _________________ 27SWD(2020) 176 final
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 143 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 13
(13) The Commission’s communication on energy system integration underlines the need for integrated energy infrastructure planning across energy carriers, infrastructures, and consumption sectors. Such system integration starts from the point of departure of applying the energy efficiency first principle and taking a holistic approach beyond individual sectors. It also addresses the decarbonisation needs of the hard to abate sectors, such as parts of industry or certain modes of transport, where direct electrification is, currently, technically or economically challenging. Such investments include hydrogen and electrolysers, which are progressing towards commercial large-scale deployment. The Commission’s Hydrogen Strategy gives priority to hydrogen production from renewable electricity, which is the cleanest solution and is most compatible with the EU climate neutrality objective. In a transitional phase however, other forms of low-carbon Further investments on renewable hydrogen are needed to more rapidly replace existing hydrogen and kick- start an economy of scale.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 147 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 14
(14) Moreover, the Commission’s Hydrogen Strategy29 concluded that for the required deployment of hydrogen a large- scale infrastructure network is an important element that only the Union and the single market can offer. There is currently very limited dedicated infrastructure in place to transport and trade hydrogen across borders. Such should consist of a significant extent of assets converted from natural gas, complemented by new assets dedicated to hydrogen. Furthermore, the Hydrogen Strategy sets a strategic goal to increase installed electrolyser capacity to 40 GW by 2030 in order to scale up the production of renewable hydrogen and facilitate the decarbonisation of fossil-fuel dependent sectors, such as industry or transport. Therefore, the TEN-E policy shouldmust include new and repurposed hydrogen transmission infrastructure and storage as well as electrolyser facilities. Hydrogen transmission and storage infrastructure should also be included in the Union-wide ten-year network development plan so as to allow a comprehensive and consistent assessment of their costs and benefits for the energy system, including their contribution to sector integration and decarbonisation, with the aim of creating a hydrogen backbone for the Union. _________________ 29A hydrogen strategy for a climate- neutral Europe, COM(2020) 301 final.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 152 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 15
(15) Moreover, a new infrastructure category should be created for smart gas grids to support investments which integrate renewable and low carbon gases such as biogas, biomethane, and hydrogen, in the network and help manage a resulting more complex system, building on innovative digital technologies.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 161 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 16
(16) Regulation (EU) No 347/2013 requires a candidate project of common interest to prove a significant contribution to at least one criterion from a set of criteria in the process for the elaboration of the Union list, which may, but does not need to, include sustainability. That requirement, in line with the specific needs of the internal energy market at the time, enabled development of projects of common interest which addressed only security of supply risks even if they did not demonstrate benefits in terms of sustainability. However, given the evolution of the Union infrastructure needs and the decarbonisation goals, the Conclusions of the 2020 July European Council, according to which “Union expenditure should be consistent with Paris Agreement objectives and the "do no harm" principle of the European Green Deal, sustainability in terms of the integration of renewable energy sources into the grid or the reduction of greenhouse gas emissions, as relevant, should be assessed in order to ensure that TEN-E policy is coherent with energy and climate policy objectives of the Union. The sustainability of CO2 transport networks is addressed by their purpose to transport and store carbon dioxide.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 167 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 17
(17) The Union should facilitate infrastructure projects linking the Union’s energy networks with third-country networks that are mutually beneficial and necessary for the energy transition and the achievement of the climate targets, and which also meet the specific criteria of the relevant infrastructure categories pursuant to this Regulation, in particular with neighbouring countries and with countries with which the Union has established specific energy cooperation. Therefore, this Regulation shouldmust include in its scope the possibility of projects of mutual interest where they are sustainable and able to demonstrate significant net socio-economic benefits for at least two Member States and at least one third country. This to secure future and fair cooperation. Such projects would be eligible for inclusion in the Union list upon conditions of regulatory approximation with the Union and upon demonstrating a contribution to the Union’s overall energy and climate objectives in terms of security of supply and decarbonisation. Such regulatory alignment or convergence should be presumed for the European Economic Area or Energy Community Contracting Parties. In addition, the third country with which the Union cooperates in the development of projects of mutual interest should facilitate a similar timeline for accelerated implementation and other policy support measures, as stipulated in this Regulation. Therefore, in this Regulation, projects of mutual interest should be considered in the same manner as projects of common interest with all provisions relative to projects of common interest applying also to projects of mutual interest, unless otherwise specified.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 170 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 18
(18) Furthermore, to achieve the Union’s 2030 and 2050 climate and energy targets and climate neutrality objective, Europe needs to significantly scale up renewable electricity generation. The existing infrastructure categories for electricity transmission and storage are crucial for the integration of the significant increase in renewable electricity generation in the power grid and for the achievement of the 15 % electricity interconnection target for 2030. In addition, that requires stepping up investment in offshore renewable energy30 . Coordinating long- term planning and development of offshore and onshore electricity grids should also be addressed. In particular, offshore infrastructure planning should move away from the project-by-project approach towards a coordinated comprehensive approach ensuring the sustainable development of integrated offshore grids in line with the offshore renewable potential of each sea basin, environmental protection and other uses of the sea. _________________ 30 Offshore Strategy Communication
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 172 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 18
(18) Furthermore, to achieve the Union’s 2030 and 2050 climate and energy targets and climate neutrality objective, Europe needs to significantly scale up renewable electricity generation. The existing infrastructure categories for electricity transmission and storage are crucial for the integration of the significant increase in renewable electricity generation in the power grid. In addition, that requires stepping up investments in offshore renewable energy30 to make this technology mature and more cost-efficient. Coordinating long- term planning and development of offshore and onshore electricity grids should also be addressed. In particular, offshore infrastructure planning should move away from the project-by-project approach towards a coordinated comprehensive approach ensuring the sustainable development of integrated offshore grids in line with the offshore renewable potential of each sea basin, environmental protection and other uses of the sea. _________________ 30 Offshore Strategy Communication
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 179 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 20
(20) The Union-wide ten-year network development plan process as basis for the identification of projects of common interest in the categories of electricity and gas has proven to be effective. However, while the European Network of Transmission System Operators for Electricity and for Gas (ENTSOs) and transmission system operators have an important role to play in the process, more scrutiny is required, in particular as regards defining the scenarios for the future, identifying long-term infrastructure gaps and bottlenecks and assessing individual projects, to enhance trust in the process. Therefore, due to the need for independent validation, the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (‘the Agency’) and the Commission should have an increased role in the process, including in the process for drawing up the Union-wide ten-year network development plan pursuant to Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council31 and Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council32 . The process should be made in the most effective manner possible to avoid duplication. _________________ 31Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (OJ L 158, 14.6.2019, p. 54). 32Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (OJ L 211, 14.8.2009, p. 36).
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 187 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 23
(23) Following close consultations with all Member States and stakeholders, the Commission has identified 13 strategic trans-European energy infrastructure priorities, the implementation of which is essential for the achievement of the Union’s 2030 and 2050 energy and climate policy targets. Those priorities cover different geographic regions or thematic areas in the field of electricity transmission and storage, offshore grids for renewable energy, hydrogen transmission and storage, electrolysers, smart gas grids, smart electricity grids, and carbon dioxide transport and storage.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 200 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 33
(33) In order to simplify and expedite the permitting process for offshore grids for renewable energy, the Member States around a particular sea basin should create unique points of contact, referred to as an ‘offshore one-stop shop’, in view of how the regional specificities and geography are being taken into account, for the for facilitating and coordinating the process of granting of permits to such projects. Moreover, the establishment of a one-stop shop per sea basin for offshore grids for renewable energy should reduce complexity, increase efficiency and speed up the permitting process of offshore transmission assets often crossing many jurisdictions.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 201 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 34
(34) Despite the existence of established standards ensuring the participation of the public in environmental decision-making procedures, which apply fully to projects of common interest, additional measures are still required under this Regulation to ensure the highest possible standards of transparency and public participation in all relevant issues in the permit granting process for projects of common interest. Where already covered by national rules under the same or higher standards as in this Regulation, the pre-consultation ahead of the permitting procedure shouldmust become optional and avoid duplication of legal requirements.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 205 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Recital 39
(39) The discussion on the appropriate allocation of costs should be based on the analysis of the costs and benefits of an infrastructure project carried out on the basis of a harmonised methodology for energy-system-wide analysis, using the same scenario used at the time when the project was included in the Union list of projects of common interest, in the framework of the Union-wide ten-year network development plans prepared by the European Networks of Transmission System Operators pursuant to Regulation (EU) 2019/943 and (EC) No 715/2009, and reviewed by the Agency. That analysis can take into consideration indicators and corresponding reference values for the comparison of unit investment costs.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 238 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 – introductory part
In addition to the definitions in Directives 2009/73/EC, (EU) 2018/200146 and (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council and in Regulations (EC) No 715/2009, (EU) 2018/1999, (EU) 2019/942, and (EU) 2019/943, the following definitions shall apply for the purposes of this Regulation: _________________ 46Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources, OJ L 328, 21.12.2018, p. 82
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 240 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 – point 1 a (new)
(1 a) ‘energy efficiency first’ principle means taking utmost account in energy planning, and in policy and investment decisions, of alternative cost-efficient energy efficiency measures to make energy demand and energy supply more efficient, in particular by means of cost- effective end-use energy savings, demand response initiatives and more efficient conversion, transmission and distribution of energy, whilst still achieving the objectives of those decisions, as defined in Governance Regulation.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 242 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 – point 1 b (new)
(1 b) “security of supply or energy security” means the continuous and uninterrupted availability of energy by increasing efficiency and interoperability of transmission and distribution networks, promoting system flexibility, avoiding congestions, ensuring resilient supply chains, cybersecurity and the protection and climate adaptation of all, and in particular, ‘critical’ infrastructure while reducing strategic energy dependencies.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 256 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 – point 8
(8) ‘smart electricity grid’ means an electricity network where the grid operator can digitally monitor the actions of the users connected to it, and information and communication technologies (ICT) for communicating with related grid operators, generators, energy storage, consumers and/or prosumers, with a view to transmitting electricity in a sustainable, cost-efficient and secure way; promoting renewable energy sources and enabling the energy system integration;
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 264 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 – point 9
(9) ‘smart gas grid’ means a gas network that makes use of innovative digital solutions to integrate in a cost efficient manner a plurality of low-carbon and renewable gas sources in accordance with consumers’ needs and gas quality requirements in order to reduce the carbon footprint of the related gas consumption, enable an increased share of renewable and low-carbon gases, and create links with other energy carriers and sectors;
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 315 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 1 – point c – point ii a (new)
(ii a) the project is in line with the “energy efficiency first” principle, i.e. promoters demonstrate the use of energy efficiency approaches to technology, and operation of the network in design, development and delivery of the project.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 326 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 2 – point a a (new)
(a a) the project is in line with the “energy efficiency first” principle, i.e. promoter demonstrate the use of energy efficiency approaches to technology, and operation of the network in design, development and delivery of the project.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 338 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 2 – point e – point ii
ii) security of energy supplies based on cooperation and solidarity; with the purpose of reducing strategic energy dependencies ;
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 359 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point b – introductory part
(b) for smart electricity grid projects falling under the energy infrastructure category set out in point (1)(d) of Annex II, the project is to contribute significantly to sustainability through the integration of renewable energy into the grid, and at least twoone of the following specific criteria:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 365 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point b – point iii a (new)
(iii a) facilitating smart sector integration in a wider way in favouring synergies and coordination between energy, transport and telecommunication sectors.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 367 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point c – introductory part
(c) for carbon dioxide transport projects falling under the energy infrastructure categories set out in point (5) of Annex II, the project is to contribute significantly to sustainability through avoiding carbon dioxide emissions in a most efficient manner than any other solution, and to all of the following specific criteria:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 370 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point c – introductory part
(c) for carbon dioxide transport and storage projects falling under the energy infrastructure categories set out in point (5) of Annex II, the project is to contribute significantly to all of the following specific criteria:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 374 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point c – point ii
(ii) increase the resilience and security of carbon dioxide transport and storage;
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 394 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point e – point i
(i) sustainability, including by reducing greenhouse gas emissions and enhancing the deployment of renewable hydrogen.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 398 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point e – point iii
(iii) facilitating smart energy sector integration through linking different energy carriers and sectors or enabling flexibility services such as demand response and storage.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 408 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point f – introductory part
(f) for smart gas grid projects falling under the energy infrastructure category set out in point (2) of Annex II, the project is to contribute significantly to sustainability by enabling and facilitating the integration of renewable and low-carbon gases, such as biomethane, or renewable hydrogen, into the gas distribution and transmission networks in order to reduce greenhouse gas emissions. Furthermore, the project is to contribute significantly to at least one of the following specific criteria:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 411 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 3 – point f – point iii
(iii) facilitating smart energy sector integration through the creation of links to other energy carriers and sectors and enabling demand response, storage and facilitating flexibility services.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 424 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 5 – subparagraph 1 – introductory part
In assessing projects, to ensure a consistent assessment method among the different Groups each Group shall give due consideration to:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 432 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 5 – subparagraph 1 – point c a (new)
(c a) the rules and indicators as set out in Annex IV as well as the Agency’s framework guidelines as set out in Article 12.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 435 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 1 – introductory part
1. Project promoters shall draw up an publicly available implementation plan for projects of common interest, including a timetable for each of the following:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 446 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 6 a (new)
6 a. At the Agency’s request, project promoters should provide to the Agency the implementation plan or equivalent for the purpose of carrying out the Agency’s tasks set out.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 455 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 3 – introductory part
3. Without prejudice to relevant requirements under international law, Union law and Unational law, the competent authority shall facilitate the issuing of the comprehensive decision. The comprehensive decision shall be the final proof that the project of common interest has achieved ready-to- build status and there shall be no other requirements for any additional permits or authorisations in that respect. The comprehensive decision shall be issued within the time limit referred to in Article 10(1) and (2) and in accordance with one of the following schemes:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 462 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 6
6. By [31 July 2022] and for each specific Regional Group per priority offshore grid corridor, as defined in Annex I, national competent authorities in Member States belonging to the respective Group, shall jointly create unique points of contact, ‘offshore one-stop shops’, for project promoters, which shall be responsible for facilitating and coordinating the permit granting process for offshore grids for renewable energy projects of common interest, taking into account also the need for coordination between the permitting process for the energy infrastructure and the one for the generation assets. The offshore one-stop shops shall act as a repository of existing sea basin studies and plans, aiming at facilitating the permitting process of individual projects of common interest and energy infrastructure for offshore renewable electricity projects and coordinate the issuance of the comprehensive decisions for such projects by the relevant national competent authorities. Each Regional Group per priority offshore grid corridor, with the assistance of the national competent authorities in the Members States belonging to the Group, shall set-up the offshore one-stop shops depending on regional specificities and geography and determine their location, resource allocation and specific rules for their functioning.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 488 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 1 – introductory part
1. By [16 November 2022], the Agency in collaboration with the European Network of Transmission System Operators (ENTSO) for Electricity and the ENTSO for Gas, shall publish and submit to Member States, the Commission and the Agency their respectivethe integrated methodologies, including the network and market modelling, for a harmonised energy system-wide cost- benefit analysis at Union level for projects of common interest falling under the categories set out in points (1)(a), (b), (c) and (e) and point (3) of Annex II.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 493 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 1 – subparagraph 1
Those methodologies shall be applied for the preparation of each subsequent Union– wide ten-year network development plans developed by the ENTSO for Electricity or the ENTSO for Gas pursuant to Article 8 of Regulation (EC) No 715/2009 and Article 30 of Regulation (EU) 2019/943Agency. Those methodologies shall be drawn up in line with the principles laid down in Annex V and be consistent with the rules and indicators set out in Annex IV.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 495 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 1 – subparagraph 2
Prior to submitting their respective methodologies, the ENTSO for Electricity and the ENTSO for GasAgency shall conduct an extensive consultation process involving the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas and at least the organisations representing all relevant stakeholders, including the entity of distribution system operators in the Union (‘EU DSO entity’), all relevant hydrogen stakeholders and, where it is deemed appropriate the national regulatory authorities and other national authorities.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 499 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 2
2. Within three months of the receipt of the methodologies, together with the input received in the consultation process and a report on how it was taken into account, the Agency shall providehe Commission, Member States and the ENTSOs may deliver an opinion ton the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the Member States, and the Commissionmethodologies. The opinions shall be submitted to the Agency and be publish it on the Agency’s websitcly available.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 505 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 3
3. The ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas, shall update the methodologies taking due account of the Agency’s opinion, as referred to in paragraph 2, and submit them to the Commission for its opinion.deleted
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 508 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 4
4. Within three months of the day of receipt of the updated methodologies, the Commission shall submit its opinion to the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas.deleted
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 513 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 5
5. No later than three months of the day of receipt of the Commission’s opinion, as referred to in paragraph 4, the ENTSO for Electricity and the ENTSO for GasAgency shall adapt their respective methodologies taking due account of the Commission’s opinion, or justifying the reasons if not taken into consideration, and submit them to the Commission for approval.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 519 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 6
6. Where the changes to the methodologies are considered to be of incremental nature, not affecting the definition of benefits, costs and other relevant cost-benefit parameters, as defined in the latest Energy system wide cost-benefit analysis methodology approved by the Commission, the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas shall adapt their respective methodologies taking due account of the Agency’s opinion, as set out in paragraph 2, and submit them for the Agency’s approval.deleted
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 522 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 7
7. In parallel, the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas shall submit to the Commission a document justifying the reasons behind the proposed updates and why those updates are considered of incremental nature. Where the Commission deems that those updates are not of incremental nature, it shall, by written request, ask the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas to submit to it the methodologies. In such case the process described in paragraphs 2 to 5 applies.deleted
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 526 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 8
8. Within two weeks of the approval by the Agency or the Commission in accordance with paragraphs 5 and 6, the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas, the Agency shall publish their respective methodologies on theirits websites. The agency shall publish the corresponding input data and other relevant network, load flow and market data in a sufficiently accurate form in accordance with national law and relevant confidentiality agreements.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 532 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 9
9. The methodologies shall be updated and improved regularly following the procedure described in paragraphs 1 to 6.this Article The Agency, on its own initiative or upon a duly reasoned request by national regulatory authorities or stakeholders, and after formally consulting the organisations representing all relevant stakeholders and the Commission, may request such updates and improvements with due justification and timescales. The Agency shall publish the requests by national regulatory authorities or stakeholders and all relevant non-commercially sensitive documents leading to a request from the Agency for an update or improvement.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 536 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 10
10. Every three years, the Agency shall establish and make publicly available a set of indicators and corresponding reference values for the comparison of unit investment costs for comparable projects of the infrastructure categories included in points (1) and (3) of Annex II. Those reference values may be used by the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas for the cost-benefit analyses carried out for subsequent Union-wide ten-year network development plans. The first of such indicators shall be published by [1 November 2022].
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 543 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 11
11. By [31 December 2023], the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas shall jointlyAgency shall submit to the Commission and the AgencyMember States a consistent and interlinked energy market and network model including electricity, gas and hydrogen transmission infrastructure as well as storage, LNGheat and electrolysers, covering the energy infrastructure priority corridors and the areas drawn up in line with the principles laid down in Annex V.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 552 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 1 – introductory part
1. By [31 July 2022], the Agency, after having conducted an extensive consultation process involving the Commission and at least the organisations representing all relevant stakeholders, including the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, Union DSO entity, and relevant hydrogen sector stakeholdersrepresentatives from the hydrogen sector, renewable electricity industry, flexibility providers and civil society, shall publish the framework guidelines for the joint scenarios to be developed by ENTSO for Electricity and ENTSO for Gasthe Agency. Those guidelines shall be regularly updated as found necessary.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 560 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 1 – subparagraph 1
The guidelines shall includemplement the energy efficiency first principle and ensure that the underlying ENTSO for Electricity and ENTSO for Ga, by developing – together with relevant expertise – indicators to assess the energy efficiency and cost-effectiveness of investments from an overall energy network perspective, and ensure that the underlying ACER’s scenarios are fully in line with the latest medium and long-term European Union decarbonisation targets and the latest available Commission scenarios.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 562 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 2
2. The ENTSO for Electricity and ENTSO for Gas shall follow the Agency’s framework guidelines when developing the joint scenarios to be used for the Union-wide ten-year network development plans.deleted
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 568 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 3
3. The ENTSO for Electricity and ENTSO for Gas shall invite the organisations representing all relevant stakeholders, including the Union DSO entity and all relevant hydrogen stakeholders, to participate in the scenarios development processIn order to deliver an integrated energy system, a balanced depth of expertise across all climate neutral energy solutions, from demand through delivery to supply side, is required in the Agency’s scenarios building process. The Agency shall invite relevant technical expertise, including the ENTSO for Electricity and ENTSO for Gas, the Union DSO entity and all relevant representatives from the hydrogen sector, renewable electricity industry, flexibility providers and civil society to participate in the scenarios development process. ACER shall report on how the assumptions are adding up to a consistent pathway to climate neutrality.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 569 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 4
4. The ENTSO for Electricity and the ENTSO for GasAgency shall publish and submit the draft joint scenarios report to the Agency and the Commission for theirits opinion.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 574 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 5
5. Within three months from the receipt of the draft joint scenarios report together with the input received in the consultation process and a report on how it was taken into account, the Agency shall submit its opinion to the ENTSO for Electricity, ENTSO for gas and the Commission.deleted
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 582 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 7
7. The ENTSO for Electricity and the ENTSO for GasAgency shall adapt theirits joint scenarios report, taking due account of the Agency’s opinion, in line with the Commission’s opinion and submit the updated report to the Commission for its approval.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 587 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 8
8. Within two weeks of the approval of the joint scenarios report by the Commission in accordance with paragraph 7, the ENTSO for Electricity and the ENTSO for GasAgency shall publish their jointits scenarios report on theirits websites. TheyIt shall publish the corresponding input and output data in a sufficiently accurate form, taking due account of the national law and relevant confidentiality agreements.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 596 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1 – subparagraph 1
When assessing the infrastructure gaps the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas shall implement the energy efficiency first principle and consider with priority all relevant non-infrastructure related solutions to address the identified gaps. To ensure implementation of the energy efficiency first principle, the ENTSOs shall a) ensure transparency on the energy demand assumptions used for all fuels available in the geography and which underpin the project b) provide a schedule of all non-infrastructure related solutions considered to address the identified gaps.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 601 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1 – subparagraph 2
Prior to submitting their respective reports, the ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas shall conduct an extensive consultation process involving all relevant demand and supply side stakeholders, including the Union DSO entity, all relevant hydrogen stakeholdersrepresentatives from the hydrogen sector, renewable electricity industry, flexibility providers and civil society and all the Member States representatives part of the priority corridors defined in Annex I.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 609 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 3
3. Within three months following receipt of the infrastructure gaps report together with the input received in the consultation process and a report on how it was taken into account, the Agency shall submit its opinion to the ENTSO for Electricity or ENTSO for Gas and the Commission and make it publicly available.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 615 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 5
5. The ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas shall adapt their infrastructure gaps reports taking due account ofin line with the Agency’s opinion and in line with the Commission’s opinion before the publication of.. Justifications must be provided if these opinions are not integrated in the final infrastructure gaps reports.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 617 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 5 a (new)
5 a. The ENTSO for Electricity and the ENTSO for Gas shall submit the updated infrastructure gaps reports to the Commission for its approval.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 628 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 14 – paragraph 2
2. By [31 JulyMarch 2023] the ENTSO for Electricity, with the involvement of the relevant TSOs, the national regulatory authorities and of the Commission and in line with the agreement referred to in paragraph 1, shall develop and publish integrated offshore network development plans starting from the 2050 objectives, with intermediate steps for 2030 and 2040, for each sea-basin, in line with the priority offshore grid corridors referred to in Annex I, taking into account the need for anticipatory investments reflecting sea basin plans and the 300 GW offshore wind ambitionen, environmental protection and other uses of the sea. Those integrated offshore network development plans shall thereafter be updated every threewo years.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 674 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 1
1. The efficiently incurred investment costs, which excludes maintenance costs, related to a project of common interest falling under the categories set out in points (1)(a), (b), (c), (d) and (e) of Annex II and projects of common interest falling under the category set out in point (3) of Annex II and point 1 (c) of Annex IV, where they fall under the competency of national regulatory authorities, shall be borne by the relevant TSOgrid operator or the project promoters of the transmission or distribution infrastructure of the Member States which the project provides a net positive impact, and, to the extent not covered by congestion rents or other charges, be paid for by network users through tariffs for network access in that or those Member States.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 680 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 2 – introductory part
2. The provisions of this Article shall apply to a project of common interest falling under the categories set out in points (1)(a), (b), (c), (d) and (e) of Annex II and point 1 (c) of Annex IV where at least one project promoter requests the relevant national authorities their application for the costs of the project. They shall apply to a project of common interest falling under the category set out in point in point (3) of Annex II, as relevant, only where an assessment of market demand has already been carried out and indicated that the efficiently incurred investment costs cannot be expected to be covered by the tariffs.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 693 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 4 – subparagraph 3
In allocating costs across borders, the relevant national regulatory authorities, in consultation with the TSOgrid operators concerned, shall seek a mutual agreement based on, but not limited to, the information specified in paragraphs 3(a) and (b). Their assessment shall be based on the same scenario as used in the selection process for the elaboration of the Union list where the project of common interests is listed.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 694 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 4 – subparagraph 4
Where a project of common interest mitigates negative externalities, such as loop flows, and that project of common interest is implemented in the Member State at the origin of the negative externality, such mitigation shall not be regarded as a cross-border benefit and shall therefore not constitute a basis for allocating costs to the TSOgrid operators of the Member States affected by those negative externalities.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 709 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 2
2. In their decision granting the incentives referred to in paragraph 1, national regulatory authorities shall consider the results of the cost-benefit analysis on the basis of the methodology drawn up pursuant to Article 11 and in particular the regional or Union-wide positive externalities generated by the project. The national regulatory authorities shall further analyse the specific risks incurred by the project promoters, the risk mitigation measures taken and the justification of the risk profile in view of the net positive impact provided by the project, when compared to a lower-risk alternative. Eligible risks shall in particular include risks related to new transmission and distribution technologies, both onshore and offshore, risks related to under-recovery of costs and development risks.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 711 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 3 – introductory part
3. The decision granting the incentives shall take into account the specific nature of the and risk incurred by the respective project and may shall grant incentives covering, inter alia, one or more of the following measures:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 713 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 3 – point a
(a) the rules for anticipatory investment; or
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 716 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 3 – point c
(c) the rules for providing additional return on the capital invested for the project; by the project promoter for the project in a certain percentage on top of the regulated rate of profitability approved according to national legislation; or
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 719 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 3 – point d
(d) any other measure deemed necessary and appropriate.the rules for recognition of costs (CAPEX and OPEX), which shall include:
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 720 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 3 – point d – point 1 (new)
1) future regulatory depreciation allowance for any CAPEX costs of major maintenance, repair, or replacement of any project-related assets; and
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 721 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 3 – point d – point 2 (new)
2) the non-delayed recognition, in full, of any operational costs of project- related assets and exemption of projects from efficiency targets and related deductions under national legislation;
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 722 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 3 – point d – point 3 (new)
3) smartness bonus for innovative digital and renewable integration solutions, including solutions developed within the Horizon Europe programme.
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 724 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 7
7. Where the measures referred to in paragraphs 5 and 6 are not sufficient to ensure the timely implementation of projects of common interest, the Commission may shall issue guidelines regarding the incentives laid down in this Article, point 3. (c) or (d).
2021/04/22
Committee: ITRE
Amendment 810 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex I – Part 4 – point 12 – introductory part
(12) Cross-border carbon dioxide network: development of carbon dioxide transport and storage infrastructure between Member States and with neighbouring third countries in view of the deployment of carbon dioxide capture and storage.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 814 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex I – Part 4 – point 13 – introductory part
(13) Smart gas grids: Adoption of smart gas grid technologies across the Union to efficiently integrate a plurality of renewable and low-carbon gas sources into the gas network, support the uptake of innovative solutions for network management and facilitating smart energy sector integration and demand response.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 831 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex II – paragraph 1 – point 1 – point d
(d) systems and components integrating ICT, through operational digital platforms, control systems and sensor technologies both at transmission and medium voltage distribution level, aiming at a more efficient and intelligent electricity transmission and distribution network, increased capacity to integrate new forms of generation, storage, demand response (e.g. heat pumps and EVs) and consumption and facilitating new business models and market structures;
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 851 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex II – paragraph 1 – point 2 – point a
(a) any of the following equipment or installation aiming at enabling and facilitating the integration of renewable and low-carbon gases (including biomethane or renewable hydrogen) into the network: digital systems and components integrating ICT, control systems and sensor technologies to enable the interactive and intelligent monitoring, metering, quality control and management of gas production, transmission, distribution and consumption within a gas network. Furthermore, such projects may also include equipment to enable reverse flows from the distribution to the transmission level and related necessary upgrades to the existing network.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 871 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex II – paragraph 1 – point 3 – point c
(c) reception, storage and regasification or decompression facilities for liquefied hydrogen or hydrogen embedded in other chemical substances with the objective of injecting the hydrogen into the hydrogen grid;
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 890 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex II – paragraph 1 – point 4 – point a
(a) electrolysers that: (i) have at least 1050 MW capacity, (ii) the production complies with the life cycle greenhouse gas emissions savings requirement of 70 % relative to a fossil fuel comparator of 94g CO2e/MJ as set out in Article 25(2) and Annex V of Directiveprovided by a single electrolyser or by a set of electrolysers part of a single and coordinated project, (ii) the production complies with the life cycle greenhouse gas emissions savings requirement established for manufacture of hydrogen in the Annexes to the Commission Delegated Regulation …/…. supplementing Regulation (EU) 2018/200120/852 of the European Parliament and of the Council.60 Life cycle greenhouse gas emissions savings are calculated using the methodology referred to in Article 28(5) of Directive (EU) 2018/2001 or, alternatively, using ISO 14067 or ISO 14064-1 by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives. Quantified life-cycle GHG emission savings are verified in line with Article 30 of Directive (EU) 2018/2001 where applicable, or by an independent third party, and (iii) have also a network- related function; _________________ 60; OJ L 328, 21.12.2018, p. 82.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 904 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex II – paragraph 1 – point 5 – point a
(a) dedicated pipelines, other than upstream pipeline netwinfrastructure and mobile transporkt, used to transport carbon dioxide from more than one source, i.e. industrial installations (including power plants)sources, that produce carbon dioxide gas from combustion or other chemical reactions involving fossil or non- fossil carbon-containing compounds, for the purpose of permanent geological storage of carbon dioxide pursuant to Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council61 ; _________________ 61 OJ L 140, 5.6.2009, p. 114.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 909 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex II – paragraph 1 – point 5 – point b
(b) facilities for liquefaction and buffer storage of carbon dioxide in view of its further transportation. This does not include infrastructure within a geological formation used for the permanent geological storage of carbon dioxide pursuant to Directive 2009/31/EC and associated surface and injection facilities;
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 918 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex III – Part 1 – point 1 – introductory part
(1) with regard to energy infrastructure falling under the competency of national regulatory authorities, each Group shall be composed of representatives of the Member States, national regulatory authorities, TSOs, DSOs as well as the Commission, the Agency and the ENTSO for Electricity or the ENTSO for Gas, representatives from the hydrogen sector, renewable electricity industry, flexibility providers and civil society as relevant.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 929 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex III – Part 2 – point 1 – point c
(c) for projects having reached a sufficient degree of maturity, a project- specific cost-benefit analysis based on the methodologies developed by the ENTSO for electricity or the ENTSO for gasAgency pursuant to Article 11;
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 935 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex III – Part 2 – point 4
(4) as of 1 January 2024, the proposed hydrogen projects of common interest falling under the categories set out in point (3) of Annex II are projects that are part of the latest available Union-wide ten-year network development plan for gas, developed by the ENTSO for Gas pursuant Article 8 of Regulation (EC) No 715/2009Agency with the participation and close cooperation of hydrogen project promoters.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 939 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex III – Part 2 – point 5 – introductory part
(5) by 30 June 2022 and, subsequently, for every Union-wide ten-year network development plans, the ENTSO for Electricity and ENTSO for GasAgency shall issue updated guidelines for inclusion of projects in their respective Union-wide ten-year network development plans, referred to in points (3) and (4), in order to ensure equal treatment and transparency of the process. For all the projects included in the Union list of projects of common interest in force at the time, the guidelines shall define a simplified process of inclusion in the Union-wide ten-year network development plans by automatic inclusion taking into account the documentation and data already submitted during the previous Union-wide ten-year network development plan processes as long as the information therein remains valid.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 942 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex III – Part 2 – point 6
(6) proposed carbon dioxide transport and storage projects falling under the category set out in point (5) of Annex II shall be presented as part of a plan, developed by at least two Member States, for the development of cross-border carbon dioxide transport and storage infrastructure, to be presented by the Member States concerned or entities designated by those Member States to the Commission.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 965 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 1 – point c
(c) for smart electricity grids, the project is designed for equipment and installations at high-voltage and medium- voltage level. It involves transmission system operators, transmission and distribution system operators or distribution system operators from at least two Member States. Distribution system operators can be involved only with the support of the transmission system operators, of at least two Member States, that are closely associated to the project and ensure interoperability. A project covers at least 50000 users, generators, consumers or prosumers of electricity, in a consumption area of at least 300 Gigawatthours/year, of which at least 20 % originate from variable renewable resources; The projects may also foresees a crossborder impact, without involving a physical common border;
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 974 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 1 – point f
(f) for electrolysers, the project provides at least 1050 MW installed capacity and the, provided by a single electrolyser or by a set of electrolysers part of a single and coordinated project and it brings benefits directly or indirectly to at least two Member States;
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 993 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 2 – point c
(c) for projects of mutual interest in the category set out in point (5) of Annex II, the project can be used to transport or store anthropogenic carbon dioxide by at least two Member States and a third country.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1014 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 5 – point a
(a) Sustainability measured as the contribution of a project to: greenhouse gas emission reductions in hard to abate sectors different end-use applications, such as heavy industry or long duty transport; flexibility and seasonal storage options for renewable electricity generation; or the integration of renewable hydrogen.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1017 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 5 – point b
(b) market integration and interoperability measured by calculating the additional value of the project to the integration of market areas and price convergence, to the overall flexibilitysignificantly increasing existing cross-border hydrogen transport capacity at a border between two Member States compared to the situation prior to the commissioning of the systemproject.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1026 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 6 – point a
(a) level of sustainability measured by assessing the share of renewable and low- carbon gases integrated into the gas network, the related greenhouse gas emission savings towards total system decarbonisation and the adequate detection of leakage.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1029 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 6 – point b
(b) quality and security of supply measured by assessing the ratio of reliably available gas supply and peak demand, the share of imports replaced by local renewable and low-carbon gases, the stability of system operation, the duration and frequency of interruptions per customer.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1043 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex IV – point 7 a (new)
(7 a) concerning carbon dioxide infrastructure falling under the energy infrastructure categories set out in point (5) of Annex II the criteria listed in Article 4 shall be evaluated as follows: (a) sustainability measured by considering a significant net reduction of emissions along the whole project lifecycle and its efficiency compared to other solutions to abate the amount of carbon dioxide to be captured, such as energy efficiency or integration of renewable sources; (b) resilience and security measured by assessing the security of the infrastructure and usage of the best-available technology. (c) efficient use of resources by considering other possible carbon dioxide infrastructure.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1045 #

2020/0360(COD)

(1) the area for the analysis of an individual project shall cover all Member States and third countries, on whose territory the project is located, all directly neighbouring Member States and all other Member States significantly impacted by the project. For this purpose, ENTSO for electricity and ENTSO for gasthe Agency shall cooperate with all the relevant system operators in the relevant third countries.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1052 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex V – point 4
(4) it shall give guidance for the development and use of network and market modelling necessary for the cost- benefit analysis. The modelling shall allow for a full assessment of economic, including market integration, security of supply and competition, social and environmental and climate impacts, including the cross-sectorial impacts and indirect cross border impact. The methodology shall include details on why, what and how each of the benefits and costs are calculated.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 1054 #

2020/0360(COD)

Proposal for a regulation
Annex V – point 5
(5) it shall include and explain how the energy efficiency first principle is implemented , and how the cost- effectiveness of investments has been calculated to fully anticipate any redundancy of assets, to avoid stranded assets in the long term, to prefer extending and developing the use of existing assets before new investment in all the steps of the ten- Year Network Development Plans.
2021/04/23
Committee: ITRE
Amendment 57 #

2020/0268(COD)

Proposal for a directive
Article 7 – paragraph 1 – point 2 – point c
Directive (E) 2015/2366
Article 95 – paragraph 5
5. EBA shall promote cooperation, including the sharing of information, in the area of operational risks associated with payment services among the competent authorities, and between the competent authorities, ENISA and the ECB.;
2021/05/28
Committee: ECON
Amendment 59 #

2020/0268(COD)

Proposal for a directive
Article 7 – paragraph 1 – point 3 – point b a (new)
Directive (EU) 2015/2366
Article 96 – paragraph 6 a (new)
(b a) the following paragraph is added: '6a. Payment service providers referred to in points (a), (b) and (d) of Article 1(1) who fall under the scope of Regulation (EU) 2021/xx of the European Parliament and of the Council* [DORA], and who manage, classify and report operational or security payment-related incidents and major operational or security payment- related incidents in accordance with Chapter III of Regulation (EU) 2021/xx of the European Parliament and of the Council* [DORA], shall be exempted from the application of paragraphs 1 to 5 of this Article.'
2021/05/28
Committee: ECON
Amendment 209 #

2020/0266(COD)

Proposal for a regulation
Recital 53
(53) Rights of access, inspection and audit by the financial entity or an appointed third party should cover the full range of relevant ICT systems, networks, devices, information and data either used for, or contributing to, the provision of services to financial entities. They are crucial instruments in the financial entities’ ongoing monitoring of the ICT third-party service provider’s performance, coupled with the latter’s full cooperation during inspections. In the same vein, the competent authority of the financial entity should have those rights, based on notices, to inspect and audit the ICT third-party service provider, subject to confidentiality.
2021/06/01
Committee: ECON
Amendment 265 #

2020/0266(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 – point u a (new)
(u a) payment cards' networks,
2021/06/01
Committee: ECON
Amendment 286 #

2020/0266(COD)

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point 6 a (new)
(6 a) ‘operational or security payment- related incident’, means an event or a series of linked occurrences unforeseen by financial entities referred to in points (a) to (c) of Article 2(1) which has or is likely to have an adverse impact on the integrity, availability, confidentiality, authenticity or continuity of payment- related services;
2021/06/01
Committee: ECON
Amendment 291 #

2020/0266(COD)

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point 7 a (new)
(7 a) ‘major operational or security payment-related incident’ means an operational or security payment-related incident which meets the criteria set out in Article 16(2)(a);
2021/06/01
Committee: ECON
Amendment 292 #

2020/0266(COD)

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point 8 a (new)
(8 a) ‘significant cyber threat’ means a cyber threat whose characteristics clearly indicate that it is likely to result in a major ICT-related incident or a major operational or security payment-related incident;