BETA

95 Written explanations of Niels FUGLSANG

A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker, at medlemsstaterne og EU’s institutioner hurtigst muligt når til enighed om en ny flerårig finansiel ramme (FFR). Det kræver et godt forhandlingsrum, og det kræver, at forhandlingerne ikke bliver yderligere kompliceret af også at skulle tage stilling til en nødplan. En nødplan vil nemlig åbne op for mange af de samme problemer, som har forårsaget, at FFR-forhandlingerne i forvejen er trukket i langdrag. Samtidig hæfter Socialdemokratiet sig ved, at det i artikel 312, stk. 4, i TEUF fastslås, at gyldighedsperioden, uanset vedtagelsen af en nødplan, forlænges for de lofter og andre bestemmelser, der gælder for den foregående finansielle rammes sidste år. De danske socialdemokrater har derfor valgt at stemme imod beslutningsforslaget om en nødplan.
2020/05/13
Discharge 2018: EU general budget - European Parliament (A9-0021/2020 - Maria Grapini)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Kontrollen skal udføres af fagprofessionelle, og eventuel fejlbrug af midlerne skal sanktioneres. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelser på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19.000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring.Vi mener, at Parlamentet skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle dets ansatte og beklager de kedelige rapporter om forringelser for servicemedarbejdere, der er ansat via kontrahenter og underkontrahenter; vi opfordrer derfor til en udredning af forholdene for dette personale.
2020/05/14
Discharge 2018: eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at Den Europæiske Union naturligvis har en forpligtelse til at sikre, at Den Europæiske Udviklingsfond ikke igangsætter projekter, der risikerer at involvere tvangsarbejde.Vi er derfor opmærksomme på den sag, der netop er rejst af Foundation Human Rights for Eritreans omkring et støttet udviklingsprojekt i Eritrea med formodet brug af tvangsarbejde.Den omtalte sag omhandler et byggeprojekt igangsat i 2019, hvor denne decharge omhandler det økonomiske regnskab for 2018. Vi ser med alvor på den verserende sag og følger den med henblik på fremtidige decharges.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget – Commission and executive agencies (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker en fuld udfasning af EU's landbrugsstøtte. Vi anerkender, at dette er en langvarig ambition og arbejder derfor samtidig for en omfattende revision af ordningen, således at alle offentlige midler understøtter en grøn omlægning af Europas landbrug, der i dag står for mere end 10 % af EU's samlede CO2-udslip. EU's landbrugsstøtte skal være på linje med en samlet overholdelse af Paris-aftalen.Socialdemokratiet står fuldt og helt fast på, at asyl- og indvandringspolitikken, herunder spørgsmål om hjemsendelse, alene skal bestemmes af de danske myndigheder, og at der ikke skal fastlægges detailpolitik herfor i beslutninger fra Europa-Parlamentet. Vi arbejder for en retfærdig og realistisk udlændingepolitik, der beskytter Europas ydre grænser og sikrer, at ingen behøver flygte fra deres hjemlande.
2020/05/14
Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021 (A9-0102/2020 - Olivier Chastel)

. – Vi støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge, og glæder os over de forbedringer, der er lavet de seneste år, omend målet ikke er nået endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne herom, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.Vi mener, det er godt, at Europa-Parlamentets regler for medlemmernes rejser opdateres, og at medlemmerne opfordres til bæredygtig adfærd både økonomisk og klimamæssigt. Vi er samtidig optagede af, at reglerne ikke spænder ben for medlemmernes arbejde. Det skal fortsat være muligt at deltage i vigtige møder, selv hvis de en sjælden gang imellem indkaldes med så kort varsel, at flybilletten er dyr.
2020/05/14
New MFF, own resources and Recovery plan

. – De danske socialdemokrater står fast på, at en kommende flerårig finansiel ramme og genopretningsplan skal være både grøn og retfærdig. Samtidig skal finansieringen også være realistisk og ansvarlig. En kommende FFR eller genopretningsplan må ikke betyde, at enkelte lande er nødt til at skære i f.eks. egen velfærd, fordi de skal finansiere et højere EU-budget. Derudover mener vi ikke, at fælles europæisk gældshæftelse er vejen ud af den nuværende økonomiske tilbagegang.De danske socialdemokrater stemte derfor imod beslutningsforslaget om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen, idet den både lægger op til en kraftig forhøjelse af det europæiske budget og indførelse af fælles europæiske obligationer. Det betyder imidlertid ikke, at forslaget er blottet for positive tiltag. I Socialdemokratiet støtter vi op om, at en kommende FFR og genopretningsplan skal prioritere den grønne omstilling og bygge på de traktatfæstede værdier. Samtidig ser vi positivt på idéen om en europæisk finansskat. Disse delelementer vil vi arbejde for bliver virkeliggjort i det endelige budget og i den endelige genopretningsplan.
2020/05/15
Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs)

. – De danske socialdemokrater støtter tiltag, der kan være med til at bekæmpe svig og misbrug af EU-midler, momssvig samt andre skatteanliggender. Derfor bakker de danske socialdemokrater op om betænkningen om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser, der blandt andet anerkender problemerne med, at den grænseoverskridende e-handel med varer udgør en væsentlig kilde til skattesvig i EU.Enkelte punkter burde imidlertid være ledsaget af dokumentation. Det gælder f.eks. punkt 14, der eksplicit fremhæver bestemte lande og offentlige aktører for at have misbrugt EU-midler. Vi er ikke uenige i hensigten med punktet, men vi mener, at sådanne påstande til hver en tid bør understøttes med fornøden dokumentation. Derfor valgte de danske socialdemokrater at stemme gult i forbindelse med dette specifikke punkt. Ligeledes valgte de danske socialdemokrater, at stemme gult i forbindelse med alle forslag vedrørende EPPO, da Danmark som følge af retsforbeholdet ikke er en del af denne institution.
2020/07/09
Transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis (amendment of Regulation (EU) 2016/1628) (C9-0161/2020)

. – Vi danske socialdemokrater i EU er opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at udsætte visse reguleringstiltag for at imødekomme industrien under covid-19-krisen. Vi henstiller dog til, at pandemien ikke bliver en undskyldning for at slække unødigt på vigtige miljøkrav, der skal mindske forurening, fremme luftkvaliteten, skåne miljøet og klimaet og i sidste ende redde liv og natur. Derfor er vi skeptiske over for nærværende forslags fristforlængelse på 12 måneder. 6 måneder havde med stor sandsynlighed været nok. Vi glæder os dog over, at der ikke er nogen revisionsklausul i den vedtagne tekst, hvorfor vi støtter forslaget.
2020/07/10
The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020)

. – Vi danske socialdemokrater i EU går ind for øget samarbejde mellem medlemsstaterne, blandt andet baseret på erfaringerne fra covid-19-pandemien. Således støtter vi initiativer, der forbedrer mulighederne for at reagere på lignende sundhedskriser i fremtiden og for at indsamle og dele viden. Vi støtter ikke bevægelser mod traktatændringer, da de ikke er nødvendige for et øget samarbejde mellem landene, ligesom vi ikke støtter tanken om en decideret sundhedsunion med videre beføjelser over for medlemsstaterne som f.eks. minimumsstandarder for sundhedssektoren. Vi mener desuden, at det er positivt, at der er fundet finansiering til EU4Health i den kommende flerårige finansielle ramme, og vi mener samtidig, at det er afgørende, at fremtidig finansiering findes inden for samme ramme, så der ikke er behov eller mulighed for senere at udvide EU4Health og trække penge fra andre dele af EU’s eller medlemsstaternes budgetter.
2020/07/10
Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser gerne en styrkelse af EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Styrkelsen er vigtig, fordi den er med til at sikre EU's handlekraft i kriser. Det være sig store naturbrande, oversvømmelser eller, som vi ser nu, sygdomsudbrud. Mekanismen skal dog ikke begrænse sig til sundhedskriser. Det er vigtigt, at hvert medlemsland gør sit yderste for selv at have det bedst mulige beredskab til krisesituationer, og at EU's civilbeskyttelsesmekanisme dermed kun skal aktiveres for at løfte de områder, som ikke med rimelighed kan forventes løftet af hvert enkelt land. Særligt de såkaldte ”high impact low probability-kriser”. Det er vigtigt for os, at civilbeskyttelsesmekanismen også i fremtiden fungerer gennem samarbejde mellem lande og med respekt for, at civilbeskyttelse er et nationalt anliggende. Vi ønsker samtidig, at finansieringen til styrkelsen holdes inden for rammerne af den aftale, som EU's stats- og regeringschefer har indgået om de kommende års EU-budget.
2020/09/16
Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den aftale, som Det Europæiske Råd nåede frem til i slutningen af juli. Aftalen sikrer en god balance mellem investeringer, rabatter og egne indtægter. Derfor stemte de danske socialdemokrater imod Europa-Parlamentets ændringsforslag til rådsbeslutningen om loftet for og indførelsen af nye egne indtægter. Vi er uenige i, at de nationale rabatordninger afskaffes, at lofterne for egne indtægter hæves mærkbart, og at omkostningerne forbundet med tilbagebetalingen af lånene i ’New Generation EU’ skal dækkes fuldt af nye egne indtægter. Vi mener, at der er brug for at modernisere det europæiske budget, således at EU kan få frigivet ressourcer til tilbagebetalingen.De danske socialdemokrater er ikke ideologiske modstandere af nye egne indtægter. Vi mener, der er brug for EU-koordinering på områder som en fælles bund under selskabsskatten og en finansiel transaktionsskat, men vi mener ikke, at den fælles koordinering skal føre til fælles inddrivelse. EU skal ikke opkræve og inddrive skatter, det skal medlemslandene. Vi kræver derfor at se konkrete og udførlige forslag, før vi tager stilling til nye egne indtægter. Derfor stemte vi imod flere konkrete forslag, fordi vi afventer de konkrete beskrivelser af forslagene.
2020/09/16
Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser oprettelsen af en Fond for Retfærdig Omstilling (FRO) som afgørende for at få hele EU med i kampen mod klimaforandringer. En sådan fond skal understøtte en social retfærdig omstilling og målrette EU's støttekroner mod grønne teknologier. Vi bakker derfor op om Kommissionens initiativ. Europa-Parlamentet har i sin betænkning imidlertid valgt at tillade, at fondens midler kan bruges til udvidelse af naturgasinfrastruktur. Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet står fast på, at alle direkte og indirekte subsidier til fossile brændsler i EU skal afvikles. Derfor kan vi ikke bakke op om, at EU's nye, grønne fond bruges til nye investeringer i teknologier, som langt ind i fremtiden vil låse EU til sort energi. Vi støtter Rådets og Kommissionens holdning om at ekskludere alle fossile brændsler fra fondens støttekriterier.
2020/09/16
Implementation of National Roma Integration Strategies: combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter arbejdet for at bekæmpe negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa. Europa-Parlamentets betænkning beskriver i vid udstrækning kompleksiteten af problemstillingen, der krydser både uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet og sundhed. Vi kan dog som udgangspunkt ikke bakke op om et juridisk bindende EU-direktiv for integrationen af personer med roma-baggrund, da dette er et nationalt anliggende. Danmark har ikke tradition for at målrette integrationslovgivning mod specifikke befolkningsgrupper, og vi mener ikke, at dette bør ændre sig.
2020/09/17
Cultural recovery of Europe

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter op om kultursektoren og mener, at job her er lige så vigtige som job i andre sektorer. Dermed fortjener kultursektoren også den samme hjælp og støtte som andre sektorer. Vi kan dog ikke støtte at give job i kultursektoren særstatus med store øremærkede bevillinger under genopretningsfonden, da det risikerer at gøre genopretningen ufleksibel, ligesom det risikerer at udelukke andre trængende jobkategorier.
2020/09/17
Covid-19: EU coordination of health assessments and risk classification and the consequences on Schengen and the single market (RC-B9-0257/2020)

. – De danske socialdemokrater støtter initiativer, der kan være med til at forbedre koordinationen mellem medlemsstaterne i forhold til retningslinjer, foranstaltninger og dataindsamling med henblik på at begrænse smittespredningen og undgå unødig forvirring hos borgerne. Derfor bakker de danske socialdemokrater op om Europa-Parlamentets beslutning om bedre koordinering af sundhedsvurderinger og restriktionernes konsekvenser for det indre marked.De danske socialdemokrater står dog fast ved, at det er et nationalt anliggende at beskytte egne befolkningers sikkerhed og sundhed ved for eksempel at indføre midlertidige indrejseforbud for befolkninger fra højrisikolande. Ligeledes mener vi, at medlemsstaterne generelt set har tacklet coronakrisen på en fornuftig og forsvarlig måde. Derfor er vi heller ikke enige i alle formuleringer eller forslag til tiltag i beslutningen, men vi støtter ambitionerne om bedre koordinering af restriktioner og behovet for at vende tilbage til et indre marked uden unødvendige barrierer.
2020/09/17
European Climate Law (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter høje ambitioner for EU’s reduktionsmål for drivhusgasser i 2030. Vi mener, at det er vigtigt, at Europa-Parlamentet lægger størst muligt pres på medlemsstaterne, for at de skal enes om et højt mål for hele EU, og ikke mindst for at de sætter ambitiøse nationale mål.Det er samtidig vigtigt, at der aftales en ny byrdefordeling for de kommende fælles reduktioner, som sikrer, at ambitiøse lande som eksempelvis Danmark ikke tvinges til at presse egne, nationale mål yderligere. Desuden skal samme byrdefordeling sikre, at alle lande fastsætter så ambitiøse mål som muligt.
2020/10/07
Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter Parlamentets henstillinger til indførelsen af en retsakt om digitale tjenester. Formålet med henstillingerne er blandt andet at forpligte store platformsvirksomheder til at fjerne ulovligt indhold på deres hjemmesider, når de bliver gjort opmærksomme herpå. Det formål bakker de danske socialdemokrater op om. Samtidig støtter vi, at de grundlæggende principper i e-handelsdirektivet bevares, at de juridiske smuthuller for virksomheder fra tredjelande fjernes, og at princippet om, at "hvad der er ulovligt offline, også er ulovligt online" indføres.De danske socialdemokrater havde dog gerne set, at definitionen om aktive og passive platforme blev tydeligere, således at platformene reelt kan holdes ansvarlige, hvis de ikke fjerner ulovlige produkter, efter at de er blevet gjort opmærksomme på deres eksistens. Ligeså havde vi gerne set en klarere skelnen mellem ulovligt "indhold" (tekster, videoer mv.) og ulovlige produkter.
2020/10/20
Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online (A9-0177/2020 - Tiemo Wölken)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter Parlamentets henstillinger til indførelsen af en retsakt om digitale tjenester. Formålet med henstillingerne er blandt andet at bidrage til at sikre retfærdige regler og rettigheder med hensyn til indholdsstyring samt procedurer for indholdsmoderation på onlineplatforme, herunder sociale medier. Det formål bakker de danske socialdemokrater op om. Samtidig støtter vi, at der indføres en række foranstaltninger med henblik på at begrænse og fjerne ulovligt indhold på platforme, samt at der oprettes tvistbilæggelsesorganer til det formål at træffe afgørelser, hvis en beslutning om nedtagning af indhold bestrides. For de danske socialdemokrater er det helt afgørende, at de nye foranstaltninger ikke kompromitterer ytringsfriheden eller for den sags skyld pålægger indholdsplatformene et redaktionelt ansvar. Det ansvar må til hver en tid pålægges den enkelte, og herigennem også de virksomheder og medier, der benytter sig af tjenesterne.
2020/10/20
Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter op om en risikobaseret tilgang til kunstig intelligens, hvor et pålideligt og menneskecentreret brug af teknologien går hånd i hånd med innovation, økonomisk vækst og konkurrenceevne. Derfor støtter vi også Parlamentets betænkning om indførelsen af en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier. Særligt er vi positive over for, at betænkningen anerkender behovet for en differentieret og risikobaseret tilgang til kunstig intelligens, samt at der opfordres til bedre koordination mellem medlemsstaterne med henblik på at identificere bedste praksis. Endelig er det positivt, at kunstig intelligens og relaterede teknologier anses for at spille en central rolle for fremtiden, herunder i forhold til at indfri FN’s verdensmål.På enkelte områder går betænkningen imidlertid en anelse længere end ønsket. Således er kriterierne for at blive vurderet som et højrisikosystem og/eller teknologi for brede, hvilket betyder, at mange – også forholdsvis ufarlige – systemer og teknologier risikerer at blive omfattet af denne kategorisering og dermed pålagt regler og foranstaltninger. Dette kan i værste fald hæmme innovationen. Ligeledes støtter de danske socialdemokrater heller ikke op om de opfordringer, der vedrører ændringer af skattesystemer og nedsættelse af arbejdstid. Dette må og skal forblive et nationalt anliggende.
2020/10/20
Civil liability regime for artificial intelligence (A9-0178/2020 - Axel Voss)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at udviklingen af kunstig intelligens og relaterede teknologier har bibragt en række juridiske udfordringer i forhold til den eksisterende ramme for erstatningsansvar. For eksempel kan det være svært at afgøre, hvem der har kontrol over den risiko, som er forbundet med systemet, eller hvilken kode, hvilket input eller hvilke data der i sidste ende har forårsaget den skadevoldende driftshændelse. Derfor støtter vi Parlamentets betænkning om at tilpasse eksisterende erstatningsordninger til kunstig intelligens. Blandt andet er vi positive over, at operatører af højrisiko-AI-systemer skal være passende forsikret, således at de kan kompensere i tilfælde af, at systemet forvolder en person skader. Samtidig er vi positive over for, at der i ansvarsplaceringen tages hensyn til, hvor stor en kontrol den pågældende aktør har haft over systemet/teknologien, og at der opfordres til at indføre en omvendt bevisbyrde for skader forårsaget af nye digitale teknologier i klart definerede tilfælde. De danske socialdemokrater er imidlertid skeptiske over for, at der i bilaget til betænkningen opfordres til at indføre et fælles europæisk maksimum for kompensation i tilfælde af skader, og at produktansvarsdirektivet overgår til en forordning.
2020/10/20
The future of European education in the context of Covid-19 (B9-0338/2020)

. – De danske socialdemokrater bakker op om, at digitaliseringen skal styrkes på europæisk plan, herunder at internetforbindelsen forbedres i områder med svag konnektivitet, og at medlemsstaterne i højere grad inddrager digitaliseringen og nye teknologier i undervisningssammenhænge. Vi står dog fast på, at uddannelsesområdet er en national kompetence. Derfor er vi skeptiske over for tiltag og opfordringer til, at EU skal indføre målbare mål for uddannelsessektoren samt forslag om automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser mv. Her er der behov for individuelle vurderinger. Endeligt deler de danske socialdemokrater heller ikke kritikken om, at Erasmus+ programmerne er blevet beskåret med den forslåede MFF. Tværtimod er budgettet til Erasmus+ øget, sammenlignet med det eksisterende budget, når der korrigeres for Storbritanniens udtrædelse.
2020/10/21
Obligations of the Commission in the field of visa reciprocity in accordance with Article 7 of Regulation (EU) 2018/1806 (B9-0339/2020)

. – De danske socialdemokrater støtter Kroatiens, Rumæniens, Bulgariens og Cyperns ønske om at få adgang til USA uden visumgodkendelse, tilsvarende borgere fra de øvrige europæiske lande. Vi er dog forbeholdne over for opfordringen til, at Kommissionen skal vedtage en delegeret retsakt, der i en midlertidig periode skal suspendere visumfritagelsen for amerikanske statsborgere ved indrejse i Europa. For det første vil en midlertidig suspension af visumfritagelsen for amerikanske statsborgere indebære store økonomiske omkostninger. Således anslår Kommissionen, at det vil medføre et potentielt fald i turismen på omkring 5 pct., svarende til et tab på omkring 1,8 mia. EUR. Dertil kommer naturligvis indvirkningerne på de eksterne forbindelser til USA, herunder eksempelvis i form af handel. For det andet er der ifølge Kommissionen allerede fremskridt i forhandlingerne. Dels er Polen i 2019 blevet optaget i USA’s visumfritagelsesprogram, dels gives der langt færre visumafslag til borgere fra de fire berørte lande end for få år siden. De danske socialdemokrater deler derfor Kommissionens konklusion fra marts 2020, at en midlertidig suspension af visumfritagelsen for amerikanske statsborgere, vil være kontraproduktiv og ikke bidrage til målet om at opnå visumfrie rejser for alle unionsborgere.
2020/10/21
Economic policies of the euro area 2020 (A9-0193/2020 - Joachim Schuster)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter en revidering af den nuværende europæiske økonomiske politik, så den afspejler virkeligheden efter covid19-krisen og de økonomiske konsekvenser, der afspejles i flere landes statsbudgetter. Vi bakker op om den midlertidige suspendering af Stabilitets- og Vækstpagten og anerkender, at nedskæringspolitikker, som dem vi så efter den europæiske gældskrise, ikke bør gentages, og at offentlige investeringer, især i grøn omstilling, bør øges. Derudover støtter de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet på det kraftigste en finansiel transaktionsskat som foreslået. Dog mener vi ikke, at sådanne investeringer og skatter er grund til at hæve medlemsstaters EU-bidrag via nye egne indtægter uden modregning, hvorfor vi har stemt blankt eller nej til visse ændringsforslag i betænkningen.
2020/10/21
Employment and social policies of the euro area 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at socialpolitik og dele af beskæftigelsespolitikken bør være et nationalt anliggende. Vi afviser derfor forslag, der blandt andet vedrører en permanent europæisk arbejdsløshedssikring, en EU-ramme for pasnings- og plejeydelser og en fastsættelse af en fælles ramme for mindsteindkomster. Vi afviser derudover ethvert forslag om en fælles ramme for fastsættelse af mindstelønninger, da dette klart vil udfordre den danske aftalemodel og overskrider Kommissionens beføjelser på området. Vi afviser ligeledes forslag vedrørende en europæisk sundhedsunion med videre beføjelser over for medlemsstaterne som f.eks. minimumsstandarder for sundhedssektoren. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker til gengæld op om forslaget om et Europæisk Socialt Sikringsnummer, der blandt andet skal sørge for, at social sikring betales i overensstemmelse med forpligtelserne. Vi mener derudover, at Kommissionen snarest muligt skal fremsætte initiativer til bekæmpelse af falske selvstændige, særligt i platformsøkonomien.
2020/10/21
Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ikke det samlede EP-mandat for en reform af landbrugsstøtten, da teksten ikke i tilstrækkelig grad afspejler behovet for en grøn omstilling af landbruget for så vidt angår beskyttelse af klima, miljø og biodiversitet. De samlede kompromiser og endeligt vedtagne ændringsforslag lever ikke op til den reform, vi mener, er nødvendig for at sikre indfrielse af EU’s grønne ambitioner. Blandt problemerne kan tælles begrænsning af medlemsstaternes mulighed for at øge andelen af søjle I-midler, der går til økoordninger, øremærkning af søjle II-midler til risikostyring og investeringsstøtte, udvanding af definitionen på økoordninger, GLM-krav der omdannes til økoordninger, at 40 % af ø-støtten kan tælles med som grøn i søjle II, at konditionaliteterne udvandes og medlemsstaternes mulighed for at pålægge yderligere konditionaliteter begrænses. Dertil faldt flere grønne forslag, bl.a. målsætningen om at reducere drivhusgasudledningen med 30 % i 2027 samt ensretningen af medlemsstaternes klimamål.Når vi alligevel stemmer for at sende teksten til forhandling, skyldes det, at den nye støttemodel er forsinket med flere år i forvejen, og at det ikke er hensigtsmæssigt at forsinke implementeringen af de nye forslag yderligere, da den nuværende – og endnu mindre grønne støtteordning – i så fald forlænges.
2020/10/23
Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet arbejder for at afvikle den samlede europæiske landbrugsstøtte. I mellemtiden ønsker vi, at reformen af EU’s landbrugspolitik bidrager til en modernisering af den fælles landbrugspolitik med fokus på udvikling af en fortsat markedsorienteret, bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugssektor. EP's mandat i Andrieu-betænkningen understøtter desværre ikke denne udvikling, men forlænger og udvider derimod markedsforvridende tiltag. Derfor kan vi ikke støtte EP's betænkning. Vi bakker dog op om, at forhandlingerne om en ny landbrugsstøtte-reform sættes i gang. Reformen er allerede forsinket med to år, og den nuværende, sortere fælles landbrugspolitik er forlænget til 2023. Hvis vi skal starte forfra, vil den forlænges yderligere. Derfor stemte vi for at sende den samlede pakke om den fælles landbrugspolitik til trilogforhandlinger.
2020/10/23
General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet deler ikke Budgetudvalgets holdning om, at budgettet for 2021 skal øges kraftigt i forhold til Kommissionens udkast og Rådets ændringsforslag. Vi mener, at programmer og budgetlinjer vedrørende forskning, sundhed og migration skal opprioriteres, mens budgettet for missioner og administrative udgifter til de enkelte institutioner kan reduceres, hvilket blandt andet skal ses i lyset af Covid-19. Derfor har vi ikke støttet Parlamentets udtalelse om budgettet for 2021 og har kun støttet udvalgte ændringsforslag til budgettet, som ligger i tråd med vores budgetmæssige prioriteringer. Når vi har stemt imod ændringsforslag, skal det ses som en afvisning af de markante økonomiske opprioriteringer, der lå i ændringsforslagene, og ikke en modstand mod, at programmerne eller budgetlinjerne er en del af budgettet. Der er mange vigtige programmer i EU's budget, men det betyder ikke, at de alle skal have større økonomiske rammer. Endeligt er vi positive over for Parlamentets forslag om at ændre nomenklaturen i budgettet, således at der sikres bedre og mere gennemsigtighed om udgifterne.
2020/11/12
Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter udarbejdelsen af et fjerde handlingsprogram om sundhed, somindeholder øget koordinering af og samarbejde om sundhedsindsatsen mellem medlemslandene. Vi mener grundlæggende, at sundhedsområdet først og fremmest er et nationalt anliggende og skal forblive det, men vi er ikke modstandere af mellemstatsligt samarbejde. Vi er positive over for fokus på øget digitalisering, på ikke-smitsomme sygdomme og styrket samarbejde om de europæiske referencenetværk.I lyset af den aktuelle situation med covid-19, og med tanke på risikoen for lignende kriser i fremtiden, er vi særligt positive over for øget samarbejde om håndtering af sundhedskriser og grænseoverskridende trusler af sundhedsmæssig karakter. Det er også positivt, at teksten lægger vægt på synergi med andre EU-mekanismer til håndtering af kriser. Angående fælles medicinsk teknologivurdering er det afgørende, at vurderingerne er af høj kvalitet og beror på frivillighed. Eventuelle stresstest af de nationale sundhedssystemer bør udformes i tæt dialog med og respekt for medlemsstaterne. Det er samtidig vigtigt for os, at ambitionerne for programmet indfries inden for et ansvarligt økonomisk rum, som aftalt i forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme.
2020/11/13
InvestEU Programme (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om de bredt indgåede kompromiser i betænkningen om EU’s samlede investeringsprogrammer, InvestEU. I særdeleshed bakker vi op om EU-Parlamentets position vedrørende øremærkede grønne investeringer, der hæver EU-Kommissionens udspil fra hhv. 25 % til mindst 30 % af EU’s samlede budgetudgifter og fra 30 % til mindst 40 % af investeringsprogrammerne specifikt under InvestEU. Ved betænkningens fremlæggelse på plenarmødet var der indstillet en række fornuftige ændringsforslag med henvisninger til bl.a. EU’s grønne taksonomi, kønsbalance og harmonisering med EU’s øvrige klimapolitikker, som de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet principielt bakker op om. Dog valgte vi slutteligt at stemme mod pågældende ændringsforslag med det formål ikke at svække det endelige forhandlingsmandat i kommende trilogforhandlinger, der allerede er fundamentalt mere ambitiøst på klimamål end EU-Kommissionens oprindelige udspil.
2020/11/13
The impact of Covid-19 measures on democracy, fundamental rights and rule of law (B9-0343/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om Parlamentets opfordring til medlemsstaterne om, at foranstaltninger i forbindelse med covid-19 skal være proportionelle og nødvendige. Samtidig bakker vi op om, at retsstatsprincipperne skal beskyttes, og at nødforanstaltninger ikke må misbruges til at gennemføre lovgivning, der ikke er relateret til sundhedskrisen. Endeligt bakker vi selvfølgelig op om, at undtagelsestilstande og andre foranstaltninger, der begrænser grundlæggende frihedsrettigheder, skal fjernes hurtigst muligt efter, at det er konstateret sundhedsmæssigt forsvarligt.Det er imidlertid ikke alle dele af udtalelsen, vi støtter. Således er vi f.eks. ikke enige i opfordringen til, at specifikke befolkningsgrupper automatisk bør inddrages i beslutnings- og implementeringsprocesser vedr. covid-19, eller at der skal udvises størst mulig tilbageholdenhed over for foranstaltninger med henblik på at begrænse den frie bevægelighed på tværs af Europa. Endeligt havde vi gerne set, at der var en større anerkendelse af behovet for indførelsen af nødforanstaltninger og de dertilhørende ad hoc løsninger. Covid-19’s alvor og karakter kræver resolutte modsvar, der også begrænser grundlæggende rettigheder, såsom retten til at bevæge sig frit.
2020/11/13
Draft amending budget No 9/2020: assistance to Croatia, Poland, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Portugal and Spain (A9-0223/2020 - Monika Hohlmeier)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet stiller os kritiske overfor, at Ungarn tildeles et beløb som forskud fra Solidaritetsfonden, når Ungarn på samme tid blokerer for en vedtagelse af den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og Genopretningsfonden.Vi lægger dog vægt på, at ansøgningen vedrører en allerede eksisterende fond, hvor Kommissionen finder, at Ungarn lever op til de fastsatte kriterier på lige fod med andre ansøgerlande. Vi mener derfor ikke, der er juridisk belæg for at anfægte Kommissionens beslutning om at godkende Ungarns ansøgning. Vi støtter ligeledes stigningen i budgettet, idet Kommissionen har lagt stor vægt på, at finansieringen i videst muligt omfang skal findes via omprioritering.
2020/11/23
Tackling homelessness rates in the European Union (B9-0363/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at håndtering af hjemløshed er et nationalt anliggende, og understreger, at EU ikke har direkte kompetence inden for boligpolitik.Vi danske socialdemokrater mener derfor ikke, at de eksisterende fonde såsom Den Europæiske Fond for Regionaludvikling eller Ungdomsgarantien skal bruges til at adressere medlemslandes udfordringer på boligpolitikken. Vi står derimod åbne over for, at medlemslande kan dele bedste praksis på området for at bekæmpe hjemløshed, eksempelvis i koblingen mellem aktiv beskæftigelse og tacklingen af hjemløshed, samt at forbedre dataindsamling på området.
2020/11/23
The Schengen system and measures taken during the COVID-19 crisis (B9-0362/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om Schengensamarbejdet, men mener samtidig, at det skal være op til de nationale myndigheder at afgøre, hvornår det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at have åbne grænser. Som coronasituationen er i dag, mener vi ikke, at tiden er kommet til at lempe foranstaltninger, der blandt andet begrænser bevægeligheden for EU's borgere. Derfor støtter de danske socialdemokrater heller ikke beslutningen, da denne lægger op til at genoptage et fuldt fungerende Schengensamarbejde.Omvendt ser vi positivt på at gøre covid-19-sporingsapplikationer kompatible på tværs af grænser, og at EU's borgere får bedre adgang til information vedrørende rejserestriktioner og sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i medlemsstaterne. De danske socialdemokrater har derfor valgt at stemme blankt til beslutningen.
2020/11/23
A New Industrial Strategy for Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter betænkningen om en ny industristrategi for Europa, der lægger særlig vægt på den grønne og den digitale dagsorden som helt centrale for fremtidens industri i Europa. Vi er særligt glade for, at strategien lægger op til revision af en række direktiver og forordninger, der kan fremme den grønne og den digitale dagsorden for den europæiske industri. Vi støtter imidlertid ikke den tekst i strategien, der opfordrer til en øget flerårig finansiel ramme, men da forhandlingerne om beløbet for denne på dagen for afstemningen om industristrategien er afsluttet, betragter vi ikke dette som en aktuel diskussion.
2020/11/25
Foreign policy consequences of the COVID-19 outbreak (A9-0204/2020 - Hilde Vautmans)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet deler Udenrigsudvalgets bekymring om, at covid-19-pandemien kan forværre eksisterende geopolitiske kriser. Vi tager afstand fra de regimer, der benytter pandemien til at fremme deres egne geopolitiske interesser på bekostning af menneskerettigheder, fred og frihed. Vi støtter et styrket og reformeret internationalt samarbejde, hvor EU’s medlemslande reagerer hurtigere, stærkere og mere samlet, end tilfældet er i dag. Vi mener imidlertid ikke, at den udenrigspolitiske kompetence skal flyttes fra medlemsstaterne til EU, ligesom vi er bekymrede for betænkningens opfordring til et EU-militær. Endvidere er Udenrigsudvalgets betænkning på en række områder for ufokuseret i forhold til den konkrete håndtering af den globale covid-19-pandemi, hvorfor vi ikke har støttet den.
2020/11/25
Stocktaking of European elections (A9-0211/2020 - Pascal Durand)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er glade for, at valgdeltagelsen ved europaparlamentsvalget i 2019 var højere end nogensinde før, men vi ser gerne, at endnu flere stemmer ved valget i 2024. Vi mener imidlertid ikke, at store, institutionelle ændringer som tværnationale lister eller en mere formel spidskandidatproces vil øge valgdeltagelsen. Vi frygter, at sådanne tiltag vil skabe A- og B-hold blandt medlemsstaterne, hvor befolkningsmæssigt store lande får demokratiske fordele frem for mindre medlemsstater. En mere føderal tilgang til EU-samarbejdet risikerer at flytte beslutningskompetencen endnu længere væk fra borgerne, og det ønsker vi ikke. Derfor støttede vi ikke betænkningen om status over valget til Europa-Parlamentet 2019. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at et stærkt EU-samarbejde skal fokusere på at håndtere de grænseoverskridende udfordringer som den digitale og grønne omstilling, skattely og forbrugersikkerhed, ikke føderale tiltag og institutionelle diskussioner.
2020/11/25
Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ubetinget retsstatsprincipperne, presse- og ytringsfriheden samt kvinde- og minoritetsrettigheder. Derfor bakker vi også op om nærværende teksts artikler, der kritiserer det pres, som basale seksuelle og reproduktive rettigheder udsættes for i visse medlemslande, kritik af forfølgelse af minoriteter pga. bl.a. religion, kønsidentitet og race samt angreb på ytringsfriheden. Vi stemte derfor også for de to betænkninger om netop disse emner, som vi har vedtaget på denne plenarforsamling.Når vi alligevel stemmer imod nærværende betænkning, skyldes det blandt andet, at vi ikke kan støtte tiltag, som vil øge antallet af migranter, der kommer til EU. Vi mener ikke, at der skal oprettes korridorer ind i EU, da det ikke er det bedste svar på dødsfaldene i Middelhavet. Vi mener heller ikke, at man skal implementere Europarådets anbefaling fra juni 2019 om migration, da flere af henstillingerne heri risikerer at skabe pull-faktorer og lokke et stigende antal mennesker til at risikere deres liv i kløerne på skruppelløse menneskesmuglere i Middelhavet. Ligesom vi ikke mener, at omfordeling af migranter mellem medlemsstaterne er løsningen på EU’s udfordringer med migration. Ydermere mener vi ikke, at EU skal blande sig i boligpolitik, da det er national kompetence.
2020/11/26
MFF, Rule of Law Conditionality and Own Resources (B9-0428/2020, B9-0429/2020)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter aftalerne om et nyt EU-budget for 2021-2027, en genopretningsfond og indførelsen af en retsstatsmekanisme. Aftalerne er ikke perfekte, men de er langt bedre end alternativet.Derimod kan vi ikke støtte Europa-Parlamentets beslutning om aftalerne. De danske socialdemokater er enige i, at der optimalt set ikke havde været behov for en yderligere præcisering af retsstatsstatsmekanismen i form af topmødekonklusionerne. Omvendt er vi uenige i Europa-Parlamentets kritik af enstemmighedsproceduren for budgetanliggender i Rådet. Det må nemlig aldrig blive sådan, at lande som Danmark, der er nettobidragsyder til budgettet, tvinges til at betale flere penge til budgettet, uden at de har indvilliget i beslutningen. I den forbindelse udgør enstemmighedsproceduren en fornuftig mindretalsbeskyttelse.Af samme grunde har de danske socialdemokrater valgt at stemme blankt til beslutningen.
2020/12/16
Implementation of the Dublin III Regulation (A9-0245/2020 - Fabienne Keller)

. – De danske socialdemokrater støtter ikke betænkningens generelle kritik af de lande, som fører en stram udlændingepolitik. Konkret er vi imod obligatorisk omfordeling af flygtninge og migranter mellem landene. Vi mener, at man skal henlægge asylvurdering til områder uden for Europa, da det ellers vil skabe uhensigtsmæssige såkaldte pull-faktorer, som vil lokke flere i kløerne på skruppelløse menneskesmuglere og risikere deres liv og helbred i forsøget på at komme ind i EU.
2020/12/16
Implementation of the Return Directive (A9-0238/2020 - Tineke Strik)

. – De danske socialdemokrater støtter tilbagesendelsesdirektivets fokus på effektive hjemsendelser af borgere fra tredjelande, som opholder sig ulovligt i EU. Derfor støtter vi også betænkningens understregning af, at disse er målet med direktivet.Vi er dog ikke enige i Europa-Parlamentets normative vurdering af implementering, som den fremgår af dele af initiativbetænkningen. Her problematiseres det blandt andet, at for få afviste ikke alligevel gives opholdstilladelse, når der er problemer i udsendelsesprocessen. Socialdemokratiet går ind for effektiv hjemsendelse og effektive indrejseforbud, så der ikke skabes uhensigtsmæssige såkaldte pull-effekter for migranter, som gør sig håb om ophold på trods af asylafvisning eller udsendelse af anden årsag.
2020/12/16
A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at den grønne omstilling også skal være socialt retfærdig. Vi mener, at betænkningen har mange gode elementer i form af eksempelvis styrkelse af kollektive overenskomster, fair mobilitet og takling af falske selvstændige og nultimers-kontrakter samt forbedring af platformsarbejderes arbejdsvilkår. Vi er dog uenige i den konkrete ambition om et fast mål på 90 % kollektiv forhandlingsdækning, da denne målsætning umuligt vil kunne gennemføres i lande som Danmark uden at almengøre overenskomster. Vi mener, at en øget overenskomstdækning i stedet kan opnås, hvis vi på europæisk niveau sikrer fagforeningers adgang til arbejdspladser og dermed giver arbejdstagere mulighed for at organisere sig.Vi tager dog afstand fra ethvert forslag, der har til hensigt at opfordre til implementering af de sociale søjler via obligatoriske målsætninger og nye instrumenter. Omend vi danske socialdemokrater bakker fuldt op om principperne bag den sociale søjle, mener vi ikke, at det sociale topmøde i Porto 2021 skal lægge op til en hård implementering af søjlen.
2020/12/17
Sustainable corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om EU-Kommissionens arbejde for en revision af direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD) samt arbejdet på et direktiv om bæredygtig selskabsledelse og due diligence. Vi har derfor stemt for initiativbetænkningen om bæredygtig selskabsledelse. Af hensyn til det brede forlig indgået i udvalget har de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet stemt nej til de to ændringsforslag.Vi ønsker dog at se Kommissionens udspil i 2021 og håber på, at det vil indeholde passende og proportionale tiltag, der repræsenterer nationale ledelsesmæssige traditioner, hvorefter vi vil tage stilling til det konkrete lovgivningsmæssige indhold.
2020/12/17
The need for a dedicated Council configuration on gender equality (B9-0402/2020, B9-0404/2020)

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at ligestillingsdagsordenen er vigtig og bør prioriteres. Vi mener, at en gennemtænkning af rådssammensætningen giver en fin anledning til at vurdere, om ligestilling bør prioriteres højere end nu. Vi hæfter os dog ved, at mange ligestillingsproblematikker overvejende er beskæftigelsesanliggender, hvorfor den nuværende rådsammensætning, hvor ligestilling behandles under beskæftigelse- og socialpolitik, giver mening.Vi understeger dog vigtigheden af at adskille de to institutioner og mener, at Europa-Parlamentet ikke bør involvere sig i Ministerrådets sammensætning, såvel som Ministerrådet heller ikke bør involvere sig i, hvordan Europa-Parlamentet sammensættes.
2020/12/17
New general budget of the European Union for the financial year 2021 (A9-0267/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om Forligsudvalgets fælles forståelse om budgettet for 2021, selvom vi ikke er enige i alle prioriteringerne. Vi er særligt positive over for det øgede budget til forskning og de digitale programmer, samt at der er efterladt en tilstrækkelig margen i budgettet til uforudsete udgifter. Det er også positivt, at det er aftalt at skære 10 % af udgifterne til missioner, men vi havde gerne set flere administrative besparelser og ikke øgede administrative udgifter.
2020/12/18
Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law (A9-0001/2021 - Gilles Lebreton)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om, at det bør undersøges, hvordan ny kunstig intelligens til både civilt og militært brug kan reguleres, og hvordan der kan skabes en etisk og juridisk ramme for det. Især ønsker de danske socialdemokrater at indføre regulering, der understreger, at kunstig intelligens bør være underlagt en vis grad af meningsfuldt menneskeligt ansvar for at sikre kontrol med kunstig intelligens-baseret teknologi.De danske socialdemokrater mener imidlertid ikke, at nærværende betænkning lever op til den kvalitet, der må kunne forventes, da betænkningen indeholder selvmodsigende synspunkter, hvor der henvises til både forbud mod LAWS og andetsteds blot betingelser, mens menneskerettigheder og NATO-samarbejde undervejs i udvalgets arbejde blev stort set skrevet ud af betænkningen. De danske socialdemokrater har derfor stemt nej til den samlede betænkning.
2021/01/20
Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report 2020 (A9-0266/2020 -David McAllister)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker overordnet op om en ambitiøs fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk og ser positivt på, at EU indtager en større rolle på den udenrigs- og sikkerhedspolitiske scene.Det nuværende princip om enstemmighed i Rådet har sine udfordringer, når et enkelt land kan blokere EU's mulighed for at fordømme eller sanktionere brud på menneskerettighederne. Det er imidlertid vigtigt, at medlemslandene fortsat har rum til at føre en selvstændig udenrigspolitik. Selv med de nuværende regler er det muligt for medlemslandene at udvise uenighed, uden at blokere for sanktioner, ved at stemme blankt. Vi har på denne baggrund valgt at stemme blankt til ændringsforslagene til artikel 13, som ville tilføje en meget unuanceret lovprisning af princippet om enstemmighed.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er dybt bekymrede over Kinas undertrykkelse og systematiske krænkelse af uighuernes menneskerettigheder. Vi ønsker derfor, at de ansvarlige stilles til ansvar, og har stemt for ændringsforslaget, der ønsker sanktioner indført under EU’s sanktionsmekanisme. Det vil dog altid være Det Europæiske Råd, der har den formelle kompetence til at indføre sanktioner og til at etablere den konkrete sanktionsliste.
2021/01/20
Implementation of the Common Security and Defence Policy - annual report 2020 (A9-0265/2020 - Sven Mikser)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet vil gerne styrke det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde og ser samtidig gerne et mere handlekraftigt EU, der kan agere effektivt på udvalgte områder. Vi ser således overordnet positivt på betænkningen, herunder ønsket om en ambitiøs europæisk forsvarsfond.Betænkningen indeholder i sin væsentlighed også en lang række elementer, som vil være omfattet af det danske forsvarsforbehold. Af respekt for de øvrige medlemslandenes mulighed for at udvikle forsvarssamarbejdet har vi derfor valgt at stemme blankt til den samlede betænkning.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om arbejdet for nedrustning og ikkespredning af atomvåben i verden og mener, at nedrustnings- og ikkespredningsdiplomati aktivt skal binde atommagterne. Det sker bedst ved at støtte et vedvarende arbejde for aftaler mellem atommagterne. Her har den FN-forankrede ikkespredningstraktat (NPT) fra 1970 været med til at skabe stabilitet mellem de fem atommagter USA, Rusland, Frankrig, Det Forenede Kongerige og Kina, og den udgør derfor et vigtigt grundlag for nedrustning og ikkespredning af atomvåben. Vi har derfor stemt blankt til ændringsforslag, der ikke har disse nuancer med.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om tiltag for en stærkere kontrol med og øget gennemsigtighed af EU-landenes handel med våben, men mener ikke, at sanktioner mod medlemslande nødvendigvis er det mest effektive tiltag for en øget våbenkontrol, hvorfor vi har stemt blankt til et forslag om sanktioner mod medlemslande.
2021/01/20
Measures to promote the recovery of fish stock above MSY (A9-0264/2020 - Caroline Roose)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om, at der tages tiltag til at sikre et større vidensgrundlag og sikre en sund fiskebestand, og at der værnes om biodiversiteten i de europæiske farvande.Vi skal have ambitiøse mål for at passe på naturen. Det er samtidig vigtigt, at de konkrete tiltag er målrettet områder med særligt følsom biodiversitet. Der skal være balance mellem f.eks. de forbud, der indføres, og behovet for at beskytte fiskebestandene. Det foreslås bl.a., at der i de europæiske farvande indføres en særlig grad af beskyttelse, inklusive områder med totalforbud mod fiskeri. Det er vigtigt, at et sådan forbud ikke rammer f.eks. lystfiskeriet eller fiskeri, der kan udføres bæredygtigt. Derfor har vi stemt blankt til et ændringsforslag, der ikke afspejler den nødvendige balance i indførsel af særlige restriktive zoner.
2021/01/21
Decent and affordable housing for all (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at alle skal have adgang til en bolig af ordentlig kvalitet. Vi understreger dog, at boligpolitikken er et nationalt anliggende, og at EU ikke har beføjelser til at regulere herpå.Vi mener i stedet, at der er behov for andre initiativer for at forbedre boligsituationen i Europa, eksempelvis via regulering af platforme for korttidsudlejninger, eller ved at lave fælles regler til at tackle boligspekulation. Det kan ligeledes være relevant at sikre, at alle indkomstgrupper får gavn af den planlagte renovationsbølge, som indgår som et element i EU's planer for den grønne omstilling. Vi mener, at disse områder skal forbeholdes indre marked-regulering og energipolitikken, frem for at lede til en EU-regulering af socialpolitikken.
2021/01/21
The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, det er vigtigt, at arbejdstiden som fastsat i arbejdskontrakten bliver respekteret. Vi mener også, det er vigtigt, at man på den enkelte arbejdsplads har mulighed for at lave en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager for, hvordan man håndterer opkald og e-mails i fritiden. Det er dog afgørende for os, at en implementering af en "right to disconnect" (ret til at være offline) skal ske i så tæt kontakt som muligt med de nationale sociale parter, helt efter national praksis. Vi mener, at den foreslåede tekst ikke i tilstrækkelig grad inkluderer de sociale parter i implementeringen af denne rettighed. Vi har derfor valgt ikke at støtte det endelige forslag.
2021/01/21
Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos)

. – De danske socialdemokrater bakker op om tiltag, der kan være med til at bekæmpe menneskehandel, herunder blandt andet at sikre en tværnational tilgang til identificeringen af gerningsmænd og sikre målrettet hjælp til personer, der har været udsat for menneskehandel. Derfor har de danske socialdemokrater også støttet Europa-Parlamentets betænkning om bekæmpelse af menneskehandel.Betænkningen indeholder dog også et afsnit om asyl og migration, hvor flere problematiske tiltag præsenteres. Konkret er vi uenige i, at personer udsat for menneskehandel skal have hurtigere adgang til familiesammenføring eller have nemmere adgang til opholdstilladelse. Dette må bero på en individuel vurdering i medlemsstaterne. Samtidig mener vi heller ikke, at indførelsen af sikre og lovlige migrationsruter vil imødegå udfordringerne med menneskehandel fra tredjelande. Tværtimod vil sådanne ruter være en pullfaktor for yderligere migration mod Europa. Løsningen bør i stedet være at sikre en bedre screening af migranter og kontrol ved de ydre grænser. De danske socialdemokrater har derfor stemt imod flere af disse forslag.
2021/02/09
Implementation of Article 43 of the Asylum Procedures Directive (A9-0005/2021 - Erik Marquardt)

. – Asylproceduredirektivet og grænseprocedurespørgsmålene er omfattet af de danske forbehold. Derfor har de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet valgt at stemme blankt til afstemningen. Overordnet mener vi dog, at det er positivt, at betænkningen primært forholder sig til allerede eksisterende bestemmelser, der i vid udstrækning er implementeret i de nationale lovgivninger. Omvendt er vi skeptiske over for opfordringer vedrørende begrænsninger for frihedsberøvelse og mulighederne for at anvende grænseprocedurer ved de indre grænser. De danske socialdemokrater mener, at der skal være så få undtagelser for grænseprocedurer som muligt, da undtagelser kan fungere som pullfaktorer for yderligere migration mod Europa.
2021/02/09
Public access to documents for the years 2016-2018 (A9-0004/2021 - Ioan-Rareş Bogdan)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om reglerne om gennemsigtighed om møder med interesserepræsentanter. Vi forbeholder os dog muligheden for at mødes med repræsentanter, som ikke er registreret i åbenhedsregistret, for ikke at udelukke mindre interessenter eller nyligt organiserede interessenter fra den demokratiske proces.
2021/02/09
Slot utilisation rules at Union airports: temporary relief (C9-0420/2020)

. – Siden Covid-19 rullede ind over verden i foråret 2020, har den europæiske flysektor været ramt af en forsvindende lille efterspørgsel. De seneste Eurocontrol-prognoser viser, at lufttrafikken i februar 2021 kun forventes at nå op på halvdelen af niveauet i februar 2020, og der er ingen tegn på, at efterspørgslen i sommersæsonen 2021 vil vende tilbage til normalen. I den henseende er det fuldstændig afgørende, at EU's slotsforordning revideres midlertidigt, så vi undgår, at flyselskaber sender tomme spøgelsesfly i luften for at opretholde deres hævdvundne rettigheder til tildelte slots.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet så helst en fortsættelse af den fulde suspension af "brug det eller mist det"-reglen, indtil covid-19 har sluppet sit tag i Europa, og vi er skuffede over, at Kommissionen ikke har fremlagt et sådan forslag, men i stedet forsøger at vende tilbage til en regulatorisk normal, inden virkeligheden er fulgt med. Vi stemmer dog for den aftale, Parlamentet og Rådet sammen har forhandlet sig frem til, da den er afbalancet, møder opbakning fra industrien og er bedre end en tilbagevenden til den fulde slotsforordning, der ville træde i kraft, hvis ingen aftale opnås, inden suspensionen udløber i marts 2021.
2021/02/10
InvestEU Programme (A9-0203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den endelige trilogaftale om EU’s samlede investeringsprogrammer, InvestEU, selvom vi gerne havde set, at Europa-Parlamentets foreslåede procentsatser for øremærkede grønne investeringer, der hæver EU-Kommissionens oprindelige udspil, var gået igennem. Samtidig vil vi fremhæve, at de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den danske regerings fælles betænkning fra december 2020, der fremhæver "lighed mellem kønnene" som en EU-kerneværdi i InvestEU. På plenarmødet i marts var der stillet en række fornuftige ændringsforslag, og de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker principielt op om visse af disse. Dog valgte vi i sidste ende at stemme imod samtlige ændringsforslag med det formål ikke at tilbagesende trilogaftalen, da vi anser det for vigtigt at igangsætte de nødvendige europæiske investeringsprogrammer for at stimulere den europæiske økonomi.
2021/03/09
Corporate due diligence and corporate accountability (A9-0018/2021 - Lara Wolters)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om EU-Kommissionens arbejde for en revision af direktivet om ikke-finansiel rapportering samt arbejdet på et direktiv om bæredygtig selskabsledelse og due diligence. Vi har derfor stemt for initiativbetænkningen om due diligence og virksomhedsansvar. Vi ønsker dog at se Kommissionens udspil i 2021 og håber på, at det vil indeholde passende og proportionale tiltag, der repræsenterer nationale ledelsesmæssige traditioner, hvorefter vi vil tage stilling til det konkrete lovgivningsmæssige indhold.
2021/03/10
European Semester: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0036/2021 - Markus Ferber)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter aftalen om det europæiske semester og anerkender, at det har været nødvendigt at indgå et svært og bredt kompromis mellem Europa-Parlamentets store grupper for ikke at forsinke aftalen yderligere. De danske socialdemokrater er af den opfattelse, at den endelige aftale er en balanceret tilgang til medlemsstaternes økonomiske styring, der anerkender de usædvanlige omstændigheder i forbindelse med coronakrisen og ser positivt på den midlertidige aktivering af undtagelsesklausulen i stabilitets- og vækstpagten.
2021/03/11
European Semester: employment and social aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0026/2021 - Lina Gálvez Muñoz)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at børnefattigdom er et stort problem i Europa og bør tackles. Derfor bakker vi op om den for nyligt indgåede aftale om EFS+, hvor der specifikt afsættes en procentsats af fonden til børnegarantien. Vi understreger dog, at bekæmpelse af børnefattigdom er et nationalt anliggende, og at det dermed er medlemsstaternes ansvar at sikre, at børn får adgang til sundhedspleje, skolegang, børnepasning mv. For os er det vigtigt, at nationale kompetenceområder respekteres i børnegarantien, der ventes snart at blive præsenteret af Kommissionen.
2021/03/11
The Syrian conflict - 10 years after the uprising (B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser med dyb bekymring på den igangværende krig i Syrien og fordømmer på det kraftigste de krigsforbrydelser og brud på menneskerettigheder, der finder sted og har fundet sted gennem de sidste 10 år. Vi ønsker, at der bliver fundet en demokratisk og fredelig løsning på konflikten. Vi kan dog ikke bakke op om beslutningens opfordring til medlemsstaterne om at hjemtage børn med EU-statsborgerskab, for det kan betyde, at deres forældre kommer med, jf. gældende dansk og international ret. Forældrene er personer, der har vendt Danmark ryggen og har valgt at tilslutte sig IS i Syrien. De kan udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark. Den risiko skal vi ikke løbe.
2021/03/11
Children's Rights (B9-0164/2021)

. – De danske socialdemokrater bakker op om, at der skal gøres mere for at beskytte børns rettigheder offline såvel som online. Derfor støtter vi Europa-Parlamentets beslutning om børns rettigheder. Det er dog vigtigt at understrege, at mens noget kan løses europæisk, kan og bør størstedelen løses nationalt. F.eks. er uddannelse en national kompetence, ligesom det må og skal være op til medlemsstaterne, hvorvidt de vil forbyde surrogatmoderskab, eller hvornår børn skal tildeles statsborgerskab. Den fordeling bør der ikke rykkes ved.Derudover indeholder beslutningen også en række afsnit om migration og asyl. F.eks. foreslås det, at Kommissionen skal indføre en hasteprocedure med henblik på at ændre narrativet for migration. Vi mener ikke, at det er Kommissionens opgave at skulle ændre diskurser eller debatter i de enkelte medlemsstater. De danske socialdemokrater har derfor stemt imod afsnit, der vil give EU mere kompetence i nationale anliggender. Omvendt bakker vi i høj grad op om behovet for at indtænke børns rettigheder i de forskellige EU-politikker, ligesom det også er positivt, at den mentale sundhed hos børn opprioriteres, ikke mindst i relation til Covid-19 pandemien.
2021/03/11
Guidelines for the 2022 Budget - Section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker et økonomisk ansvarligt budget for 2022. Vi mener ikke, at dette er afspejlet i Parlamentets retningslinjer for udarbejdelse af budgettet. Derfor har vi valgt at stemme imod betænkningen.Konkret er vi uenige i, at der lægges op til kraftige forøgelser af betalingsbevillingerne med henblik på at accelerere EU's programmer yderligere. Coronakrisen har vist, at det er vanskeligt at forudse årets begivenheder. Derfor er det nødvendigt at sikre så store margener som muligt til udforudsete udgifter.Samtidig er vi bekymrede over, at betænkningen løber fra den interinstitutionelle aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet. F.eks. blev parterne enige om at frigive 500 mio. i annullerede bevillinger i perioden 2021-2027, men ikke at frigive beløbet "i sin helhed", som foreslået i denne betænkning. Dertil strammer betænkningen den interinstitutionelle aftale på en måde, så det fremgår, at EU skal indføre nye egne indtægter. Kommissionen er forpligtet til at fremsætte en række forslag, men ingen har forpligtet sig til at indføre dem.Der er dog positive elementer i betænkningen såsom oplagring af reserver i EU-budgettet gennem RescEU— og EU4Health—programmerne, øget fokus på klimarettede tiltag og flere penge til naboskabsprogrammerne. Disse elementer opvejer dog ikke de negative.
2021/03/25
New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker, at forholdet mellem EU og Afrika bevæger sig fra et donor-modtager-forhold mod et strategisk samarbejde. Vi er derfor positive over for betænkningens fokus på, at EU og Afrika skal samarbejde om at udvikle det afrikanske kontinent med fokus på at udvikle stabile, demokratiske institutioner samt bedre vilkår for vækst, produktion og arbejdspladser.Hertil bakker vi op om et forøget fokus på klimaændringstilpasning og —modvirkning, beskyttelse af biodiversitet og dyrevelfærd samt forbedring af skatteopkrævningskapaciteten i afrikanske nationer, ligesom kampen mod skattely og hvidvask skal optrappes.Vi mener, at EUs udviklingsindsats i højere grad bør målrettes mod det afrikanske kontinent. Vi har dog stemt blankt til betænkningen, da vi ikke kan bakke op om dens forslag til håndtering af migrationsspørgsmålet, hvor der bl.a. lægges op til øget harmonisering af national lovgivning, udvikling af yderligere migrationskanaler samt begrænsninger af muligheden for at bruge udviklingsbistand som en del af den migrationspolitiske værktøjskasse.
2021/03/25
EU Strategy for Sustainable Tourism (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ambitionen om en genopretning af turismesektoren oven på covid-19 samt en bred omstilling til mere bæredygtig turisme. Derfor stemte vi for beslutningen, der indeholder mange positive elementer.Vi mener dog, at genopretningen og omstillingen kan ske inden for de nuværende rammer af både budget og kompetencefordeling mellem EU og medlemsstaterne.Turisme er fortsat et anliggende for hver enkelt medlemsstat, hvor EU fungerer som et vigtigt forum for erfaringsudveksling samt koordinering, men EU skal ikke have flere kompetencer på turismeområdet. Midler til genopretning af turismesektoren kan ligeledes findes inden for den nuværende ramme af genopretningspakken, hvor det er op til hver enkelt medlemsstat at prioritere turismesektoren i sin nationale handlingsplan. Ligeledes er beslutninger om karantæneregler, testkrav og hygiejneforanstaltninger fortsat en national kompetence.
2021/03/25
Commission evaluation report on the implementation of the General Data Protection Regulation two years after its application (B9-0211/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser digitaliseringen som grundlag for vækst og udvikling i EU. Vi går ind for teknologineutrale rammevilkår, som sikrer en stærk digital konkurrenceevne uden unødige byrder og barrierer, og som samtidig former en digital økonomi i Europa, der kendetegnes ved et højt niveau af tillid og tryghed. Her er sikringen af persondata centralt.Vi er opmærksomme på de administrative byrder, som GDPR-lovgivningen bl.a. medfører for frivillige foreninger, små virksomheder og klubber, og som ikke opleves i lige så høj grad af store virksomheder. Vi afventer derfor med interesse det evalueringsarbejde, som det danske justitsministerium er i gang med for at fastslå, om databeskyttelsesforordningens anvendelse for mindre aktører kan begrænses inden for den nuværende lovgivning. Vi vil prioritere forbedringer inden for den nuværende lovgivningsmæssige ramme, inden vi vil overveje en fremrykket revidering af lovgivningen.
2021/03/25
Digital Green Certificate - Union citizens (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er glade for, at vi med corona-certifikatet kan bidrage til at åbne vores samfund hurtigst og sikrest muligt. Det er vigtigt for vores fælles sundhed og de europæiske økonomier. Vi er ligeledes glade for, at der er tale om en tidsbegrænset foranstaltning, hvor en solnedgangsklausul sikrer, at corona-certifikatet eksisterer i højest 12 måneder. Vi er dog ikke glade for hele teksten. Særligt er vi imod, at passet i Parlamentets udformning skal trumfe den nationale ret til at indføre restriktioner og foranstaltninger for at sikre vores sundhed. Når vi alligevel stemmer for, så skyldes det, at vi ikke vil forsinke certifikatet. Hvis det skal nå at komme i brug i indeværende turistsæson, så skal det hurtigst muligt igennem forhandlingerne med Rådet og godkendes. Det endelige kompromis forventer vi ikke kommer til at indeholde begrænsningerne på de nationale muligheder for at lave sundhedsbeskyttende foranstaltninger.
2021/04/28
Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2022 (A9-0145/2021 - Damian Boeselager)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter forslaget til budget 2022 for Europa-Parlamentet, omend vi gerne havde set, at der var et større fokus på effektiviseringer af budgettet.De danske socialdemokrater støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, og glæder os over de forbedringer, der er lavet de seneste år. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Ligeledes er vi åbne over for at kigge på, om Europa-Parlamentets regler for rejser skal opdateres. Vi er dog optaget af, at nye regler ikke spænder ben for medlemmernes politiske og parlamentariske arbejde. Det skal derfor fortsat være muligt at deltage i vigtige møder, selv hvis de en sjælden gang imellem indkaldes med så kort varsel, at flybilletten er dyr. Endeligt er vi enige i opfordringen til at udarbejde en kønsbudgetteringsanalyse af Europa-Parlamentets budget, men vi er samtidig forbeholdne over for opfordringen til at lave et specifikt kønsregnskabssystem for medlemmernes udgifter. Her har vi brug for yderligere oplysninger om, hvad et sådant system konkret vil indebære for det enkelte medlem, inden vi tager stilling.
2021/04/29
European Child Guarantee (B9-0220/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at børnefattigdom er et stort problem i Europa og bør tackles. Derfor bakker vi op om den for nyligt indgåede aftale om ESF+, hvor der specifikt afsættes en procentsats af fonden til børnegarantien for de medlemsstater, hvor børnefattigdommen ligger over EU-gennemsnittet. Vi understreger dog, at bekæmpelse af børnefattigdom er et nationalt anliggende, og at det dermed er medlemsstaternes ansvar at sikre, at børn får adgang til sundhedspleje, skolegang, børnepasning mv. Det har derfor været afgørende for vores opbakning til børnegarantien, at den respekterer disse nationale kompetenceområder.
2021/04/29
The accessibility and affordability of Covid-testing (B9-0233/2021, B9-0234/2021)

. – De danske socialdemokrater støtter op om Europa-Parlamentets beslutning om adgang til covid-19-testning til overkommelige priser. Det er afgørende, at medlemsstaterne i så stort et omfang som muligt sikrer adgangen til og tilgængeligheden af testfaciliteter for befolkningerne. Dette bidrager nemlig til en effektiv smitteopsporing og dermed til, at medlemsstaterne hurtigere kan påbegynde genåbninger. I visse medlemsstater skal borgerne imidlertid selv betale høje priser for en covid-19-test, hvilket i praksis gør testningen utilgængelig for visse befolkningsgrupper. De danske socialdemokrater bakker derfor op om opfordringen til medlemsstaterne om at sikre en universel, tilgængelig, rettidig og gratis testning af deres befolkninger.
2021/04/29
2019 Discharge: EU general budget - Commission and executive agencies (A9-0117/2021 - Joachim Kuhs)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker en fuld udfasning af EU's landbrugsstøtte. Vi anerkender, at dette er en langvarig ambition og arbejder derfor samtidig for en omfattende revision af ordningen, således at alle offentlige midler understøtter en grøn omlægning af Europas landbrug, der i dag står for mere end 10 % af EU's samlede CO2-udslip. EU's landbrugsstøtte skal være på linje med en samlet overholdelse af Parisaftalen.Socialdemokratiet står fast på, at asyl- og indvandringspolitikken, herunder spørgsmål om hjemsendelse, alene skal bestemmes af de danske myndigheder, og at der ikke skal fastlægges detailpolitik herfor i beslutninger fra Europa-Parlamentet. Vi arbejder for en retfærdig og realistisk udlændingepolitik, der beskytter Europas ydre grænser og sikrer, at ingen behøver at flygte fra deres hjemlande.
2021/04/29
2019 Discharge: EU general budget - European Parliament (A9-0044/2021 - Petri Sarvamaa)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette og ønsker, at der handles inden udgangen af 2021.Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelse på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19 000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring. Hertil bakker vi op om Konferencen for Europas Fremtid, men opfordrer til en åbenhed om finansieringen af konferencen og konsekvenserne for EU-institutionernes budget.
2021/04/29
Human rights protection and the EU external migration policy (A9-0060/2021 - Tineke Strik)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter budskabet om, at menneskerettighederne er grundlæggende værdier i udførelsen af EU’s eksterne migrationspolitik. Vi deler ønsket om, at Frontex får mere materiel og personale og ser med stor bekymring på de konkrete eksempler, der er på krænkelse af menneskerettighederne ved EU’s grænser. Vi har derfor stemt for betænkningen. Vi deler dog ikke alle betænkningens synspunkter og ser bl.a. mere positivt på EU’s aftaler med tredjelande end det, der er lagt op til i betænkningen.
2021/05/19
The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter (A9-0039/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at det vigtigste og mest afgørende element til håndtering af klimamigration er at forebygge klimaforandringernes negative effekter. Vi støtter derfor betænkningens ambition om EU’s aktive rolle i at bekæmpe klimaforandringer og forebygge naturkatastrofer for sårbare grupper i udviklingslande. Vi mener dog ikke, at udstedelse af humanitære visa er en holdbar løsning, ligesom vi ikke mener, at nye lovlige migrationsruter vil imødekomme udfordringerne med klimamigration. Derfor støtter vi ikke betænkningen.Dertil mener vi, at i det omfang EU’s budget til forebyggelse af klimaforandringer i udviklingslande skal udvides, bør dette ske inden for den eksisterende budgetramme.
2021/05/19
New Avenues for Legal Labour Migration (A9-0143/2021 - Sylvie Guillaume)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at migration skal foregå på lovlig vis i EU. Vi støtter dog ikke nærværende betænkning, da vi er imod en harmonisering af migrationspolitikken, hvilket teksten opfordrer til gentagne gange. Vi er også uenige i det centrale argument, at nye lovlige migrationsveje automatisk fører til mindre ulovlig migration. Vi mener, at medlemslandene har ret til selv at bestemme reglerne for migration. Det danske retsforbehold betyder desuden, at vi er forbeholdende over for at stemme for ændringer i migrationspolitikken.
2021/05/20
The adequate protection of personal data by the United Kingdom (B9-0272/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet stoler grundlæggende på den vurdering, som Europa-Kommissionen har lavet i sin tilstrækkelighedsvurdering af Storbritannien. Særligt eftersom vurderingen efterfølgende er godkendt af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Samtidig er der dog potentielle bekymringspunkter ved Storbritanniens databehandling, som er værd at overvåge, og som Kommissionen skal have blik for i de kommende år. Det er dog ikke nok til, at vi er klar til at forlange tilstrækkelighedsvurderingerne trukket tilbage. Vi er nemlig optagede af, at briternes udtræden af EU får færrest mulige konsekvenser for europæiske og danske arbejdspladser. Derfor skal der efter overgangsordningen være en tilstrækkelighedserklæring klar, så danske virksomheder kan fortsætte samarbejdet med britiske virksomheder.
2021/05/21
EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (A9-0179/2021 - César Luena)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er glade for biodiversitetsstrategien samt den ambitiøse tilgang til at forbedre EU’s natur. Vi støtter naturbeskyttelsesmålene på 30 %, som vi ser som et samlet overordnet mål for EU, der skal tage højde for enkeltlandes forhold, som f.eks. mængde af natur. Samtidig understreger vi, at miljødirektiverne overlader det til medlemsstaterne at udpege, hvor der skal ske beskyttelse ud fra konkrete målsætninger, herunder også at det ultimativt er medlemsstaternes kompetence at afgrænse særlige fiskemetoder. Det er ligeledes national kompetence at beslutte, hvilke potentielle aktiviteter, der kan foregå på fredede områder.Det er dog centralt for os, at det sker med omtanke for det biodiversitetsmæssige formål. Vi kan ikke støtte, at Færøerne skal stoppe deres historiske tradition med fangst af grindehvaler, da grindehvalerne ikke er en truet dyreart, og den færøske tradition ikke udgør en trussel mod arten. Når det kommer til nye planteforædlingsteknikker, er vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet af den holdning, at nye teknikker har et potentiale til at imødegå nogle af de klima-, miljø- og fødevaremæssige udfordringer, som vi står over for nu og i fremtiden. Derfor er vi også af den holdning, at teknikkerne skal udforskes yderligere og ses som den potentielle løsning, vi mener, de er. Ligeledes mener vi, at økologisk landbrug er vejen frem for en bedre biodiversitet og bæredygtighed, men at udviklingen mod mere økologi skal være markedsdrevet. Overordnet set er de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet begejstrede for biodiversitetsstrategien for 2030 og for strategiens mål.
2021/06/08
75th and the 76th sessions of the United Nations General Assembly (A9-0173/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om betænkningen i anledning af den 75. og 76. samling i FN’s generalforsamling. Vi er dog ikke overbeviste om, at en suspension af intellektuelle ejendomsrettigheder vil bidrage til øget vaccineproduktion. Derfor er vores opbakning til den samlede betænkning ikke et udtryk for, at vi bakker op om en suspension af intellektuelle ejendomsrettigheder, som det foreslås i betænkningen. Vi har valgt at stemme blankt til et forslag om, at afstemninger i Rådet kan gå igennem ved kvalificeret flertal. Vi er ikke for kvalificeret flertal generelt i udenrigspolitikken, men er åbne over for muligheden for afstemninger ved kvalificeret flertal, hvis der er tale afstemninger, der vedrører menneskerettigheder. Det er imidlertid vigtigt, at medlemslandene fortsat har rum til at føre en selvstændig udenrigspolitik. Selv med de nuværende regler er det muligt for medlemslandene at udvise uenighed uden at blokere for sanktioner ved at stemme blankt.
2021/06/09
Meeting the Global Covid-19 challenge: effects of waiver of the WTO TRIPS agreement on Covid-19 vaccines, treatment, equipment and increasing production and manufacturing capacity in developing countries (RC-B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, B9-0310/2021, B9-0311/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet prioriterer, at covid-vaccinerne hurtigst muligt bliver tilgængelige for alle. Her skal ingen muligheder fejes af bordet og principielt set heller ikke en midlertidig suspendering af vaccinepatenterne. Vi er åbne for at diskutere den mulighed, hvis den viser sig at kunne gøre en forskel i forhold til at kunne producere vacciner nok til hele verden. Den fælles beslutning indeholder mange forslag, som skal åbne for eksportforbud og lign. her og nu og samtidig revidere den måde, vi håndterer produktion af vacciner og medicinsk udstyr på i fremtiden. Vi har endnu ikke set, at det er patenterne, som har gjort den afgørende forskel for vaccineproduktionen. Det er i stedet manglende ingredienser, problemer i komplicerede produktionskæder og eksportforbud, som er de primære udfordringer. Derudover er den indsats, som en række lande, herunder Danmark, yder i form af donationer gennem COVAX-vaccineprogrammet, mens produktionen skaleres til at kunne følge med efterspørgslen i hele verden, et vigtigt bidrag.
2021/06/09
Sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health (A9-0169/2021 - Predrag Fred Matić)

. – De danske socialdemokrater bakker fuldt op om de internationale standarder for sundhedsydelser, som også Danmark følger. Vi støtter dog ikke forslag, der har til hensigt at regulere sundhedssektoren med detaljerede krav om antal af personale, sengepladser eller lignende, da det er national kompetence.De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er ikke afvisende for en udvidelse af det europæiske vaccinesamarbejde, hvis det giver mulighed for billigere indkøb af vacciner gennem EU end gennem de nuværende forsyningsveje. Vi har imidlertid ikke taget endelig stilling til det konkrete forslag i teksten om at udvide vaccinesamarbejdet til at omfatte HPV-vacciner. Derudover bør det først afklares, hvorvidt der er et reelt behov for at udvide vaccinesamarbejdet.Vi mener, at den bedste måde at sikre adgang til menstruationsprodukter er ved at sikre gode lønninger og overførselsindkomster og bekæmpe fattigdom i EU's medlemsstater fremfor at uddele gratis menstruationsprodukter. Vi mener, det er et sundt princip, at alle skal have råd til at vælge sine egne menstruationsprodukter, og at rapporten i stedet bør rette fokus på de grundlæggende årsager til fattigdom og ulighed i Europa.
2021/06/24
Trade related aspects and implications of COVID-19 (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om betænkningens hensigt om at modernisere EU's handelspolitikker, så de er tilpasset i dags udfordring bl.a. på baggrund af erfaringer med implikationerne af covid-19. Ift. delen om, at covid-19-vacciner skal være et offentligt gode, så prioriterer vi, at covid-vaccinerne hurtigst muligt bliver tilgængelige for alle. Her skal ingen muligheder fejes af bordet og principielt set heller ikke en midlertidig suspendering af vaccinepatenterne. Vi er åbne for at diskutere den mulighed, hvis den viser sig at kunne gøre forskellen i forhold til at kunne producere vacciner nok til hele verden. Vi har endnu ikke set, at det er patenterne, som har gjort den afgørende forskel for vaccineproduktionen. Det er i stedet manglende ingredienser, problemer i komplicerede produktionskæder og eksportforbud, som er de primære udfordringer. Derudover er den indsats som en række lande, herunder Danmark, yder i form af donationer gennem COVAX-vaccineprogrammet, mens produktionen skaleres til at kunne følge med efterspørgslen i hele verden, et vigtigt bidrag.
2021/07/06
Protection of the EU’s financial interests - combatting fraud - annual report 2019 (A9-0209/2021 - Caterina Chinnici)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter betænkningen om Kommissionens årsrapport (2019) om beskyttelse af EU’s finansielle interesser og bekæmpelse af svig. Vi hilser nye initiativer såsom nationale anti-svindelstrategier velkommen, men er uenige i den negative fremhævelse af Danmark, idet Danmark i forvejen har et velfungerende nationalt anti-svindelsystem. Danmark fremhæves ydermere af Kommissionen for at leve op til retsstatsprincipperne, have lav korruption og en samfundsmodel, der bygger på en ”integritetskultur”, der f.eks. er med til at forhindre korruption. Vi støtter op om fremhævelse af medlemsstater, hvor det er berettiget og nødvendigt, i tilfælde af forsømmelser i forbindelse med beskyttelsen af EU’s finansielle interesser og bekæmpelse af svig.
2021/07/06
Citizens’ dialogues and citizens’ participation in EU decision-making (A9-0213/2021 - Helmut Scholz)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at borgerdialog er vigtigt for det repræsentative demokrati, og at den skal udvikles inden for de eksisterende rammerne med respekt for kompetencefordelingen mellem EU-institutioner og medlemslande.Vi har støttet betænkningen om borgerdialog og borgernes deltagelse i EU’s beslutningstagning, selvom der er enkelte konkrete forslag i betænkningen, vi ikke bakker op om. Vi mener ikke, at ”deltagelsesbaseret budgetlægning” bør indføres på EU-niveau, og vi mener ikke, at der skal oprettes et nyt agentur for undervisning i medborgerkundskab.Dialog med borgerne, så de valgte politikere kan repræsentere dem bedst muligt, er helt centralt i et velfungerende demokrati. Vi mener, at vi skal værne om og styrke det repræsentative demokrati i hele Europa, men mener ikke, at mere institutionaliseret borgerinddragelse på europæisk plan nødvendigvis er den bedste måde at gøre det. Det europæiske demokrati bliver styrket, når valgdeltagelsen stiger og tilliden mellem borgere og beslutningstagere forbedres på alle demokratiske niveauer fra det lokale til det europæiske. Det kræver, at alle demokratiske niveauer tager del i løsningen.
2021/07/07
Annual Report on the functioning of the Schengen area (A9-0183/2021 - Tanja Fajon)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt og helt Schengensamarbejdet og er enige i, at det er en vigtig del af EU-samarbejdet. Vi er varme tilhængere af den fri bevægelighed for mennesker, varer og services, som er centrale for det indre markeds funktion. Derfor er vi begejstrede for de tiltag, som har sikret, at medlemsstater har kunnet reagere effektivt og hurtigt på kriser, som fx sundhedskrisen i forbindelse med den globale covid-19-pandemi. Her har samarbejde mellem medlemsstaterne været centralt i forhold til at sikre forsat mulighed for varetransport eksempelvis med aftalen om 'green lanes'. Det er essentielt for os, at medlemsstaterne bestemmer, hvornår det er nødvendigt at indføre midlertidig grænsekontrol for at håndtere en krise, som fx coronakrisen. Vi støtter undersøgelser af ulovligheder ved de ydre grænser og mener, at overtrædelse af grundlæggende rettigheder skal stoppes.
2021/07/07
Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament (B9-0412/2021, B9-0413/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet tager kraftigt afstand fra Ungarns lovgivning, der diskriminerer LGBTI-personer, og mener, det er et klart brud med EU’s værdier, principper og lovgivning. Vi støtter derfor fuldt ud beslutningen og dens opfordring om at tage juridisk handling mod Ungarn. Vi understreger, at det bør være Europa-Kommissionen frem for enkelte medlemsstater, der fører en traktatbrudsprocedure mod Ungarn. Dertil er vi tilbageholdende med at støtte anti-diskriminationsdirektivet, idet den nuværende tekst for direktivet giver uklarhed om konsekvenserne for dansk lovgivning. Vi understreger dog, at kampen imod diskrimination mod LGBTI+personer er vigtig og en kamp, som også bør kæmpes i EU.
2021/07/08
EU Blue Card Directive (A8-0240/2017 - Javier Moreno Sánchez)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet hilser en revision af EU’s Blue card direktiv velkommen, men henviser til, at Danmark i forvejen har velfungerende ordninger for borgere fra lande uden for EU/EØS med lange videregående uddannelser. Danmark er derfor heller ikke omfattet af nærværende ordning, hvorfor vi stemmer blankt.
2021/09/15
European Centre for Disease Prevention and Control (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet finder det positivt, at vi styrker vores samarbejde om at bekæmpe fremtidige sundhedskriser, at vi koordinerer på tværs af medlemsstater, at vi indsamler data efter fælles standarder og at vi styrker relevante agenturers videnindsamling og mulighed for at rådgive medlemsstaterne om fremtidige og grænseoverskridende sundhedskriser. Dog er vi imod at pålægge medlemsstaterne for store dataindsamlingsbyrder, særligt under en evt. krise, vi er forbeholdende over for kontrolbesøg og kravene om at udarbejde handlingsplaner for at leve op til ECDC’s anbefalinger. Vi støtter generelt fokus på mentalt helbred, som er en vigtig del af den samlede sundhedsbetragtning, men ikke nødvendigvis centralt for alle grænseoverskridende sundhedsudfordringer. Det er desuden afgørende for os at understrege, at sundhedsområdet er og bliver et national kompetenceområde.
2021/09/15
Serious cross-border threats to health (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet finder det positivt, at vi styrker vores samarbejde om at bekæmpe fremtidige sundhedskriser, at vi koordinerer på tværs af medlemsstater, at vi indsamler data efter fælles standarder og at vi styrker relevante agenturers videnindsamling og mulighed for at rådgive medlemsstaterne om fremtidige og grænseoverskridende sundhedskriser. Dog er vi imod at pålægge medlemsstaterne for store dataindsamlingsbyrder, særligt under en evt. krise, vi er forbeholdende over for kontrolbesøg og kravene om at udarbejde handlingsplaner for at leve op til ECDC’s anbefalinger. Vi støtter generelt fokus på mentalt helbred, som er en vigtig del af den samlede sundhedsbetragtning, men ikke nødvendigvis centralt for alle grænseoverskridende sundhedsudfordringer. Det er desuden afgørende for os at understrege, at sundhedsområdet er og bliver et national kompetenceområde.
2021/09/15
Fair working conditions, rights and social protection for platform workers - New forms of employment linked to digital development (A9-0257/2021 - Sylvie Brunet)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om indsatsen for at forbedre platformsarbejderes arbejdsvilkår og rettigheder og anerkender, at det er nødvendigt med handling på EU-plan. Vi mener, at ethvert EU-initiativ skal klart afvise oprettelsen af en tredje kategori mellem lønmodtager og arbejdsgiver, da dette de facto ville blive en ”lønmodtager light”-kategori og dermed skabe A og B-hold på det europæiske arbejdsmarked. I stedet vil en afkræftelig formodning om ansættelsesforhold lette den korrekte klassificering af platformsarbejdere og sikre deres rettigheder. Vi er i den forbindelse glade for at Europa-Parlamentets betænkning slår fast, at det er national kompetence at definere, hvem der er lønmodtager og arbejdsgiver. Hertil skal EU sikre, at der kommer kontrol med platformenes algoritmer, så arbejdstagere sikres mod diskrimination og unfair suspension og hertil får indsigt i, hvordan deres løn beregnes og opgaver bliver tildelt.
2021/09/15
Identifying gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU (A9-0249/2021 - Malin Björk, Diana Riba i Giner)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt ud Istanbul-konventionen og er helt enige i, at konventionen skal ratificeres af alle EU-lande. Vi er dybt bekymrede over, at flere EU-lande stadig modsætter sig en ratificering af konventionen eller helt ønsker at trække sig fra den. Vi har derfor bakket op om forslaget, der opfordrer Kommissionen til at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde, idet Europa-Parlamentets henstillinger fremsætter mulige løsninger for, hvordan flere medlemsstater kan ratificere Istanbul-konventionen. Vi står dog også åbne for andre løsninger for, der kan opnå samme målsætning.
2021/09/16
Implementation of EU requirements for exchange of tax information (A9-0193/2021 - Sven Giegold)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter en effektiv implementering af DAC1-4 i medlemsstaterne og den igangværende opdatering af DAC8. Vi mener, at transparens og informationsudveksling på skatteområdet mellem medlemsstater er et afgørende værktøj i kampen mod skattely og skatteunddragelse, herunder at forhindre hvidvask. Vi ser derfor med beklagelse på, at mange vigtige tiltag fortsat kan blokeres af enkelte lande, der gennem flere år nedlægger veto mod vigtige initiativer. Den vetoret bør ophøre. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker derfor op om en udvidelse af fælles samarbejde på selskabsskatteområdet, som f.eks. hurtigst muligt at indføre en fælles bund under selskabsskatten i EU, og gerne globalt. Vi mener at skattepolitik generelt set er national kompetence, men at vetoretten for at blokere for opgøret med skattely bør ophøre.
2021/09/16
Situation in Afghanistan (RC-B9-0455/2021, B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021)

. – De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har valgt at bakke op om resolutionen om Afghanistan, da vi mener det er vigtigt at sende et stærkt signal om solidaritet med den afghanske befolkning, fordømme Talibans magtovertagelse og at menneskerettigheder og særligt rettigheder for kvinder skal overholdes. Vores støtte til resolutionen er ikke et udtryk for, at vi deler resolutionens synspunkter om f.eks. udvidet ret til asyl til alle afghanere. Vi mener, at det er helt centralt, at hverken EU eller medlemsstaterne nu begynder at signalere, at porten til Europa står på vid gab. I stedet er det vigtigt, at EU står sammen og tager et stort ansvar for at sikre hjælp til flygtningene i nærområderne.
2021/09/16
The role of development policy in the response to biodiversity loss in developing countries, in the context of the achievement of the 2030 Agenda (A9-0258/2021 - Michèle Rivasi)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at biodiversiteten også spiller en rolle for udviklingspolitikken. Vi mener, det er vigtigt at EU aktivt bidrager til at reducere tab af biodiversitet og sikrer genoprettelsen af økosystemer også i den eksterne politik.Dog mener vi, at denne betænkning i for høj grad bygger sin kritik af GMO på forældede idéer om genmodificerede afgrøder. Vi mener, at visse GMO-teknikker, har et potentiale til at bidrage til at imødegå nogle af de klima-, miljø- og fødevaremæssige udfordringer, som vi står over for nu og i fremtiden - også i udviklingslande.
2021/10/05
Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters (A9-0232/2021 - Petar Vitanov)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter betænkningen om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager.Vi henviser til de mange positive gevinster ved brug af kunstig intelligens i strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager forudsat brugen sker under jævnlig og streng kontrol af hensyn til respekt for demokratiske borger- og frihedsrettigheder. Danmark er da heller ikke omfattet af retlige bestemmelser på området for biometrisk fjernidentifikation i realtid, hvorfor vi stemmer blankt til ændringsforslag og split votes omhandlende dette.
2021/10/05
The impact of intimate partner violence and custody rights on women and children (A9-0254/2021 - Elena Kountoura, Luisa Regimenti)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt ud Istanbul-konventionen og er helt enige i, at konventionen skal ratificeres af alle EU-lande. Vi er dybt bekymrede over, at flere EU-lande stadig modsætter sig en ratificering af konventionen eller helt ønsker at trække sig fra den. Vi bakker op om, at ofre for kønsbaseret vold skal have adgang til hjælp og støtte og har derfor valgt at støtte betænkningen. Vi understreger dog, at dele af betænkningens tekster falder under medlemslandes kompetence, men at kampen mod diskrimination af kvinder er vigtig.
2021/10/05
Implementation report on the EU Trust Funds and the Facility for Refugees in Turkey (A9-0255/2021 - Öilan Zver, György Hölvényi, Janusz Lewandowski)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter gennemførelsesbetænkning en om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. Vi henviser til, at ordlyden i betænkningen med fordel kunne have været mere nuanceret. Vi tilslutter os beklagelsen af Parlamentets mangelfulde beslutnings-, tilsyns- og kontrolbeføjelser af redskaberne uden for budgettet og de ekstraordinære instrumenter og glæder os over, at dette vil blive løst med NDICI-instrumentet, samt at se, at midlerne allokeret til Tyrkiet har gjort en forskel.
2021/10/06
The situation in Belarus after one year of protests and their violent repression (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021)

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ser med stor alvorlig på situationen i Belarus, hvor præsident Lukasjenko benytter flygtninge og migranter politisk for at straffe EU for de økonomiske sanktioner, Rådet enstemmigt indførte sidste år. Derfor har vi stemt for resolutionen her, der udtrykker opbakning til det belarusiske folk og bl.a. støtter Rådet i eventuelle yderligere sanktioner. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er derudover dybt bekymrede for situationen ved grænsen mellem hhv. Litauen, Letland og Polen og Belarus. Derfor mener vi, at EU's ydre grænser bør styrkes, således at vi afhjælper presset på vores europæiske naboer og ikke legitimerer tredjelandes brug af flygtninge og migranter i politiske slagsmål.
2021/10/07