BETA

8 Written explanations of Beata GOSIEWSKA

Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzania nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy takie jak: zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r.Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Art. 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.
2016/11/22
Rise of neo-fascist violence in Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska – od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji.Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mojego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo nie służy to unijnej współpracy. Zawsze uważałam, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym jestem przeciwna tej rezolucji.
2016/11/22
The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.Zgdonie z tmy sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, zostało zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).
2016/11/22
Implementation of the directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) PL

Sprawozdanie pani Corazzy Bildt jako słabe ocenia wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania dzieci oraz pornografii dziecięcej. Apeluje się w nim o wzmocnienie działań, które mają na celu ochronę dzieci, o zapobieganie kolejnym przypadkom niegodziwego ich traktowania i o ściganie sprawców. Skrytykowano w nim powolne działanie państw UE w związku z wprowadzaniem zmian i wdrażaniem dyrektywy. Zwrócono także uwagę na nowe technologie prowadzące do nowych form niegodziwego traktowania w celach seksualnych, np. zakup linków do niedozwolonych treści, nagabywanie w internecie do celów handlu ludźmi.Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci, w tym pornografia dziecięca, stanowi poważne pogwałcenie praw podstawowych, w szczególności praw dzieci do ochrony i opieki niezbędnych dla ich dobra. To nikczemne przestępstwo o długotrwałych konsekwencjach dla pokrzywdzonych. Dlatego jestem zdania, że należy nie tylko ścigać sprawców, ale także wprowadzić takie środki, które zapobiegną ponownemu popełnianiu przestępstw przez potencjalnych sprawców. Mając na uwadze wyżej wymienione argumenty, zagłosuję za poparciem sprawozdania.
2016/11/22
Reflection paper on the future of EU finances (B8-0565/2017) PL

Delegacja PIS krytycznie ocenia rezolucję posła Jana Olbrychta. Głównym zarzutem jest postulat, aby głosowanie wieloletnich ram finansowych odbywało się kwalifikowaną większością głosów. Godzi to w zasadę jednomyślności w Radzie.Sprawozdawca postuluje zmianę dotychczasowego systemu środków własnych opartych na składkach członkowskich. Chce on zastąpić je zasobami własnymi UE, czyli podatkami UE, które proponuje Grupa Wysokiego Szczebla ds. Środków Własnych. Grupa ta proponuje by reforma opierała się na wprowadzeniu na unijnym szczeblu podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, podatku od transakcji finansowych i innych działalności finansowych. Innym z potencjalnych źródeł dochodów są dochody związane z ochroną klimatu: opłaty transportowe, opłaty ponoszone w związku z emisją CO2, podatek energetyczny, opłata paliwowa. Kolejnym argumentem jest, aby WRF była uzgadniana na okres 10 lat. Mogłoby to mieć negatywne skutki dla ram, które byłyby mniej elastyczne.Sprawozdawca domaga się również specjalnego mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro, który powinien być częścią budżetu UE ponad rocznymi pułapami. Jest to postulat, który zmierza do stworzenia zapowiadanej Europy dwóch prędkości, co dla krajów z poza strefy euro byłoby niekorzystne i wiązałoby się z dezintegracją UE.W rezolucji zawarto też pozytywne postulaty jak zwiększenie środków na politykę rolną, funduszu spójności.Rezolucja w całości jest nie do zaakceptowania i godzi w interesy Polski.
2016/11/22
Women and their roles in rural areas (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) PL

Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich to bardzo ważny raport, bowiem praca kobiet i ich zaangażowanie nie znalazły dotąd należytego uznania. Warto więc podjąć trud, aby zadbać o polepszenie ich warunków życia i stworzenie dodatkowych prawnych i pozaprawnych możliwości rozwoju kobiet.Jako że miałam przyjemność pracować nad tym raportem w roli sprawozdawcy cienia - udało mi się wprowadzić do treści tego raportu kilka korzystnych zmian m. in. zapewnić finansowanie projektów pomocowych zarówno z I jak i II filaru.Niestety musiałam zagłosować przeciwko raportowi, gdyż nie mogłam poprzeć wprowadzonych do tekstu terminu gender mainestreaming , ani apelu skierowanego do państw członkowskich o ratyfikację konwencji stambulskiej, która raz że również zakłada zmianę definicji płci, a dwa umożliwia nadmierną ingerencję Komisji Europejskiej w dziedziny polityki socjalnej i zatrudnienia, a na takie działania nie mogę wyrazić zgody.
2016/11/22
Sustainable management of external fishing fleets (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) PL

Głosowałam przeciw wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008. Rozporządzenie to dotyczy zasad połowów wykonywanych przez statki pływające pod banderą UE poza wodami Unii.W mojej ocenie rozporządzenie stawia flotę unijną w niekorzystnej sytuacji w odniesieniu do flot państw trzecich, gdyż zawarte w nim rozwiązania są wręcz dyskryminacyjne wobec floty unijnej. Poprzez nakładanie na armatorów trudnych do zrealizowania wymogów, rozporządzenie to może uniemożliwić wydawanie upoważnień bezpośrednich, a na takich właśnie dokumentach opiera się znaczna część połowów floty dalekomorskiej. Konsekwencją tego typu decyzji może być znaczny zanik polskiej floty, która występowała będzie już tylko w zasadzie w akwenie północnego Atlantyku.Proponowane przez Komisję rozwiązania spowodują spadek rentowności floty polskiej oraz jej wyparcie z rynku przez floty państw trzecich.
2016/11/22
Third countries whose nationals are subject to or exempt from a visa requirement: Georgia (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) PL

Głosowałam za wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu - Gruzja.Dialog pomiędzy Gruzją a UE w kwestii liberalizacji polityki wizowej trwa już od 2012 roku. W dniu 18 grudnia 2015 roku Komisja potwierdziła, iż Gruzja spełniła wszelkie wymogi przewidziane planem działania liberalizacji wizowej i dlatego jej obywatele mogą zostać zwolnieni z obowiązku posiadania wiz w przypadku podróży do terytorium państw członkowskich UE.Polska popierała ten wniosek na każdym etapie prac, a także opowiadała się za jak najszybszym zakończeniem procedury legislacyjnej dotyczącej tego zagadnienia.W mojej ocenie zniesienie ruchu wizowego dla obywateli Gruzji to ważny sygnał potwierdzający proeuropejskie aspiracje tego kraju.
2016/11/22