BETA

Activities of Lampros FOUNTOULIS

Written explanations (1235)

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL

Παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους τυπικούς ονομαστικούς στόχους, η έκθεση αστοχεί ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, σε βαθμό που την καθιστά μάλλον ανεπαρκή και αναποτελεσματική.Επιπλέον, η όποια αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ένωσης πρέπει να ασκείται ανεξάρτητα, αμοιβαία, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως τεχνητές διακρίσεις, και με επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις, εξυπηρετώντας τη δημόσια ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και όχι αποτελώντας εργαλείο στον βωμό στείρων φεντεραλιστικών πολιτικών, όπου οι αστυνομικοί και δικαστικοί θεσμοί καλούνται εκ των υστέρων να συμμορφωθούν αμελλητί σε συστάσεις και να ανταποκριθούν στις πλημμελώς διαμορφωμένες συνθήκες αντί να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι αρμοδίως.
2016/11/22
CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0354/2018, διότι προωθεί τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων των βαρέων οχημάτων. Συνεπώς, είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών των κρατών μελών της Ευρώπης.
2016/11/22
Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) EL

Ψηφίζω παρών, διότι, παρά τις θετικές προβλέψεις της, η συγκεκριμένη έκθεση δίνει στην Επιτροπή εξουσίες ελέγχου των εκπομπών των βαρέων οχημάτων. Δυστυχώς, όμως, το ιστορικό του συγκεκριμένου θεσμού δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορά την αξιοπιστία του.
2016/11/22
Use of digital tools and processes in company law (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EL

Ψηφίζω παρών, διότι ενώ είναι προφανώς θετική η μετάβαση προς μια ηλεκτρονική μορφή δημιουργίας εταιρειών, δεν είναι θετική η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
2016/11/22
Cross-border conversions, mergers and divisions (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0002/2019, διότι είμαι εναντίον της περαιτέρω ενοποίησης των αγορών των κρατών μελών της Ένωσης και, επιπλέον, θεωρώ πως τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους.
2016/11/22
European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL

Το γεωπολιτικό πλαίσιο της Ένωσης έχει αλλάξει θεαματικά κατά την τελευταία δεκαετία. Η κατάσταση στις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης είναι ασταθής και η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, που συνδυάζει την εμφάνιση νέων απειλών, όπως οι υβριδικές επιθέσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις, με την επιστροφή συμβατικότερων προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι ευρωπαίοι πολίτες όσο και οι πολιτικοί ηγέτες τους συμμερίζονται την άποψη ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο στον τομέα της άμυνας.
2016/11/22
Exposures in the form of covered bonds (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) EL

Όσο παρεμβαίνει η ΕΕ στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο πιο βαθιές θα γίνονται οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.
2016/11/22
Covered bonds and covered bond public supervision (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) EL

Όσο παρεμβαίνει η ΕΕ στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο πιο βαθιές θα γίνονται οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.
2016/11/22
InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EL

Το ΕΤΣΕ αποδεικνύει επανειλημμένως την αποτυχία του και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εργαλείο για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και γι’ αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
European Maritime Single Window environment (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) EL

Το συγκεκριμένο θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών.
2016/11/22
Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks (A8-0363/2018 - Paul Tang) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0363/2018, προκειμένου να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα ως προς την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο παγκόσμιος στόχος θα πρέπει να είναι η συγκράτηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και η συνέχιση των προσπαθειών για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.
2016/11/22
Persistent organic pollutants (A8-0336/2018 - Julie Girling) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0336/2018, διότι η διασπορά των οργανικών ρύπων είναι ένας διεθνής κίνδυνος για το περιβάλλον. Απαιτείται δε διακρατική συνεργασία για τον περιορισμό τους, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά η δημόσια υγεία και ο πλανήτης μας.
2016/11/22
Clearing obligation, reporting requirements and risk-mitigation techniques for OTC derivatives, and trade repositories (A8-0181/2018 - Werner Langen) EL

Η ψήφος μου είναι κατά. Πρέπει να σταματήσουν οι παρεμβάσεις από τους γραφειοκράτες της ΕΕ και οι απόπειρές τους να ελέγχουν όλες τις εκφάνσεις της οικονομίας.
2016/11/22
Authorisation of CCPs and recognition of third-country CCPs (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) EL

Προφανώς, η ανάγκη αποτελεσματικής ρύθμισης και αυστηρής εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων είναι ουσιαστικής σημασίας και κρίνεται ως αναντίρρητη, συμπεριλαμβανομένων των συνεκτικών και αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών διάσωσης και εξυγίανσης, με διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Η σημασία των απαιτούμενων μέτρων αυξάνεται, δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στον ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών για τη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Δυστυχώς, υπάρχουν έντονες υπόνοιες περί μη ισόρροπης προσέγγισης, η οποία δεν είναι δίκαια, καλλιεργεί ευθέως εφησυχασμό και ασυδοσία εκ μέρους των υπόχρεων σε ρυθμιστικούς ελέγχους, και εγείρει προβληματισμούς διακριτικής μεταχείρισης και εξυπηρέτησης συμφερόντων εις βάρος των πολλών.
2016/11/22
Promotion of the use of SME growth markets (A8-0437/2018 - Anne Sander) EL

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι είναι απαραίτητη μια οριζόντια ενωσιακή πολιτική για τις ΜΜΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις, να είναι συνεκτική και αποτελεσματική και να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες υποομάδες των ΜΜΕ και τις διαφορετικές ανάγκες τους.
2016/11/22
Negotiations with Council and Commission on European Parliament's right of inquiry: legislative proposal (B8-0238/2019) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεσή τους, με την παρουσία ενός αξιόπιστου, ισχυρού και δημοκρατικά νομιμοποιημένου πλαισίου νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.Επιπλέον, απαιτείται σαφήνεια ως προς τα δέοντα, σεβασμός της αναγκαιότητας της διοργανικής συνεργασίας και των συναφών συμφωνιών, τήρηση της ΣΛΕΕ και επαρκής εποπτεία όλων των ενωσιακών οργάνων ανεξαιρέτως (θεσμικών ή μη), ακόμη κι αν απαιτείται προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ προς διευκρίνιση και τελική ερμηνεία του νομικού πλαισίου και σχετικώς εκπορευόμενων υποχρεώσεων/δικαιωμάτων/αρμοδιοτήτων, με σκοπό τη διευθέτηση —επιτέλους— των ζητημάτων.
2016/11/22
A comprehensive European Union framework on endocrine disruptors (B8-0241/2019) EL

Η ψήφος μου είναι υπέρ, διότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
2016/11/22
Interpretation of Rule 32(5), first subparagraph, second indent of the Rules of Procedure EL

Δεν μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή η καινοφανής ερμηνεία υφιστάμενων και ήδη ερμηνευθέντων και εφαρμοσθέντων κανονισμών, τη στιγμή μάλιστα που πραγματοποιείται στην τελευταία ολομέλεια και αμέσως πριν από τις επερχόμενες εκλογές και, ως εκ τούτου, αμέσως πριν από τη νέα συγκρότηση κοινοβουλευτικών πολιτικών ομάδων, με κίνητρο τη δυσχέρεια σχηματισμού των προαναφερθέντων ομάδων άπαξ και έγινε σαφές ότι τα 2 μεγαλύτερα κόμματα θα χάσουν την από κοινού κατοχή της πλειοψηφίας των εδρών. Οι κανόνες δεν πρέπει να επανερμηνεύονται υπό καθεστώς πολιτικού εκβιασμού και στον βωμό της εξυπηρέτησης συμφερόντων και της νομής της εξουσίας εξ ορισμένων πολιτικών κομμάτων. Για τους παραπάνω λόγους, η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Protocol to the EU-Denmark Agreement on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum and 'Eurodac' (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EL

Η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ τελεί υπό τη διακριτική κρίση και επιλογή εκάστου κράτους μέλους και, τοιουτοτρόπως, πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών, τα οποία και πρέπει να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να εισέρχονται και να παραμένουν στην επικράτειά τους και υπό ποιες συνθήκες/προϋποθέσεις· πολλώ δε μάλλον, δεδομένης της αυξημένης ανάγκης παροχής δημόσιας τάξης και ασφάλειας προς τους νομοταγείς πολίτες ενόψει της αυξημένης και ανεμπόδιστης ροής λαθρομεταναστών, εξτρεμιστικών στοιχείων και μελών του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πλήρη ελευθερία επιλογής των διαδικασιών εξέτασης των αντίστοιχων υποθέσεων/αιτημάτων, τηρουμένων κατάλληλων και τεκμηριωμένων ρυθμιστικών κανόνων.Γενικώς, αποτελεί θέση αρχής ότι η φύλαξη των συνόρων πρέπει εν τέλει να υπόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών: τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα και την αρμοδιότητα να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών και υπό ποιους κανόνες και συνθήκες δύνανται να εισέρχονται στην επικράτειά τους. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων και της πρόσκλησης λαθρομεταναστών στην Ένωση είναι απορριπτέα, απαράδεκτη και δεν μπορεί να υιοθετηθεί υπό καμία μορφή· αντιθέτως, αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών και των νόμιμων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δημόσιας ασφάλειας.
2016/11/22
Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) EL

Η κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων και η στρατικοποίηση των εργαλείων της ΕΕ με βρίσκουν αντίθετο.
2016/11/22
Programme implementing Horizon Europe (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EL

Η κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων και η στρατικοποίηση των εργαλείων της ΕΕ με βρίσκουν αντίθετο.
2016/11/22
Market surveillance and compliance of products (A8-0277/2018 - Nicola Danti) EL

Καταψηφίζω, διότι είμαι κατά της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ ότι τα όποια θετικά της είναι πολύ λιγότερα από τα αρνητικά της. Εντούτοις, είμαι υπέρ της δυνατότητας ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, διότι συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών.
2016/11/22
Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, διότι είναι επιτακτική η ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη διαδικτυακή οικονομία, ώστε να ελεγχθούν τα ήδη εκτεταμένα φαινόμενα ασυδοσίας ορισμένων μεγάλων διαδικτυακών εταιρειών.
2016/11/22
Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, διότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών, απαγορεύοντας συγκεκριμένες αθέμιτες πρακτικές πολυεθνικών εταιρειών.
2016/11/22
Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, διότι είναι επιτακτική η ανάγκη να καθιερωθούν ακόμη πιο εκτεταμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης της ποιότητας των τροφίμων. Επιβάλλεται δε τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα να εφαρμόζονται και σε τρόφιμα που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.
2016/11/22
Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, διότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, που δεν θα προβάλλει εμπόδια στις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, σε σχέση με τις εταιρείες τρίτων χωρών, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα προς όφελος της υγείας των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης.
2016/11/22
Space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EL

Παρών, διότι αν και είμαι υπέρ της προοπτικής της εξερευνήσεως του διαστήματος, με τα δεδομένα οφέλη για την ανθρωπότητα, εντούτοις θεωρώ πως η Ευρώπη έχει μεγαλύτερες και αμεσότερες προτεραιότητες, με τους χιλιάδες αστέγους και τα εκατομμύρια Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
2016/11/22
Digital Europe Programme for the period 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EL

Το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει στο έπακρο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Μία ακόμη παραπλάνηση των μηχανισμών της ΕΕ για την καταστροφή των εθνικών οικονομιών.
2016/11/22
Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation (A8-0421/2018 - Sven Giegold) EL

Η στήριξη της φορολογικής πολιτικής και η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης που έχει σχέση με τον τομέα της φορολογίας. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί ο οικονομικός μηχανισμός της ΕΕ, αλλά δυστυχώς λειτουργεί εις βάρος των λαών για τα συμφέροντα των τοκογλύφων.
2016/11/22
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, διότι το πρόγραμμα αυτό θα προστατέψει το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ένα ζήτημα εξόχως σημαντικό.
2016/11/22
Justice programme (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) EL

Ο τομέας της δικαιοσύνης σε επίπεδο Ένωσης διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο ανάμειξης και επιβολής πέραν των συμπεφωνημένων, των νομικώς προβλεπόμενων και των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, ασελγώντας ευθέως εναντίον των —μέχρι πρότινος σεβαστών— αποκλειστικών και κυρίαρχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Όσο η Ένωση προσπαθεί να επέμβει στα εσωτερικά των κρατών μελών, τόσο τα οδηγεί στην έξοδό τους από αυτήν.
2016/11/22
Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EL

«Δικαιώματα και Αξίες» υφίστανται και έχουν αρμοδίως αποδοθεί από τα κράτη μέλη· εκπορεύονται και εξασφαλίζονται από κράτη στο πλαίσιο άσκησης της κυριαρχίας —απόλυτης, αδιαίρετης και κατ’ αποκλειστικότητα— ως ο ανώτατος βαθμός νόμιμης διοίκησης, δηλαδή μόνο από κράτη και ουχί από υπερεθνικούς οργανισμούς δίχως αποδοθέντα κυριαρχικά δικαιώματα.Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαφυλάττει και να ενισχύει την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά και τη μοναδική ταυτότητα των κρατών μελών, καθώς και τις κοινές αξίες που αναδεικνύονται από την ιστορική διαδρομή των εθνών της Ευρώπης. Δυστυχώς, η σημερινή —σκοπίμως αλλοιωμένη και κακώς εννοούμενη— πολυπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα προωθούν ένα λανθασμένο πρότυπο που οδηγεί στην απώλεια της εθνικής ταυτότητας και των ηθικών αξιών.
2016/11/22
Number of inter-parliamentary delegations, delegations to joint inter-parliamentary committees and delegations to parliamentary cooperation committees and multilateral Parliamentary Assemblies (B8-0240/2019) EL

Καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0240/2019, διότι εισάγει περιττούς περιορισμούς στη σύνθεση των αντιπροσωπειών.
2016/11/22
Adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 TFEU - part II (A8-0190/2019 - József Szájer) EL

Απαιτείται σεβασμός του πνεύματος και του γράμματος των Συνθηκών, με απόλυτη και απαρέγκλιτη αναγνώριση της κατανομής των αρμοδιοτήτων (και δη των εθνικών), με σαφείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, με εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας και με επαυξημένα κριτήρια διαφάνειας, τεκμηρίωσης και δημοκρατικής νομιμοποίησης επί των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων και της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Ειδικά δε για μέτρα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να υφίσταται επαρκώς η δυνατότητα μπλοκαρίσματος αυτών (άσκησης βέτο) τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο (δηλαδή από τα εκλεγμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν είτε απευθείας τους πολίτες είτε κεντρικώς τα συμφέροντα των κρατών μελών), εφόσον τεκμηριώνεται πως το μέτρο εκκινηθέν/προταθέν εκ της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της ή δεν είναι συμβατό με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της επικληθείσας νομικής πράξης ή υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Επιπλέον, σημειώνεται συνολικά πως όσο η Ένωση προσπαθεί να επέμβει στα εσωτερικά των κρατών μελών ή να ομοσπονδοποιήσει/κοινοτικοποιήσει ακόμη περαιτέρω αρμοδιότητες, τόσο τα οδηγεί στην έξοδό τους από αυτήν.
2016/11/22
Adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 TFEU - part I (A8-0020/2018 - József Szájer) EL

Απαιτείται σεβασμός του πνεύματος και του γράμματος των Συνθηκών, με απόλυτη και απαρέγκλιτη αναγνώριση της κατανομής των αρμοδιοτήτων (και δη των εθνικών), με σαφείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, με εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας και με επαυξημένα κριτήρια διαφάνειας, τεκμηρίωσης και δημοκρατικής νομιμοποίησης επί των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων και της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Ειδικά δε για μέτρα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να υφίσταται επαρκώς η δυνατότητα μπλοκαρίσματος αυτών (άσκησης βέτο) τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο (δηλαδή από τα εκλεγμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν είτε απευθείας τους πολίτες είτε κεντρικώς τα συμφέροντα των κρατών μελών), εφόσον τεκμηριώνεται πως το μέτρο εκκινηθέν/προταθέν εκ της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της ή δεν είναι συμβατό με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της επικληθείσας νομικής πράξης ή υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Επιπλέον, σημειώνεται συνολικά πως όσο η Ένωση προσπαθεί να επέμβει στα εσωτερικά των κρατών μελών ή να ομοσπονδοποιήσει/κοινοτικοποιήσει ακόμη περαιτέρω αρμοδιότητες, τόσο τα οδηγεί στην έξοδό τους από αυτήν.
2016/11/22
Adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 TFEU (A8-0012/2018 - József Szájer) EL

Απαιτείται σεβασμός του πνεύματος και του γράμματος των Συνθηκών, με απόλυτη και απαρέγκλιτη αναγνώριση της κατανομής των αρμοδιοτήτων (και δη των εθνικών), με σαφείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, με εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας και με επαυξημένα κριτήρια διαφάνειας, τεκμηρίωσης και δημοκρατικής νομιμοποίησης επί των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων και της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Ειδικά δε για μέτρα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να υφίσταται επαρκώς η δυνατότητα μπλοκαρίσματος αυτών (άσκησης βέτο) τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο (δηλαδή από τα εκλεγμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν είτε απευθείας τους πολίτες είτε κεντρικώς τα συμφέροντα των κρατών μελών), εφόσον τεκμηριώνεται πως το μέτρο εκκινηθέν/προταθέν εκ της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της ή δεν είναι συμβατό με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της επικληθείσας νομικής πράξης ή υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Επιπλέον, σημειώνεται συνολικά πως όσο η Ένωση προσπαθεί να επέμβει στα εσωτερικά των κρατών μελών ή να ομοσπονδοποιήσει/κοινοτικοποιήσει ακόμη περαιτέρω αρμοδιότητες, τόσο τα οδηγεί στην έξοδό τους από αυτήν.
2016/11/22
Implementation and financing of the EU general budget for 2019 in relation to the UK's withdrawal from the Union (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) EL

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ένα εν εξελίξει γεγονός. Στο πλαίσιο σεναρίου μη επίτευξης συμφωνίας, η παρούσα πρόταση αποκαθιστά την επιλεξιμότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και τους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου για όσο διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να καταβάλλει τη συνεισφορά του, που είχε οριστεί στον προϋπολογισμό για το 2019. Συνεπώς, δεν υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2018.
2016/11/22
EU-Russia Agreement on cooperation in science and technology (A8-0188/2019 - Christian Ehler) EL

Υπερψηφίζω, διότι είμαι υπέρ μιας υγιούς συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία.
2016/11/22
Amendment of the European Investment Bank's Statute (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) EL

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει δημιουργήσει έναν πανικό στους γραφειοκράτες της ΕΕ, οι οποίοι —προσπαθώντας να τον κρύψουν— παρουσιάζουν πλασματικές καταστάσεις. Έτσι, με τις διάφορες αλλαγές που προτείνουν, απλά επιβαρύνουν την ήδη άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΕΕ. Η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 105(3): Deployment and operational use of cooperative intelligent transport systems (B8-0239/2019) EL

Υπερψηφίζω, διότι είναι απαράδεκτη η κίνηση της Επιτροπής να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα λίγες ημέρες πριν από τη διακοπή των εργασιών στο Ευρωκοινοβούλιο και με μέγιστο χρονικό διάστημα δυνατότητας απάντησης δύο μήνες, δηλαδή πριν από την επανέναρξη των εργασιών.
2016/11/22
European Border and Coast Guard (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EL

Απαιτούνται ισχυρά και ασφαλή σύνορα για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, τη διασφάλιση των πολιτών μας και των ζωτικών μας συμφερόντων και την ανάσχεση των λαθρομεταναστευτικών εισροών. Υπό εθνικό έλεγχο, σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και απόλυτη αυτονομία δράσεων από πλευράς των κρατών μελών. Παρά το όποιο κοινό πεπρωμένο, η εθνική κυριαρχία που μοιράζεται και διαχειρίζεται από κοινού, δεν ισχυροποιείται και δεν πολλαπλασιάζεται· αντιθέτως, ασθενεί και απεμπολείται. Τα σύνορα ούτε ομοσπονδιοποιούνται ούτε συνδιαχειρίζονται· πολύ απλά, καταλύονται. Επιπλέον, η διάσταση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών συνόρων είναι άτοπη και αβάσιμη· τα σύνορα είναι σύνορα, δίχως περαιτέρω χαρακτηρισμούς και κατηγοριοποιήσεις. Πρόοδος θα ήταν η υποστήριξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων εκάστου κράτους μέλους και όχι η υποκλοπή εθνικών αρμοδιοτήτων. Η Ένωση δεν ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ιταλία, ούτε για κανένα άλλο κράτος της περιφέρειας, αλλά για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Γερμανίας και των περιφερειακών συμμάχων της. Δεν επιδιώκεται να προστατεύσει κανένα σύνορο, αλλά να παρκάρει τους λαθρομετανάστες στις πλέον αδύναμες διαπραγματευτικά χώρες. Για τους παραπάνω λόγους, η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Visa Code (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) EL

Η σημερινή αντίληψη περί ασφάλειας βασίζεται σε λανθασμένες παραδοχές και απαρχαιωμένες θεωρήσεις. Δεδομένης της καθολικής συμφωνίας, συμμετοχής και έγκρισης από τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν, οι υψηλότερες δυνατές τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές θα έπρεπε να αποτελούν πρώτιστο στόχο, δίχως ουδεμία αποδεκτή έκπτωση επί αυτών. Όμως, παρά τη λαθρομεταναστευτική κρίση και τα γνωστά κενά ασφαλείας, οι προτάσεις της έκθεσης πρακτικά αφορούν την καταχρηστική έμμεση υποβοήθηση λαθρομεταναστών καθώς και την απλή επικαιροποίηση ορισμένων παραμέτρων της εναρµόνισης τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών, δίχως να αντιμετωπίζονται τα πλέον σημαντικά τρωτά σημεία και/ή πρότερες αστοχίες. Άλλωστε, η έκθεση (εμφανώς ελλιπής, ανεδαφική, προβληματική και μη εφαρμόσιμη) δεν αποδέχεται καν την ύπαρξη των κινδύνων και απειλών που υφίστανται έναντι της ασφάλειας των πολιτών και της δημόσιας τάξης εντός της Ένωσης, κίνδυνοι οι οποίοι επιτείνονται από τις αυξημένες λαθρομεταναστευτικές ροές και την ισλαμική τρομοκρατία.Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω, αποτελεί θέση αρχής ότι η φύλαξη των συνόρων πρέπει εν τέλει να υπόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών.
2016/11/22
Conservation and control measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) EL

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα ενωσιακά ύδατα από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και τρίτων χωρών και από υπηκόους κρατών μελών, καθώς και σε αλιευτικά σκάφη της Ένωσης τα οποία δραστηριοποιούνται στα ενωσιακά ύδατα των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Rules facilitating the use of financial and other information (A8-0442/2018 - Emil Radev) EL

Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση, διότι πρέπει να επιζητούνται και να υποστηρίζονται πράξεις και διαδικασίες που στοχεύουν στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών, υπό τις αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας, που λαμβάνονται υπό τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών ελεύθερα και δημοκρατικά, προς όφελος των πολιτών, και που δεν θίγουν εθνικά συμφέροντα. Εντούτοις, παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους ονομαστικούς στόχους, η έκθεση βρίθει αστοχιών ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, σε βαθμό που την καθιστά υπέρμετρα ανεπαρκή και αναποτελεσματική.
2016/11/22
Connecting Europe Facility (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) EL

Το πρόγραμμα θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες υλοποίησης. Φυσικά, όλα σε συνδυασμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, το οποίο συνεχώς επιβαρύνεται με την ασύστολη βιομηχανοποίηση.
2016/11/22
Tackling the dissemination of terrorist content online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EL

Η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί συμπληρωματικό επικουρικό μέσο των κρατών μελών και, ως εκ της εφαρμογής των προτεραιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται από τα ίδια τα κράτη μέλη στη βάση της αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων και ζητημάτων, πάροχο ασφαλείας για τους πολίτες της Ένωσης, με απόλυτη αμεροληψία και αυτογνωσία όσον αφορά τις διαθέσιμες ή δυνατόν διαμορφώσιμες δυνατότητες.Επιπλέον, τα μέτρα καταστολής πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς και αναλογικά, ώστε η διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (αφ’ ης στιγμής ταυτοποιηθεί ως τέτοιο) να διακόπτεται εξαρχής και να περιοριστούν οι θελκτικές πτυχές της χρήσης εργαλείων μαζικής και δημόσιας επικοινωνίας από πλευράς τρομοκρατών, ισορροπώντας παράλληλα με την εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των νομοταγών πολιτών (συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης, γνώμης και πληροφόρησης).
2016/11/22
Community statistics on migration and international protection (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) EL

Είναι χρήσιμη και θεμιτή η πλήρης, επακριβής και αντικειμενική αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων με όρους στατιστικών στοιχείων. Όμως, προωθείται η διαμόρφωση των στατιστικών στοιχείων υπό κανόνες, ορισμούς και μεθοδολογία που προκαθορίζονται με πολιτικά κριτήρια και όχι με τρόπο επιστημονικά άρτιο και ουδέτερο.Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς παρά να παρατηρήσει ότι πλέον χρήσιμη και θεμιτή θα ήταν η πρόοδος στην ανάσχεση των λαθρομεταναστευτικών ροών, και όχι ο απαθής σχηματισμός σαφούς εικόνας της εξέλιξης του φαινομένου και της πραγματοποιούμενης άλωσης.
2016/11/22
EU Accession to the Geneva Act on Appellations of Origin and Geographical Indications (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) EL

Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η προστασία και η ενίσχυση των γεωγραφικών ενδείξεων.
2016/11/22
Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) EL

Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η προστασία και η ενίσχυση των γεωγραφικών ενδείξεων.
2016/11/22
EU-Philippines Agreement on certain aspects of air services (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) EL

Εν γένει, οι συμφωνίες σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να συνεισφέρουν στην άρση τεχνητών εμποδίων, με συγκεκριμένα ορόσημα και στάδια αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, στη βάση της αμοιβαιότητας και της μη διάκρισης, και με ξεκάθαρα οφέλη προς το συμφέρον των καταναλωτών όσον αφορά τις επιλογές, τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και την ποιότητα των υπηρεσιών, επιπλέον των έμμεσων θετικών επιδράσεων στην απασχόληση. Παράλληλα, τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας και η συνέχεια των υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να αποτελούν συνεχές και κομβικό σημείο αναφοράς.
2016/11/22
International Agreement on olive oil and table olives (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) EL

Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνολογικών εμπειριών, κλπ., στον τομέα του ελαιόλαδου είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την ενίσχυση του πιο σημαντικού αγροτικού προϊόντος του Νότου.
2016/11/22
Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) EL

Απαιτούνται δικλίδες ασφαλείας ώστε ο υπό διαμόρφωση θεσμός της προστασίας των αποκαλούμενων «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος» να μην εξισώσει την προστασία με την απόλυτη ανωνυμία και, ακολούθως, με την ασυδοσία και την καλλιέργεια ενός πλαισίου όπου μπορεί να γίνει κακόβουλη και πέραν των αρχικών σκοπών κατάχρηση των παρεχόμενων εργαλείων. Επί του παρόντος, το προωθούμενο πλαίσιο μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος δεν παρέχει προβλέψεις συναφών κυρώσεων προς ουσιαστική αποθάρρυνση κακόβουλων και καταχρηστικών καταγγελιών. Επιπροσθέτως, η ίδια η εισηγήτρια αποδέχεται ότι το υπό εξέταση κείμενο δεν είναι πλήρες, αλλά αποτελεί ένα πρώτο βήμα, το οποίο μάλιστα εμφανίζει προβληματικά σημεία όσον αφορά την εφαρμογή του.Επιπλέον, σημειώνεται πως δεν νοείται η προστασία προσώπων αποκλειστικά όσον αφορά τις καταγγελίες πιθανών παραβάσεων αποκλειστικά του ενωσιακού δικαίου, κατά παρέκκλιση των προνοιών και παροχών του εθνικού δικαίου εκάστου κράτους μέλους, δημιουργώντας μάρτυρες/πληροφοριοδότες διαφορετικών κατηγοριών.Τέλος, τυχόν μέτρα προστασίας θα πρέπει να αποφασίζονται αρμοδίως και αιτιολογημένα από τις εντεταλμένες εισαγγελικές/διωκτικές αρχές, ενώ πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι είναι αναλογικά στη φύση τους, ότι λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική του ελευθερία πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται για την επιτυχία τους.
2016/11/22
Cross-border distribution of collective investment undertakings (Directive) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) EL

Καταψηφίζω την πρόταση, διότι αφορά διευκολύνσεις προς μεγάλους επενδυτές και δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών.
2016/11/22
Cross-border distribution of collective investment undertakings (Regulation) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) EL

Ψηφίζω παρών, διότι η έκθεση προτείνει ορισμένες θετικές ρυθμίσεις, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί τους μεγάλους επενδυτές και όχι την πλειοψηφία των πολιτών.
2016/11/22
Capital Requirements (Regulation) (A8-0242/2018 - Peter Simon) EL

Καταψηφίζω τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι περιέχει διατάξεις που θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τη ζωή των πολιτών και θα αποτρέψουν την ανάπτυξη μελλοντικά.
2016/11/22
Capital Requirements (Directive) (A8-0243/2018 - Peter Simon) EL

Καταψηφίζω την έκθεση για μία ακόμη φορά, διότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών και όχι των πολιτών των κρατών μελών της Ευρώπης.
2016/11/22
Loss-absorbing and recapitalisation capacity for credit institutions and investment firms (Regulation) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, διότι —κατά πάγια συνήθεια των ευρωπαϊκών θεσμών— προστατεύει υπερβολικά τις τράπεζες και συνολικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την επιβίωση των οποίων εξασφαλίζει με χρήματα των φορολογούμενων πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών.
2016/11/22
Loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms (Directive) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) EL

Καταψηφίζω, διότι η έκθεση —κατά πάγια συνήθεια των ευρωπαϊκών θεσμών— προστατεύει υπερβολικά τις τράπεζες και συνολικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την επιβίωση των οποίων εξασφαλίζει με χρήματα των φορολογούμενων πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών.
2016/11/22
Sovereign bond-backed securities (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) EL

Καταψηφίζω την έκθεση. Προτού η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίσει τις οποιεσδήποτε επενδύσεις με κρατικά ομόλογα, ας φροντίσει πρώτα να επιστρέψει τα χρήματα που κατ’ εντολή της έκλεψε το PSI από τους έλληνες μικροομολογιούχους.
2016/11/22
European Supervisory Authorities and financial markets (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) EL

Ψηφίζω παρών, διότι παρόλο που είμαι υπέρ του εντοπισμού των χρημάτων που προέρχονται από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, δεν συμφωνώ με τις υπερεξουσίες που παραχωρούνται με την έκθεση αυτή.
2016/11/22
European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) EL

Η χρηματοπιστωτική ενοποίηση των κρατών μελών μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, καθώς η αξία του ευρώ αλλά και η δύναμη των ευρωπαϊκών οικονομιών είναι απλώς μέσα που εξυπηρετούν τη Γερμανία.
2016/11/22
Markets in financial instruments and taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) EL

Η εμπλοκή της ΕΕ στις αγορές και ο συνεπαγόμενος έλεγχος των χρηματοπιστωτικών εργαλείων των κρατών μελών έχουν καταστροφικά αποτελέσματα και γι’ αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Prudential supervision of investment firms (Directive) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) EL

Χρησιμοποιώντας τους οικονομικούς εκβιασμούς, οι άρχοντες γραφειοκράτες των Βρυξελλών έχουν εκμεταλλευτεί τον εθνικό πλούτο των λαών, στο όνομα του κεφαλαίου και με τη σύμφωνη γνώμη της Αριστεράς.
2016/11/22
Prudential requirements of investment firms (Regulation) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) EL

Χρησιμοποιώντας τους οικονομικούς εκβιασμούς, οι άρχοντες γραφειοκράτες των Βρυξελλών έχουν εκμεταλλευτεί τον εθνικό πλούτο των λαών, στο όνομα του κεφαλαίου και με τη σύμφωνη γνώμη της Αριστεράς.
2016/11/22
Transparent and predictable working conditions in the European Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, διότι, παρά τις διαφωνίες μας με ορισμένα σημεία της έκθεσης, συνολικά θεωρώ ότι προωθεί ένα ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εντούτοις, περιμένω ακόμη μεγαλύτερα βήματα στο άμεσο μέλλον.
2016/11/22
European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, διότι, παρά την προσήλωση στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είμαι αντίθετος με τη λογική ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, μια λογική την οποία υπηρετεί πιστά η ίδρυση μιας πανευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
2016/11/22
Regulation on European business statistics (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) EL

Η διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, λαμβανομένων υπόψη —στο μέτρο του δυνατού— άλλων πηγών στοιχείων εκτός των ερευνών.
2016/11/22
OLAF investigations and cooperation with the European Public Prosecutor's Office (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) EL

Το έγκλημα και η διαφθορά, όπως και η υποχρέωση απόδοσης δικαιοσύνης, δεν γνωρίζουν όρια. Η εξασφάλιση ενός αναλογικού επιπέδου συντονισμού, συνοχής και συστηματοποίησης της συνεργασίας, αποτελεί έναν θεμιτό στόχο, ενώ υφίστανται σαφείς υπηρεσιακές ανάγκες υπέρ της συνεργασίας. Εντούτοις, η έκθεση δεν εξυπηρετεί αναλογικά και αντικειμενικά τον σκοπό της καταπολέμησης της απάτης και ορισμένων μορφών εγκλήματος, αλλά μεταχειρίζεται τις συγκεκριμένες πραγματικές ανάγκες ως μέσο για την περαιτέρω «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».Επιπλέον, η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ένωση, δίχως καν απτό θετικό αποτέλεσμα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αιτιολογηθεί: όσο η Ένωση προσπαθεί να επέμβει στα εσωτερικά των κρατών μελών τόσο θα τα οδηγεί στην έξοδό τους από αυτήν.
2016/11/22
Establishing the instrument for financial support for customs control equipment (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) EL

Καταψηφίζω συνολικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία, διότι δεν είναι αυτός ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Άλλωστε, αποτελεί θέση αρχής ότι η διαχείριση των συνόρων —συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων και της φύλαξης των συνόρων— πρέπει να τελεί υπό τη μέριμνα και τη διακριτική αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους· η ΕΕ δεν πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και να περιορίζει την εθνική τους κυριαρχία.
2016/11/22
Establishing the 'Customs' programme for cooperation in the field of customs (A8-0464/2018 - Maria Grapini) EL

Καταψηφίζω συνολικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία, διότι δεν είναι αυτός ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Άλλωστε, αποτελεί θέση αρχής ότι η διαχείριση των συνόρων —συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων και της φύλαξης των συνόρων— πρέπει να τελεί υπό τη μέριμνα και τη διακριτική αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους· η ΕΕ δεν πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και να περιορίζει την εθνική τους κυριαρχία.
2016/11/22
Marketing and use of explosives precursors (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) EL

Η κυκλοφορία στην αγορά και η χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών διέπεται επί του παρόντος από κανονισμό που προβλέπει γενική απαγόρευση της κατοχής και χρήσης ορισμένων επίμαχων χημικών ουσιών από το «ευρύ κοινό», όμως δίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να παρέχουν ελεγχόμενη πρόσβαση για νόμιμη σκοπούμενη χρήση, με τη θέσπιση εθνικού καθεστώτος χορήγησης άδειας ή καταχώρισης. Παράλληλα, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην αγορά αυτές τις ουσίες οφείλουν να τις επισημαίνουν και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές στα εθνικά σημεία επαφής. Οι προαναφερθέντες περιορισμοί και υποχρεώσεις δεν ισχύουν για τους επαγγελματίες χρήστες. Κάθε απόφαση για τη διόρθωση στρεβλώσεων και αστοχιών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να ληφθεί με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας εν γένει, δίχως να περιορίζονται άδικα ή παράλογα οι σχετικές νόμιμες δραστηριότητες των νομοταγών ευρωπαίων πολιτών, και —φυσικά— με μέτρα αναλογικά, σαφή και κατάλληλα.
2016/11/22
Common framework for European statistics relating to persons and households (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) EL

Ψηφίζω παρών, διότι συμφωνώ με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες των κοινωνιών των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά δεν συμφωνώ με την απόδοση στην Επιτροπή της ευθύνης της συλλογής και της αξιοποίησής τους.
2016/11/22
Interoperability between EU information systems in the field of borders and visa (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) EL

Γενικώς, η διαλειτουργικότητα συστημάτων είναι θεμιτή, μεταξύ άλλων για λόγους πολλαπλασιαστικής ισχύος (διασταύρωσης και ενίσχυσης των διαθέσιμων στοιχείων/δεδομένων), επιπλέον των λοιπών θετικών συνεργειών.Εντούτοις, τα αποτελέσματα τυχόν διαλειτουργικότητας κρίνονται ως θετικά ή μη, αναλόγως των υπό διασύνδεση διαθέσιμων βάσεων/συστημάτων και —αντιστοίχως— των διαμορφωμένων σκοπών. Δυστυχώς, είναι πρόδηλο πως η διαλειτουργικότητα των συγκεκριμένων συστημάτων δεν δομείται ορθολογικά, βάσιμα και μεθοδικά. Χαρακτηριστική ένδειξη αποτελεί η έμμεσα διατυπωμένη μαξιμαλιστική διακήρυξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων ως εξής: «να επιτύχει [η Ένωση] την αποτελεσματική διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, την ορθή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την αντιμετώπιση εν εξελίξει απειλών για την εσωτερική ασφάλεια». Τέλος, δεν υφίστανται εξασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών.
2016/11/22
Interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration (A8-0348/2018 - Nuno Melo) EL

Γενικώς, η διαλειτουργικότητα συστημάτων είναι θεμιτή, μεταξύ άλλων για λόγους πολλαπλασιαστικής ισχύος (διασταύρωσης και ενίσχυσης των διαθέσιμων στοιχείων/δεδομένων), επιπλέον των λοιπών θετικών συνεργειών, δεδομένων των δικλείδων ασφαλείας προς προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών.Εντούτοις, τα αποτελέσματα τυχόν διαλειτουργικότητας κρίνονται ως θετικά ή μη, αναλόγως των υπό διασύνδεση διαθέσιμων βάσεων/συστημάτων και —αντιστοίχως— των διαμορφωμένων σκοπών. Είναι εμφανές πως η διαλειτουργικότητα των συγκεκριμένων συστημάτων δεν δομείται βασίμως και μεθοδικώς.
2016/11/22
European network of immigration liaison officers (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς αποτελεί θέση αρχής ότι η φύλαξη των συνόρων πρέπει εν τέλει να υπόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι ανεπίτρεπτη και μη αποδεκτή η —είτε ευθεία είτε έμμεση— παρέμβαση στα κράτη μέλη, όσον αφορά πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας οι οποίες όχι μόνο δεν άπτονται ενωσιακών αρμοδιοτήτων αλλά, κυρίως, αποτελούν έκφραση του κυριαρχικού δικαιώματος της εφαρμογής της νομιμότητας και εξασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και του απαραβίαστου των συνόρων από παρεισφρήσεις προσώπων που δεν διαθέτουν νομίμως τέτοια δυνατότητα και δεν εξουσιοδοτείται η είσοδός τους.
2016/11/22
Type-approval requirements for motor vehicles as regards general safety (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) EL

Πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον μέτρα ασφαλείας για τα οχήματα. Εκτός από τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των επιβατών των οχημάτων, η εφαρμογή ειδικών μέτρων για την πρόληψη των θανάτων και των τραυματισμών ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως οι ποδηλάτες και οι πεζοί, είναι αναγκαία για την προστασία των χρηστών εκτός του οχήματος.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) EL

Η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) EL

Η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) EL

Η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the UK's withdrawal from the EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EL

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το πέρας της αποχώρησής του από την Ένωση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη συμφωνία προς αντικατάσταση της νυν εταιρικής σχέσης, θα αποτελεί τρίτη χώρα και ως τέτοια θα πρέπει να λογίζεται και να μεταχειρίζεται από την ΕΕ και τα εναπομείναντα κράτη μέλη.Τυχόν απαλλαγή θεώρησης για βραχεία διαμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό θα πρέπει να αποδίδεται τηρουμένων των απαιτήσεων ασφαλείας και με πλήρη σεβασμό στο κριτήριο της πλήρους αμοιβαιότητας (προφανώς των ελλήνων πολιτών συμπεριλαμβανομένων). Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην εδαφική επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου μέρους και αποδοχής αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ ως μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου ως ισχύει νομικώς, νομίμως και συμφώνως προς τις επιθυμίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών εκεί.
2016/11/22
Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας, συνεπώς η διατήρηση τους είναι άσκοπη.
2016/11/22
Waste management (B8-0231/2019) EL

Υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση, καθώς η ορθή διαχείριση των αποβλήτων παίζει σημαντικότατο ρόλο στην βελτίωση του επιπέδου της δημοσίας υγείας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
2016/11/22
Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EL

Το συγκεκριμένο κείμενο είναι κλασσικό παράδειγμα νομοθετικής και κρατικής υπέρβασης η οποία έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα υπερκράτος νταντά που θα ελέγχει κάθε πτυχή της υποτιθέμενα ελεύθερης αγοράς και για αυτό το καταψηφίζω.
2016/11/22
Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EL

Το συγκεκριμένο κείμενο είναι κλασσικό παράδειγμα νομοθετικής και κρατικής υπέρβασης η οποία έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα υπερκράτος νταντά που θα ελέγχει κάθε πτυχή της υποτιθέμενα ελεύθερης αγοράς και για αυτό το λόγο το καταψηφίζω.
2016/11/22
Adapting to development in the road transport sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) EL

Δυστυχώς, στις προτάσεις της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα των συστηματικών ενδομεταφορών. Η αντιμετώπιση των συστηματικών ενδομεταφορών είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν θα είναι σε θέση να κάνουν κατάχρηση της οδηγίας συνδυασμένων μεταφορών με σκοπό την καταστρατήγηση των κανόνων για τις ενδομεταφορές.
2016/11/22
Common rules for the internal market for natural gas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) EL

Καταψηφίζω την σχετική έκθεση, καθώς η Επιτροπή προωθεί πολιτικά συμφέροντα και γεωστρατηγικές επιδιώξεις με τον μανδύα της εφοδιαστικής ασφαλείας.
2016/11/22
European Maritime and Fisheries Fund (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) EL

Η θάλασσα αποτελεί έναν από τους κύριους πόρους της επιβίωσης του ανθρώπου. Μόνο που θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες και νόμοι για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη σχετική έκθεση οπότε είμαι υποχρεωμένος να την καταψηφίσω.
2016/11/22
Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) EL

Η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για αυτό και η ψήφος μου είναι υπερ.
2016/11/22
Strengthening the security of identity cards and of residence documents issued to Union citizens (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EL

Προφανώς πρέπει να υφίστανται και να εφαρμόζονται υψηλά κριτήρια και απαιτήσεις ασφαλείας, ιδίως όταν αφορά όχι απλώς σε έγγραφα που επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό της εκδούσας χώρας αλλά σε έγγραφα για τη διενέργεια ταυτοπροσωπίας και που αμοιβαίως αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα μεταξύ των χωρών της ΕΕ αλλά και από ορισμένες ακόμη τρίτες χώρες. Τυχόν ανάληψη δράσης σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να τελεί προφανώς υπό την αίρεση της τήρησης των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας και του απόλυτου σεβασμού στις αρμοδιότητες των κρατών μελών που άπτονται της εσωτερικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, παράλληλα με την καθολική συμφωνία και έγκριση των συμμετεχόντων κρατών μελών.Δυστυχώς, παρατηρείται ότι η δόκιμη απόκριση στις ανάγκες που δημιουργεί η πραγματικότητα δεν καλύπτεται από τις ενέργειες της Επιτροπής, η οποία προωθεί κατ’εντολήν τα συμφέροντα της Ένωσης και όχι απαραίτητα εκάστου κράτους μέλους. Άλλωστε, δεν είναι ξεκάθαρο εάν υφίσταται επαρκής νομική βάση, ενώ θα ήταν προτιμότερη η λήψη και προώθηση μέτρων στα πλαίσια της «ενισχυμένης συνεργασίας», η οποία και επιτρέπει κανονικώς στα συμμετέχοντα κράτη να οργανώσουν ως επιθυμούν μία εκτενέστερη συνεργασία από αυτή που προβλεπόταν αρχικά από τις Συνθήκες. Με βάση τα παραπάνω η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Road infrastructure safety management (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) EL

Στηρίζω οποιαδήποτε προσπάθεια για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των ατυχημάτων.
2016/11/22
Pan-European Personal Pension Product (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) EL

Απαιτείται σεβασμός των πολιτών και του κόπου της εργασίας τους. Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και η ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και όχι η προώθηση επενδυτικής φύσεως προϊόντων, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, το οποίο μάλιστα θα χαίρει φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων. Εξάλλου, οι αγορές ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες, και θα ήταν αδόκιμο να επιχειρήσει η Ένωση με προσχηματικούς στόχους να δημιουργήσει μία «ενιαία αγορά ιδιωτικών συντάξεων».
2016/11/22
Work-life balance for parents and carers (A8-0270/2018 - David Casa) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0270/2018, καθώς, παρά τις πάρα πολλές θετικές προβλέψεις της συγκεκριμένης εκθέσεως, δεν μπορώ να δεχτώ την πλάγια αποδοχή υπάρξεως άλλων φύλλων πέρα των δύο πραγματικών, καθώς και την εκμετάλλευση από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες του δικαιώματος στην άδεια πατρότητος και την υιοθεσία.
2016/11/22
Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) EL

Καταψηφίζω την έκθεση που αφορά στην προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη διότι δίνονται στην Επιτροπή αρμοδιότητες ελέγχου των κρατών μελών προς εύνοια της Ένωσης. Η Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρεται σαν το ελεγκτικό όργανο.
2016/11/22
European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0461/2018, καθώς η Ένωση πρέπει να σταματήσει να σπαταλά χρήματα των φορολογουμένων για την επιβολή ιδεοληπτικών επιδιώξεων. Πίσω από την έκφραση «μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες» οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εννοούν πλέον, σχεδόν αποκλειστικά, λαθρομετανάστες.
2016/11/22
Computerising the movement and surveillance of excise goods (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0010/2019, όχι διότι διαφωνώ με την εισαγωγή της πληροφορικής στην διακίνηση και παρακολούθηση των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά διότι διαφωνώ με την παραχώρηση -έστω και εν μέρει- της δυνατότητος αυτής στην Επιτροπή.
2016/11/22
Re-use of public sector information (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) EL

Υπερψηφίζω την έκθεσή A8-0438/2018, καθώς η ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται από δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και δωρεάν για όλους τους πολίτες με ελάχιστες και πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
2016/11/22
Multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish (A8-0389/2018 - Marco Affronte) EL

Η υπερβολική, αλόγιστη και παράνομη αλιεία του συγκεκριμένου είδους ψαριού, έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Με συντονισμό και τήρηση νόμων, ίσως μπορέσουμε να επαναφέρουμε το είδος αυτό σε ικανοποιητικά επίπεδα και για αυτό η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Minimum level of training of seafarers (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) EL

Θεωρώ ότι η εκπαίδευση των ναυτικών είναι σημαντικό θέμα και ότι η δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου είναι αρκετά σημαντική για την ασφάλεια των ναυτικών. Για αυτά τα θέματα θεωρώ ότι αρμόδιοι πρέπει να είναι ο ΙΜΟ το ETF και άλλοι οι διάφορες ομοσπονδίες των ναυτικών.
2016/11/22
Adjustment of annual pre-financing for the years 2021 to 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0181/2019, καθώς η ετήσια προχρηματοδότηση είναι σημαντική για τα κράτη μέλη και, εάν είναι κάποιος να επωμιστεί το βάρος των περιττών χρηματοπιστωτικών ροών, αυτή θα πρέπει να είναι η Ένωση.
2016/11/22
Temporary reintroduction of border control at internal borders (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς βρίθει αδόκιμων αντιλήψεων και αυθαίρετων αξιωμάτων, όπως (χαρακτηριστικό δείγμα) ότι «η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει καθαυτή να θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια».
2016/11/22
Motion for a resolution pursuant to Rule 108(6) seeking an opinion from the Court of Justice relating to the EU accession to the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (B8-0232/2019) EL

Ανεξαρτήτως των θέσεων επί της προτεινόμενης συμφωνίας καθ’αυτής, καμμία αρχή δεν αποτελεί αυτοτελώς ικανή συνθήκη για τη μη στήριξη του αιτήματος λήψης γνώμης από το Δικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα ενός νομικού κειμένου ως προς τις Συνθήκες καθώς και επί ζητημάτων αρμοδιότητας και διαδικασίας, από το όργανο που αποτελεί πρακτικώς και καθ’ύλην το πλέον αρμόδιο. Το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει νομικές υπηρεσίες που με ανεξαρτησία, ικανό θεσμικό κύρος και ικανότητα κρίσης θα δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις προς το σώμα των βουλευτών.Η γνωμοδότηση απαιτείται στα πλαίσια της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ασφάλειας δικαίου, καθώς αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της εφαρμογής της συμφωνίας. Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες ανασφάλειας δικαίου και δίχως περαιτέρω διευκρινήσεις, είναι προφανές πως η συμφωνία θα προσβληθεί στα δικαστήρια με την πρώτη ευκαιρία, με ότι αυτό συνεπάγεται.Οι απαντήσεις εκ της γνωμοδότησης σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συνεισφέρουν είτε στη θωράκιση της συμφωνίας, είτε στην επαναδιαπραγμάτευση και διόρθωση των προβληματικών σημείων (συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης, της διαδικασίας και της ασυμβατότητας με την ΣΛΕΕ), είτε στην ταχύτερη κατάπτωσή της.
2016/11/22
Tax treatment of pension products, including the pan-European Personal Pension Product (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0481/2018, καθώς δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται φοροαπαλλαγές για οικονομικά προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί εντός του κράτους. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος ενισχύσεως ενός προϊόντος που ούτως ή άλλως απευθύνεται σε ελάχιστους πολίτες.
2016/11/22
Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) EL

Το συγκεκριμένο κρατικό μόρφωμα (μη διεθνώς αναγνωρισμένο και αποτέλεσμα μονομερούς απόσχισης μιας σερβικής επαρχίας) στο Κοσσυφοπέδιο-Μετόχια χαρακτηρίζεται από διαφθορά, διαπλοκή, και παντελή έλλειψη ευρωπαϊκών δομών, ενώ η σύσταση Ένωσης Σερβικών Δήμων εκκρεμεί. Επιπλέον, οι έννοιες "κράτος δικαίου", "προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" και "σχέσεις καλής γειτονίας" δεν έχουν καν εφαρμογή.Κάθε προσέγγιση υπό αυτές τις συνθήκες χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ατυχής και ευνοεί τα εγκληματικά δίκτυα, ενώ αποτελεί επιπλέον δείγμα αποδοχής της αλλαγής συνόρων ενός κράτους διά της βίας.Εξάλλου, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης των διαβατηρίων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών.
2016/11/22
Quality of water intended for human consumption (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EL

Ψηφίζω «παρών», διότι, εάν και η ποιότητα του νερού είναι κρίσιμος παράγοντας για τη δημόσια υγεία και όντως είναι υπαρκτή η ανάγκη να επικαιροποιηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας του νερού με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, όμως η έκθεση δίνει μεγάλη δυνατότητα εξαιρέσεων στα κράτη μέλη καθιστώντας εν τέλει τη ρύθμιση μη αποδοτική.
2016/11/22
Increasing the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) EL

Οι παρεμβάσεις της ΕΕ για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς φέρνουν πάντα τα αντίθετα αποτελέσματα. Φυσικά αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένα κράτη μέλη και συγκεκριμένα συμφέροντα.
2016/11/22
Exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions and retransmissions of television and radio programmes (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0378/2017, καθώς, από τη στιγμή που υπάρχει ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, τότε πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο για τις μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.
2016/11/22
Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) EL

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να διαφυλάττει την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά των κρατών μελών και να ενισχύει τις κοινές αξίες που αναδεικνύονται από την ιστορική διαδρομή των εθνών της Ευρώπης.Δυστυχώς η σημερινή, σκοπίμως αλλοιωμένη και κακώς εννοούμενη πολυπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα προωθούν ένα λανθασμένο πρότυπο «Δημιουργικής Ευρώπης» που οδηγεί στην απώλεια της εθνικής ταυτότητας και των ηθικών αξιών, ενώ η εν λόγω έκθεση προωθεί την αίσθηση «του ανήκειν στην Ευρώπη» και την ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας/ πολιτιστικής πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολυγλωσσίας, ως μέσο ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων στις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών.
2016/11/22
'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) EL

Καταψηφίζω την παρούσα πρόταση ψηφίσματος, καθώς επικεντρώνεται στην «πολυδεκτικότητα», προωθεί την ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων στο εν λόγω πρόγραμμα και το χρησιμοποιεί ως μέσο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας εις βάρος των αντίστοιχων εθνικών.Το πρόγραμμα Erasmus+, διαθέτοντας επαρκή χρηματοδότηση, πρέπει εξελιχθεί και να γίνει πιο προσιτό στους φοιτητές και νέους ερευνητές των κρατών μελών της Ένωσης, με κύρια αποσκοπούσα στόχευση τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2016/11/22
Establishment of a framework to facilitate sustainable investment (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) EL

Ψηφίζω «παρών» στη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς είμαι θετικός στην προοπτική να καθιερωθούν δείκτες αξιολόγησης των εταιρειών ανάλογα με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όμως δεν μπορώ να αποδεχτώ συγκεκριμένες διατάξεις της εκθέσεως.
2016/11/22
Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2020 – Section I – European Parliament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) EL

Είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο και την ίδια στάση απέναντι στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να πετύχει καλύτερα και αποδοτικότερα αποτελέσματα.
2016/11/22
Emergency situation in Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) EL

Είναι γελοίο να μην αναγνωρίζεται ένας αρχηγός κράτους ο οποίος ορκίστηκε από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας του και να αναγνωρίζεται στη θέση του ένας άνθρωπος ο οποίος πριν δύο μήνες ήταν παντελώς άγνωστος στη χώρα του και ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε και «ορκίστηκε» «πρόεδρος» σε μία πλατεία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αποδεχτώ την απόπειρα αποσταθεροποίησης της Βενεζουέλας που επιχειρείται από τις ΗΠΑ, ώστε να προχωρήσουν σε αλλαγή καθεστώτος και να λεηλατήσουν τον πλούτο της χώρας γι’ αυτό και καταψηφίζω στο σύνολο τις προτάσεις ψηφίσματος.
2016/11/22
Situation of rule of law and fight against corruption in the EU, specifically in Malta and Slovakia (B8-0230/2019) EL

H συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος για το κράτος δικαίου, αν και περιέχει ορισμένες βάσιμες αιτιάσεις, παρόλα αυτά στο σύνολό της υπερβαίνει τα εσκαμμένα και ξεπερνάει τα όρια της πολιτικής ορθότητας, αποτελώντας προσπάθεια ευθείας παρέμβασης σε εσωτερικά ζητήματα κρατών μελών.Τα όρια και οι τομείς όπου η ΕΕ έχει αποκλειστική ή συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη, αναφέρεται ρητά στα άρθρα 3 και 4 της συνθήκης λειτουργίας της ένωσης και ειδικά για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στον τίτλο 5. Λογική και νόημα θα είχε η υποβολή πρότασης ψηφίσματος στην περίπτωση που οι νόμιμα εκλεγμένες κυβερνήσεις δεν εφάρμοζαν και/ή προστάτευαν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και δεν σέβονταν τα θεμελιώδη δικαιώματα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει.
2016/11/22
Recent developments on the Dieselgate scandal (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) EL

Υπερψηφίζω στο σύνολο τις προτάσεις, καθώς η Επιτροπή οφείλει να σταματήσει να καλύπτει την Volkswagen και τις υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες και όλα τα κράτη μέλη να επιβάλλουν ποινές σε όσες εξ αυτών έθεσαν την υγεία των πολιτών σε κίνδυνο.
2016/11/22
Decision establishing a European Peace Facility (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς η ΕΕ δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε νομικά αλλά ούτε ηθικά να προχωρεί στην στρατικοποίησή της αλλά και στη δημιουργία της ΕΜΕ. Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ δεν βασίζεται στην πολιτική ειρήνης και την προώθηση της ασφάλειας αλλά σε αυτήν των ΗΠΑ. Σε Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Γεωργία, ο κόσμος ξέρει τι σημαίνει βοήθεια από την ΕΕ.
2016/11/22
Resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) EL

Οι νέοι, όπως κάθε πολίτης, αξίζουν τη στήριξη της πολιτείας για την πρόσβαση στην εργασία, με αξιοπρέπεια και κανόνες που διασφαλίζουν την ισότητα.Δυστυχώς, αν και το παρόν ψήφισμα αφορά την αύξηση κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της «πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων» που θεωρητικά παρέχει στήριξη σε νέους που ζουν σε περιφέρειες, στις οποίες η ανεργία των νέων υπερέβη το 25% ώστε να διασφαλίζεται «ότι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από την εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι», εντούτοις τα έως τώρα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά και δεν βοήθησαν τους νέους στην εύρεση πραγματικής, μόνιμης και ασφαλούς εργασίας. Επιπλέον, σε κάθε τι, πόσο δε μάλλον όταν αφορά τη διαχείριση και κατανομή των φορολογικών εισφορών των πολιτών, πρωταρχικό ουσιαστικό ζητούμενο αποτελεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, με κριτήρια προστιθέμενης αξίας, ενίσχυσης δράσεων υποστηρικτικών προς τις προτεραιότητες των κρατών μελών, και εξασφάλισης της βέλτιστης αξιοποίησης, διαχείρισης και χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
General arrangements for excise duty (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) EL

Δυστυχώς διά της παρούσης, επιδιώκεται μάλλον η εξυπηρέτηση της πλήρως απελευθερωμένης διακίνησης των προϊόντων και η μεγιστοποίηση της συνοχής της Ενιαίας Αγοράς παρά τα μεμονωμένα συμφέροντα του συνόλου των κρατών μελών και των πολιτών τους και για αυτό το λόγο καταψηφίζω την έκθεση - A8-0117/2019.
2016/11/22
Products eligible for exemption from or a reduction in dock dues (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) EL

Το μέτρο δικαιολογείται επαρκώς, τόσο πρακτικώς εκ των συνθηκών όσο και τεχνοκρατικώς διά των αντίστοιχων αιτιολογικών εκθέσεων και αναλύσεων αντικτύπου, και αφορά το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές. Σειρά προϊόντων είναι ήδη επιλέξιμα για διαφοροποιημένη φορολόγηση και ο σκοπός της παρούσης είναι η προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου βάσει των σύγχρονων δεδομένων.Θεωρητικά, οι συγκεκριμένες φορολογικές ρυθμίσεις αντισταθμίζουν οικονομικώς τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω εδάφη (μεγάλη απόσταση, πρώτη ύλη και ενεργειακή εξάρτηση, μικρό μέγεθος της αγοράς και χαμηλό επίπεδο εξαγωγικών δραστηριοτήτων) και το αίτημα δύναται να ικανοποιηθεί στον βαθμό που γίνονται σεβαστές οι κυρίαρχες και ελεύθερες επιλογές των συγκεκριμένων περιοχών που διαμορφώθηκαν με αναλογικό τρόπο και δίχως άδικες στρεβλώσεις εις βάρος άλλων κρατών μελών. Εντούτοις επισημαίνεται πως παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει αντιστοίχως και να στηριχθούν προς εξισορρόπηση των άνισων συνθηκών ανταγωνισμού. Για τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0173/2019, καθώς ο κανονισμός αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο των ΜΚΟ στην εφαρμογή των προγραμμάτων και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους δημιουργώντας μια σχέση λογοδοσίας μαζί τους.
2016/11/22
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) EL

Δεν υποστηρίζω την ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση των χωρών υπό ένταξη και για αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Framework for the recovery and resolution of central counterparties (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς υπάρχουν έντονες υπόνοιες περί μη ισόρροπης προσέγγισης καθότι είναι διάχυτη η αίσθηση της έμμεσης παραδοχής πως υπάρχουν ιδιωτικές οντότητες δύο ταχυτήτων, οι μεν απλές που αναλαμβάνουν ρίσκο και υπακούνε στους κοινούς κανόνες της αγοράς και οι δε ολίγες και εκλεκτές εφ’ ης και ενταχθούν στην κατηγορία «πολύ μεγάλη για να χρεωκοπήσει». Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν είναι δίκαια, καλλιεργεί ευθέως εφησυχασμό και ασυδοσία εκ μέρους των υπόχρεων σε ρυθμιστικούς ελέγχους, και εγείρει προβληματισμούς διακριτικής μεταχείρισης και εξυπηρέτησης συμφερόντων εις βάρος των πολλών.
2016/11/22
European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for business (A8-0364/2018 - Ashley Fox) EL

Αν και η αιτιολόγηση του επιδιωκόμενου σκοπού των προωθούμενων πράξεων είναι επαρκής, εντούτοις δεν τεκμαίρεται εκ των δεδομένων η επάρκεια και η καταλληλότητα των ειλημμένων μέτρων καθ’ αυτών και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και για αυτό το λόγο καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Markets in financial instruments (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) EL

Το ψήφισμα αφορά στην εξαίρεση όσων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Θεωρητικός σκοπός είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε εναλλακτική χρηματοδότηση, εμμέσως αποσκοπώντας στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ένωση, την προώθηση ενός πιο διαφοροποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος λιγότερο εξαρτημένο από την τραπεζική χρηματοδότηση, τον περιορισμό συστημικών κινδύνων και κινδύνων συγκέντρωσης, και την ενεργοποίηση αδρανών κεφαλαίων για επενδύσεις σε νέα και καινοτόμα έργα.Επιπλέον, καλεί να τηρούνται υπό εξέταση τα εικονικά νομίσματα και να προταθούν οδηγίες για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους εικονικά νομίσματα μπορούν να χαρακτηριστούν χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και να διερευνηθεί εάν κρίνεται σκόπιμο να ρυθμιστούν (με δεδομένη την αδιαφάνεια των σχετικών αγορών, την ροπή σε καταχρήσεις της αγοράς και τις βασικές ελλείψεις περί της προστασίας των επενδυτών).Βέβαια η επάρκεια των προτάσεων έναντι των θεωρητικώς επιδιωκόμενων σκοπών δεν μπορεί να προδικαστεί και μένει να αποδειχθεί.
2016/11/22
European Regional Development Fund and Cohesion Fund (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) EL

Η υποκρισία της ΕΕ είναι διάχυτη στο συγκεκριμένο κείμενο και για αυτό η ψήφος μου είναι κατά. Στηρίζει την ισοπέδωση των οικονομιών του Νότου και αντιθέτως μιλά για αλληλεγγύη. Από την μία γίνεται αναφορά για την κοινωνική συνοχή, συνεργασία και αλληλεγγύη και από την άλλη ζητά διαχωρισμό των κοινωνιών σε γράμματα.
2016/11/22
Emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0287/2018, καθώς είναι απαραίτητη η θέσπιση αυστηρότερων ορίων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.
2016/11/22
Reduction of the impact of certain plastic products on the environment (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0317/2018, καθώς η μείωση της χρήσης πλαστικών υλών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος.
2016/11/22
EU fertilising products (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) EL

Μολονότι ο εισηγητής επικροτεί τους δεδηλωμένους στόχους της αναθεώρησης του κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης, που είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, η μεγαλύτερη εναρμόνιση, η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και η παροχή κινήτρων για την παραγωγή προϊόντων λίπανσης στην ΕΕ, υπογραμμίζει την παρουσία ελλείψεων όσον αφορά την εκτιμώμενη ευρύτερη επίδρασή της. Οι προτεινόμενοι κανόνες στερούνται σοβαρής επιστημονικής θεμελίωσης και είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τους ευρωπαίους παραγωγούς και αυτός είναι ο λόγος όπου καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (A8-0382/2018 - Laura Agea) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0382/2018. Ο καρκίνος αποτελεί την μάστιγα της εποχής μας και υποστηρίζω κάθε μέτρο που θα προστατέψει την υγεία των πολιτών.
2016/11/22
Common rules for certain types of combined transport of goods between Member States (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) EL

Η ανανέωση των κοινών κανόνων για τις συνδυασμένες μεταφορές μπορεί να βοηθήσει στην εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των εμπορευματικών μεταφορών. Όμως πρέπει αν γίνει με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους, όπως τη νησιωτική του φύση, τη γεωγραφία κ.λπ.
2016/11/22
Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) EL

Ψηφίζω «παρών», διότι εάν και είμαι υπέρ της δημοσίας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για τα σχετικά με την φορολογία εταιρικά στοιχεία, εντούτοις θεωρώ πως η δημοσιοποίησή τους θα δημιουργούσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κυρίως στις κινεζικές εταιρείες. Προτείνω λοιπόν την εφαρμογή μεν του συγκεκριμένου μέτρου αλλά με ταυτόχρονη απαγόρευση δραστηριοποίησης ή διεξαγωγής συναλλαγών για όλες τις εταιρείες τρίτων χωρών που δεν συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις.
2016/11/22
Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0043/2019 καθώς δεν εξυπηρετείται η χρηστή και αμερόληπτη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, με κριτήρια προστιθέμενης αξίας και ενίσχυσης δράσεων υποστηρικτικών προς τις προτεραιότητες των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα η έκθεση προωθεί την επιλεκτική διαχείριση κρατικών κεφαλαίων και την κατευθυνόμενη σπατάλη αυτού του δημόσιου χρήματος σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και συγκεκριμένα συμφέροντα, υπονομεύοντας θεσμούς και αρχές προς όφελος ολίγων ισχυρών οικονομικών κέντρων.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 105(3): Instrument for financial support for external borders and visa (B8-0215/2019) EL

Αποτελεί θέση αρχής πως η φύλαξη των συνόρων πρέπει εν τέλει να υπόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών: τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα και αρμοδιότητα να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών και υπό ποιους κανόνες και συνθήκες δύνανται να εισέρχονται στην επικράτειά τους. Επιπλέον, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων και της πρόσκλησης λαθρομεταναστών στην Ένωση είναι απορριπτέα, απαράδεκτη και δεν μπορεί να υιοθετηθεί υπό καμία μορφή· αντιθέτως, αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών και των νόμιμων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δημόσιας ασφαλείας.Το παρόν αφορά την αντίρρηση επί ενεργειών της Επιτροπής που προώθησε πράξεις σχετικά με την υποστήριξη δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας «ελεγχόμενων κέντρων» «για αιτούντες διεθνή προστασία ή υπηκόους τρίτων χωρών παρόντες σε κράτος μέλος οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή/και παραμονής», με υποδομές υποδοχής (συμπεριλαμβανομένων ταυτοποίησης και καταγραφής), στέγασης και κράτησης.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 105(3): Asylum, Migration and Integration Fund (B8-0214/2019) EL

Αποτελεί θέση αρχής πως η φύλαξη των συνόρων πρέπει εν τέλει να υπόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών: τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα και αρμοδιότητα να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών και υπό ποιους κανόνες και συνθήκες δύνανται να εισέρχονται στην επικράτειά τους. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων και της πρόσκλησης λαθρομεταναστών στην Ένωση είναι απορριπτέα, απαράδεκτη και δεν μπορεί να υιοθετηθεί υπό καμία μορφή· αντιθέτως, αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών και των νόμιμων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δημόσιας ασφαλείας.Το παρόν αφορά την αντίρρηση επί ενεργειών της Επιτροπής που προώθησε πράξεις σχετικά με την υποστήριξη δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας «ελεγχόμενων κέντρων» «για αιτούντες διεθνή προστασία ή υπηκόους τρίτων χωρών παρόντες σε κράτος μέλος οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή/και παραμονής», με υποδομές υποδοχής (συμπεριλαμβανομένων ταυτοποίησης και καταγραφής), στέγασης και κράτησης.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Genetically modified soybean MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0216/2019, καθώς η Επιτροπή δρα ως μεσάζων των πολυεθνικών θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Genetically modified maize 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0217/2019, καθώς η Επιτροπή δρα ως μεσάζων των πολυεθνικών θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Certain uses of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0218/2019, καθώς η Επιτροπή δρα ως μεσάζων των πολυεθνικών θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Certain uses of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0219/2019, καθώς η Επιτροπή δρα ως μεσάζων των πολυεθνικών θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Certain uses of chromium trioxide (B8-0221/2019) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0221/2019, καθώς η Επιτροπή δρα ως μεσάζων των πολυεθνικών θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
2016/11/22
Post-Arab Spring: way forward for the Middle East and North Africa (MENA) region (A8-0077/2019 - Brando Benifei) EL

Ο ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός και ο παρεμβατισμός πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Η ΕΕ δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητά «διορθώσεις» σε νομοθεσίες ή αλλαγές στην παιδεία για να αντιμετωπιστεί η «ριζοσπαστικοποίηση». Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η εκμετάλλευση των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής, πρέπει να σταματήσει η κλοπή του φυσικού τους πλούτου, πρέπει να σταματήσει η πολιτική του διαίρει και βασίλευε που έχει κοστίσει εκατομμύρια ζωές, ειδικά στην Μ. Ανατολή. Και κυριότερο πρέπει επιτέλους η Ευρώπη να σταματήσει να στηρίζει και να εξοπλίζει τους τρομοκράτες σε αυτές τις χώρες. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση A8-0077/2019.
2016/11/22
Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση καθώς είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών να παρέχεται η δυνατότητα σε συλλογικούς φορείς αντιπροσώπευσης καταναλωτών να ασκούν αγωγές εις βάρος εταιρειών που παραβιάζουν τα δικαιώματα τους.
2016/11/22
Protocol to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement (accession of Croatia) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0164/2019 καθώς αφορά τη λήψη υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας.
2016/11/22
EU-Uzbekistan comprehensive agreement (A8-0149/2019 - David McAllister) EL

Προκειμένου να επιτευχθεί μία οικονομική συμφωνία δεν είναι δυνατόν να ζητείται από το συμβαλλόμενο κράτος να σχηματίσει κυβέρνηση αρεστή στην ΕΕ και για αυτό καταψηφίζω την έκθεση A8-0149/2019.
2016/11/22
Discontinuing seasonal changes of time (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EL

Η θέση της εισηγήτριας είναι σολομώντειος και, όσο και αν επιδιώκεται ο συμβιβασμός ή η διπλωματική απεμπλοκή, δεν αρμόζει σε ένα κοινοβούλιο να υιοθετεί θέσεις οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες. Επίσης, είναι λυπηρή η μονόπλευρη θεώρηση των δεδομένων και η επιλεκτική σταχυολόγηση παραμέτρων, όπως επίσης είναι απορριπτέα η υποστήριξη της πρότασης της Επιτροπής που εξυπηρετεί αποκλειστικά πολιτικούς σχεδιασμούς, αντικαθιστώντας ένα δοκιμασμένο και λειτουργικό σύστημα με ένα αμφιβόλου βάσης και αχρείαστα γραφειοκρατικό μηχανισμό.
2016/11/22
Common rules for the internal market for electricity (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) EL

Καταψηφίζω την έκθεση. Η ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να παραδοθεί στην Επιτροπή.
2016/11/22
Internal market for electricity (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς η ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να παραδοθεί στην Επιτροπή.
2016/11/22
European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) EL

Αν και υπάρχουν ορισμένα θετικά στοιχεία και τίμιες προσπάθειες προς μία θετική κατάληξη, εντούτοις δεν μπορεί να αποκρυφθεί το γεγονός ότι η Ενεργειακή Ένωση προωθείται ωσάν κάθε άλλο πολιτικό εργαλείο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική σκηνή.Το παρόν αφορά στην αναδιατύπωση νομοθετημάτων, δηλαδή την κωδικοποίηση υφιστάμενων νομικών κειμένων με την παράλληλη υποβολή τροπολογιών, επιφέροντας ουσιωδώς αλλαγές. Γεγονός παραμένει ότι η αναγκαία συνεργασία προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ενέργειας δεν απαιτεί την αναδημιουργία ενός οργανισμού εις βάρος των ρυθμιστικών αρχών και επιπλέον γραφειοκρατικές δομές. Εξάλλου, το ουσιαστικό αντικείμενο του οργανισμού θα έπρεπε να αποτελεί ο συντονισμός και η διευκόλυνση της συνεργασίας και όχι η περαιτέρω διεύρυνση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και παρακολούθησης, οδηγώντας μάλιστα σε μερική αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων καθότι αυτές έχουν ήδη αποδοθεί σε άλλες δομές.
2016/11/22
Risk-preparedness in the electricity sector (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) EL

Προφανώς σε έναν κόσμο όπου τα συστήματα και οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας βαίνουν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένες και αποκεντρωμένες, απαιτείται η διαμόρφωση και εφαρμογή ορθολογικών κανόνων προς διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, εξασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή (όσον αφορά στην ποιότητα και την τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών) και προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.Δυστυχώς οι ανωτέρω επιθυμητοί στόχοι δεν επιτυγχάνονται ισόρροπα μέσω της παρούσης έκθεσης, καθότι προωθούνται πρωτίστως διαστάσεις και η υπόσταση της Ενεργειακής Ένωσης σε επίπεδο ΕΕ, οι συστάσεις αμοιβαίας συνδρομής είναι αποκλειστικά εθελοντικές και άρα επί της ουσίας άνευρες, χρησιμοποιούνται έννοιες και περιστάσεις (π.χ. «κατάσταση κρίσης») δίχως αυτές να προσδιορίζονται επαρκώς ή να ορίζονται και άρα η πρακτική εφαρμογή των προνοιών να παραμένει έωλη, αγνοείται η παράμετρος ότι διατηρείται η δυνατότητα αυτόνομης δράσης κάθε κράτους μέλους όπως το πλαίσιο του διαμοιρασμού των αρμοδιοτήτων ορίζει, και προωθείται σχέδιο κανονισμού αντί του ορθότερου νομικού εργαλείου της ενισχυμένης συνεργασίας.
2016/11/22
Labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (A8-0086/2019 - Michał Boni) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών.
2016/11/22
Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) EL

Η ψήφος μου είναι κατά. Απεμπολείται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών ακόμη και σε περίπτωση πληρέστερης προστασίας.
2016/11/22
Contracts for the supply of digital content and digital services (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) EL

Το κείμενο παραμένει ατελές και μπορεί μόνο να αποτελέσει μία αρχική βάση προβληματισμού, συζητήσεων, διεργασιών και τροποποιήσεων.Τα προβληματικά σημεία επικεντρώνονται αλλά δεν περιορίζονται στο γεγονός ότι αποτελεί παρακλάδι της απορριφθείσας πρότασης για «το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων», δεν προβλέπει επαρκείς τρόπους επανόρθωσης, αρκετοί ορισμοί δεν διασαφηνίζονται/ προσδιορίζονται επαρκώς (π.χ. «ψηφιακό περιεχόμενο», «ψηφιακή υπηρεσία»), εξαιρούνται κατηγορίες προϊόντων (π.χ. εξαιρείται το ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε αγαθά) και προωθείται η περαιτέρω εμπορευματοποίηση των δικαιωμάτων στην προσωπικότητα και η έκπτωση της προστασίας των δεδομένων και η αξία τους.Εξάλλου, εμμέσως αναγνωρίζεται πως υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι εθνικές νομοθεσίες να καλύπτουν πλήρως υπό τις πρόνοιές τους τα πραγματευόμενα πραγματικά ζητήματα καταναλωτών.
2016/11/22
Contracts for the sale of goods (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) EL

Ο θεωρητικός σκοπός είναι η ενίσχυση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, και δη της ψηφιακής. Όμως οι καθ’ όλα θεμιτοί κανόνες για τις –τόσο εξ αποστάσεως όσο και διά προσωπικής επαφής– πωλήσεις, δεν απαιτούν την πλήρη εναρμόνιση του αντίστοιχου πλαισίου, ιδιαίτερα δε έπειτα από την καταγεγραμμένη παραδοχή ότι τα ισχύοντα δικαιώματα των καταναλωτών δεν είναι αναποτελεσματικά στην εξασφάλιση/ εφαρμογή τους και δεν δικαιολογείται η ενίσχυσή τους.Με δεδομένο πως υπό τα κριτήρια της αναλογικότητας και επικουρικότητας δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς η προώθηση των μέτρων, ενώ δεν τεκμαίρεται σημαντικός κατακερματισμός/ απόκλιση/ διαφοροποίηση μεταξύ των εθνικών προνοιών εκ της ενσωμάτωσης της ενωσιακής/ κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, πιθανώς η ενισχυμένη συνεργασία θα ήταν ένα προτιμότερο εργαλείο συνασπισμού μεταξύ ελευθέρως προθύμων κρατών μελών που το επιθυμούν. Σημειώνεται πως η περαιτέρω ρυθμιστική προσέγγιση (πόσο δε μάλλον η πλήρης εναρμόνιση) είναι όχι απλώς αμφιλεγόμενη αλλά αμφισβητείται ευθέως τόσο από το Συμβούλιο όσο και από μεγάλη μερίδα του Κοινοβουλίου.
2016/11/22
Fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση - A8-0381/2018 καθώς περιλαμβάνει μέτρα διατήρησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
2016/11/22
Alignment of reporting obligations in the field of environment policy (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, καθώς είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, ένας στόχος που θα έπρεπε να είναι πρωταρχικός για όλους.
2016/11/22
Special rules regarding maximum length in case of cabs (A8-0042/2019 - Karima Delli) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0042/2019, καθώς η παράταση που δίδεται είναι μόλις δύο μηνών και δεν επηρεάζει την εφαρμογή της σημαντικής αυτής αποφάσεως.
2016/11/22
Low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks (A8-0483/2018 - Neena Gill) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση. Τα αυστηρότερα όρια εκπομπών άνθρακα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
2016/11/22
Specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) EL

Η αξιοποίηση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας πρέπει να σέβεται την κυριαρχία, τις αποφάσεις, και την εδαφική επικράτεια εκάστου μέρους και να ικανοποιεί άμεσα και ελευθέρως αιτήματα των αντίστοιχων περιοχών, ικανοποιώντας τις ανάγκες των κατά περίπτωση περιοχών με σεβασμό στις κυρίαρχες επιλογές των μερών με αναλογικό τρόπο και βεβαίως δίχως άδικες στρεβλώσεις εις βάρος άλλων κρατών μελών.Εντούτοις, δυστυχώς, ο εκπεφρασμένος σκοπός της Ένωσης μέσω της ΕΕΣ είναι η καλλιέργεια αντιλήψεων, η προώθηση πολιτικών και ευρωπαϊκών ιδεών, η αλλαγή νοοτροπίας και πιστεύω μεταξύ των πολιτών και η κατάργηση των διασυνοριακών εμποδίων και εν τέλει των συνόρων σε παραμεθόριες περιοχές και η μετατροπή τους σε κοινούς χώρους. Μάλιστα, ως επιπλέον ένδειξη της λαθεμένης προσέγγισης και της ιδεοληπτικά πολιτικοποιημένης θέσης, ο εισηγητής προωθεί ευθέως την ΕΕΣ στα πλαίσια ενός ειρηνευτικού εγχειρήματος και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη αντιμετώπισης των εθνικιστικών τάσεων, της εσωστρέφειας και του ευρωσκεπτικισμού.
2016/11/22
Fundamental rights of people of African descent (B8-0212/2019) EL

Οι λαθρομετανάστες, οι αιτούντες ασύλου, όσοι έχουν καθεστώς διεθνούς προστασίας και γενικότερα η κατηγορία των πολιτών τρίτων κρατών δεν μπορεί να εξισώνονται με τους πολίτες της Ένωσης, ενώ αντίστοιχα κανένα δικαίωμα και καμία επίκληση στην ισότητα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την προώθηση οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας εις βάρος των πολιτών και των συμφερόντων τους.Συνολικά, οι πολίτες των κρατών μελών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη και την Ένωση ακριβοδίκαια, ισότιμα, αμερόληπτα και σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης, εξασφαλίζοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες, δυνατότητες και δικαιώματα ώστε να αποτελούν χρηστά, χρήσιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές του καθενός και πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Προφανώς η θετική αυτή υποστήριξη εξ ορισμού προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον την επιθυμία συμμετοχής από τον κάθε πολίτη ατομικά και την εν τέλει –έστω και μη πλήρως αυτόνομη– ουσιαστική συμμετοχή και λειτουργική ένταξη στην κοινωνία και αποδοχή των δομικών της στοιχείων (δηλαδή θεσμούς, κανόνες και συμβάσεις).
2016/11/22
Report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) EL

Η ΕΕ δεν δείχνει την απαραίτητη βούληση να εξαλείψει και να πατάξει το οικονομικό έγκλημα ανεξαρτήτως των εμπλεκομένων. Αντίθετα, αποσκοπεί στην πλήρη απεμπόληση του δικαιώματος των κρατών μελών να χειρίζονται τα φορολογικά τους υποκείμενα, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει η ίδια τις εξουσίες και να τις χρησιμοποιεί αναλόγως.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - Commission and executive agencies (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: Court of Auditors' special reports in the context of the 2017 Commission discharge (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0088/2019, καθώς η μέχρι σήμερα ασυδοσία της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί να είναι πλέον ανεκτή.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - 8th, 9th, 10th and 11th EDFs (A8-0107/2019 - Marco Valli) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - European Parliament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - European Council and Council (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0096/2019, καθώς θεωρώ πως ορθώς η έκθεση δεν χορηγεί απαλλαγή.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - Court of Justice (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - Court of Auditors (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - European Economic and Social Committee (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - Committee of the Regions (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - European External Action Service (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - European Ombudsman (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - European Data Protection Supervisor (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: Performance, financial management and control of EU agencies (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ την υπάρχουσα διαδικασία ελέγχου των ευρωπαϊκών οργανισμών επαρκή ή αποδοτική.
2016/11/22
Discharge 2017: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Καταψηφίζω, δεν θεωρώ πως εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως απαλλαγής.
2016/11/22
Discharge 2017: European Aviation Safety Agency (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Banking Authority (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Chemicals Agency (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Environment Agency (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Fisheries Control Agency (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Food Safety Authority (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Institute for Gender Equality (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Institute of Innovation and Technology (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Medicines Agency (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Maritime Safety Agency (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Union Agency for Railways (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Securities and Markets Authority (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2017: European Training Foundation (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) EL

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0414/2018, διότι προβλέπει απομείωση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών, στη βάση αυτοματοποιημένων δεδομένων.
2016/11/22
Draft Agreement on Cooperation between Eurojust and Georgia (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EL

Το έγκλημα και η διαφθορά, όπως και η υποχρέωση απόδοσης δικαιοσύνης, δεν γνωρίζουν όρια. Η εξασφάλιση ενός αναλογικού επιπέδου συντονισμού, συνοχής και συστηματοποίησης της συνεργασίας αποτελεί έναν θεμιτό στόχο. Εν προκειμένω, υπάρχουν σαφείς επιχειρησιακές ανάγκες υπέρ της συνεργασίας για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος και, ειδικότερα, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, και απαιτούνται δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας —στον βαθμό που τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται ειλικρινώς, ικανώς, επαρκώς και προθύμως να συνεργαστούν— μπορεί να ενθαρρύνει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, εξυπηρετώντας το συμφέρον των κρατών μελών της ΕΕ.
2016/11/22
Health technology assessment (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0289/2018, διότι παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, οι δικαστικές και διοικητικές επιβαρύνσεις θεωρώ πως θα οδηγήσουν στην εξάλειψη μεγάλου αριθμού φαρμάκων από την αγορά, ενώ μόνον οι μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.
2016/11/22
Framework for screening of foreign direct investments into the European Union (A8-0198/2018 - Franck Proust) EL

Ήδη τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις που γίνονται, αλλά και να μπορούν να ξέρουν εάν αυτές θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή την ανεξαρτησία και την πολυφωνία των μέσων. Δυστυχώς, όμως, η ανεξαρτησία των μέσων και η εθνική ασφάλεια αλώθηκαν ήδη από εγχώριους επενδυτές και τους πολιτικούς που τους προστατεύουν. Γι’ αυτό καταψηφίζω την έκθεση A8-0198/2018.
2016/11/22
European Fisheries Control Agency (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EL

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.
2016/11/22
Computerising the movement and surveillance of excise goods (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι δεν τεκμηριώνεται η ευστάθεια και επάρκεια της προωθούμενης αυτοματοποιημένης διαχείρισης των διαδικασιών, δεν μπορεί να προδικαστεί ως επωφελής, δεν απαντά πειστικά στα ζητήματα ασφάλειας και χρήσης των δεδομένων και μεταδεδομένων που ανακύπτουν, και δεν υφίστανται οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας προς αποφυγή κατάχρησης ή λοιπών δυνητικά αρνητικών συνεπειών του συστήματος, ενώ η οικονομική επιβάρυνση αγνοείται τεχνηέντως, υποκρύπτοντας τους μελλοντικά απαιτούμενους ανελαστικούς πόρους για την ανάπτυξη και χρήση του συστήματος και τις συναφείς επενδύσεις.
2016/11/22
Law applicable to the third-party effects of assignments of claims (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0261/2018. Η Επιτροπή προτείνει ο εκχωρητής και ο εκδοχέας να μπορούν να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση, τα μέρη μιας σύμβασης δεν μπορούν μέσω της συμφωνίας να αποφασίζουν για τα δικαιώματα τρίτων.
2016/11/22
Exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (Pericles IV programme) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) EL

Η αξιολόγηση ενός προγράμματος, όπως το «Pericles IV», δεδομένης της φύσης του, απαιτεί τη συμπερίληψη πλήρους και ορθής εκτίμησης επιπτώσεων, η απουσία της οποίας δεν μπορεί να παραληφθεί για λόγους ταχύτητας, ειδικά δε όταν δεν υφίστανται επείγοντες παράγοντες υπέρτερου συμφέροντος.Καταψηφίζω την έκθεση, λοιπόν, διότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα φαίνεται να είναι εξαιρετικά άνιση όσον αφορά τον βαθμό συμμετοχής και ωφέλειας από πλευράς αρμόδιων εθνικών αρχών, ενώ λείπουν σχετικοί βασικοί στατιστικοί δείκτες επιδόσεων, δίχως τους οποίους δεν μπορεί να κριθεί ποσοτικά και ποιοτικά η αποτελεσματικότητα και η συνεισφορά των δραστηριοτήτων του προγράμματος.Σημειώνεται ότι, κανονικά, καθ’ ύλην παράγοντες είναι η ΕΚΤ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές, η Ευρωπόλ και, επικουρικά, η Επιτροπή, με μεγάλα περιθώρια επικάλυψης των μεταξύ τους δράσεων.
2016/11/22
EU-Singapore Free Trade Agreement (A8-0053/2019 - David Martin) EL

Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κρατών μελών, ούτε των ευρωπαίων πολιτών, αλλά μόνο μιας συγκεκριμένης μερίδας οικονομικών συμφερόντων και γι’ αυτόν τον λόγο η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
EU-Singapore Free Trade Agreement (resolution) (A8-0048/2019 - David Martin) EL

Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κρατών μελών, ούτε των ευρωπαίων πολιτών, αλλά μόνο μιας συγκεκριμένης μερίδας οικονομικών συμφερόντων και γι’ αυτόν τον λόγο η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
EU-Singapore Investment Protection Agreement (A8-0054/2019 - David Martin) EL

Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κρατών μελών, ούτε των ευρωπαίων πολιτών, αλλά μόνο μιας συγκεκριμένης μερίδας οικονομικών συμφερόντων και γι’ αυτόν τον λόγο η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
EU-Singapore Investment Protection Agreement (resolution) (A8-0049/2019 - David Martin) EL

Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κρατών μελών, ούτε των ευρωπαίων πολιτών, αλλά μόνο μιας συγκεκριμένης μερίδας οικονομικών συμφερόντων και γι’ αυτόν τον λόγο η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
EU-Singapore Partnership and Cooperation Agreement (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) EL

Οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κρατών μελών, ούτε των ευρωπαίων πολιτών, αλλά μόνο μιας συγκεκριμένης μερίδας οικονομικών συμφερόντων και γι’ αυτόν τον λόγο η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
EU-Singapore Partnership and Cooperation Agreement (resolution) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) EL

Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κρατών μελών, ούτε των ευρωπαίων πολιτών, αλλά μόνο μιας συγκεκριμένης μερίδας οικονομικών συμφερόντων και γι’ αυτόν τον λόγο η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Treaty establishing the Transport Community (A8-0022/2019 - Karima Delli) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0022/2019, αρχικά διότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ως κράτος τη σερβική επαρχία του Κοσσυφοπεδίου και, επιπλέον, αδυνατώ να εντοπίσω τα οφέλη αυτής της συνθήκης για τη χώρα μου αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2016/11/22
2018 Report on Bosnia and Herzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) EL

Η ψήφος μου είναι κατά. Είναι λογικό να υπάρχουν εθνοτικές διαφορές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κράτος αποτελεί ένα τεχνητό κατασκεύασμα της Δύσης. Οι Κροάτες αλλά και οι Σέρβοι, μαζί με τις περιοχές τους, έχουν κάθε δικαίωμα να ενσωματωθούν στις μητέρες-πατρίδες τους.
2016/11/22
Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0043/2019, διότι εκμεταλλεύεται τις αναγκαίες προβλέψεις για ομογενοποίηση των διαδικασιών των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων, ώστε να προωθηθεί εκ νέου ο δημοσιονομικός έλεγχος επί των κρατών μελών.
2016/11/22
Justice programme (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) EL

Ο τομέας της δικαιοσύνης σε επίπεδο Ένωσης διαμορφώνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο ανάμειξης και επιβολής πέραν των συμπεφωνημένων, των νομικώς προβλεπόμενων και των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, ασελγώντας ευθέως εναντίον των —μέχρι πρότινος σεβαστών— αποκλειστικών και κυρίαρχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.Όσο η Ένωση προσπαθεί να επέμβει στα εσωτερικά των κρατών μελών, τόσο τα οδηγεί στην έξοδό τους από αυτή.
2016/11/22
The state of the debate on the Future of Europe (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) EL

Ήδη υπάρχει πληθώρα κοινοβουλευτικών ψηφισμάτων σχετικά με προτεινόμενες τεχνικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Καταψηφίζω όμως αυτήν την έκθεση, διότι σκοπός του νυν ψηφίσματος δεν είναι να καθορίσει λύσεις ή συγκεκριμένες προτάσεις («από σεβασμό για τα θεσμικά όργανα που θα προκύψουν από τη λαϊκή ψήφο και επειδή οι εκλεγέντες θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν») αλλά, αντιθέτως, να προσδιορίσει ένα ευρωπαϊκό πολιτικό θεματολόγιο ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019, ως αρχή/πλαίσιο μιας «θεμελιώδους πολιτικής συζήτησης» στη βάση τοποθετήσεων άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ηγετών των κρατών μελών στις ομώνυμες συζητήσεις σε επίπεδο ολομέλειας.
2016/11/22
Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (A8-0477/2018 - Emil Radev) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0477/2018, διότι θεωρώ πως οι συγκεκριμένες προβλέψεις διευκολύνουν τους πολίτες και είναι σε πολλές περιπτώσεις αναγκαίες, ενώ μοναδική μας επιφύλαξη είναι η διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και, συνολικά, των προσωπικών δεδομένων.
2016/11/22
Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0001/2019, διότι θεωρώ θετική τη διακρατική δικαστική συνεργασία, καθώς αυτή θα εξυπηρετεί τους πολίτες, αρκεί να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
2016/11/22
Common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0063/2019, διότι αποτελεί προσωρινό ενδεχόμενο μέτρο που θα συμβάλει στην αποφυγή της απότομης και πλήρους διακοπής της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση εξόδου της χώρας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, έως ότου επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία αερομεταφορών ή άλλη εταιρική σχέση.Σημειώνεται πως η νυν διαμορφωθείσα θέση του Κοινοβουλίου διασφαλίζει τα ελληνικά συμφέροντα, εν αντιθέσει με την πρόταση της Επιτροπής που συμπεριλάμβανε πρόνοιες που θα είχαν αρνητικές συνέπειες στη συνολική συχνότητα εξυπηρέτησης διαδρομών των αερομεταφορέων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε κράτους μέλους.
2016/11/22
Common rules ensuring basic air connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union (A8-0062/2019 - Pavel Telička) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0062/2019, διότι αποτελεί προσωρινό ενδεχόμενο μέτρο που θα συμβάλει στην αποφυγή της απότομης και πλήρους διακοπής της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση εξόδου της χώρας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, έως ότου επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία αερομεταφορών ή άλλη εταιρική σχέση.Σημειώνεται πως η νυν διαμορφωθείσα θέση του Κοινοβουλίου διασφαλίζει τα ελληνικά συμφέροντα, εν αντιθέσει με την πρόταση της Επιτροπής που συμπεριλάμβανε πρόνοιες που θα είχαν αρνητικές συνέπειες στη συνολική συχνότητα εξυπηρέτησης διαδρομών των αερομεταφορέων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε κράτους μέλους.
2016/11/22
Aviation safety with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland from the Union (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0061/2019, διότι αφορά την 9μηνη επέκταση της αναγνώρισης ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών ασφαλείας, στην περίπτωση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση δίχως συμφωνία, ώστε να συνεχίσουν οι κατασκευαστές την παραγωγή και οι αερομεταφορείς τη χρήση αυτών των προϊόντων, κατά κανονικότητα με τις κείμενες νομικές απαιτήσεις.
2016/11/22
GATS: necessary compensatory adjustments resulting from the accession of Czechia, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Austria, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden to the EU (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) EL

Η GATS τείνει να αντικαταστήσει τις αρμοδιότητες της εθνικής νομοθεσίας και της δικαστικής εξουσίας με εκείνες της επιτροπής επίλυσης διαφορών GATS η οποία, μεταξύ άλλων, συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Γι’ αυτό καταψηφίζω την έκθεση A8-0067/2019.
2016/11/22
Streamlining measures for advancing the realisation of the trans-European transport network (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0015/2019, διότι ευνοεί κυρίως την προώθηση μεγάλων έργων και —ειδικότερα— τους κατασκευαστές τους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
2016/11/22
Insurance of motor vehicles (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0035/2019, διότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων που κινούνται σε δημόσιο οδικό δίκτυο ή σε προσβάσιμο στο ευρύ κοινό χώρο, καθώς και η δυνατότητα ελέγχου υπάρξεως αυτής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κυκλοφορία τους.
2016/11/22
Experiencing backlash in women’s rights and gender equality in the EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) EL

Τίποτα δεν δικαιολογεί την επιλεκτική και διακριτική μεταχείριση δικαιωμάτων στον βωμό της πολιτικής εκμετάλλευσης για την προώθηση ιδεολογικών πεποιθήσεων και ρητορικής, ποινικοποιώντας στην πορεία ακόμη και την άσκηση κριτικής επί αμφιλεγόμενων πολιτικών διακηρύξεων. Αντιθέτως, η συνολική και συστηματική πρόοδος αντιμετωπίζει προσκόμματα εξαιτίας τέτοιων αμφιλεγόμενων κειμένων, πολλώ δε μάλλον προωθούμενα από άτομα που κόπτονται δήθεν για τη διαφορετικότητα, αλλά προσπαθούν να πείσουν για την απόλυτη εξίσωση και την ισοπέδωση των πάντων δίχως αντιρρήσεις.Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί προτεραιότητα και χρήζει πραγματικής προάσπισης. Ναι στην ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες, όχι στην εκμηδένιση των δύο φύλων, όχι στις θεσμικές διακρίσεις και την κωδικοποιημένη αποδοχή του ρατσισμού.
2016/11/22
Policy challenges and strategies against women's cancers and related comorbidities (B8-0097/2019) EL

Υπερψηφίζω οποιοδήποτε πρόγραμμα για την υποστήριξη καρκινοπαθών ή με στόχο τον προσυμπτωματικό/προληπτικό έλεγχο, που κινείται εξ ορισμού προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρά ορισμένες αστοχίες, λεκτικές ή διαδικαστικές, η εναντίωση σε ένα τέτοιας φύσεως ευαίσθητο θέμα θα ήταν άτοπη και ενάντια στο αίσθημα του στοιχειώδους ανθρωπισμού. Εξάλλου, αποτελεί ένα συμβουλευτικό και μη δεσμευτικό ψήφισμα.Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί πως οι πρόνοιες των συστημάτων υγείας πρέπει να διαμορφώνονται και να παρέχονται στον γενικό πληθυσμό δίχως στρεβλώσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, και άρα θα ήταν θεμιτό οι θέσεις της έκθεσης να διευρύνονταν αναλόγως ώστε να καλύπτουν ισόρροπα όλα τα είδη καρκίνου δίχως διακρίσεις.
2016/11/22
Use of cannabis for medicinal purposes (B8-0071/2019) EL

Καταψηφίζω την έκθεση B8-0071/2019. Οι ιατροφαρμακευτικοί λόγοι χρήσης οποιασδήποτε ουσίας δεν πρέπει να συγχέονται ή να ταυτίζονται με τυχόν ψυχαγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον, τι εστί φαρμακευτική χρήση, υπό ποιες συνθήκες και ποια μορφή χορηγείται μία ουσία, η αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου, οι διαδικασίες έγκρισης φαρμακευτικών σκευασμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών), η ταξινόμηση των ουσιών βάσει των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και/ή της μοριακής τους δομής και τυχόν επιβεβλημένοι περιορισμοί προβλέπονται επαρκώς όσον αφορά το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Τυχόν πολιτική ανάμειξη πρέπει να περιορίζεται στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη και αμιγώς επιστημονική στάθμιση των σχετικών παραγόντων, ώστε οι εξ αυτών κρίσεις να παραμείνουν ανεξάρτητες, ανεπηρέαστες, κατάλληλα τεκμηριωμένες και, κυρίως, χρήσιμες.
2016/11/22
Deliberations of the Committee on Petitions 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0024/2019, διότι το σύστημα αναφορών δεν παρέχει ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου και παρέμβασης στους πολίτες των κρατών μελών, παρά μόνο σε ένα σύνολο οργανωμένων πολιτικών μειονοτήτων.
2016/11/22
Fisheries Partnership Agreement between Côte d’Ivoire and the EU (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) EL

Θεωρώ θετική την ανανέωση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και γι’ αυτό την υπερψηφίζω.
2016/11/22
Fisheries Partnership Agreement between Côte d’Ivoire and the EU (2018-2024) (resolution) (A8-0034/2019 - João Ferreira) EL

Θεωρώ θετική την ανανέωση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και γι’ αυτό την υπερψηφίζω.
2016/11/22
Motion for a resolution pursuant to Rule 108(6) seeking an opinion from the Court of Justice on the compatibility with the Treaties of the proposed EU-Morocco Sustainable Fisheries Partnership Agreement (B8-0100/2019) EL

Θεωρώ ότι θα ήταν ορθό να ζητηθεί η γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου. Γι’ αυτό, η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
EU-Morocco Sustainable Fisheries Partnership Agreement (A8-0027/2019 - Alain Cadec) EL

Δεδομένης της πολιτικής κατάστασης στο Μαρόκο με τη Δυτική Σαχάρα, αλλά και των συνεχών εκβιασμών της συγκεκριμένης χώρας εις βάρος της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη το σκάνδαλο με το EuroMedA, είμαι επιφυλακτικός με τη συγκεκριμένη συμφωνία και γι’ αυτό την καταψηφίζω.
2016/11/22
Agreement to prevent unregulated high seas fisheries in the Central Arctic Ocean (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) EL

Υπερψηφίζω τη συμφωνία, διότι θα βοηθήσει, αφενός, στην καλύτερη κατανόηση της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος του κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού και, αφετέρου, στην καταπολέμηση και την αποτροπή της άναρχης αλιείας στην εν λόγω περιοχή.
2016/11/22
Protocol to the EU-Mexico Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement (accession of Croatia) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) EL

Από τη στιγμή που η Κροατία είναι κράτος μέλος πρέπει να συμμετέχει ισότιμα στην οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία με το Μεξικό, και γι’ αυτό η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
EU Anti-Fraud Programme (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) EL

Η απάτη και η παρανομία είναι καταδικαστέες και μη αποδεκτές. Δεν νοείται η Ένωση και τα κράτη μέλη να αποδέχονται την αδιαφάνεια ή εμμέσως να υποβοηθούν εγκληματίες διά ενεργειών, παραλείψεων ή εξαιρέσεων.Όμως, η Ένωση, με πρόσχημα τα ανωτέρω, δεν μπορεί να παραβλέπει το γεγονός ότι προτεραιότητα αποτελεί όχι μόνον η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης αλλά, πρωτίστως, η προάσπιση των οικονομικών πόρων και συμφερόντων των εθνικών οικονομιών και η προστασία των πολιτών. Τυχόν προστασία των οικονομικών συμφερόντων του συνόλου της Ένωσης και των αμιγώς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξ ορισμού και αντικειμενικώς, εμπίπτει στις αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας και τίθεται σε δεύτερη μοίρα έναντι της διαφύλαξης της ασφάλειας και της προστασίας εκάστου κράτους μέλους και των πολιτών.
2016/11/22
Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (A8-0310/2018 - Alain Cadec) EL

Υπερψηφίζω τη συμφωνία, διότι συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης και, ιδίως, στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.
2016/11/22
Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0180/2018, διότι παρόλο που επί της αρχής είμαι σύμφωνος με την ανάπτυξη ικανοτήτων κοινής πολιτικής προστασίας για τα κράτη μέλη της Ένωσης, δεν θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίον προσπαθεί η έκθεση να την προωθήσει είναι ο ενδεδειγμένος.
2016/11/22
Minimum requirements for water reuse (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0044/2019, διότι η έλλειψη ύδατος αποτελεί έναν επερχόμενο τεράστιο κίνδυνο, για τον οποίον δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα.
2016/11/22
Approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (A8-0318/2018 - Nicola Danti) EL

Η έγκριση και η εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων είναι σημαντικό θέμα και η σωστή πρόληψη, αλλά και σχεδίαση, μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και να αποτρέψει πιθανά ατυχήματα. Ωστόσο, είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω τη σχετική έκθεση, διότι διαφωνώ σε πολλά σημεία.
2016/11/22
Programme for single market, competitiveness of enterprises and European statistics (A8-0052/2019 - Nicola Danti) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0052/2019, διότι είμαι αντίθετος στην ενιαία αγορά, η οποία έχει ζημιώσει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία.
2016/11/22
VAT: Definitive system for the taxation of trade between Member States (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) EL

Το ισχύον καθεστώς ΦΠΑ υφίσταται εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες, παρά τον υποτιθέμενο προσωρινό χαρακτήρα του. Είναι επιτακτική η θέσπιση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ, δίκαιου και ισόρροπου, στη βάση συγκεκριμένων θεμελιωδών αρχών υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων, και η παύση της συνεχιζόμενης προώθησης προσωρινών λύσεων που στοχεύουν στη δήθεν βελτίωση της λειτουργικότητας ενός εγγενώς ατελούς —αν όχι εσφαλμένου— συστήματος ΦΠΑ.Αν και ορθώς απαιτείται η άμεση τακτοποίηση των συστημικών και κανονιστικών κενών και αβλεψιών, εντούτοις, η κανονιστική ρύθμιση του ΦΠΑ δεν πρέπει να προωθείται με πρωταρχικούς (συγκεκαλυμμένους) στόχους την περαιτέρω ισχυροποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ΦΠΑ και τη διαφύλαξη της λειτουργίας της εσωτερικής ενιαίας αγοράς, αποδίδοντας ουσιαστικά δευτερεύοντα ρόλο και αξία στις εθνικές οικονομίες, στην ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν τον ΦΠΑ, στην αποτροπή των τεχνητών στρεβλώσεων και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των κρατών μελών, και γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Roma integration strategies (B8-0098/2019) EL

Οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη και την Ένωση ακριβοδίκαια, ισότιμα, αμερόληπτα και σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης, εξασφαλίζοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες, δυνατότητες και δικαιώματα ώστε να αποτελούν χρηστά, χρήσιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές του καθενός και πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Προφανώς, η θετική αυτή υποστήριξη εξ ορισμού προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον την επιθυμία συμμετοχής από τον κάθε πολίτη ατομικά και την εν τέλει —έστω και μη πλήρως αυτόνομη— ουσιαστική συμμετοχή και λειτουργική ένταξη στην κοινωνία και αποδοχή των δομικών της στοιχείων (δηλ. θεσμούς, κανόνες και συμβάσεις).
2016/11/22
Implementation of the Treaty provisions related to EU Citizenship (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0041/2019, διότι για εμένα η «ευρωπαϊκή ιθαγένεια» είναι μια πλαστή ταυτότητα που έχει επιβληθεί στους πολίτες των κρατών μελών χωρίς εκείνοι να έχουν ποτέ ερωτηθεί για το αν την επιθυμούν και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να την απορρίψουν.
2016/11/22
Implementation of the Treaty provisions concerning enhanced cooperation (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0038/2019, διότι πιστεύω πως η συνεργασία μεταξύ κρατών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ή ζητημάτων και την από κοινού επίτευξη στόχων πρέπει να εκπορεύεται από την κυρίαρχη και δημοκρατική σύμφωνη γνώμη εκάστου συμβαλλόμενου μέρους σε διακρατικό επίπεδο.
2016/11/22
Implementation of the Treaty provisions on Parliament’s power of political control over the Commission (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) EL

Η ψήφος μου είναι «παρών», διότι παρόλο που επικροτώ τη μεγιστοποίηση του ελέγχου του Ευρωκοινοβουλίου επί της Επιτροπής, εντούτοις είμαι αντίθετος στην εκχώρηση νομοθετικών εξουσιών σε αυτό, μιας και σε αυτήν την περίπτωση θα αποδυναμώνονταν σημαντικά οι μικρότερες σε πληθυσμό χώρες.
2016/11/22
Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) EL

Παρά ορισμένες μεμονωμένες εν δυνάμει θετικές αναφορές, συνολικά τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα δυστυχώς αποτέλεσαν διαχρονικά και συνεχίζουν να αποτελούν ένα ευέλικτο και ευρύτατο πολιτικό εργαλείο ανάμειξης και επιβολής πέραν των συμπεφωνημένων, των νομικώς προβλεπόμενων και των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Υφίστανται υπέρ των πολιτών και, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να χρήζουν υποστήριξης με κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά μέσα και εργαλεία, στη βάση της αμερόληπτης και ανεξάρτητης κρίσης των πραγματικών δεδομένων από τα κράτη μέλη, κατά την αποκλειστική και κυρίαρχη αρμοδιότητά τους, όπως ορίζουν η νομική και η θεσμική τάξη.
2016/11/22
Regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties (Statute of the European Ombudsman) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) EL

Η αδιαφάνεια, η έλλειψη δεοντολογίας και τα λοιπά σημεία κακοδιοίκησης είναι προβλήματα εγγενή και συστημικά στα θεσμικά και προπαρασκευαστικά όργανα της Ένωσης. Αποτελεί αυταπόδεικτη υποχρέωση και ανάγκη η προσπάθεια αντιμετώπισης των ανωτέρω.Στην αντιστροφή της νυν κατάστασης κακοδιοίκησης για την προάσπιση δικαιωμάτων και συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών θα μπορούσε να συνεισφέρει και ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Εντούτοις, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία ενός θεσμού (εν προκειμένω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή), με αποκλειστικό διατεθέν μέσο την ηπιότατη θεσμική ισχύ και την καταγραφική παρατήρηση της κατάστασης με συστάσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα, δίχως ουδεμία εξουσία επιβολής και άνευ μέσων επανόρθωσης, είναι επιεικώς ανεπαρκείς, με τον θεσμό μάλλον να καταλήγει ως ένα ακόμη πολιτικό εργαλείο και μέσο. Με βάση τα παραπάνω, είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
A comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics (A8-0019/2019 - Ashley Fox) EL

Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση, διότι εγείρονται σοβαρά νομικά και ηθικά ζητήματα σε ευρύτατο αριθμό διαφορετικών τομέων, τα οποία δεν επιλύονται, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ορισμού δεν δύναται να προκαταβάλει τις εξελίξεις. Η Ένωση είναι ήδη αντιμέτωπη τόσο με διεθνείς ανταγωνιστές και τις εκπορευόμενες παγκόσμιες ανισότητες στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής όσο και με ζητήματα στο εσωτερικό της, και συγκεκριμένα με καθοδικές πιέσεις στους μισθούς, τάσεις προσαύξησης των ανισοτήτων στην κατανομή του πλούτου τόσο μεταξύ κοινωνικών στρωμάτων όσο και μεταξύ κρατών, αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας με μερική μόνο αναπλήρωση των χαμένων θέσεων και υστέρηση συνεχών συνταξιοδοτικών εισφορών που θα απειλήσει ευθέως τη βιωσιμότητα των τωρινών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης.Οι συντελούμενες αλλαγές είναι γεγονός και απαιτείται προετοιμασία έναντι αυτών, υπό κανόνες, μεγιστοποιώντας τα οφέλη και εξασφαλίζοντας εργασιακά δικαιώματα και την πρόσβαση στην αξιοπρεπή εργασία και συνταξιοδότηση, προς διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ευμάρειας.
2016/11/22
Sustainable use of pesticides (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0045/2019, διότι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών των κρατών μελών αποτελεί προτεραιότητα. Η αλόγιστη και εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων αποτελεί κίνδυνο. Ιδανικά δε, θα επιτύχουμε στο μέλλον την πλήρη κατάργησή τους.
2016/11/22
Implementation of the cross-border Healthcare Directive (A8-0046/2019 - Ivo Belet) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0046/2019, παρά την αντίθεσή μου στην ενιαία αγορά, διότι θεωρώ πως η υγεία των πολιτών είναι το ύψιστο αγαθό και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη βέλτιστη για εκείνους θεραπεία, σε όποιο κράτος μέλος της Ένωσης και αν παρέχεται αυτή.
2016/11/22
Nuclear decommissioning assistance programme of the Ignalina nuclear power plant in Lithuania (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EL

. – Ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία δεν θα πρέπει να επιβαρύνει επιπλέον τον προϋπολογισμό της ΕΕ και για αυτό η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Annual report on the control of the financial activities of the European Investment Bank for 2017 (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) EL

. – Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειστής στον κόσμο, και προτεραιότητα της είναι να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης. Ακόμη μια έκθεση η οποία προωθεί την ενιαία αγορά και την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και για αυτό την καταψηφίζω.
2016/11/22
Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) EL

. – Τα έργα τέχνης και εν γένει τα πολιτιστικά αγαθά ανήκουν στις χώρες στις οποίες δημιουργήθηκαν και οιαδήποτε παρακράτηση εκτός των συνόρων αυτών είναι παράνομη. Αδήριτη ανάγκη η άμεση επιστροφή τους.
2016/11/22
Cross-border conversions, mergers and divisions (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) EL

. – Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των κρατών μελών είναι αρκετό για να καλύψει νομοθετικά όλες τις περιπτώσεις διασυνοριακών εταιρικών εγκαταστάσεων, για αυτό καταψηφίζω την έκθεση A8-0002/2019.
2016/11/22
Establishing a multi-annual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0005/2019 διότι η ασύστολη εκμετάλλευση της Μεσογείου έχει επιβαρύνει την χλωρίδα και την πανίδα της με άμεσο αρνητικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο.
2016/11/22
Establishing the Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation (A8-0421/2018 - Sven Giegold) EL

. – Είμαι υπέρ της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού όμως η πρόταση της Επιτροπής ενισχύει την ενιαία αγορά και υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες και χώρες προς ένταξη στην ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών που έχουν συναφθεί και για αυτόν τον λόγο είμαι υποχρεωμένος να την καταψηφίσω.
2016/11/22
Establishing the Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EL

. – «Δικαιώματα και Αξίες» υφίστανται και έχουν αρμοδίως αποδοθεί από τα κράτη μέλη· εκπορεύονται και εξασφαλίζονται από κράτη στα πλαίσια άσκησης της κυριαρχίας – απόλυτη, αδιαίρετη και κατ’αποκλειστικότητα – ως ο ανώτατος βαθμός νόμιμης διοίκησης, δηλαδή μόνο από κράτη και ουχί από υπερεθνικούς οργανισμούς δίχως αποδοθέντα κυριαρχικά δικαιώματα.Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαφυλάττει και να ενισχύει την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά και τη μοναδική ταυτότητα των κρατών μελών καθώς και τις κοινές αξίες που αναδεικνύονται από την ιστορική διαδρομή των εθνών της Ευρώπης. Δυστυχώς η σημερινή – σκοπίμως αλλοιωμένη και κακώς εννοούμενη – πολυπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα προωθούν ένα λανθασμένο πρότυπο που οδηγεί στην απώλεια της εθνικής ταυτότητας και των ηθικών αξιών.
2016/11/22
European Instrument for Nuclear Safety complementing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) EL

. – Υπάρχει ανάγκη να προστεθούν διατάξεις για την ανάπτυξη των ενωσιακών ικανοτήτων όσον αφορά την προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας και την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, ιδίως στην άμεση γειτονία της ΕΕ. Θα πρέπει, επίσης, να θεσπιστούν προϋποθέσεις, ώστε η συνολική ενωσιακή στήριξη για την εκάστοτε χώρα να εξαρτάται από το επίπεδο συνεργασίας και διαφάνειας της εν λόγω χώρας στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας.
2016/11/22
Combating late payment in commercial transactions (A8-0456/2018 - Lara Comi) EL

. – Τα τελευταία έτη, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, ανέδειξαν τις κύριες αιτίες των καθυστερήσεων στις πληρωμές, που είναι για παράδειγμα: οι οικονομικές δυσχέρειες των οφειλετών τους (62 %), οι σκόπιμες καθυστερήσεις πληρωμών (48 %), οι διοικητικές ανεπάρκειες (45 %), διαφορές σε συνάρτηση με παραδοθέντα αγαθά και υπηρεσίες (19%).Ψηφίζω υπέρ με σκοπό την προστασία των επιχειρήσεων και των πολιτών που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και τη δημιουργία υγιούς κλίματος για τις πληρωμές.
2016/11/22
Annual report on the financial activities of the European Investment Bank (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) EL

. – Ακόμη μια έκθεση η οποία προωθεί την ενιαία αγορά και την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και για αυτό την καταψηφίζω.
2016/11/22
Differentiated integration (A8-0402/2018 - Pascal Durand) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση καθώς προτείνει έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να ευθυγραμμιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων με εκείνη των πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ και του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Επιπλέον συμπεριλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία στήριξης τα οποία θα ενισχύσουν την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων (διαφοροποιημένη ολοκλήρωση).
2016/11/22
Ombudsman’s strategic inquiry OI/2/2017 on the transparency of legislative discussions in the preparatory bodies of the Council of the EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) EL

. – Η αδιαφάνεια, η έλλειψη δεοντολογίας και τα λοιπά σημεία κακοδιοίκησης είναι προβλήματα εγγενή και συστημικά στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και στα προπαρασκευαστικά όργανα (π.χ. Eurogroup), όσον αφορά στη νομοθετική διαδικασία και τις συναφείς συζητήσεις. Αποτελεί αυταπόδεικτη υποχρέωση η επικρότηση κάθε προσπάθειας αντιμετώπισης των ανωτέρω, πόσω δε μάλλον όταν η έκθεση βασίζεται στην έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, που για άλλη μια φορά παρέδωσε ένα έργο-πρότυπο όσον αφορά στην εφαρμογή των αρχών του μέτρου και της αναλογικότητας και με πλήρη σεβασμό στο γράμμα και το πνεύμα της εντολής και των αρμοδιοτήτων που έχουν αποδοθεί. Η έρευνα καθ’αυτή είναι αξιέπαινη στον βαθμό που περιέχει αξιόλογες προτάσεις και συστάσεις, ενώ επιχειρείται μία αξιοκρατική και ισορροπημένη θεώρηση των πραγματικών δεδομένων.Το ψήφισμα προφανώς και δεν αποτελεί εχέγγυο για την αντιστροφή της βδελυρούς κατάστασης και την εξασφάλιση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των ακολουθούμενων διαδικασιών. Άλλωστε οι συστάσεις τού έχουν μη δεσμευτικό χαρακτήρα. Εντούτοις, αποτελεί μία σωστή καταγραφή με ελάχιστες (και επί της ουσίας ελάσσονος σημασίας) λανθασμένες παραδοχές, αποτελώντας αναντίρρητα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών.
2016/11/22
Closure of the accounts for the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2016 (B8-0052/2019) EL

Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της απόδοσης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού βάσει της εξυπηρέτησης πολιτικών κριτηρίων και μη υπηρεσιακών σκοπιμοτήτων, καθότι αφορά έναν οργανισμό εναντίον ανωτάτων στελεχών του οποίου διεξάγεται εν εξελίξει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων.
2016/11/22
Motion for a resolution pursuant to Rule 108(6) seeking an opinion from the Court of Justice on the compatibility with the Treaties of the proposed EU-Morocco Agreement on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement (B8-0051/2019) EL

. – Ανεξαρτήτως των θέσεων επί της προτεινόμενης συμφωνίας καθ’αυτής, καμμία αρχή δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για τη μη στήριξη του αιτήματος λήψης γνώμης από το Δικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα ενός νομικού κειμένου ως προς τις Συνθήκες, από το όργανο που αποτελεί πρακτικώς και καθ’ύλην το πλέον αρμόδιο. Το κοινοβούλιο δεν διαθέτει νομικές υπηρεσίες που με ανεξαρτησία, ικανό θεσμικό κύρος και ικανότητα κρίσης θα δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις προς το Σώμα των βουλευτών.Η γνωμοδότηση απαιτείται στα πλαίσια της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ασφάλειας δικαίου, καθώς αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της εφαρμογής της συμφωνίας. Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες και δίχως περαιτέρω διευκρινήσεις, είναι προφανές πως η συμφωνία θα προσβληθεί στα δικαστήρια με την πρώτη ευκαιρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την όποια ενδεχόμενη ουσιαστική χρησιμότητα ή εφαρμογή της.Οι απαντήσεις εκ της γνωμοδότησης θα συνεισφέρουν είτε στη θωράκιση της συμφωνίας, είτε στην επαναδιαπραγμάτευση των προβληματικών σημείων, είτε στην ταχύτερη κατάπτωσή της.
2016/11/22
EU-Morocco Agreement on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement (Resolution) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) EL

Τα κράτη μέλη έχουν πολιτικά, στρατηγικά και εμπορικά συμφέροντα που αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους. Η σύναψη μαζικών εμπορικών συμφωνιών εκ μέρους όλων των κρατών μελών απλώς παραβλέπει σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες εκάστου κράτους μέλους και εξ ορισμού προωθεί εκείνες του σκληρού πυρήνα της Ένωσης.
2016/11/22
EU-Morocco Agreement on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) EL

Πρέπει να επιδιώκονται συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως να θίγονται τα εθνικά και οικονομικά τους συμφέροντα.
2016/11/22
EU-China Agreement in connection with the WTO dispute settlement proceedings DS492 - Measures affecting tariff concessions on certain poultry meat products (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) EL

Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση καθώς η Κίνα θα έπρεπε από την αρχή να τηρεί τη συμφωνία και να εφαρμόζει τους υγειονομικούς κανόνες τροφίμων.
2016/11/22
European Globalisation Adjustment Fund (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena) EL

Τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΤΠ, όμως η πρόταση της Επιτροπής παρελκύει από τους αρχικούς της στόχους και για αυτό την καταψηφίζω.
2016/11/22
European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) EL

Tο ΕΚΤ+ θα έπρεπε να στοχεύει στην υγεία, στην προστασία, την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση και ένα καλύτερο μέλλον για κάθε νόμιμο πολίτη της ΕΕ, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια βιώσιμη κοινωνία. Αντιθέτως, η πρόταση της Επιτροπής, την οποία καταψηφίζω, περιλαμβάνει Ρομά και μετανάστες, χρησιμοποιεί τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τους κανόνες ηθικής τάξης για τις ευάλωτες ομάδες προς εφαρμογή της πολιτικής της. Εντούτοις, υπερψηφίζω επιμέρους άρθρα και τροπολογίες με τις οποίες είμαι σύμφωνος και αποτελούν βήματα προς την σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) EL

Θα πρέπει να υπάρξει μια απαλοιφή των ανισοτήτων ανάπτυξης στις περιφέρειες των διάφορων περιοχών, ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής.
2016/11/22
Apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the UK's withdrawal from the EU (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) EL

Το εμπόριο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί αποκλειστικά τα κράτη μέλη και όχι μη εκλεγμένους γραφειοκράτες. Οι ποσοστώσεις είναι αυτές που κατέστρεψαν την ελληνική αγροτική παραγωγή και για αυτό η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Union’s authorisation procedure for pesticides (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) EL

Η διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων πρέπει να μεταρρυθμιστεί μόνο προς όφελος των πολιτών και να διασφαλιστεί η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα πάντα έχει η υγεία των ευρωπαίων πολιτών/καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Για αυτό είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω την έκθεση, καθώς το παρόν ψήφισμα είναι ακόμα ένα τέχνασμα της διοίκηση της EFSA για ισχύ, η οποία απέτυχε στην αποστολή της. Η ποιότητα των αξιολογήσεων έχει επηρεαστεί και τα στοιχεία που παρουσιάζει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
2016/11/22
Establishing a dedicated financial programme for decommissioning of nuclear facilities and management of radioactive waste (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) EL

Ο παροπλισμός των πυρηνικών μονάδων σε Βουλγαρία και Σλοβακία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη λιγότερο δυνατή οικονομική επιβάρυνση της ΕΕ και των κρατών μελών.
2016/11/22
Implementation report on the trade pillar of the Association Agreement with Central America (A8-0459/2018 - Reimer Böge) EL

Οι οικονομικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να έχουν ως έμμεσο στόχο την εμπλοκή στην εσωτερική διακυβέρνηση των χωρών αυτών και για αυτό η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Establishing the InvestEU Programme (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EL

Καταψηφίζω την έκθεση καθώς το πρόγραμμα InvestEu είναι καθαρά συμπληρωματικό της χρηματοδότησης επιχορηγήσεων και άλλων δράσεων στους τομείς πολιτικής που υποστηρίζει, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και τις ευρωπαϊκές στατιστικές, το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, καθώς και πολλά άλλα. Προωθείται η συνεργεία με διάφορα στρατηγικά προγράμματα με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών.
2016/11/22
EU Emergency Travel Document (A8-0433/2018 - Kinga Gál) EL

Αποτελεί ένα συμβουλευτικό ψήφισμα καθότι, για τη διαμόρφωση θέσης επί της συγκεκριμένης έκθεσης, το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται από τη γνώμη του Κοινοβουλίου.Η δόκιμη απόκριση στις ανάγκες που δημιουργεί η πραγματικότητα δεν καλύπτεται από τις ενέργειες της Επιτροπής, η οποία προωθεί κατ’ εντολήν τα συμφέροντα της Ένωσης και όχι απαραίτητα εκάστου κράτους μέλους. Ίσως θα ήταν αποδεκτές ορισμένες προτάσεις εφόσον γίνονταν περιοριστικά και στοχευμένα, π.χ. στα πλαίσια των απαραίτητων ενεργειών για την ενίσχυση της προξενικής αρωγής σε πολίτες της Ένωσης όποτε απαιτείται ή για τον περιορισμό των κακόβουλων περιπτώσεων παραποιήσεως εγγράφων ή τη μείωση των κενών ασφαλείας εκ των οποίων ευνοούνται τρομοκράτες, λαθρέμποροι και εγκληματικά στοιχεία. Όμως η έκθεση συγχέει τον αντικειμενικά ζητούμενο σκοπό με την πολιτική θεώρηση ορισμένων μειονοτήτων, όπως η απαράδεκτα προωθούμενη αναγκαστική επιβολή αποδοχής και χρήσης πρότυπων ταξιδιωτικών εγγράφων - έστω και προσωρινών - επί των κρατών μελών που πλέον δεν τα αναγνωρίζουν ή δεν τα εκδίδουν, δίχως εξαιρέσεις.Εξάλλου, απόλυτες προϋποθέσεις παραμένουν η καθολική συμφωνία των συμμετεχόντων, η συμμετοχή και η έγκριση από τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν, και η εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας. Με βάση όλα τα παραπάνω είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω την έκθεση.
2016/11/22
Euratom Research and Training programme 2021- 2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) EL

Καταψηφίζω την πρόταση της Επιτροπής καθώς πρόκειται για εκμετάλλευση και ανάπτυξη κάποιων συγκεκριμένων κερδοφόρων κλάδων (κυρίως ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας), με στόχο την επικράτηση απέναντι στους ανταγωνιστές, στον λυσσαλέο αγώνα για την παγκόσμια κυριαρχία. Για τα ασθενέστερα οικονομικά κράτη, που έχουν ήδη δεχθεί την ολόπλευρη εξάρτηση, η «ανάπτυξη» ταυτίζεται με την πλήρη υποταγή του αστικοπολιτικού τους συστήματος, την αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους, τη σύνθλιψη των μισθών και μεροκάματων, την εντατικοποίηση της εργασίας, την ελαχιστοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών, τις επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, τις αθρόες φοροαπαλλαγές, τη δημιουργία τεράστιου εφεδρικού στρατού ανέργων, κ.λπ., με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση του ανώτατου κέρδους.
2016/11/22
European Central Bank Annual report 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) EL

Η Ελλάδα κατάντησε μία χώρα με ανύπαρκτη σχεδόν παραγωγική βάση (πρωτογενής τομέας 3,7% του ΑΕΠ και βιομηχανία 12,8% του ΑΕΠ), την οποία προσπαθούν φυσικά να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται οι διεθνείς τράπεζες, βάζοντας σήμερα πολύ πιο δυσβάσταχτους όρους δανεισμού που φθάνουν στο απίστευτο ποσοστό κρατικού επιτοκίου του 7,2%, από 0,25-1,25% που είναι το σύνηθες επιτόκιο του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Επί της ουσίας, το παρόν ψήφισμα είναι ένα ακόμα άθλιο παζάρι στο οποίο δρομολογείται η υλοποίηση στόχων που αναφέρονται στη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» και οι ευρωπαϊκές ολιγαρχίες προσπαθούν να αρπάξουν, η καθεμία για λογαριασμό της, όσο μπορούν περισσότερα οφέλη σε βάρος των εργαζομένων και των λαών της Ένωσης, και για αυτό η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Banking Union - Annual report 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) EL

Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση καθώς δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος του νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας, ενώ δεν υπάρχει ούτε σοβαρό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2016/11/22
Implementation of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) EL

Η εμπορική/οικονομική συμφωνία της ΕΕ με το Περού και την Κολομβία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο οικοσύστημα της περιοχής λόγω των ισχυρών πιέσεων για υλοτόμηση και εκμετάλλευση της περιοχής. Πέραν αυτού, οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στο πολιτικό και πολιτειακό σύστημα των χωρών αυτών αποτιμώνται αρνητικά. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω το παρόν ψήφισμα.
2016/11/22
Situation of fundamental rights in the European Union in 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) EL

Η έκθεση αποτελεί μέσο αποπροσανατολισμού, εργαλείο επιβολής και προϊόν φαιάς προπαγάνδας που προωθεί την παγκοσμιοποίηση και τη διάλυση της εθνικής ταυτότητας και συνειδήσεων. Συνιστά μνημείο διάκρισης κατά των ευρωπαίων πολιτών, και για αυτό την καταψηφίζω.Η πραγματικότητα διαστρεβλώνεται με την επιλεκτική ερμηνεία αποσπασματικών δεδομένων, ενώ επιχειρείται αδόκιμη διεύρυνση των εννοιών που αφορούν σε διακρίσεις και μειονότητες, επιδιώκοντας ευθέως τη διάσπαση του κοινωνικού ιστού. Επιπλέον, σχεδιάζεται η ανατροπή της ισχύουσας νομικής τάξης με οδηγό την καταστροφική πολιτική των ανοιχτών συνόρων χωρίς να λογίζονται οι επιθυμίες και οι ανάγκες των κρατών μελών. Ήδη προωθούνται η πολυπολιτισμικότητα και η περιθωριοποίηση των Ευρωπαίων μέσω της αναγκαστικής ενσωμάτωσης των λαθρομεταναστών, οι οποίοι αρνούνται να μοιραστούν ανθρώπινες και χριστιανικές αξίες.Εξάλλου, η Ένωση είναι υποχρεωμένη να σέβεται την εθνική ταυτότητα που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική δομή.
2016/11/22
Establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) EL

Συνολικά, παρά ορισμένα θετικά σημεία, αυτός δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για αυτό καταψηφίζω την σχετική έκθεση. Άλλωστε, αποτελεί θέση αρχής πως η διαχείριση των συνόρων – συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων και της φύλαξης των συνόρων – πρέπει να τελεί υπό τη μέριμνα και τη διακριτική αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. Η ΕΕ δεν πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και να περιορίζει την εθνική τους κυριαρχία.Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοείται το αντικειμενικό γεγονός ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των τελωνειακών καθεστώτων των κρατών μελών υπάρχουν προφανώς για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους δεδομένων των διαφορετικών συνθηκών, αναγκών και προτεραιοτήτων που ισχύουν σε κάθε χώρα, με βασικά κίνητρα την προάσπιση των εθνικών οικονομιών και την προστασία των καταναλωτών.
2016/11/22
Conclusion of the EU-Albania status agreement on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Albania (A8-0463/2018 - Bodil Valero) EL

Ακόμη κι αν θεωρητικά υφίσταντο σαφείς επιχειρησιακές ανάγκες υπέρ της συγκεκριμένης συνεργασίας, υπό τις νυν συνθήκες, καμία συμφωνία δεν μπορεί πραγματικά να επιτελέσει τον σκοπό της προς το συμφέρον των κρατών μελών της ΕΕ όσο η Αλβανία δεν αποτελεί έναν ειλικρινή και αξιόπιστο συνομιλητή, πρόθυμο και ικανό να συνεργαστεί, για αυτό η ψήφος μου είναι κατά. Τα δείγματα γραφής είναι χαρακτηριστικά, αν όχι αποκαλυπτικά: διαφθορά, λαθρεμπόριο, τύποις δημόσια διοίκηση, ανύπαρκτο κράτος δικαίου, απαράδεκτη μεταχείριση των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Προφανώς, απουσία των απαραίτητων εχεγγύων, η επιδιωκόμενη συνεργασία είναι αδύνατον να συναφθεί και να υλοποιηθεί.Εξάλλου, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι κατ’ ουσίαν αφορά την επέκταση της δράσης ενός οργανισμού, ο οποίος πρακτικά παρεμβαίνει στα εξωτερικά εθνικά σύνορα κράτους μέλους, χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεση αυτού, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται σε συνεργασία με τον οργανισμό όποτε η Επιτροπή προσδιορίζει μέτρα προς εφαρμογή.
2016/11/22
Protocol to the EU-Kyrgyzstan Partnership and Cooperation Agreement (accession of Croatia) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) EL

Οι εμπορικές συμφωνίες με τρίτα κράτη θα πρέπει να περιορίζονται σε οικονομικά μεγέθη και όχι σε ανάμειξη στα εσωτερικά των εν λόγω κρατών.
2016/11/22
EU-Kyrgyzstan comprehensive agreement (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) EL

Οι εμπορικές συμφωνίες με τρίτα κράτη θα πρέπει να περιορίζονται σε οικονομικά μεγέθη και όχι σε ανάμειξη στα εσωτερικά των εν λόγω κρατών.
2016/11/22
Autonomous driving in European transport (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) EL

H εμπορική κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων, η οποία αναμένεται ήδη από το 2020, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, αλλά κυρίως συνεπάγεται πληθώρα νέων κινδύνων, ιδίως όσον αφορά την οδική ασφάλεια, την αστική ευθύνη και τις ασφαλίσεις, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων και ζητήματα πρόσβασης σε δεδομένα, τις τεχνικές υποδομές, την τυποποίηση και την απασχόληση.
2016/11/22
Use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EL

Καταψηφίζω την πρόταση της Επιτροπής καθώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, προωθώντας την κινητικότητα και το εμπόριο σε βάρος όμως των εργαζομένων και των κρατών μελών.
2016/11/22
Temporary withdrawal of preferences in certain agreements concluded between the EU and certain third countries (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) EL

Η σύναψη εμπορικών συμφωνιών πρέπει να γίνεται από τα κράτη μέλη, καθώς τα συμφέροντα και οι ανάγκες που έχουν διαφέρουν. Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση για μετρίαση των επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών δείχνει ότι αυτές εξ αρχής κινούνται προς λάθος κατεύθυνση και για αυτόν τον λόγο καταψηφίζω την έκθεση A8-0330/2018.
2016/11/22
Establishing the 'Customs' programme for cooperation in the field of customs (A8-0464/2018 - Maria Grapini) EL

Η διαχείριση και ο έλεγχος των τελωνείων αποτελεί προτεραιότητα για το νόμιμο εμπόριο. Υπερψηφίζω την πρόταση της Επιτροπής με μακροπρόθεσμο στόχο τη στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ όλων των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, προστασία της Ένωσης από τις αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές, και κυρίως για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών με την υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της.
2016/11/22
Amendment of the European Investment Bank Statute (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) EL

Σκοπός των στοχευμένων τροποποιήσεων που προτείνει η ΕΤΕπ είναι η προσαρμογή του καταστατικού της Τράπεζας στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2016/11/22
Gender mainstreaming in the European Parliament (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) EL

Η εργασιακή εκμετάλλευση, η άσκηση βίας, η κακοποίηση και η σεξουαλική παρενόχληση αποτελούν συμπεριφορές ποινικά κολάσιμες, παραβιάζουν ευθέως συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα και η καταδίκη και η αναγκαιότητα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών είναι αδιαπραγμάτευτη. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τη μεταχείρισή τους στον βωμό της πολιτικής εκμετάλλευσης για την προώθηση ιδεολογικών πεποιθήσεων και ρητορικής. Αντιθέτως, η συνολική και συστηματική πρόοδος αντιμετωπίζει προσκόμματα εξαιτίας τέτοιων αμφιλεγόμενων κειμένων, πόσω δε μάλλον προωθούμενα από άτομα που κόπτονται για τη διαφορετικότητα αλλά προσπαθούν να πείσουν για την απόλυτη εξίσωση και την ισοπέδωση των πάντων δίχως αντιρρήσεις.Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί προτεραιότητα και χρήζει πραγματικής προάσπισης. Ναι στην ισότητα, όχι στην εκμηδένιση ή κατάργηση των δύο φύλων. Ναι στις ίσες ευκαιρίες, όχι στις θεσμικές διακρίσεις και την κωδικοποιημένη αποδοχή του ρατσισμού και του σεξισμού. Ναι στην αξιοκρατία, όχι επιπλέον ευνοιοκρατία υπέρ ορισμένων εκλεκτών.
2016/11/22
European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) EL

Για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μας απαιτούνται πηγές περιβαλλοντικά αποδεκτές, ασφαλούς και αειφόρου ενέργειας. H σύντηξη είναι μία από αυτές. Όμως δεν μπορώ να υπερψηφίσω τη συγκεκριμένη έκθεση καθώς κινείται σε λάθος κατεύθυνση, στηρίζοντας τις διεθνείς συνεργασίες για την εφαρμογή κοινής επιχείρησης (F4E) με δαπάνη δισεκατομμυρίων για όλη τη διάρκεια του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, και σαφώς όχι προς όφελος της κοινωνίας.
2016/11/22
Assessing how the EU budget is used for public sector reform (A8-0378/2018 - Brian Hayes) EL

Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση καθώς ακόμη μια φορά, η ΕΕ δημιουργεί κείμενα παγίδες, ενάντια στους λαούς της Ευρώπης και προς όφελος των γραφειοκρατών και των υπηρετών τους του δημόσιου τομέα.
2016/11/22
EU guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) EL

Η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας δεν παρέχει κανένα δικαίωμα στην ΕΕ να αποφασίσει για τις σχέσεις κάθε κράτους με τους θρησκευτικούς φορείς. Είμαι αντίθετος με την έκθεση και για αυτόν τον λόγο η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Gender equality and taxation policies in the EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) EL

Τα δύο φύλα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη και την Ένωση ακριβοδίκαια και ισότιμα, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες, δυνατότητες και δικαιώματα – στην αγορά και τον χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, στη δημόσια ζωή, στην οικογένεια, στην υγεία, στο σύστημα πρόνοιας, στις συνταξιοδοτικές εισφορές και την συνέχεια αυτών, στο φορολογικό σύστημα – που ανταποκρίνονται αμερόληπτα στην κατάστασή τους και την αρχή της μη διάκρισης, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και διαφορές του κάθε φύλου και πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.
2016/11/22
Draft amending budget No 6/2018: Reduction of payment and commitment appropriations (own resources) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) EL

γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 μειώνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών των γραμμών του προϋπολογισμού κατά 48,7 εκατομμύρια EUR και 44,7 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, στον τομέα 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και στον τομέα 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη – φυσικοί πόροι».
2016/11/22
Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) EL

Είμαι κατά σε κάθε προσπάθεια της επιτροπής να κινητοποιήσει τον μηχανισμό ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 3 με το ποσό των 985 629 138 EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας.
2016/11/22
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the EU general budget for 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) EL

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) συστάθηκε με σκοπό να επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από μείζονες φυσικές καταστροφές και να εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές στην Ευρώπη. Η παρούσα πρόταση απόφασης αποσκοπεί στην εγγραφή 50 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2019, σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, με σκοπό τη χορήγηση προκαταβολών κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό σε περίπτωση καταστροφής το προσεχές έτος.
2016/11/22
EU-Japan Economic Partnership Agreement (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) EL

Υπερψηφίζω τη συμφωνία κυρίως για τη μείωση των δασμών κυρίως στα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ, τα οποία έχουν δεχθεί και το μεγαλύτερο πλήγμα. Είναι καιρός τα προϊόντα της Ευρώπης να αναδειχτούν περισσότερο.
2016/11/22
EU-Japan Economic Partnership Agreement (resolution) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) EL

Oι εμπορικές συμφωνίες κρύβουν πάντα παγίδες και ιδιαίτερα αυτές που ετοιμάζουν οι τοκογλύφοι της ΕΕ οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών και του Διεθνούς Κεφαλαίου, που θέλει την καταστροφή της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα πρέπει να ξαναγυρίσουν να κατασκευάζονται στην Ευρώπη και οι κανόνες που θεσπίζονται να λειτουργούν για την προστασία τους. Το ίδιο να ισχύει και για τις εξαγωγές και για τις εισαγωγές. Ο τρόπος που επιβάλουν τα θέματα αυτά δείχνει και τον τρόπο που λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα.
2016/11/22
EU-Japan Strategic Partnership Agreement (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) EL

Η τήρηση των κανόνων στο εμπορικό παιχνίδι είναι σημαντική από τη στιγμή που δεν θίγουν τους εργαζόμενους στην παραγωγή και για αυτό υπερψηφίζω τη συμφωνία.
2016/11/22
EU-Japan Strategic Partnership Agreement (resolution) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) EL

Ακόμη μια φορά, ενώ κάποιοι κανόνες και άρθρα δείχνουν σωστά, βρίσκονται εξαρτημένα με έξυπνο τρόπο με τα παγκόσμια εμπορικά σύμφωνα και πλήρως εξαρτώμενα από τους συνήθεις ύποπτους.
2016/11/22
EU-Jordan Euro-Mediterranean Aviation Agreement (accession of Croatia) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) EL

Καθότι δεν αλλάζει η ουσία της ισχύουσας συμφωνίας αλλά απλώς προστίθεται ένα κράτος μέλος λόγω μεταγενέστερης προσχώρησης στην Ένωση, αποτελεί ένα μάλλον διαδικαστικό θέμα.Εντούτοις σημειώνεται πως, μεταξύ άλλων, η συμφωνία ενθαρρύνει τις διασταυρούμενες επενδύσεις και αίρει όλους τους φραγμούς όσον αφορά τις τιμές, τα δρομολόγια και τις ποσοστώσεις των πτήσεων μεταξύ της Ιορδανίας και της ΕΕ, συνεισφέροντας στην άρση τεχνητών εμποδίων στις αεροπορικές μεταφορές με συγκεκριμένα ορόσημα και στάδια αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, στη βάση της αμοιβαιότητας, και ξεκάθαρα οφέλη προς το συμφέρον των καταναλωτών όσον αφορά τις επιλογές, τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και την ποιότητα των υπηρεσιών, επιπλέον των έμμεσων θετικών επιδράσεων στην απασχόληση, ενώ τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας και η συνέχεια των υπηρεσιών αεροναυτιλίας επ’ ουδενί δεν απειλούνται από τη συγκεκριμένη συμφωνία.
2016/11/22
Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) EL

H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027 εστιάζει σε τομείς που καθοδηγούν τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής του μέλλοντος. Συμφωνούμε στη χρηματοδότηση για την έρευνα, προάγοντας την επιστημονική αριστεία, την υγεία, και το κλίμα, όμως όχι στην χρηματοδότηση για χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Δεν συμφωνώ με τις προτάσεις που περιέχει η έκθεση σε θέματα ένταξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά ούτε με τις περισσότερες τροπολογίες και για αυτό το λόγο είμαι αναγκασμένος να την καταψηφίσω.
2016/11/22
Programme implementing Horizon Europe (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EL

Αν και προβλέπεται η παροχή μεγάλων χρηματικών ποσών, η ευρύτητα και οι μεγαλεπήβολοι επιμέρους στόχοι εξ ορισμού καθιστούν το ύψος των προς αξιοποίηση ποσών μάλλον συντηρητικό ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς.Επιπλέον, αν και παρουσιάζονται αρκετά θετικά στοιχεία, η κατανομή δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και την βούληση των πολιτών και των κρατών μελών. Ενδεικτικά: το ειδικό βάρος συνεργειών μέσω της καινοτομίας είναι μάλλον διασταλτικό ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του, ΜΚΟ αναγνωρίζονται ως ισότιμοι θεσμικοί συνομιλητές και αναπόσπαστο μέρος των σχετικών πρωτοβουλιών (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης), η ένταξη και τα δικαιώματα λαθρομεταναστών αποτελούν μία από τις προτεραιότητες δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, η συμπερίληψη της διάστασης του φύλου σε ερευνητικούς τομείς γίνεται στη βάση πολιτικών επιλογών και όχι αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων με στοιχεία προστιθέμενης αξίας, ενώ δεν εξασφαλίζεται πως οι εκπεφρασμένοι στόχοι απηχούν και ενισχύουν τις προτεραιότητες που απασχολούν τα κράτη μέλη.Συνολικά, δεν εξυπηρετούνται οι σημαντικότερες των αναγκών των πολιτών και δεν ευνοείται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση και χρήση των διαθεσίμων πόρων, με κριτήρια προστιθέμενης αξίας και ενίσχυσης δράσεων υποστηρικτικών προς τις προτεραιότητες των κρατών μελών.
2016/11/22
Single Market package (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) EL

. – Η Ενιαία Αγορά υπό τη νυν μορφή της είναι ατελής, μη λειτουργική και εις βάρος των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών στο βαθμό που έχει συμβάλει στην ενίσχυση των αρνητικών επιδράσεων της σημερινής οικονομικής κρίσης και που η κατ’επιταγήν ευθυγράμμιση των σχετικών πολιτικών των κρατών μελών εν τέλει επιφέρει τη συνεχόμενη και βαθιά ύφεση στις αδύναμες οικονομικά χώρες και δη της περιφέρειας, ενώ αντιθέτως εκ σχεδιασμού προάγει τα συμφέροντα των ισχυρότερων κρατών.Οι οικονομικής φύσεως συμφωνίες πρέπει να εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των πολιτών και να θεσπίζονται ισόρροπα, με σεβασμό προς τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνώριση του ρόλου των εθνικών οικονομιών, αποτροπή των τεχνητών στρεβλώσεων και απόδοση ευελιξίας προς τα κράτη μέλη ώστε να ικανοποιούν τις εθνικά καθορισμένες προτεραιότητες, δηλαδή εμπόριο υπό κανόνες που προωθούν την ευημερία των λαών προς πλήρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών, των επιθυμιών και των προτεραιοτήτων των πολιτών.
2016/11/22
Findings and recommendations of the Special Committee on Terrorism (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) EL

. – Η ίδια η ΕΕ έφερε την τρομοκρατία από τη στιγμή που άνοιξε τα σύνορα και «αλληλέγγυα» αγκάλιασε στο κοινωνικό της σύνολο τους υπαίτιους των τρομοκρατικών επιθέσεων. Τώρα ζητά την Ευρώπη της ασφάλειας και της εξάλειψής της τρομοκρατίας, πράγμα σαφώς ακατόρθωτο, καθώς, ένα παράδειγμα, υπάρχουν παντού σε όλα τα κράτη μέλη κέντρα θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ. Ας είμαστε ρεαλιστές! Δεν εξαλείφεται η τρομοκρατία με πορίσματα και συστάσεις ειδικής επιτροπής.
2016/11/22
Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy (A8-0392/2018 - David McAllister) EL

Τα ιμπεριαλιστικά οράματα που εκφράζει το συγκεκριμένο ψήφισμα, οι εμμονές για τη Ρωσία και την Κίνα, η υποταγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και η μανία και εμπλοκή στα εσωτερικά θέματα τρίτων χωρών δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι το όραμα της ΕΕ για τον παγκόσμιο ρόλο της, και για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση A8-0392/2018.
2016/11/22
Annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) EL

H τακτική της ΕΕ που αφορά την άμυνα, όχι μόνο βέβαια, είναι πάντα συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟ, από το οποίο εξαρτάται ολοκληρωτικά, χωρίς να εξετάζει το τι συμβαίνει πραγματικά στα σύνορά της αλλά και στο εσωτερικό της.
2016/11/22
Annual report on human rights and democracy in the world 2017 and the European Union’s policy on the matter (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) EL

Η έκθεση βρίθει από φανατικές νεο-φεμινιστικές και αριστερές ακρότητες, από ορολογίες και ακρώνυμα που κάθε μήνα αλλάζουν σημασία και χαρακτηρίζεται από ιδεοληψίες που στην πραγματικότητα πάνε κόντρα στα δικαιώματα των πραγματικά ευάλωτων ομάδων, των παιδιών και των γυναικών.
2016/11/22
Establishing the European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL

Χωρίς αμφιβολία η Ευρώπη πρέπει να καταστεί πάροχος ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες. Όμως η έκθεση επί της ουσίας στηρίζει την ισχύ μιας ενιαίας αγοράς χωρίς αποκλεισμούς και τη συνεργατική έρευνα στον τομέα της άμυνας η οποία ωφελεί κυρίως τις μεγάλες εταιρείες και για αυτό είμαι υποχρεωμένος να την καταψηφίσω.
2016/11/22
Establishing the Connecting Europe Facility (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) EL

Ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF), ενισχύει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτεταμένη και στοχευμένη επένδυση στις υποδομές Μεταφορών, με κύριο στόχο την ανάπτυξη, την άρση της απομόνωσης, τη μείωση των ρύπων και την αύξηση των θέσεων εργασίας όμως δεν είμαι υπέρ καθώς τα κράτη μέλη χάνουν τον έλεγχο των συνόρων τους με τη δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων μετακίνησης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ενιαία αγορά.
2016/11/22
EU-Ukraine Association Agreement (A8-0369/2018 - Michael Gahler) EL

Η σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας είναι σε μεγάλο βαθμό δημιούργημα της ΕΕ, καθώς ήταν η ίδια που υποστήριξε την πραξικοπηματική κυβέρνηση. Το κείμενο είναι γεμάτο ρατσιστικά στερεότυπα εις βάρος της Ρωσίας και παραποιεί την αλήθεια και τα γεγονότα για να εξυπηρετήσει τις εμμονές της ΕΕ και γι’ αυτό το καταψηφίζω.
2016/11/22
Education in the digital era: challenges, opportunities and lessons for EU policy design (A8-0400/2018 - Yana Toom) EL

Παρότι η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων, όχι μόνο ως προς τον τρόπο χρήσης των τεχνολογιών, αλλά και ως προς τη διδασκαλία των δεξιοτήτων και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών που απαιτούνται για το έργο αυτό, χρησιμοποιεί το πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας για την επιβολή της ενσωμάτωσης των λαθρομεταναστών στον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης, με ταυτόχρονη διεύρυνση της έννοιας των δύο φύλων πέραν της υφιστάμενης βιολογικής και για αυτό τον λόγο την καταψηφίζω.
2016/11/22
Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, καθώς οι τροπολογίες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και στηρίζουν τόσο τους εργαζομένους και συνταξιούχους όσο και τους άνεργους και τα άτομα με αναπηρία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας.
2016/11/22
Establishing a European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) EL

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Στην ουσία πρόκειται για έναν φορέα εποπτείας και επιβολής, ο οποίος στηρίζει την ενιαία αγορά και την διασυνοριακή κινητικότητα επιβάλλοντας κανόνες στα κράτη και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και της ισότητας. Ακόμα μία προσπάθεια ρυθμιστικού ελέγχου των κρατών μελών, για αυτό και η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Asylum, Migration and Integration Fund: Re-commitment of remaining amounts (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EL

Τα κονδύλια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος της αποτροπής των λαθρομεταναστευτικών ροών, και σίγουρα όχι για την απόδοση επιπλέον προνοιών σε αιτούντες διεθνούς προστασίας που κανονικά προορίζονται μόνο προς όσους έχει αποδοθεί καθεστώς ασύλου, για αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) EL

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις και απαιτεί μια φιλόδοξη δράση για το κλίμα. Υπερψηφίζω λοιπόν το προτεινόμενο πρόγραμμα LIFE και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, για μια βιώσιμη κυκλική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, αποδοτικότητα των πόρων και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προς όφελος του περιβάλλοντος, της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών της ΕΕ.
2016/11/22
Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (A8-0142/2018 - Claude Rolin) EL

Υπερψηφίζω τη σχετική πρόταση οδηγίας, καθώς η έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας έχει προκαλέσει αρνητικές και ανησυχητικές συνέπειες στην υγεία. Πέρα από τις διάφορες μορφές καρκίνου, εμφανίζονται ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και νευρολογικές διαταραχές και όλα αυτά συνεπάγονται ταλαιπωρία των εργαζομένων και των οικείων τους, υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής, υπονόμευση της ευημερίας και, στη χειρότερη περίπτωση, θάνατο.
2016/11/22
Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain (A8-0417/2018 - Renate Sommer) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση, καθώς είναι σημαντικό για τους ευρωπαίους πολίτες να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των τροφίμων που διατίθεται στην αγορά και τα τρόφιμα αυτά να υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα ασφάλειας.
2016/11/22
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς το παρόν σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί στην τροποποίηση ορισμένων διατάξεων που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των τριμερών οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας τους και όχι ειδικά για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
2016/11/22
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς οι τροπολογίες των διατάξεων που προτείνονται αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των τριμερών οργανισμών, του Eurofound και του CEDEFOP, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας αυτής και επιπλέον εγκρίνει τη θέσπιση ρυθμίσεων συνεργασίας με αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι πρόσχημα για την εξασφάλιση της διαβίωσης αυτών των οργανισμών.
2016/11/22
European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς οι τροπολογίες αφορούν το διοικητικό και εκτελεστικό κομμάτι του ιδρύματος και όχι τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.
2016/11/22
Complementing EU type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) EL

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι γεγονός που στους γραφειοκράτες της ΕΕ δεν αρέσει. Είναι όμως γεγονός και το ΗΒ θα βρει πάλι την κυριαρχία του, οπότε και θα πρέπει να τελειώνουν με τα διαδικαστικά και για αυτό η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: maximum residue levels for acetamiprid in certain products (B8-0556/2018) EL

Το εντομοκτόνο acetamiprid είναι ένας από τους βασικούς λόγους των μαζικών θανάτων μελισσών, ίσως των πιο σημαντικών εντόμων για το οικοσύστημα. Η μείωση της χρήσης του μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για το περιβάλλον και για αυτό καταψηφίζω την πρόταση B8-0556/2018.
2016/11/22
Humanitarian Visas (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) EL

Δυστυχώς η έκθεση αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πολιτικής των ανοικτών συνόρων και της πρόσκλησης λαθρομεταναστών στην Ένωση, με την επιπλέον διάνοιξη διόδων νομιμοποίησης των λαθρομεταναστευτικών ροών και την παράλογη διεύρυνση ορισμών και εννοιών.Η όποια υποχρέωση θεώρησης των διαβατηρίων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών, τα οποία και πρέπει να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να εισέρχονται στην επικράτειά τους· πόσω δε μάλλον ενόψει της αυξημένης και ανεμπόδιστης ροής λαθρομεταναστών, εξτρεμιστικών στοιχείων και μελών του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.
2016/11/22
Visa Code (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) EL

Η σημερινή αντίληψη περί ασφάλειας βασίζεται σε λανθασμένες παραδοχές και απαρχαιωμένες θεωρήσεις. Δεδομένης της καθολικής συμφωνίας, συμμετοχής και έγκρισης από τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν, οι υψηλότερες δυνατές τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές θα έπρεπε να αποτελούν πρώτιστο στόχο, δίχως ουδεμία αποδεκτή έκπτωση επ’ αυτών. Όμως, παρά τη λαθρομεταναστευτική κρίση και τα γνωστά κενά ασφαλείας, οι προτάσεις της έκθεσης πρακτικά αφορούν στην καταχρηστική έμμεση υποβοήθηση λαθρομεταναστών καθώς και στην απλή επικαιροποίηση ορισμένων παραμέτρων της εναρµόνισης τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών, δίχως να αντιμετωπίζονται τα πλέον σημαντικά τρωτά σημεία και / ή πρότερες αστοχίες.Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω, αποτελεί θέση αρχής πως η φύλαξη των συνόρων πρέπει εν τέλει να υπόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών.
2016/11/22
Common system of value added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) EL

Υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση, καθώς τα μέτρα ενάντια στην απάτη θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά. Με το άνοιγμα των συνόρων έχει καταστραφεί το εθνικό εμπόριο, με αποτέλεσμα να κερδίζουν οι διεθνείς τοκογλύφοι που δρουν ανεξέλεγκτοι.
2016/11/22
Full application of the provisions of the Schengen acquis in Bulgaria and Romania (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) EL

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν πληρούν το πνεύμα των κριτηρίων που έχει θέσει το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση και την απόδειξη περί της δυνατότητας εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν από τις εν λόγω χώρες. Επιπλέον των λοιπών θεσμικών αδυναμιών και της διαφθοράς, τα σύνορά τους παρουσιάζουν εκτεταμένα τρωτά σημεία και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας και φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης· περαιτέρω βήματα προσχώρησης στον χώρο Σένγκεν προς κατάργηση / άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των δύο αυτών χωρών θα ήταν πέραν των νυν αναγκών, των ενδείξεων και της λογικής.
2016/11/22
Military mobility (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) EL

Καταψηφίζω την έκθεση. Είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει συνταχθεί στο ΝΑΤΟ και απλά στάλθηκε στην ΕΕ για να εγκριθεί. Η ΕΕ αν θέλει να ονομάζεται Ευρωπαϊκή, θα πρέπει να απαλλαγεί από τις παιδικές ασθένειές της.
2016/11/22
New European Agenda for Culture (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς είμαι αντίθετος με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έκαστο το δικό του πολιτισμό και τη δική του ιστορία. Η Ένωση θα πρέπει να προωθεί και να αναπτύσσει τις δικές τους πολιτισμικές και πολιτιστικές αξίες και όχι να επιδιώκει την αλλοίωσή τους από τρίτους πολιτισμούς και κυρίως αυτών που ανάγκασαν και αναγκάζουν ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις χώρες τους. Μία Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει την κλοπή της ιστορίας, της γλώσσας και της ονομασίας της Μακεδονίας από τρίτο κράτος δεν είναι άξια να μιλά για πολιτισμό.
2016/11/22
Application of the Euro 5 step to the type-approval of two- or three- wheel vehicles and quadricycles (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EL

. – Υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση διότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και, ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος, εισάγει παρατάσεις για τις συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων που είναι απολύτως λογικές.
2016/11/22
Trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel treatment or punishment (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EL

. – Ψηφίζω παρών εφόσον η έκθεση αφορά απλή κωδικοποίηση παλαιότερης νομοθεσίας.
2016/11/22
Asylum, Migration and Integration Fund: Re-commitment of remaining amounts (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EL

Τα κονδύλια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποτροπή των λαθρομεταναστευτικών ροών, και σίγουρα όχι για την απόδοση επιπλέον παροχών σε αιτούντες διεθνή προστασία, που κανονικά προορίζονται μόνο για εκείνους στους οποίους έχει αποδοθεί καθεστώς ασύλου. Γι’ αυτόν τον λόγο, καταψηφίζω την έκθεση A8-0370/2018.
2016/11/22
Accession of Samoa to the EU-Pacific States Interim Partnership Agreement (A8-0376/2018 - David Martin) EL

Καταψηφίζω την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού, διότι θεωρώ πως οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν είναι προς το συμφέρον των λαών. Η υπογραφή οικονομικών συμφωνιών θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά των εθνικών κρατών.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) EL

. – Η έκθεση αφορά 550 απολυθέντες εργαζομένους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 2 308 500 EUR από το ΕΤΠ για την Ελλάδα. Όλες οι απολύσεις σημειώθηκαν στην Αττική, που αντιπροσωπεύει το 34,7 % της συνολικής ανεργίας στην Ελλάδα και το 36% της μακροχρόνιας ανεργίας. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες του Νότου, είναι οι πλέον ζημιωθείσες εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί. Η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Temporary reintroduction of border control at internal borders (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) EL

. – Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν πλήρη αρμοδιότητα επί του ουσιαστικού ελέγχου και της διασφάλισης των συνόρων τους, ως απόρροια των αναφαίρετων κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, καθώς και συμβατικών τους δεσμεύσεων προς διατήρηση κάθε πρόσφορου μέσου με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας έναντι απειλών. Μάλιστα, η άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας/εξουσίας, όντας αποκλειστικό δικαίωμα και θεσμική υποχρέωση, δεν οφείλει να εμπίπτει στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας υπό ευρωπαϊκή εξάρτηση, αλλά μόνο στο πλαίσιο της μη δεσμευτικής συμπληρωματικής συνεργασίας.Κοινώς, τα κράτη πρέπει να διατηρούν ανέπαφο το δικαίωμα επαναφοράς ελέγχων στα σύνορά τους, με όσα θετικά ή αρνητικά αυτό μπορεί να επιφέρει, και εν τέλει τα ίδια είναι τα μόνα αρμόδια ώστε να το αποφασίσουν. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση A8-0356/2018. Άλλωστε, ισχυρά κράτη απαιτούν ισχυρά και ασφαλή σύνορα.
2016/11/22
Common rules for the operation of air services (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0150/2018, διότι η πλήρης μίσθωση αεροσκαφών οδηγεί μαθηματικά σε ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και στην εκμετάλλευσή τους από τις εταιρείες.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Sodium dichromate (B8-0548/2018) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση B8-0548/2018, διότι η προστασία της δημόσιας υγείας είναι υπεράνω οποιασδήποτε προτιμήσεως των κατασκευαστών ειδών ρουχισμού.
2016/11/22
The Cum Ex Scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) EL

Υπερψηφίζω τις προτάσεις, διότι πρέπει με κάθε τρόπο να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους οι μεγάλες εταιρείες φοροδιαφεύγουν, ζημιώνοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό σύνολο.
2016/11/22
Role of the German Youth Welfare Office (Jugendamt) in cross-border family disputes (B8-0546/2018) EL

Υπερψηφίζω τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες πρέπει να ερευνηθούν σε βάθος και, σε περίπτωση που αποδειχθούν αληθείς, να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό του φαινομένου.
2016/11/22
WTO: the way forward (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0379/2018. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός για τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου θα έπρεπε να είναι ο δρόμος προς την κατάργηση.
2016/11/22
2018 Report on Serbia (A8-0331/2018 - David McAllister) EL

. – Η ψήφος μου είναι κατά, διότι η Σερβία φέρει το μεγαλύτερο βάρος για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, ενώ της ασκούνται και ισχυρές πιέσεις στην εναρμόνιση της εξωτερικής της πολιτικής αναφορικά με το θέμα της Ρωσίας.
2016/11/22
2018 Report on Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) EL

. – Το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος από 5 χώρες της Ένωσης και, κατά συνέπεια, η επιμονή να ενταχθεί στην ΕΕ είναι αδικαιολόγητη και απαράδεκτη. Καταψηφίζω την έκθεση A8-0332/2018.
2016/11/22
2018 Report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) EL

. – Κατά της εκθέσεως A8-0341/2018. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική.
2016/11/22
2018 Report on Albania (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) EL

. – Εάν δε διασφαλιστούν πλήρως, τόσο de jure όσο και de facto, τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, καμία πρόοδος στην ενταξιακή διαπραγμάτευση δεν νοείται, γι’ αυτό και η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
2018 Report on Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock) EL

. – Η ΕΕ έχει εγγενείς αδυναμίες και πολλαπλά εσωτερικά προβλήματα, τα οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Έχει μετατραπεί σε μία Ένωση δύο ταχυτήτων και η διεύρυνσή της στα Δυτικά Βαλκάνια, με τον τρόπο που επιχειρείται, δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει ούτε τις προς ένταξη χώρες, αλλά ούτε και τα συμφέροντα των κρατών μελών. Η ψήφος μου είναι σαφώς αρνητική.
2016/11/22
Defence of academic freedom in the EU's external action (A8-0403/2018 - Wajid Khan) EL

Η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν μπορεί να αποτελέσει θεσμοθετημένο μοχλό πίεσης για εξασφάλιση πολιτικής εναρμόνισης και γι’ αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
The situation of women with disabilities (B8-0547/2018) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση B8-0547/2018 διότι, αντί να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα, ασχολείται κυρίως με λαθρομετανάστες, φεμινίστριες και τρανσέξουαλ, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά το ίδιο το μήνυμα που θεωρητικά υποστηρίζει.
2016/11/22
Transparent and predictable working conditions in the European Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, διότι πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή σε όλους τους εργαζομένους αποτελεσματικότερης πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως όσον αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε νέες και άτυπες μορφές εργασίας, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την αύξηση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, με παράλληλη αποφυγή της επιβολής υπερβολικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους.
2016/11/22
Rail passengers' rights and obligations (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών, διότι οι τροπολογίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτιωμένη εξυπηρέτηση και προστασία των επιβατών, ενθαρρύνεται η αύξηση των σιδηροδρομικών ταξιδιών προς όφελος του τουρισμού και περιλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητική δυνατότητα.
2016/11/22
Persistent organic pollutants (A8-0336/2018 - Julie Girling) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση, διότι η προστασία του περιβάλλοντος, όπως έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη, αποτελεί για εμένα ύψιστη προτεραιότητα. Το ζήτημα δε των έμμονων οργανικών ρύπων είναι εξαιρετικά σοβαρό, επηρεάζει καθημερινά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και συνεπώς υποστηρίζω κάθε προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεών τους στην υγεία των Ευρωπαίων.
2016/11/22
Care services in the EU for improved gender equality (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) EL

Ουδεμία σχέση έχει το συγκεκριμένο θέμα με την κατοχύρωση δικαιωμάτων των λαθρομεταναστών που επιχειρείται στην έκθεση και γι’ αυτό η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Lyme disease (Borreliosis) (B8-0514/2018) EL

Η ψήφος μου είναι υπέρ, διότι μια πιο αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Lyme θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των κρουσμάτων όπου η νόσος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών, και διότι θα μειώσει επίσης τον δημοσιονομικό φόρτο που συνεπάγεται η νόσος, καθώς θα αποφευχθούν δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.
2016/11/22
Interim report on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – Parliament's position with a view to an agreement (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) EL

Καταψηφίζω την προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας, καθώς θεωρώ ότι το επερχόμενο ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να λάβει υπόψιν του τις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών και να έχει ως κύριο μέλημα την αποφυγή επανάληψης σφαλμάτων προηγούμενων ετών.
2016/11/22
State aid rules: new categories of State aid (A8-0315/2018 - Sander Loones) EL

. – Η κατάλληλη σύνδεση μεταξύ των κανόνων για τα κονδύλια της ΕΕ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις είναι σημαντικό να διασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό αντίκτυπο του ΠΔΠ και να αποτρέπει άσκοπες περιπλοκές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις στις οποίες ένα έργο χρηματοδοτείται από κονδύλια της ΕΕ που τελούν υπό την κεντρική διαχείριση της Επιτροπής, καθώς και από κονδύλια που τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Προκειμένου να απλουστευτεί η αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών για τα κράτη μέλη, τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους φορείς υλοποίησης έργων, οι κανόνες για τα κονδύλια της ΕΕ και οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και γι’ αυτόν τον λόγο υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) EL

Τα εξοπλιστικά συστήματα κάθε κράτους μέλους αφορούν μόνον το ίδιο το κράτος μέλος. Σε καμία περίπτωση δεν επικροτώ την εξαγωγή οπλικών συστημάτων σε χώρες που τροφοδοτούν τις τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά ο λεπτομερής έλεγχος της εξοπλιστικής κατάστασης των χωρών, μεταξύ άλλων, από την κοινωνία των πολιτών κρίνεται απαράδεκτος και γι’ αυτό η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Empowering competition authorities and ensuring the proper functioning of the internal market (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) EL

Αρμόδιο να κατανείμει αρμοδιότητες σε εθνική αρχή είναι το εκάστοτε κράτος μέλος και σε καμία περίπτωση τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι’ αυτό καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
2016/11/22
European Electronic Communications Code (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, προκειμένου να παρέχονται υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής στους χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς.
2016/11/22
Body of European Regulators for Electronic Communications (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) EL

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, διότι κεντρική ιδέα της πρότασης της Επιτροπής είναι να μετατραπούν ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC σε ενιαίο οργανισμό της ΕΕ. Πρόκειται για ακόμα μία προσπάθεια ρυθμιστικού ελέγχου των κρατών μελών της ΕΕ.
2016/11/22
CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, διότι θεωρώ πως είναι απαραίτητη η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2, καθώς το περιβάλλον ήδη έχει επιβαρυνθεί σημαντικά και είναι εμφανείς οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θέμα προτεραιότητας.
2016/11/22
Need for a comprehensive Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights mechanism (B8-0523/2018, B8-0524/2018) EL

Ο μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια από τους επαγγελματίες χειραγωγούς να ποδηγετήσουν τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών και γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό να εκχωρείται αρμοδιότητα σε μια νέα αρχή να ελέγχει τα κράτη μέλη, αποτελεί δε κατασπατάληση πόρων, καθόσον ήδη υφίστανται διεθνείς οργανισμοί που ελέγχουν αρμοδίως και κανονικά τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άλλωστε, επιδιώκεται να συσταθεί ο οργανισμός αυτός καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων στις Συνθήκες και κατά παράβαση της αρχής των διοργανικών συμφωνιών, στη βάση παραδοχών που δεν αποτελούν απότοκο αμερόληπτης, ολοκληρωμένης, αιτιολογημένης και αξιοκρατικής κρίσης επί πραγματικών δεδομένων.
2016/11/22
Implementation of the EU-Georgia Association Agreement (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) EL

Η ψήφος μου είναι κατά. Η ΕΕ θα έπρεπε να ασχοληθεί με τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των κρατών μελών της και την καταπάτηση των δικαιωμάτων των λαών αυτών.
2016/11/22
Implementation of the EU-Moldova Association Agreement (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) EL

Η ψήφος μου είναι κατά. Η ΕΕ θα έπρεπε να ασχοληθεί με τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των κρατών μελών της και την καταπάτηση των δικαιωμάτων των λαών αυτών.
2016/11/22
Humanitarian visas (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) EL

Δυστυχώς η έκθεση αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πολιτικής των ανοικτών συνόρων και της πρόσκλησης λαθρομεταναστών στην Ένωση, με την επιπλέον διάνοιξη διόδων νομιμοποίησης των λαθρομεταναστευτικών ροών και την παράλογη διεύρυνση ορισμών και εννοιών, γι’ αυτό και την καταψηφίζω.Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης των διαβατηρίων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών, τα οποία και πρέπει να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να εισέρχονται στην επικράτειά τους, πολλώ δε μάλλον ενόψει της αυξημένης και ανεμπόδιστης ροής λαθρομεταναστών, εξτρεμιστικών στοιχείων και μελών του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.
2016/11/22
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) EL

Η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και με προνοητικότητα να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιδρά έγκαιρα και αποτελεσματικά στις περιπτώσεις απρόβλεπτων καταστροφών στο έδαφός της.
2016/11/22
EU development assistance in the field of education (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) EL

Είναι πρωταρχική ανάγκη και πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την ΕΕ η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συστήματα παιδείας των κρατών μελών.
2016/11/22
Energy efficiency (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) EL

Η ενέργεια και το περιβάλλον είναι δύο τομείς αλληλένδετοι μεταξύ τους, στους οποίους έχει εστιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, με απώτερο σκοπό τη βιωσιμότητα και την αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη. Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση για τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, διότι οι τροπολογίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τη δημόσια υγεία. Επιφυλάσσομαι, όμως, για εκείνες τις πολιτικές της ΕΕ που αναζητούν νέες ενεργειακές πηγές ή στοχεύουν στη δημιουργία νέων, πιο αποδοτικών μεθόδων μετατροπής της ενέργειας, καθώς υπάρχει ήδη έντονη ανησυχία για εξάντληση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων και ρύπανση του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή ενέργειας, ιδιαίτερα λόγω της αύξησης του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
2016/11/22
Governance of the Energy Union (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) EL

Οι τροπολογίες είναι στην πλειοψηφία τους θετικές, εφόσον διασφαλίζουν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή και φιλική προς το κλίμα ενέργεια, και παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία στα κράτη μέλη, ώστε με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας τους να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα. Υπερψηφίζω την έκθεση και ευελπιστώ ότι το νέο σύστημα διακυβέρνησης θα υλοποιήσει τους στόχους για καθαρή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση από ανανεώσιμες πηγές, πάντα προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
2016/11/22
Promotion of the use of energy from renewable sources (A8-0392/2017 - José Blanco López) EL

Στόχος δεν πρέπει να είναι μόνον η αύξηση παραγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και το όφελος των καταναλωτών και, παράλληλα, η προστασία του περιβάλλοντος. Με την παρούσα πρόταση ζητείται η άρση όλων των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που άμεσα ή έμμεσα ευνοούν τη χρήση ρυπογόνων πηγών και, κυρίως, η κατάργηση όλων των κινήτρων πολιτικής για τα βιοκαύσιμα, κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνο και γι’ αυτό την υπερψηφίζω.
2016/11/22
Multiannual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea and the fisheries exploiting those stocks (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) EL

Η υπεραλίευση, η παράνομη και λαθραία αλιεία, καθώς και οι καταστροφικές πρακτικές αυτών, έχουν δημιουργήσει μη αναστρέψιμες, ίσως, καταστάσεις στον θαλάσσιο πλούτο. Η ΕΕ, εδώ και χρόνια, δεν εφαρμόζει καμία από τις αποφάσεις της, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της θάλασσας, με συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτόν, υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων.
2016/11/22
The rule of law in Romania (B8-0522/2018) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, διότι πιστεύω πως ο μόνος υπεύθυνος για να αποφασίσει περί της κατάστασης στη Ρουμανία είναι ο ρουμανικός λαός και όχι οι διορισμένοι υπάλληλοι της ΕΕ. Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρουμανία είναι πλήρες μέλος της Ένωσης και, κατ’ επέκταση, ο τρόπος λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών της, καθώς και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, θα έπρεπε να έχει διασφαλιστεί προ της εντάξεως.
2016/11/22
Minimum standards for minorities in the EU (A8-0353/2018 - József Nagy) EL

Η ψήφος μου είναι κατά, διότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι βασικοί κανόνες ηθικής τάξης γίνονται όχημα των προθέσεων μιας πολιτικής και μη ανεξάρτητης Ένωσης προς -καθ’ υπέρβαση- επιβολή ελέγχου επί των κρατών μελών, ακόμη και σε τομείς που τελούν υπό την κυρίαρχη αρμοδιότητά τους, καθώς και για την απαράδεκτη προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών ιδεών και ρητορικής μεταξύ των πολιτών.
2016/11/22
Digitalisation for development: reducing poverty through technology (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) EL

Η ψηφιοποίηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης και συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας. Όμως, η δέσμευση κονδυλίων από την ΕΕ για βοήθεια προς τρίτες χώρες, υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες, οφείλει να πραγματοποιηθεί εφόσον έχουν λυθεί όλα τα ψηφιακά προβλήματα και έχουν γεφυρωθεί τα ψηφιακά χάσματα στα κράτη μέλη. Η πρακτική διάθεσης κονδυλίων από τον Π/Υ της ΕΕ σε διεφθαρμένες κυβερνήσεις τρίτων χωρών και παράνομες ΜΚΟ πρέπει να σταματήσει, και γι’ αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Import of cultural goods (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) EL

. – Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά τη διαδικασία της εμπορίας μέσω εισαγωγών- εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών, θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν είναι οργανωμένη σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών.
2016/11/22
Protection of the EU’s financial interests - Recovery of money and assets from third-countries in fraud cases (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0298/2018 καθώς συμφωνώ πως τα απολεσθέντα, λόγω απάτης, κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιστρέφονται στην Ένωση μέσω μηχανισμών ποινικής διαδικασίας.
2016/11/22
Unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) EL

. – Η ύπαρξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι πραγματικότητα και επηρεάζει σημαντικά τις σχέσεις παραγωγού και αγοραστή αλλά και την τελική τιμή και την ποιότητα των προϊόντων. Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. Για τη δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από τα κράτη μέλη και με γνώμονα την βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την αξιοπρεπή διαβίωση του αγροτικού πληθυσμού της Ευρώπης.
2016/11/22
Authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0035/2016, καθώς το ζήτημα της έγκρισης και της εποπτείας των φαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για ανθρώπινη όσο και για κτηνιατρική χρήση. Η έκθεση είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Veterinary medicinal products (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0046/2016. Θεωρώ δεδομένη την προσοχή που πρέπει να δοθεί στα κτηνιατρικά φάρμακα καθώς μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ανθρώπων. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου σχετικά με την δυνατότητα χορήγησης αντιβιοτικών προορισμένων για ανθρώπους σε ζώα.
2016/11/22
Manufacture, placing on the market and use of medicated feed (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0075/2016, αν και το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε να γίνει εκτροφή ζώων χωρίς καθόλου χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, εντούτοις στις σημερινές συνθήκες αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, συνεπώς η έκθεση αυτή - σε πρώτη ανάγνωση- είναι ένα σωστό βήμα στην κατεύθυνση του ελέγχου της κυκλοφορίας των ζωοτροφών αυτών. Εξασφαλίζει την χρήση τους μόνο όταν είναι αναγκαίες και κάτω από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.
2016/11/22
Charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) EL

. – Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς η επιβολή τελών των υφιστάμενων και νέων συστημάτων διοδίων που ισχύουν για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, από το 2020 και μετά και στα λεωφορεία και στα πούλμαν και η επέκταση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας στα ελαφρά οχήματα, ιδίως όσον αφορά τη διαφοροποίηση των τελών υποδομής, θα επιβαρύνει υπέρμετρα τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποτελεί καθαρά ένα εισπρακτικό μέτρο και όχι μέτρο αντιμετώπισης της υφιστάμενης στρέβλωσης στις μεταφορές.
2016/11/22
Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) EL

. – Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, αν και επί της αρχής είμαι σύμφωνος με την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών κυρίως των βαρέων οχημάτων. Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρώ πως είναι ανεδαφική και μη ρεαλιστική και ότι οι στόχοι που θέτει δε είναι αδύνατο να επιτευχθούν. Εντούτοις, υπερψηφίζω όσες τροπολογίες θεωρώ πως κινούνται στην σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (A8-0310/2018 - Alain Cadec) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση καθώς οι κανόνες και οι νόμοι που πρέπει να εφαρμόζονται στην αλιεία, είναι αναγκαίοι παρόλο που κάποιοι απο αυτούς είναι σκληροί. Τα αποθέματα μειώνονται με γοργούς ρυθμούς, από την στιγμή που η παράνομη αλιεία αλλά και η ασύδοτη εκμετάλλευση από τις πολυεθνικές, όλου του θαλάσσιου πλούτου, έχουν καταστρέψει την χλωρίδα και την πανίδα της θάλασσας, με οικτρά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα.
2016/11/22
Location of the seat of the European Banking Authority (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) EL

. – Καταψηφίζω την εν λόγω πρόταση τροποποίησης του κανονισμού καθώς χρησιμοποιεί έμμεσα την μεταφορά της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για να δεσμεύσει με συγκεκριμένες ενέργειες το Ηνωμένο Βασίλειο τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία βρίσκονται σε εξέλιξη.
2016/11/22
Relocation of the European Medicines Agency (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0063/2018, καθώς είναι τουλάχιστον απαράδεκτο το γεγονός πως η Ένωση αποφάσισε την μετεγκατάσταση ενός οργανισμού, τόσο σημαντικού όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, εντός πέντε μηνών από σήμερα, σε ένα κτήριο του οποίου η κατασκευή δεν έχει ακόμη αρχίσει.
2016/11/22
Rise of neo-fascist violence in Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) EL

. – Καταψηφίζω στο σύνολό τους τις εκθέσεις. Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί η απέλπιδα προσπάθεια του Ευρωκοινοβουλίου να συντάξει μια πρόταση ψηφίσματος που αποτελεί μια συρραφή ψεμάτων και ανοησιών. Δεν μπορεί να κρυφτεί η επιδίωξη τους να εγκαθιδρύσουν αστυνομία σκέψης σε μεγαλύτερο και πιο απόλυτο βαθμό από όσο έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Σημάδια των καιρών που έρχονται. Τέλος, οι μόνες ενεργές τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ευρώπη σήμερα προέρχονται από τον χώρο της Αριστεράς ή του ριζοσπαστικού Ισλάμ.
2016/11/22
Animal welfare, antimicrobial use and the environmental impact of industrial broiler farming (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) EL

. – Υπερψηφίζω τις προτάσεις στο σύνολό τους καθώς ο πτηνοτροφικός τομέας αποτελεί για την Ευρώπη έναν σημαντικότατο οικονομικό παράγοντα. Εκατομμύρια άνθρωποι τρέφονται με πουλερικά και άλλα υποπροϊόντα αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται αυστηρότατοι κανόνες και επιθεωρήσεις αλλά και ποινές σε αυτούς που δεν τους ακολουθούν, διότι μιλάμε για ένα αρκετά ευπαθές προϊόν.
2016/11/22
2018 UN Climate Change Conference in Katowice, Poland (COP24) (B8-0477/2018) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση B8-0477/2018 εφόσον τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής των κρατών της ΕΕ αλλά και της ΕΕ εν γένει, προκειμένου να λειτουργήσει αυτή ως αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο.
2016/11/22
14th meeting of the Convention on Biological Diversity (COP14) (B8-0478/2018) EL

. – Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν ενεργά την ανάπτυξη σαφών, ποσοτικών, μετρήσιμων στόχων μαζί με δείκτες επιδόσεων, καλύτερα μέσα παρακολούθησης, διαδικασίες δέσμευσης και μηχανισμούς αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων βάσει κοινών προτύπων, κατ’ αντιστοιχία προς τους μηχανισμούς της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των μερών και της συνολικής αποτελεσματικότητας του επόμενου παγκόσμιου πλαισίου για τη βιολογική ποικιλότητα.
2016/11/22
Employment and social policies in the euro area (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0329/2018, καθώς η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας δεν μπορεί να είναι η προτεινόμενη ένταξη και αξιοποίηση μεταναστών, κάτι το οποίο είναι και αντιφατικό πέραν όλων των άλλων.
2016/11/22
The use of Facebook users’ data by Cambridge Analytica and the impact on data protection (B8-0480/2018) EL

. – Καταψηφίζω την σχετική έκθεση καθώς είναι ένα άνευρο, άτολμο και δίχως εκτελεστική ισχύ ψήφισμα, που δεν δίνει πραγματικές απαντήσεις στο ζήτημα που προέκυψε μήτε προλαμβάνει μελλοντικές παραβιάσεις. Αντιθέτως, η εμβέλεια της έκθεσης επεκτείνεται προτάσσοντας όχι τα δικαιώματα των χρηστών και λοιπών πολιτών αλλά προβάλλοντας ερμηνείες και επιδιώξεις πολιτικού χαρακτήρα με έρεισμα ένα πραγματικό περιστατικό σχετιζόμενο με την προστασία των δεδομένων.Όμως, δεν πρέπει το Κοινοβούλιο να επεμβαίνει στην επιχειρηματική ελευθερία και εσωτερική λειτουργία ιδιωτικών εταιριών πέραν του συμβατικά απαιτούμενου αναλογικού βαθμού και, ακόμη κι αν έχει παρατηρηθεί παραβατική συμπεριφορά ή τούτο διερευνάται, δεν είναι αποδεκτή η μετατροπή οποιουδήποτε σε υποχείριο εξυπηρέτησης εκλογικών ή άλλων ιδιοτελών σκοπών.Αδιαπραγμάτευτες και απαραίτητες επιδιώξεις αποτελούν η επίτευξη ισχυρής προστασίας των ευρωπαίων πολιτών έναντι καταχρηστικών πρακτικών, η θεσμοθετημένη και επαρκής εξασφάλιση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η τεχνολογική ουδετερότητα των διαδικτυακών δομών υπό εφαρμοζόμενους κανόνες και η ισορροπία μεταξύ σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, ελευθερία πληροφόρησης, δικαίωμα ιδιοκτησίας κ.τ.λ.).
2016/11/22
The killing of journalist Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) EL

. – Κατ’ επανάληψη από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε ζητήσει την επιβολή εμπάργκο και κυρώσεων στην χώρα της Σαουδικής Αραβίας. Αποδεδειγμένα η Σαουδική Αραβία μεταξύ άλλων έχει στηρίξει τρομοκρατικές οργανώσεις, έχει αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή και έχει χρηματοδοτήσει ακραία ισλαμικά κέντρα και μουφτήδες στην Ευρώπη που συνδέονται με την τρομοκρατία. Επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις σε αυτή την χώρα και μάλιστα αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Για τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι υπέρ στο σύνολο των προτάσεων.
2016/11/22
Situation in the Sea of Azov (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) EL

. – Με περίσσια υποκρισία η ΕΕ προσπαθεί επανειλημμένως να καταδικάσει τη Ρωσία για το θέμα της Ουκρανίας, η οποία δεν είναι κράτος μέλος. Η ίδια ΕΕ που αδιαφορεί για την κατάσταση που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο, η ΕΕ που χρηματοδοτεί την παράνομη κατοχή στην Κύπρο, η ΕΕ που νίπτει τας χείρας για τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατηγορεί την Ρωσία, για αυτό και καταψηφίζω στο σύνολο τις προτάσεις.
2016/11/22
Situation in Venezuela (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) EL

. – Καταδικάζω απερίφραστα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βενεζουέλα. Ο κομμουνισμός είναι η υπέρτατη μορφή καταπίεσης και ανελευθερίας και ως καθεστώς ανήκει στο παρελθόν και σε καμία περίπτωση δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία. Σε καμία περίπτωση όμως η ΕΕ δεν έχει την νομιμοποίηση αλλά ούτε την εξουσία να παρέμβει και να «διορθώσει» τα κακώς κείμενα. Παρεμβάσεις από τρίτους παράγοντες και αλλαγές καθεστώτος αποδεδειγμένα δημιουργούν χειρότερες καταστάσεις και συνθήκες.
2016/11/22
Promoting automatic mutual recognition of diplomas (B8-0492/2018) EL

. – Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς η αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων προϋποθέτει πέραν της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώστε να καθοριστούν αντίστοιχα συστήματα αξιολόγησης, όπως επίσης η διαφάνεια στην λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης πρέπει να αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε κίνησης προς την εν λόγω αναγνώριση.
2016/11/22
Deployment of infrastructure for alternative fuels in the EU: time to act! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) EL

. – Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς η ύπαρξη συγκεκριμένων, δεσμευτικών και εκτελεστών στόχων από τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάστασή τους και τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι βέβαια η εξ αρχής δημιουργία μεγάλων αποκλίσεων σύγκλησης που θα οδηγήσει σε σχέσεις οικονομικής εξάρτησης των οικονομικά αδύναμων χωρών από τις αντίστοιχες ισχυρές.
2016/11/22
Harnessing globalisation: trade aspects (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0319/2018 αν και γίνεται προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιά κενά στη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα, που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα πολλών συστημάτων δεοντολογικού ελέγχου και πιστοποίησης στις αλυσίδες εφοδιασμού.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Steeve Briois (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) EL

. – Η άρση υπάρχει για να προστατεύει το πολιτικό έργο του ευρωβουλευτή και στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη απλά πολιτικός λόγος. Η ΕΕ διακηρύσσει την ελευθερία του λόγου και των ιδεών και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλους.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Sophie Montel (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) EL

Η άρση υπάρχει για να προστατεύει το πολιτικό έργο του ευρωβουλευτή και στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη απλά πολιτικός λόγος. Η ΕΕ διακηρύσσει την ελευθερία του λόγου και των ιδεών και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλους.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Georgios Kyrtsos (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) EL

Η εικαζόμενη τέλεση αξιόποινων αδικημάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την ποινική δικαιοσύνη δίχως εξαιρέσεις.
2016/11/22
Draft general budget of the European Union for 2019 - all sections EL

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις ενώ οι χώρες του Νότου είναι ακόμα βυθισμένες στην κρίση. Οι πολίτες τους λοιπόν προσδοκούν κάθε χρόνο την υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού αποδοτικού και διαφανούς που θα σέβεται τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και θα στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους. Το συγκεκριμένο προσχέδιο προϋπολογισμού δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.
2016/11/22
General budget of the European Union for 2019 - all sections (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EL

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις ενώ οι χώρες του Νότου είναι ακόμα βυθισμένες στην κρίση. Οι πολίτες τους λοιπόν προσδοκούν κάθε χρόνο την υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού αποδοτικού και διαφανούς που θα σέβεται τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και θα στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους. Το συγκεκριμένο προσχέδιο προϋπολογισμού δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - European Council and Council (A8-0300/2018 - Marco Valli) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, καθώς δεν μπορεί να δοθεί απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου, ενώ αυτό επιμένει να αγνοεί το Ευρωκοινοβούλιο.
2016/11/22
Support to structural reforms in Member States (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) EL

. – Υπερψηφίζω την έκθεση καθώς τα προεκλογικά τεχνάσματα της Επιτροπής και η ασόβαρη πρόταση της πρέπει να απορριφθούν. Τα κονδύλια για έργα συνοχής πρέπει να πηγαίνουν εκεί που έχει προαποφασιστεί και όχι να ανακατευθύνονται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
2016/11/22
Launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Ireland (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) EL

Υπερψηφίζω την σχετική έκθεση καθώς αφορά σε θέματα πρόληψης και διερεύνησης αξιόποινων πράξεων και αντιμετώπισης άλλων αδικημάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων ή της εισαγγελικής υπηρεσίας στο κράτος μέλος που προβαίνει στην αναζήτηση. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων, στο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας, είναι θεμιτή η ταχεία και αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή επακριβών πληροφοριών, μέτρο αναγκαίο για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας ως εργαλείο πρόληψης ποινικών εγκλημάτων και πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών.
2016/11/22
Launch of automated data exchange with regard to DNA data in Ireland (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) EL

Η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών είναι ένα ευαίσθητο θέμα όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, απαιτώντας λεπτούς χειρισμούς· η ανταλλαγή των συγκεκριμένων δεδομένων υπόκειται πλήρως στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος απαιτείται η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, πάντα σύμφωνα με τις αρχές της διαθεσιμότητας και της αμοιβαιότητας, για αυτό και υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Croatia (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) EL

Υπερψηφίζω την σχετική έκθεση καθώς αφορά σε θέματα πρόληψης και διερεύνησης αξιόποινων πράξεων και αντιμετώπισης άλλων αδικημάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων ή της εισαγγελικής υπηρεσίας στο κράτος μέλος που προβαίνει στην αναζήτηση. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων, στο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας, είναι θεμιτή η ταχεία και αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή επακριβών πληροφοριών, μέτρο αναγκαίο για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας ως εργαλείο πρόληψης ποινικών εγκλημάτων και πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών.
2016/11/22
Reduction of the impact of certain plastic products on the environment (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) EL

Υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θέμα προτεραιότητας. Ειδικά δε η χρήση πλαστικών έχει επιβαρύνει πολύ τον πλανήτη μας και στηρίζω κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της.
2016/11/22
Establishment, operation and use of the Schengen Information System in the field of border checks (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) EL

Η διατήρηση της άρσης διενέργειας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών, βάσει των νυν δεδομένων, τελεί πέραν των ενδείξεων και της λογικής· εντούτοις, αποτελεί κεντρική ιδέα του χώρου Σένγκεν.Η εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα απαραίτητα εργαλεία και σημαντικό προαπαιτούμενο για όσα κράτη μέλη επιθυμούν τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο χώρο, όμως δεν αποτελεί ικανή συνθήκη ώστε αυτοτελώς να υποστηρίζει πλήρως ή να δικαιολογεί επαρκώς τη διατήρηση του χώρου Σένγκεν. Επιπλέον, αντί η έκθεση να περιορίζεται σε προτάσεις, όπως η εισαγωγή στο SIS των δεδομένων ατόμων που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία με σκοπό την άρνηση εισόδου, αντ’αυτού μέσω αυτής προωθείται ακραιφνώς η ευρωπαϊκή/ενωσιακή διάσταση του συστήματος εις βάρος των εθνικών αρμοδιοτήτων. Κοινώς, παρά τις σαφείς και προφανείς επιχειρησιακές ανάγκες, η έκθεση όπως έχει διαμορφωθεί δεν είναι ικανή να τις υποστηρίξει αποτελεσματικά.Άλλωστε, συνολικά, η Συνθήκη και το κεκτημένο του Σένγκεν αποτελούν παρωχημένο εργαλείο, το οποίο δρα ως αρνητικός καταλύτης στη φύλαξη των (εσωτερικών και εξωτερικών) συνόρων της ΕΕ.
2016/11/22
Establishment, operation and use of the Schengen Information System in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) EL

. – Παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους ονομαστικούς στόχους, η έκθεση βρίθει αστοχιών ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών σε βαθμό που την καθιστά υπέρμετρα ανεπαρκή και αναποτελεσματική για αυτό και την καταψηφίζω.Επιπλέον, η αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών πρέπει να ασκείται ανεξάρτητα, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως τεχνητές διακρίσεις, και με επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις, εξυπηρετώντας τη δημόσια ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και όχι αποτελώντας εργαλείο στον βωμό στείρων φεντεραλιστικών πολιτικών όπου οι αστυνομικοί και δικαστικοί θεσμοί καλούνται εκ των υστέρων να συμμορφωθούν αμελλητί σε συστάσεις και να ανταποκριθούν στις πλημμελώς διαμορφωμένες συνθήκες αντί να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι αρμοδίως.
2016/11/22
Use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) EL

Απαιτείται η εκ βάθρων επανεξέταση και τροποποίηση των νομοθετικών κειμένων που αφορούν τη διασυνοριακή μετακίνηση προσώπων και ταχεία επιστροφή όσων παρανόμως εισήλθαν.Δυστυχώς, η θέση που προβάλλεται διά της έκθεσης δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες όπως αυτές υφίστανται, με ανεξάρτητο, αναλογικό και επικουρικό τρόπο, αλλά αντιθέτως παρεμβάλλει ιδεολογικές ερμηνείες, ορισμούς, εξαιρέσεις και προτάσεις εις βάρος της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και τον ονομαστικό στόχο της επιστροφής των ατόμων αυτών. Άλλωστε, το ζητούμενο δεν είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική της Ένωσης ή η διακριτική παρακολούθηση αν οι παρανόμως διαμένοντες συμμορφώνονται οικειοθελώς με τις υποχρεωτικές αποφάσεις απομάκρυνσης, αλλά η εφαρμογή των εντολών αυτών και η κανονική επιστροφή όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής.
2016/11/22
Harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) EL

. – Συμφωνώ με την επέκταση των μειωμένων συντελεστών για τους παραγωγούς μπίρας και μηλίτη καθώς θα δώσει ώθηση για την ανάπτυξη περισσοτέρων microbreweries σε όλη την Ευρώπη. Οι μειωμένοι συντελεστές πρέπει να επεκταθούν και για άλλα παραδοσιακά ποτά.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Renewing the authorisation for genetically modified maize NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) EL

Υπερψηφίζω στο σύνολο τις προτάσεις καθώς η Επιτροπή για πολλοστή φορά λειτουργεί σαν μεσάζων της Monsanto προσπαθώντας εντελώς αυθαίρετα να εγκρίνει την κυκλοφορία γενετικώς μεταλλαγμένων προϊόντων της παρά την αντίθετη θέληση των λαών της Ευρώπης και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: Authorisation for genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) EL

Υπερψηφίζω στο σύνολο τις προτάσεις καθώς η Επιτροπή για πολλοστή φορά λειτουργεί σαν μεσάζων της Monsanto προσπαθώντας εντελώς αυθαίρετα να εγκρίνει την κυκλοφορία γενετικώς μεταλλαγμένων προϊόντων της παρά την αντίθετη θέληση των λαών της Ευρώπης και χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου.
2016/11/22
Discharge 2016: European Asylum Support Office (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς θεωρώ γελοίο το γεγονός πως επιχειρούν να δώσουν απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο την στιγμή που ο OLAF διεξάγει έρευνα εναντίον ανωτάτων στελεχών της. Η προσπάθεια αυτή έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα.
2016/11/22
Consultation on the immunity of Alfonso Luigi Marra (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) EL

. – Η εικαζόμενη τέλεση αξιόποινων αδικημάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την ποινική δικαιοσύνη δίχως εξαιρέσεις. H ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Manolis Kefalogiannis (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) EL

Η εικαζόμενη τέλεση αξιόποινων αδικημάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την ποινική δικαιοσύνη δίχως εξαιρέσεις. Η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Electronic publication of the Official Journal of the European Union (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) EL

Η διαδικασία πιστοποίησης της γνησιότητας της ηλεκτρονικής έκδοσης της ΕΕ με ηλεκτρονική υπογραφή χρήζει επικαιροποίησης για αυτό η ψήφος μου είναι υπέρ.
2016/11/22
EU-Bahamas Agreement on the short-stay visa waiver (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) EL

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με στοιχεία αμοιβαιότητας, εκφράζοντας την ασκούμενη από τα κράτη μέλη εξωτερική πολιτική και υπακούοντας στην ευρύτερη διαμόρφωση των αντίστοιχων εξωτερικών σχέσεων, πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών σε τομείς που αφορούν στη δημόσια τάξη, την ασφάλεια, και την αποτροπή εισδοχών εγκληματικών στοιχείων. Άλλωστε, δεν αποτελεί εργαλείο της Ένωσης προς επιβράβευση στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης ώστε να «δημιουργεί» κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης (άλλωστε η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη πολιτική και όχι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) αλλά προσφέρεται έναντι αυστηρών και μη πολιτικών κριτηρίων που υπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την σχετική έκθεση.
2016/11/22
EU-Mauritius Agreement on the short-stay visa waiver (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) EL

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με στοιχεία αμοιβαιότητας, εκφράζοντας την ασκούμενη από τα κράτη μέλη εξωτερική πολιτική και υπακούοντας στην ευρύτερη διαμόρφωση των αντίστοιχων εξωτερικών σχέσεων, πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών σε τομείς που αφορούν στη δημόσια τάξη, την ασφάλεια, και την αποτροπή εισδοχών εγκληματικών στοιχείων. Άλλωστε, δεν αποτελεί εργαλείο της Ένωσης προς επιβράβευση στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης ώστε να «δημιουργεί» κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης (άλλωστε η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη πολιτική και όχι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) αλλά προσφέρεται έναντι αυστηρών και μη πολιτικών κριτηρίων που υπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την σχετική έκθεση.
2016/11/22
EU-Antigua and Barbuda Agreement on the short-stay visa waiver (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) EL

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με στοιχεία αμοιβαιότητας, εκφράζοντας την ασκούμενη από τα κράτη μέλη εξωτερική πολιτική και υπακούοντας στην ευρύτερη διαμόρφωση των αντίστοιχων εξωτερικών σχέσεων, πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών σε τομείς που αφορούν στη δημόσια τάξη, την ασφάλεια, και την αποτροπή εισδοχών εγκληματικών στοιχείων. Άλλωστε, δεν αποτελεί εργαλείο της Ένωσης προς επιβράβευση στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης ώστε να «δημιουργεί» κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης (άλλωστε η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη πολιτική και όχι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) αλλά προσφέρεται έναντι αυστηρών και μη πολιτικών κριτηρίων που υπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την σχετική έκθεση.
2016/11/22
EU-Federation of Saint Kitts and Nevis Agreement on the short-stay visa waiver (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) EL

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με στοιχεία αμοιβαιότητας, εκφράζοντας την ασκούμενη από τα κράτη μέλη εξωτερική πολιτική και υπακούοντας στην ευρύτερη διαμόρφωση των αντίστοιχων εξωτερικών σχέσεων, πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών σε τομείς που αφορούν στη δημόσια τάξη, την ασφάλεια, και την αποτροπή εισδοχών εγκληματικών στοιχείων. Άλλωστε, δεν αποτελεί εργαλείο της Ένωσης προς επιβράβευση στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης ώστε να «δημιουργεί» κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης (άλλωστε η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη πολιτική και όχι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) αλλά προσφέρεται έναντι αυστηρών και μη πολιτικών κριτηρίων που υπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την σχετική έκθεση.
2016/11/22
EU-Barbados Agreement on the short-stay visa waiver (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) EL

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με στοιχεία αμοιβαιότητας, εκφράζοντας την ασκούμενη από τα κράτη μέλη εξωτερική πολιτική και υπακούοντας στην ευρύτερη διαμόρφωση των αντίστοιχων εξωτερικών σχέσεων, πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών σε τομείς που αφορούν στη δημόσια τάξη, την ασφάλεια, και την αποτροπή εισδοχών εγκληματικών στοιχείων. Άλλωστε, δεν αποτελεί εργαλείο της Ένωσης προς επιβράβευση στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης ώστε να «δημιουργεί» κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης (άλλωστε η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη πολιτική και όχι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) αλλά προσφέρεται έναντι αυστηρών και μη πολιτικών κριτηρίων που υπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την σχετική έκθεση.
2016/11/22
EU-Seychelles Agreement on the short-stay visa waiver (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) EL

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με στοιχεία αμοιβαιότητας, εκφράζοντας την ασκούμενη από τα κράτη μέλη εξωτερική πολιτική και υπακούοντας στην ευρύτερη διαμόρφωση των αντίστοιχων εξωτερικών σχέσεων, πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών σε τομείς που αφορούν στη δημόσια τάξη, την ασφάλεια, και την αποτροπή εισδοχών εγκληματικών στοιχείων. Άλλωστε, δεν αποτελεί εργαλείο της Ένωσης προς επιβράβευση στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης ώστε να «δημιουργεί» κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης (άλλωστε η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη πολιτική και όχι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) αλλά προσφέρεται έναντι αυστηρών και μη πολιτικών κριτηρίων που υπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την σχετική έκθεση.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) EL

Παρότι τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής πρέπει να κατανέμονται, κατά βάση, στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης, καθ' όσον έτσι δημιουργούνται εξειδικευμένοι άνεργοι και δεν αντιμετωπίζεται η παρουσιαζόμενη κατάσταση, υπερψηφίζω τη συγκεκριμένη έκθεση καθόσον τα εν λόγω χρήματα θα δοθούν σε μία χώρα του Νότου που επλήγη σοβαρά από τις λανθασμένες οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2016/11/22
Quality of water intended for human consumption (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EL

Καταψηφίζω την έκθεση καθώς δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξασφάλιση των δήθεν ευπαθών ομάδων παρά για την πραγματική βελτίωση της ποιότητος του νερού στην Ευρώπη. Εντούτοις, υπερψηφίζω επιμέρους άρθρα και τροπολογίες με τις οποίες είμαι σύμφωνος και αποτελούν βήματα προς την σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Resources for economic, social and territorial cohesion and resources for the investment for growth and jobs goal (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) EL

Υπερψηφίζω καθώς συμφωνώ με την πρόταση η οποία αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) το 2018, με εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τον ειδικό προϋπολογισμό για την ΠΑΝ του 2020 και αντίστοιχη μείωση αυτού.
2016/11/22
Alignment of reporting obligations in the field of environment policy (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) EL

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς απλοποιεί και κωδικοποιεί την υφισταμένη περιβαλλοντική νομοθεσία, ένα βήμα απαραίτητο για την ευκολότερη και αμεσότερη ενημέρωση τόσο των πολιτών, όσο και των επιχειρήσεων.
2016/11/22
The role of employee financial participation in creating jobs and reactivating the unemployed (A8-0293/2018 - Renate Weber) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0293/2018. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να προσπαθεί να ρυθμίσει με τέτοιο τρόπο τις αγορές. Κάθε παρόμοια προσπάθεια στο παρελθόν απέτυχε. Αυτό που δεν αναφέρει η έκθεση είναι το γεγονός πως στις Η.Π.Α. -τις οποίες και χρησιμοποιεί ως παράδειγμα- η ίδια η αγορά ανέπτυξε τις μορφές αυτές οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η έκθεση χρησιμοποιείται για να προωθήσει ακόμη μια φορά την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία εργαζομένων με τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για χώρες όπως η Ελλάδα.
2016/11/22
Public procurement strategy package (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) EL

Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει δημόσιες συμβάσεις των κρατών μελών θα πρέπει να οριοθετείται από αυτά τα ίδια και να μην υπάρχει ανάμειξη της ΕΕ.
2016/11/22
EU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss) EL

Το έγκλημα δεν γνωρίζει όρια. Η εξασφάλιση ενός αναλογικού επιπέδου συντονισμού, συνοχής και συστηματοποίησης της διασυνοριακής συνεργασίας αποτελεί θεμιτό στόχο. Για τον λόγο αυτό, υπερψηφίζω την έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust).
2016/11/22
Mutual recognition of freezing and confiscation orders (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck) EL

Το ισχύον καθεστώς είναι αναποτελεσματικό και πρακτικά ανεφάρμοστο. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να παραμένουν τα κέρδη από παράνομες δραστηριότητες στη διάθεση των εγκληματιών.Παρόλα αυτά, η θέση του Κοινοβουλίου δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες όπως αυτές υφίστανται, με ανεξάρτητο, αναλογικό και επικουρικό τρόπο, αλλά αντιθέτως παρεμβάλλει ιδεολογικές ερμηνείες και προτάσεις, θέτοντας ένα περιοριστικό πλαίσιο πέραν των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας και εν τέλει ευθέως εις βάρος της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και τον ονομαστικό στόχο της παρουσίας επαρκών δικονομικών εγγυήσεων. Άλλωστε, διαδικασίες που δεν φέρουν εχέγγυα ανεξαρτησίας, διαφάνειας, αμεροληψίας και αναλογικότητας δύνανται, στα λάθος χέρια, να καταδυναστεύσουν καταχρηστικά και κακόβουλα μεμονωμένους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η ψήφος μου είναι «κατά».
2016/11/22
Free flow of non-personal data in the European Union (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, αν και η ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην ψηφιακή οικονομία της ΕΕ. Αλλά η δυνατότητα των εταιρειών και των οντοτήτων του δημόσιου τομέα να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασής τους θα παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές.
2016/11/22
The EU's input on a UN binding instrument on transnational corporations with respect to human rights (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018) EL

Είναι επιτακτική ανάγκη να ελεγχθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις πολυεθνικές εταιρείες.
2016/11/22
Situation in Yemen (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018) EL

. – Καταψηφίζω στο σύνολο τις προτάσεις ψηφίσματος, καθώς δεν υπάρχει καμία νομιμοποίηση για την επέμβαση της ΕΕ στις εμφύλιες συγκρούσεις ενός τρίτου κράτους. Μοναδική αποδεκτή αντίδραση, με δεδομένες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολεμικού δικαίου στην συγκεκριμένη σύγκρουση, θα ήταν η απαγόρευση πώλησης όπλων στα εμπλεκόμενα μέρη από ευρωπαϊκές χώρες.
2016/11/22
Fighting customs fraud and protecting EU own resources (B8-0400/2018) EL

Καταψηφίζω τη σχετική πρόταση, καθώς η Επιτροπή, προφασιζόμενη περιπτώσεις τελωνειακής απάτης, επιθυμεί να αναλάβει εξουσίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις αρμοδιότητες της.
2016/11/22
Harmonising and simplifying certain rules in the VAT system (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod) EL

Διά της έκθεσης δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς τα ζητήματα που άπτονται του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις ή των λοιπών ατελειών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της φοροαποφυγής και άρα τη διεύρυνση του κόστους εναντίον του δημόσιου προϋπολογισμού. Για αυτό τον λόγο, την καταψηφίζω. Το ισχύον καθεστώς ΦΠΑ υφίσταται επί πλέον των δύο δεκαετιών, παρά τον υποτιθέμενο προσωρινό χαρακτήρα του. Είναι επιτακτική η θέσπιση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ στη βάση συγκεκριμένων θεμελιωδών αρχών υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων και η παύση της συνεχιζόμενης προώθησης προσωρινών λύσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας ενός εγγενώς ατελούς συστήματος ΦΠΑ.
2016/11/22
VAT: period of application of the reverse charge mechanism and of the Quick Reaction Mechanism (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen) EL

Παρά τον στόχο της έκθεσης, η ψήφος μου είναι «κατά», καθώς δεν απλουστεύεται επαρκώς η διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ και δεν διασφαλίζεται η μείωση των συγκεκριμένων μορφών φοροδιαφυγής / φοροαποφυγής, ενώ ο προβλεπόμενος μηχανισμός της έγκρισης παρέκκλισης δεν είναι αποτελεσματικός ή κατάλληλος ως διαδικασία καθ’ ότι είναι υπέρμετρα γραφειοκρατική και χρονοβόρος.
2016/11/22
Administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register (A8-0285/2018 - Ivana Maletić) EL

Η διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου εκθέτει τη νομική βάση για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Τα κράτη μέλη έχουν επαρκή κάλυψη στον συγκεκριμένο τομέα από την εθνική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορώ να υπερψηφίσω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Health technology assessment (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς δημιουργεί κίνδυνο κατάχρησης του προτεινομένου συστήματος, με πιθανό τελικό αποτέλεσμα τη μείωση των διαθεσίμων φαρμάκων και τη δυσκολότερη τελικά πρόσβαση των ασθενών σε αυτά, παρά τον αντίθετο σκοπό της εκθέσεως. Δημιουργεί μεγάλο και παράλογο διοικητικό και δικαστικό βάρος.
2016/11/22
Emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) EL

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς, ακόμη και εάν έχω σοβαρές διαφωνίες με συγκεκριμένα άρθρα της εκθέσεως αυτής, συνολικά θεωρώ πως είναι απαραίτητη η προσπάθεια για μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη, καθώς ήδη το περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.
2016/11/22
Rates of value added tax (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση όπου προωθείται η κανονιστική ρύθμιση του ΦΠΑ με συγκεκαλυμμένους πρωταρχικούς στόχους την περαιτέρω ισχυροποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ΦΠΑ και τη διαφύλαξη της λειτουργίας της εσωτερικής ενιαίας αγοράς, κατ’ ουσίαν αποδίδοντας δευτερεύοντα ρόλο και αξία στις εθνικές οικονομίες, στην ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν τον ΦΠΑ, στην αποτροπή των τεχνητών στρεβλώσεων, και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των κρατών μελών.
2016/11/22
International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Insurance Contracts (B8-0442/2018) EL

Καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0442/2018, καθώς δεν έχει επιτευχθεί η εκτίμηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των μεταβατικών απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά την πολυπλοκότητα των αναδρομικών προσεγγίσεων και την περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή πολλαπλών μεταβατικών προσεγγίσεων για ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστήριων συμβολαίων.
2016/11/22
Distributed ledger technologies and blockchains: building trust with disintermediation (B8-0397/2018) EL

Η δημιουργία ενός ευρείας κλίμακας ψηφιακού φάσματος που θα καλύπτει κάθε δραστηριότητα, από την υγειονομική περίθαλψη έως τις αλυσίδες εφοδιασμού, θα διευκολύνει μεν τις δραστηριότητες, απλοποιώντας τες, αλλά θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αύξηση του ηλεκτρονικού φακελώματος φυσικών και νομικών προσώπων. Για τον λόγο αυτό, καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος B8-0397/2018.
2016/11/22
EU Agenda for Rural, Mountainous and Remote Areas (B8-0399/2018) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση, καθώς οι ορεινές και αγροτικές περιοχές αποτελούν την ραχοκοκαλιά των εθνών της Ευρώπης. Επομένως, η διατήρηση και κυρίως η ανάπτυξή τους πρέπει να αποτελεί κρίσιμο στόχο για την Ένωση.
2016/11/22
Request for the waiver of the immunity of Georgios Kyrtsos (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) EL

Καμία ανοχή σε ποινικά αδικήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό, η ψήφος μου είναι «υπέρ».
2016/11/22
Third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EL

Η ψήφος μου είναι «υπέρ», καθώς η πρόταση περιορίζεται σε απλή κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.
2016/11/22
EU-Morocco Agreement for scientific and technological cooperation: terms and conditions for the participation of Morocco in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) EL

Καταψηφίζω τη συνεργασία της ΕΕ με το Μαρόκο στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην ΕΕ παρά μόνον νομιμοποίηση των ήδη αρκετών Μαροκινών μεταναστών στις χώρες του Νότου.
2016/11/22
EU-Canada air transport agreement (A8-0254/2018 - Francisco Assis) EL

Καταψηφίζω τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά, καθώς είμαι εναντίον της ενοποίησης των αγορών της Ευρώπης και του Καναδά, δεδομένου ότι έχει πλέον αποδειχτεί πως η οικονομική παγκοσμιοποίηση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει.
2016/11/22
Inclusion of the Italian municipality of Campione d’Italia and the Italian waters of Lake Lugano in the customs territory of the Union (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) EL

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, εφόσον είναι απολύτως κατανοητό το ειδικό καθεστώς που επιθυμεί η Ιταλία για τις συγκεκριμένες περιοχές, δεδομένης της θέσεώς τους στο εσωτερικό της Ελβετίας.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/001 NL/Financial service activities (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) EL

Τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής πρέπει να κατανέμονται, κατά βάση, στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης, καθ’ όσον έτσι δημιουργούνται εξειδικευμένοι άνεργοι και δεν αντιμετωπίζεται η παρουσιαζόμενη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, η ψήφος μου είναι «κατά».
2016/11/22
Provision of audiovisual media services (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) EL

Η ψήφος μου είναι «κατά», καθώς δυστυχώς με εργαλείο την αναθεώρηση των ισχυουσών διατάξεων και παράλληλα με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την προστασία ανηλίκων από επιβλαβείς εν δυνάμει συνήθειες ή την ενίσχυση των εγχώριων παραγωγών, παρεμβάλλονται διατάξεις ευρείας εφαρμογής υπό τον γενικό μανδύα της αντιμετώπισης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης βίας, δίχως όμως να προσδιορίζονται επαρκώς τα χαρακτηριστικά τους. Ως εκ τούτου, τίθεται η βάση ώστε να επιτρέπεται ο μη απαραίτητος περιορισμός στη διάθεση οπτικοακουστικού περιεχομένου καταχρηστικά, στον βαθμό που αυτός δεν θα γίνεται αναλογικά ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και πιθανώς δεν θα κρίνεται ανεξάρτητα, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως διακρίσεις, και δίχως τυπικές εγγυήσεις.
2016/11/22
Draft Amending Budget No 5/2018: cancellation of the reserve related to the support to Turkey from the Instrument for Pre-Accession and reinforcement of the European Neighbourhood Instrument and of the Humanitarian Aid for orther urgent actions (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan) EL

Υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση, καθώς επικροτώ την κίνηση της Επιτροπής να ακυρώσει το ποσό του αποθεματικού σχετικά με την Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας. Ωστόσο, διαφωνώ με την ενίσχυση του Μηχανισμού Γειτονίας. Δεν προκύπτει σαφώς από την έκθεση ο προσανατολισμός των κονδυλίων.
2016/11/22
Eurojust and Albania Cooperation Agreement (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) EL

Υπάρχουν σαφείς επιχειρησιακές ανάγκες υπέρ της συνεργασίας για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος και ειδικότερα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.Όμως καμία συμφωνία δεν μπορεί να ενθαρρύνει την καταπολέμηση του εγκλήματος και να είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών της ΕΕ για όσο η Αλβανία δεν αποτελεί έναν ειλικρινή συνομιλητή πρόθυμο να συνεργαστεί. Απουσία των απαραίτητων εχεγγύων, η επιδιωκόμενη επιχειρησιακή συνεργασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί και για αυτό την καταψηφίζω.
2016/11/22
Protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and free movement of such data (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst) EL

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασιών από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, αποτελεί ζητούμενο. Εντούτοις, η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά τα εκτελεστέα δικαιώματα των πολιτών, δεν ενισχύει την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών, δεν ενισχύει την ουσιαστική λογοδοσία των υπευθύνων, δεν διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων. Αντιθέτως, απλώς αυξάνει γραφειοκρατικούς μηχανισμούς δίχως επαρκές αντίκρισμα και θέτει επιπλέον ηθικές υποχρεώσεις δίχως εμπράγματη νομική ουσία. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω την έκθεση A8-0313/2017.
2016/11/22
Single Digital Gateway (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0054/2018 καθώς στον προτεινόμενο κανονισμό δεν θεσμοθετείται επαρκής εξασφάλιση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων.
2016/11/22
Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0261/2016 καθώς το συγκεκριμένο κρατικό μόρφωμα (μη διεθνώς αναγνωρισμένο και αποτέλεσμα μονομερούς απόσχισης μιας σερβικής επαρχίας) στο Κοσσυφοπέδιο-Μετόχια χαρακτηρίζεται από διαφθορά, διαπλοκή, και παντελή έλλειψη ευρωπαϊκών δομών, ενώ η σύσταση Ένωσης Σερβικών Δήμων εκκρεμεί. Επιπλέον, οι έννοιες "κράτος δικαίου", "προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" και "σχέσεις καλής γειτονίας" δεν έχουν καν εφαρμογή. Κάθε προσέγγιση υπό αυτές τις συνθήκες χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ατυχής και εννοεί τα εγκληματικά δίκτυα, ενώ αποτελεί περαιτέρω δείγμα αποδοχής της αλλαγής συνόρων ενός κράτους διά της βίας. Άλλωστε, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης των διαβατηρίων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ, πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών.
2016/11/22
July 2018 fires at Mati in the Attica Region, Greece and the EU response EL

Υπερψηφίζω τις προτάσεις στο σύνολό τους διότι πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηρίξουμε τα θύματα και τους πληγέντες της μεγάλης αυτής τραγωδίας.
2016/11/22
The threat of demolition of Khan al-Ahmar and other Bedouin villages EL

Η ΕΕ δεν πρέπει να διαδραματίζει ρόλο «εγγυητή» παγκόσμιας ειρήνης διότι προέχει η εξασφάλιση της εσωτερικής της ευημερίας και ανάπτυξης και για αυτό το λόγο καταψηφίζω στο σύνολο τους τις σχετικές προτάσεις ψηφίσματος.
2016/11/22
A European Strategy for Plastics in a circular economy (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, καθώς κατά την πάγια τακτική μου υποστηρίζω κάθε πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος, ειδικά δε την συγκεκριμένη που αφορά την διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Ακόμη και εάν διαφωνώ με επιμέρους λεπτομέρειες ή αναγνωρίζω πως η εφαρμογή τέτοιων προτάσεων είναι πιθανόν να προκαλέσει δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών, θεωρώ πως είναι ένα ελάχιστο κόστος που πρέπει να καταβάλλουμε για την προστασία του πλανήτη μας και των μελλοντικών γενεών.
2016/11/22
Options to address the interface between chemical, product and waste legislation (B8-0363/2018) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση B8-0363/2018 διότι είναι άμεση ανάγκη να κωδικοποιηθεί η σχετική με τα χημικά προϊόντα και απόβλητα νομοθεσία της Ενώσεως, αφού πρόκειται για ένα εξόχως σοβαρό ζήτημα που έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον.
2016/11/22
A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» , καθώς η μικροβιακή αντοχή έχει ήδη αναδειχθεί σε μια σοβαρότατη απειλή για την δημόσια υγεία και προβλέπεται να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη. Απαιτούνται συνεπώς άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της.
2016/11/22
Europe on the Move: an agenda for the future of mobility in the EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi) EL

Η διαχείριση και η διευκόλυνση της μετάβασης που θα συντελεστεί στον τομέα των μεταφορών πρέπει να γίνει με τρόπο που επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση των νέων δυνατοτήτων από τη σκοπιά όλων των χρηστών του τομέα της κινητικότητας. Η ασφάλεια και η προστασία των χρηστών μεταφορών εξακολουθεί να είναι υψίστης σημασίας. Δεδομένου ότι το ανθρώπινο σφάλμα είναι η κύρια αιτία ατυχημάτων, οι αυτοματοποιημένες μεταφορές μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στον στόχο της εξάλειψης των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η επανάσταση στην κινητικότητα δεν θα αφήσει περιοχές ή κοινωνικές ομάδες στο περιθώριο. Οι αγροτικές περιοχές πρέπει να ωφεληθούν από κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες μεταφορών, καθώς η ένταξη και η προσβασιμότητά τους είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομική ευρωστία τους. Για τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζω την έκθεση A8-0241/2018.
2016/11/22
Implementation of the Plant Protection Products Regulation (A8-0268/2018 - Pavel Poc) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα διότι τα φυτοφάρμακα αποτελούν μεν σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφαλείας αλλά μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Συνεπώς, είμαι θετικός στην προσπάθεια άσκησης ακόμη μεγαλύτερου ελέγχου.
2016/11/22
Dual quality of products in the Single Market (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0267/2018 διότι η πρόταση προβλέπει μέτρα που δεν αρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προϊόντων δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά, ενώ θα έπρεπε να αναπτυχθεί ξεκάθαρη και αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη για τις αρχές προστασίας των καταναλωτών καθώς και αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για την καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των καταναλωτών.
2016/11/22
Nominal quantities for placing on the Union market of single distilled shochu (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) EL

Καταψηφίζω την σχετική έκθεση , όχι διότι διαφωνώ με την διάθεση του shochu στις συγκεκριμένες φιάλες, κάτι το οποίο είναι ήσσονος σημασίας άλλωστε, αλλά επειδή δεν συμφωνώ με τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση. Οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να είναι διμερείς, καθώς κάθε κράτος-μέλος έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες.
2016/11/22
Amendment to the US-EU Memorandum of Cooperation (deployment of air traffic management systems) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0214/2018, καθώς η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών είναι υψίστης σημασίας, το συγκεκριμένο δε μνημόνιο συνεργασίας είναι δείγμα σωστής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, η οποία σέβεται την κυριαρχία τους, αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνει και το στόχο της.
2016/11/22
Agreement on Air Transport between Canada and the EU (accession of Croatia) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) EL

Ψηφίζω «παρών», καθώς αφορά απλά την προσχώρηση της Κροατίας σε μια ήδη υπάρχουσα συμφωνία, ως κράτος που εντάχθηκε στην ένωση σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής της. Διαδικαστικό είναι το ζήτημα.
2016/11/22
Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) EL

Η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών κατοχυρώνει επαρκώς τα κατά περίπτωση δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει χρεία ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία. Για αυτό καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά.
2016/11/22
Controls on cash entering or leaving the Union (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) EL

Η ανοχή της παραβατικότητας ερμηνεύεται ως συνυπαιτιότητα. Και εφόσον η απάτη και η παρανομία είναι καταδικαστέες και μη αποδεκτές, δεν νοείται η Ένωση και τα κράτη μέλη να αποδέχονται την αδιαφάνεια ή εμμέσως να υποβοηθούν εγκληματίες διά ενεργειών, παραλήψεων ή εξαιρέσεων. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αναλογικές ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δίχως επιβάρυνση ιδιωτών ή εταιριών και άρα με σεβασμό στους πολίτες και την επιχειρηματικότητα των κρατών μελών, στοχεύοντας κυρίως στα κεφάλαια με εγκληματική προέλευση ή προϊόν απόκρυψης. Τα μέτρα αφορούν κυρίως στη δήλωση κεφαλαίων, την μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων, ορισμένους κοινούς ορισμούς, και την ταυτοποίηση διασυνοριακών αδυναμιών. Στο βαθμό που υποστηρίζονται τα συμφέροντα των κρατών μελών και των πολιτών τους και προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, ακόμη και αν τα μέτρα ίσως δεν είναι συνολικά επαρκή ή τέλεια, πρέπει να υποστηριχθούν.
2016/11/22
Countering money laundering by criminal law (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) EL

Αυτό που κυρίως επιδιώκεται με την παρούσα έκθεση είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου υποστηρικτικού προς τις αρχές, με έμφαση στον τομέα του νομοθετικού πλαισίου και δη των ορισμών και στη χρήση των διαθέσιμων ερευνητικών εργαλείων, ενώ συμπεριλαμβάνει πρόνοιες και για την δέσμευση και δήμευση ιδιοκτησίας ή εσόδων που αποτελούν προϊόν εγκληματικών δραστηριοτήτων. Απαιτείται να υιοθετηθεί ένα επικαιροποιημένο και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο δίχως εξαιρέσεις για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων - χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων - από παράνομες δραστηριότητες (τα οποία έσοδα, πέρα από τις υπόλοιπες παραμετρικές αρνητικές συνέπειες, συχνά τροφοδοτούν άλλες παράνομες / εγκληματικές δραστηριότητες), σε συνδυασμό με την υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου και των ελεγκτικών μηχανισμών διά της παροχής ικανού και κατάλληλου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών και τεχνογνωσίας.
2016/11/22
The situation in Hungary (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EL

H επιλογή της εκκίνησης του συγκεκριμένου τύπου διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι η Ουγγαρία συμμετέχει στον διάλογο με την Επιτροπή και ενώ σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλων κρατών μελών (βλ. Μάλτα, Σλοβακία) επιλέχθηκαν άλλες διαδικασίες και, πρωτίστως, η αντιδημοκρατική επιβολή και ανήθικη προσπάθεια κάμψης κυρίαρχων αποφάσεων μιας νομίμως εκλεγμένης κυβερνήσεως εκθέτουν πλήρως το στίγμα των πολιτικά καθοδηγούμενων διαδικασιών. Εξάλλου, οι αιτιάσεις είναι προσχηματικές: δεν υπάρχει πραγματική αιτιολόγηση, καθώς η «κριτική» κυρίως αφορά σε εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες ως απόρροια των αναγκών και επιθυμιών της ουγγρικής κοινωνίας, στην επιτυχή αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, στην ανάγκη της καταπολέμησης των συνεπειών δεκαετιών ολοκληρωτικής κυβέρνησης υπό τον Μαρξισμό-Λενινισμό και σε νόμους που ήδη υφίστανται σε άλλα κράτη μέλη. Για τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Autonomous weapon systems (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) EL

Καταψηφίζω στο σύνολο τους τις εκθέσεις, καθώς η ιδέα της απαγόρευσης των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων είναι παντελώς ανεδαφική. Το μόνο που θα επιφέρει μια τέτοια απαγόρευση είναι η υστέρηση των κρατών-μελών σε έναν κρίσιμο αμυντικό τομέα. Επιπλέον, δεδομένων των τωρινών σχέσεων με την Ρωσία, είναι αδύνατη η επιβολή μιας τέτοιας απαγόρευσης.
2016/11/22
State of EU-US relations (A8-0251/2018 - Elmar Brok) EL

Καταψηφίζω την έκθεση καθώς αποτελεί ένα άνευ προηγουμένου και αναίτιο εγκώμιο της πολιτικής/στρατιωτικής διείσδυσης των ΗΠΑ στην ΕΕ, ενώ δι’ αυτής ζητείται από τις ΗΠΑ η επέμβαση τους στα Δυτικά Βαλκάνια.
2016/11/22
State of EU-China relations (A8-0252/2018 - Bas Belder) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς με τη δέσμη μέτρων που προτείνεται θα επιτραπεί η προνομιακή εμπορική/οικονομική διείσδυση της Κίνας στην ΕΕ δίχως (αν μη τι άλλο) την ισόρροπη απόδοση προνομίων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
2016/11/22
Equivalence of field inspections (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0253/2018 καθώς προσθέτει τη Βραζιλία και τη Μολδαβία στον υφιστάμενο κατάλογο των τρίτων χωρών που επωφελούνται από καθεστώς ισοδυναμίας με την ΕΕ όσον αφορά ορισμένες ποικιλίες σπόρων προς σπορά, με συνακόλουθη ζημία των κρατών μελών.
2016/11/22
Common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) EL

H προτεινόμενη ετήσια δήλωση ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις δεν συνεπάγεται πραγματική απλούστευση για τις ΜΜΕ. Ακόμη και αν το μέτρο αυτό ακούγεται ελκυστικό, στην πραγματικότητα, θα είχε πολύ αρνητικές συνέπειες. Οι ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις θα αυξήσουν σημαντικά τις πτωχεύσεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση A8-0260/2018.
2016/11/22
Implementing decision on subjecting the new psychoactive substances cyclopropylfentanyl and methoxyacetylfentanyl to control measures (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) EL

Η έγκριση της παρούσας ενωσιακής εκτελεστικής απόφασης θα υποβοηθήσει τον περιορισμό εμποδίων στη διασυνοριακή αστυνομική και δικαστική συνεργασία και θα υποστηρίξει την προστασία από τους κινδύνους που θέτει η διαθεσιμότητα και η επικίνδυνη χρήση της ουσίας αυτής. Κάθε νέα ψυχοτρόπος ουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο και αξιολόγηση κινδύνου και τα αποτελέσματα των ελέγχων να διαχέονται ως πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών.
2016/11/22
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) EL

Στην περίπτωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας, η κινητοποίηση του Ταμείου κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης. Οι καταστροφές χαρακτηρίζονται ‘μείζονες φυσικές καταστροφές’ και χρήζουν βοήθειας από πλευράς της Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες του Νότου και ειδικά η Ελλάδα πλήττονται από φυσικές καταστροφές τις οποίες, εφόσον δεν μπορούν να προβλέψουν, είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν.
2016/11/22
Draft Amending Budget No 4/2018: mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) EL

Η κινητοποίηση του Ταμείου για την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Λιθουανία και την Πολωνία και τις φυσικές καταστροφές που υπέστησαν, απαιτεί την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2018 και του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (4/2018) κατά 33 992 206 EUR, και η ψήφος μου είναι θετική.
2016/11/22
The impact of EU cohesion policy on Northern Ireland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) EL

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να ξεχνά πως η Βόρειος Ιρλανδία δεν είναι ανεξάρτητο κράτος αλλά τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.
2016/11/22
Specific measures for Greece (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) EL

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839, διότι, αν και πράγματι δόθηκαν μεγάλα ποσά για δημόσια έργα και υποδομές στην Ελλάδα, εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος τους κατέληξε στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και όχι στους Έλληνες. Δεν θεωρώ πως η συνέχιση της πολιτικής αυτής θα ευνοήσει τον Ελληνικό Λαό.
2016/11/22
Pathways for the reintegration of workers recovering from injury and illness into quality employment (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια, εάν και διαφωνώ με επιμέρους λεπτομέρειες· εντούτοις το θέμα της επανένταξης ατόμων στην εργασία μετά από ασθένειες ή τραυματισμούς είναι εξαιρετικά σοβαρό και η έκθεση κινείται σε θετική κατεύθυνση γενικά.
2016/11/22
Relationships between the EU and third countries concerning financial services regulation and supervision (A8-0263/2018 - Brian Hayes) EL

Η κανονιστική συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με την εποπτική συνεργασία και τα μέτρα προληπτικής εποπτείας, ακόμη και οι αποφάσεις ισοδυναμίας, θα πρέπει να εξαρτώνται από ικανοποιητικούς κανόνες των τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· γι αυτό το λόγο καταψηφίζω την έκθεση A8-0263/2018.
2016/11/22
Boosting growth and cohesion in EU border regions (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) EL

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, καθώς διαφωνώ κάθετα με την λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις παραμεθόριες περιοχές, θεωρώ δε αντίθετη στα εθνικά συμφέροντα την σχεδιαζόμενη πλήρη κατάργηση των συνόρων και την απώλεια εθνικής κυριαρχίας προς όφελος της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών.
2016/11/22
European Solidarity Corps (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0060/2018. Δεν είναι αλληλεγγύη η προσφορά των νέων ως βορά στις ΜΚΟ, με τον εθελοντισμό ως υποκατάστατο μιας ειδάλλως αμειβόμενης θέσης και παρέχοντας δικαιολογία σε κάποιους επιτήδειους για πλουτισμό, αρπάζοντας εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, ούτε όμως και το να επιτρέπεις σε δήθεν εθελοντές τρίτων χωρών να εγκατασταθούν στην Ευρώπη με πρόσχημα την εθελοντική εργασία, υπαγορεύοντας τη διευκόλυνση έκδοσης αδειών διαμονής εις βάρος της τήρησης της ασφάλειας, της νομιμότητας και της ισότητας έναντι των διαδικασιών.
2016/11/22
Structural Reform Support Programme: financial envelope and general objective (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) EL

Καταψηφίζω την σχετική έκθεση, καθώς δεν συμφωνώ με την παραχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν συμφωνώ με μια Ένωση που υπονομεύει σταθερά και μεθοδικά την εθνική κυριαρχία και προσπαθεί να επιβάλλει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση -όπως αυτή την αντιλαμβάνεται- ερήμην των Λαών.
2016/11/22
Euratom Programme complementing the Horizon 2020 Framework Programme (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) EL

Καταψηφίζω την σχετική έκθεση καθώς κινείται σε λάθος κατεύθυνση, η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι η προτεραιότητα της Ένωσης και κατ’ επέκταση της EURATOM.
2016/11/22
Measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) EL

Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης καθώς η σεξουαλική παρενόχληση και ο εκφοβισμός καταδικάζονται σε κάθε περίπτωση, ενώ διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επειγόντως να αυξηθούν οι γνώσεις και η κατανόηση των κινδύνων και των συνεπειών της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή προκειμένου να βρεθούν πιθανοί τρόποι και μέθοδοι για την αντιμετώπισή τους.
2016/11/22
Language equality in the digital age (A8-0228/2018 - Jill Evans) EL

Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν ορίσει, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ακριβοδίκαια και ισότιμα και όχι με προεξάρχουσα μόνο την Αγγλική, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και τα λοιπά δεδομένα που καθορίζουν τη χρήση τους, και πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της γλωσσικής πολυμορφίας, και της απαγόρευσης διακρίσεων. Σε αυτό το βαθμό, προφανώς όλες οι γλώσσες θα πρέπει να υποστηρίζονται ομότιμα δια των γλωσσικών τεχνολογιών. Όμως η αρμοδιότητα όσον αφορά την αναγνώριση περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών αφορά τα κράτη μέλη αποκλειστικά, όπως επίσης σε αυτά εμπίπτουν το εύρος της τυχόν επίσημης χρήσης αυτών και τα επακριβή μέτρα προστασίας τους. Επίσης, είναι απαράδεκτο να προστατεύονται γλώσσες λαθρομεταναστών, ακόμη και εμμέσως, τόσο εις βάρος των πόρων που διατίθενται προς τις λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες επίσημες γλώσσες της Ένωσης όσο και συνεισφέροντας στην δημιουργία παράλληλων κοινωνιών εντός των κρατών μελών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζω την έκθεση A8-0228/2018.
2016/11/22
Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) EL

Η προστασία των δασών είναι η προστασία της ίδιας της ζωής μας. Οφείλουμε να λάβουμε αυστηρά μέτρα και να ασκούμε συνεχώς επισταμένους ελέγχους στη σωστή διαχείριση του δασικού πλούτου ώστε να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητά του και τις ευεργετικές του ιδιότητες και για αυτό και υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) EL

Παρά τη δεδομένη πεποίθηση μας πως οι δημιουργοί δικαιούνται να λαμβάνουν το κατάλληλο μερίδιο κερδών από τα έργα τους, είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω την παρούσα έκθεση γιατί σε καμία περίπτωση δεν είμαι πρόθυμος να αποδεχθώ την επιτήρηση του Διαδικτύου από ιδιωτικές εταιρείες, σε σημείο μάλιστα που να τους παραχωρούνται δικαιώματα αυτόματης επιβολής του νόμου όπως εκείνες τον ερμηνεύουν. Κάθε δε αμφισβήτηση των αποφάσεων τους θα οδηγούσε σε μακρόχρονες διαδικασίες με αμφίβολα αποτελέσματα. Το Διαδίκτυο γενικότερα είναι ένας τομέας που δεν έχει ρυθμιστεί μέχρι στιγμής από τα κράτη, τουλάχιστον όχι σε σημαντικό βαθμό, ενώ εκ φύσεως ξεπερνά τα κρατικά σύνορα και τις δικαιοδοσίες των δικαστηρίων. Η έκθεση αυτή είναι όχι απλά ουτοπική και ανεφάρμοστη, αλλά επιπλέον επικίνδυνη και υπονομεύει σοβαρά και ξεκάθαρα την ελευθερία του λόγου.
2016/11/22
European citizens’ initiative (A8-0226/2018 - György Schöpflin) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0226/2018 καθώς η αναθεώρηση του κανονισμού αριθ. 211/2011 για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προβλέπει μια πλήρη αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΠΠ, με κύριο στόχο να καταστεί περισσότερο προσβάσιμη ως εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή της Ένωσης.
2016/11/22
Launch of automated data exchange with regard to DNA data in Croatia (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0225/2018 καθώς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού εγκλήματος και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων - ως αναγκαίο αλλά όχι επαρκές προαπαιτούμενο για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας - απαιτείται η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή επακριβών πληροφοριών, πάντα σύμφωνα με τις αρχές της διαθεσιμότητας, της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας. Η ανταλλαγή αυτή (αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA) υπόκειται πλήρως στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2016/11/22
Financial rules applicable to the general budget of the Union (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth) EL

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0211/2017 καθώς η Επιτροπή προτείνει, σε μία ενιαία πράξη, μια αναθεώρηση των γενικών δημοσιονομικών κανόνων, συνοδευόμενη από αντίστοιχες αλλαγές στους τομεακούς δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι ορίζονται στις 15 νομοθετικές πράξεις που αφορούν τα πολυετή προγράμματα. Η έκθεση κρίνει σκόπιμο να διατηρήσει η Επιτροπή το δικαίωμα ελέγχου στα ταμεία και τα έργα όπου η χρηματοδότηση της ΕΕ υπερβαίνει το 50%. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια απόδοσης περαιτέρω εξουσίας και δικαιώματος ελέγχου στην Επιτροπή.
2016/11/22
European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál) EL

Δεν αρκεί απλώς η δημιουργία μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών, η αυστηροποίηση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η πρόσβαση σε αυτά, ακόμη και από τις αρχές επιβολής του νόμου. Αντιθέτως, ως πρώτα αναγκαία βήματα καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, της τρομοκρατίας, της τζιχάντ και του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, απαιτούνται η άμεση επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, η εξασφάλιση του απαραβίαστου και της ασφάλειας των συνόρων ως απόρροια της εθνικής κυριαρχίας καθενός κράτους μέλους της Ένωσης, και η συνολική επανεξέταση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου του χώρου Σένγκεν γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου του θεσπιζόμενου ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου στα πλαίσια του συστήματος εισόδου-εξόδου.
2016/11/22
European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): Europol tasks (A8-0323/2017 - Kinga Gál) EL

Δεν αρκεί απλώς η δημιουργία μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών, η αυστηροποίηση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η πρόσβαση σε αυτά, ακόμη και από τις αρχές επιβολής του νόμου. Αντιθέτως, ως πρώτα αναγκαία βήματα καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, της τρομοκρατίας, της τζιχάντ και του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, απαιτούνται η άμεση επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, η εξασφάλιση του απαραβίαστου και της ασφάλειας των συνόρων ως απόρροια της εθνικής κυριαρχίας καθενός κράτους μέλους της Ένωσης, και η συνολική επανεξέταση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου του χώρου Σένγκεν γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου του θεσπιζόμενου ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου στα πλαίσια του συστήματος εισόδου-εξόδου.
2016/11/22
European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (A8-0404/2017 - Monica Macovei) EL

Δεδομένων των κατάλληλων εχεγγύων για την αποφυγή ενεργειών ή παρεμβάσεων πέραν των εντολών που έχουν κανονικώς και αρμοδίως αποδοθεί και για την τήρηση της νομιμότητας, ιδιαίτερα ως προς την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, υπάρχουν σαφείς επιχειρησιακές ανάγκες που υποστηρίζουν κατ’ αρχήν τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.Όμως, πέρα από την ανωτέρω θέση αρχής, η προωθούμενη προσέγγιση του Κοινοβουλίου, λόγω τυπικών κωλυμάτων, αφαιρεί τη βασική πρόνοια της διασυνδεσιμότητας των σχετικών βάσεων δεδομένων, ενώ γενικότερα οι προτάσεις δεν είναι επαρκείς ως προς τις εξελίξεις και τις μελλοντικές προκλήσεις. Επιπλέον, οι προωθούμενες αλλαγές, ειδικά όσες αφορούν σε βάσεις δεδομένων, δεν πρέπει να παραδίδουν εθνικές αρμοδιότητες ή να δρουν εναντίον των σχετικών δυνατοτήτων των κρατών μελών. Για τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζω την έκθεση A8-0404/2017.
2016/11/22
2019 budget - Trilogue mandate (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) EL

Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό 2019 - εντολή για τον τριμερή διάλογο, καθώς η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ευθύνεται για την ανακοπή της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των κρατών μελών τα οποία, εξαιτίας της πολιτικής λιτότητας που έχει εφαρμόσει η ΕΕ, αδυνατούν να αντιδράσουν σωστά στις κρίσεις. Κρίνεται απαραίτητο να ανακτήσουν τα κράτη μέλη την ικανότητα να αποφασίσουν για τις οικονομικές πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί με απώτερο σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση της ανεργίας των νέων, την ασφάλεια των πολιτών, τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.τ.λ., κρίνονται αναποτελεσματικοί. Παρόλα αυτά, η ΕΕ εξακολουθεί να προτείνει τη δημιουργία πρόσθετων οργανισμών που επί της ουσίας πρόκειται να καλύψουν τις ζημιές των ήδη λειτουργούντων και συνεχίζει να στηρίζει το αποδεδειγμένα αποτυχημένο ΕΤΣΕ.
2016/11/22
73rd Session of the UN General Assembly (A8-0230/2018 - Eugen Freund) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς με σταθερά βήματα μεθοδεύεται η πλήρης στήριξη στους λαθρομετανάστες με συνακόλουθη αποψίλωση των δικαιωμάτων των κρατών μελών ως προς τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός των οργάνων, δια του περιορισμού ακόμη και του δικαιώματος της αρνησικυρίας.
2016/11/22
The migration crisis and humanitarian situation in Venezuela and at its borders (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018) EL

Η ΕΕ αντί να υποδεικνύει τρόπους επίλυσης των προβλημάτων της Βενεζουέλας και των γειτονικών κρατών, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών, θα μπορούσε απλούστατα να διασφαλίσει τα εξωτερικά και τα εσωτερικά της σύνορα. Επίσης, κατά την παρούσα χρονική περίοδο κι ενώ οι νότιες χώρες της ΕΕ αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, με τους πολίτες τους να ζουν στο όριο της φτώχιας, η ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα είναι, τουλάχιστον, πρόκληση και γι’ αυτό καταψηφίζω στο σύνολό τους τις προτάσεις.
2016/11/22
Guidelines for Member States to prevent humanitarian assistance being criminalised (B8-0314/2018) EL

Δεν νοείται έκκληση από πλευράς Κοινοβουλίου προς αμνήστευση ορισμένων ενεργειών που κατ’ ουσίαν είναι φωτογραφική, κυρίως προς ΜΚΟ, πολλές εκ των οποίων χρηματοδοτούνται από την ίδια την Ένωση.Επιπλέον, οι εν προκειμένω ευρωπαϊκές αρμοδιότητες ασκούνται με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας, ενώ σε επικαλούμενη διάταξη της σχετικής οδηγίας (άρθρο 1 παράγραφος 2 της 2002/90/ΕΚ) υφίσταται εγγενής νομική ασάφεια.Άλλωστε, είναι ανεπίτρεπτη και μη αποδεκτή η ευθεία παρέμβαση στα κράτη μέλη που αφορά σε πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες όχι μόνο δεν άπτονται ενωσιακών αρμοδιοτήτων αλλά, κυρίως, αποτελούν έκφραση του κυριαρχικού δικαιώματος της εφαρμογής της νομιμότητας και εξασφάλισης της δημόσιας τάξης/ασφάλειας και του απαραβίαστου των συνόρων από παρεισφρήσεις προσώπων που δεν τους έχει αποδοθεί τέτοια εξουσιοδότηση.
2016/11/22
Adequacy of the protection afforded by the EU-US Privacy Shield (B8-0305/2018) EL

Η πρόταση ψηφίσματος δεν συνεισφέρει πραγματικά στην κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, ούτε δεσμεύει ουσιαστικά την Επιτροπή προς τις απαιτούμενες δράσεις και γι’ αυτό την καταψηφίζω. Επιπλέον, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια αξιόπιστη πρόταση με εχέγγυα πως δεν θα επαναληφθεί η κατάχρηση δεδομένων ή που δεν θα αποδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην άλλη πλευρά, ενώ η συνεργασία και η προθυμία προς συνεργασία από την έτερη πλευρά δεν τεκμαίρεται ούτε υποδηλώνεται - το κάθε άλλο.Επίσης, η νυν κατάσταση δεν εξυπηρετεί τα κριτήρια αναγκαιότητας και αναλογικότητας και, πέραν των διαδικαστικών δυσκολιών (όπως οι θεωρητικές αλλά μη δεσμευτικές ή ικανοποιητικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ), υφίσταται και μία σειρά νομικών/δικαστικών εκκρεμοτήτων και κωλυμάτων, ενώ δεν υπάρχει απάντηση στην ανάγκη των επιχειρήσεων για ασφάλεια δικαίου και νομική βεβαιότητα και συνέχεια.Τέλος, η πρόταση ψηφίσματος δεν καταδεικνύει επαρκώς την αποδοχή που έχει συντελεστεί στις εκπτώσεις επί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από εν δυνάμει καταχρηστικές πρακτικές και δεν παραδέχεται πως το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για την πληρέστερη δυνατή εξέταση της συμφωνίας το έχει ήδη απεμπολήσει, ενώ αποσιωπείται το νυν καθεστώς της μη μέγιστης δυνατής δημοσιοποίησης λεπτομερειών της συμφωνίας.
2016/11/22
The adverse effects of the US Foreign Account Tax Compliance Act on EU citizens (B8-0306/2018) EL

Στηρίζω την πρόταση καθώς προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων εφόσον οι ΗΠΑ δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της συμφωνίας όσον αφορά τον FATCA και καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναστείλουν από κοινού την εφαρμογή των διακυβερνητικών συμφωνιών τους. Θα πρέπει να καταστεί μια ενιαία στάση της ΕΕ προκειμένου να προστατευτούν καταλλήλως τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και σαφώς να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στον τομέα της φορολογίας.
2016/11/22
Statute for social and solidarity-based enterprises (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη εντείνουν την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2016/11/22
Structural Reform Support Programme: financial envelope and general objective (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος, ο οποίος είναι η συμμετοχή επτά κρατών μελών (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία) στη ζώνη του ευρώ.
2016/11/22
Reform of the electoral law of the European Union (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) EL

Υπερψηφίζω τους νέους κανόνες της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς συμφωνώ με τις νέες προτάσεις.
2016/11/22
Partnership Agreement between the EU and EAEC and Armenia (A8-0177/2018 - László Tőkés) EL

Η ΕΕ έχει σοβαρά προβλήματα τα οποία αγνοεί και δεν αντιμετωπίζει. Η συμφωνία με τρίτες χώρες (π.χ. Αρμενία) και η ανάμειξη στα εσωτερικά τους δεν είναι αποδεκτή.
2016/11/22
Partnership Agreement between the EU and EAEC and Armenia (resolution) (A8-0179/2018 - László Tőkés) EL

Η ΕΕ έχει σοβαρά προβλήματα τα οποία αγνοεί και δεν αντιμετωπίζει. Η συμφωνία με τρίτες χώρες (π.χ. Αρμενία) και η ανάμειξη στα εσωτερικά τους δεν είναι αποδεκτή, και για αυτό την καταψηφίζω.
2016/11/22
EU-Iraq Partnership and Cooperation Agreement (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) EL

Η ΕΕ έχει σοβαρά προβλήματα τα οποία αγνοεί και δεν αντιμετωπίζει. Η συμφωνία με τρίτες χώρες (π.χ. Ιράκ) και η ανάμειξη στα εσωτερικά τους δεν είναι αποδεκτή.
2016/11/22
EU-Iraq Partnership and Cooperation Agreement (resolution) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) EL

. – Η ΕΕ έχει σοβαρά προβλήματα τα οποία αγνοεί και δεν αντιμετωπίζει. Η συμφωνία με τρίτες χώρες (π.χ. Ιράκ) και η ανάμειξη στα εσωτερικά τους δεν είναι αποδεκτή.
2016/11/22
EU-New Zealand Agreement relating to the modification of concessions (accession of Croatia) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) EL

Είμαι κατά της συμφωνίας ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας, καθώς εγκρίνει νέα δασμολογική ποσόστωση (προστίθενται 135 τόνοι για τα «Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα» και 1.875 τόνοι στη δασμολογική ποσόστωση της ΕΕ (TRQ) για τα «Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα – Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, κατεψυγμένα»). Η κατανομή της νέας δασμολογικής ποσόστωσης έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών.
2016/11/22
Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank: clearing and payment systems (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς η τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενισχύει τη νομισματική πολιτική και το ευρωσύστημα και εδραιώνει τις κανονιστικές εξουσίες που μπορεί να ασκεί η ΕΚΤ.
2016/11/22
Vehicle taxation: charging of heavy good vehicles for the use of certain infrastructures (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) EL

Υπερψηφίζω την πρόταση, καθώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν οι οδικές μεταφορές, δηλαδή κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Συμφωνώ με τη θέσπιση μηδενικού συντελεστή για περίοδο πέντε ετών και την επιβολή διοδίων με βάση τη διανυθείσα απόσταση όσον αφορά τα βαρέα οχήματα.
2016/11/22
Draft amending budget No 2/2018: Entering the surplus of the financial year 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) EL

Καταψηφίζω το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018, καθώς έχει ως στόχο να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2018, το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2017 που ανέρχεται σε 555,5 εκατομμύρια EUR. Μέσω αυτού, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί η καθυστέρηση της συνεισφοράς για το μέσο «Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία».
2016/11/22
Draft amending budget No 3/2018: Extension of the Facility for refugees in Turkey (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) EL

Καταψηφίζω κάθε προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης τρίτων χωρών, και δη της Τουρκίας, η οποία διαχρονικά και μέχρι σήμερα κρατά επιθετική στάση απέναντι σε 2 τουλάχιστον χώρες της Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου.
2016/11/22
EU guarantee to the EIB against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union, as regards Iran (B8-0313/2018) EL

Η ΕΕ καλό θα ήταν να βοηθά και να επενδύει, μέσω των οργάνων της, στα κράτη μέλη της και όχι να επενδύει σε τρίτες χώρες. Με τα τόσα σοβαρά προβλήματα και την λάθος πολιτική της, που τα διογκώνει, περισσεύουν οι βοήθειες προς τρίτους.
2016/11/22
Towards an EU external strategy against early and forced marriages (A8-0187/2018 - Charles Goerens) EL

Καταδικάζεται η τακτική των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, αλλά το συγκεκριμένο κείμενο δεν ασχολείται με τις ασφαλιστικές δικλείδες που απαιτούνται να θεσπιστούν εντός ΕΕ ώστε να αποτραπούν τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά περιορίζεται σε μία μικροπολιτική τακτική στήριξης των σεξουαλικών δικαιωμάτων (!) εν γένει καθώς και αυτών των λαθρομεταναστών εν είδει.
2016/11/22
The definition of SMEs (B8-0304/2018) EL

Θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις της ΕΕ είναι αδόκιμες, καθώς δεν έχει επαφή με την πραγματική κοινωνία αλλά και οικονομία. Τα κριτήρια για τις ΜΜΕ θα πρέπει να είναι διαφορετικά σε κάθε χώρα, όπως είναι διαφορετικά τα οικονομικά μεγέθη, ο πληθυσμός, ο κατώτατος μισθός και η φορολογία, μεταξύ άλλων. Οι παρεμβάσεις της ΕΕ στην Ελλάδα είναι αυτές που ισοπέδωσαν τις ΜΜΕ και για αυτόν τον λόγο καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Negotiations on the EU-Azerbaijan Comprehensive Agreement (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) EL

Το όψιμο ενδιαφέρον της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στο Αζερμπαϊτζάν υποκρύπτει οικονομική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του, για αυτό και καταψηφίζω.
2016/11/22
Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EL

Καταψηφίζω καθώς η έκθεση δεν προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και ειδικότερα των οδηγών μεταφορών, εξυπηρετεί δε τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών μεταφορών, οδηγώντας τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες εκτός επαγγέλματος. Τέλος, υπερασπίζεται για μια ακόμη φορά την ενοποίηση του οικονομικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με άμεσο αποτέλεσμα το κοινωνικό ντάμπινγκ και τις υπόλοιπες δυσμενείς συνέπειες που βιώνουμε σήμερα.
2016/11/22
Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EL

Καταψηφίζω καθώς η έκθεση δεν προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και ειδικότερα των οδηγών μεταφορών, εξυπηρετεί δε τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών μεταφορών, οδηγώντας τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες εκτός επαγγέλματος. Τέλος, υπερασπίζεται για μια ακόμη φορά την ενοποίηση του οικονομικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με άμεσο αποτέλεσμα το κοινωνικό ντάμπινγκ και τις υπόλοιπες δυσμενείς συνέπειες που βιώνουμε σήμερα.
2016/11/22
Adapting to development in the road transport sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) EL

Καταψηφίζω τις τροποποιήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών καθώς μέσω αυτών ενισχύονται η διασυνοριακή κινητικότητα και ο έλεγχος της αγοράς. Η επιτροπή στηρίζει τη «δέσμη μέτρων για την κινητικότητα» για μία διασυνοριακή και ενιαία αγορά προς όφελος μόνο της ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι των ΜΜΕ.
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Jordan Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0232/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Turkey Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0233/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.Τέλος, σημειώνεται ότι γίνεται ρητή μνεία πως «προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι να εκπληρώσει η Τουρκία την οριζόντια υποχρέωσή της για πλήρη, ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, με όλα τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας».
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Israel Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0235/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Tunisia Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0237/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Morocco Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0238/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Lebanon Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0234/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Egypt Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0236/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Opening of negotiations for an EU-Algeria Agreement on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A8-0239/2018 - Claude Moraes) EL

Η ψηφοφορία αφορά στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη ή ενεργοποίηση τελικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων ώστε να αποτιμηθεί θετικά.Προφανώς, η έγκριση της τελικής συμφωνίας (εφόσον επιτευχθεί) τελεί υπό την αίρεση της ικανοποίησης όρων όπως: ολιστική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων· λειτουργία κράτους δικαίου εκφραζόμενη διά της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών σε νομικά εργαλεία ουδέτερης και ανεξάρτητης επανόρθωσης, και της αρχής της αναλογικότητας· ισχυρά εχέγγυα πως δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο κράτος· διασφάλιση πως η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα αποτελέσει εργαλείο ικανοποίησης πολιτικών στόχων ή μέσο εκδικητικής παρενόχλησης πολιτών.Εν γένει, ο εκπεφρασμένος στόχος - που σκοπό έχει την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας - αποτελεί κατ’αρχήν πάγια ανάγκη· κάθε πράξη ή διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση ή προάσπιση των συνθηκών ασφαλείας όλων των κρατών μελών και δεν θίγει εθνικά συμφέροντα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Cooperation Agreement between the EU and the Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) EL

Υπερψηφίζω τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη, καθώς κάθε κίνηση που βελτιώνει την ασφάλεια και τη συνέχεια των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
2016/11/22
Extension of the EU-US Agreement for scientific and technological cooperation (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) EL

Η εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να επανεξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί επί νέας βάσης ως αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και με γνώμονα το γεγονός ότι όλες οι δραστηριότητες συνεργασίας θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους, των δυνατοτήτων για συνεργασία και της δίκαιης και θεμιτής μεταχείρισης.
2016/11/22
European High Performance Computing Joint Undertaking (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) EL

Η «υπολογιστική υψηλών επιδόσεων» που αφορά στην εφαρμογή τεχνολογιών και στη χρήση πανίσχυρων υπερυπολογιστών για τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση, την προηγμένη ανάλυση δεδομένων και την οπτικοποίηση, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών ιδιαίτερα υψηλής έντασης υπολογισμών ή δεδομένων σε ευρύτατο φάσμα επιστημονικών, σχεδιαστικών, βιομηχανικών, επιχειρηματικών και δημόσιων εφαρμογών, αποτελεί αναγκαίο βήμα για την αναβάθμιση των υπολογιστικών ικανοτήτων των κρατών μελών και της ΕΕ γενικότερα. Χρειάζεται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή στη μελλοντική χρήση των ικανοτήτων της συγκεκριμένης τεχνολογίας, οι οποίες δε θα πρέπει να σχετιστούν με αυθαίρετες και μονομερείς χρήσεις εις βάρος των ελευθεριών των πολιτών και σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) EL

Τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής πρέπει να κατανέμονται, κατά βάση, στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης, καθ' όσον έτσι δημιουργούνται εξειδικευμένοι άνεργοι και δεν αντιμετωπίζεται η παρουσιαζόμενη κατάσταση.
2016/11/22
Role of cities in the institutional framework of the Union (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς στηρίζει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, το οποίο συνιστά ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης βασιζόμενο στις εταιρικές σχέσεις, με το οποίο δεσμεύονται οι πόλεις να αναθεωρήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και τον προβληματισμό για τη μελλοντική διαμόρφωση των πολιτικών. Αυτές οι πολιτικές της ΕΕ με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της, πρόσφατα με το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων, έδειξε πως καταπατά όχι μόνο τα συμφέροντα των πολιτών και των πόλεων, αλλά εξευτελίζει τα έθνη, την ιστορία τους, την ταυτότητα τους και τη θρησκεία.
2016/11/22
Three-dimensional printing: intellectual property rights and civil liability (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) EL

Οι νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει επιφέρει ανατροπές στο δικαίωμα του δημιουργού. Ένα αρχείο 3D θα θεωρείται έργο και θα προστατεύεται ως τέτοιο. Ωστόσο, είναι λογικό να αναμένεται ότι θα προκύψουν προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν η τρισδιάστατη εκτύπωση διαδοθεί στη βιομηχανία. Η μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία ανακοινώθηκε από την Επιτροπή για τη θητεία αυτή, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό, πολύ περισσότερο εάν συνοδεύεται επίσης από δράσεις «ήπιου δικαίου» («soft law») για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό.
2016/11/22
European Defence Industrial Development Programme (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) EL

Χωρίς αμφιβολία, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εδραιωθούν με συστήματα αμυντικής ασφάλειας για την προστασία των πολιτών. Όμως, ο κανονισμός που προτείνεται με την επιπλέον χρηματοδότηση για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης, στοχεύει σε μια διεθνή και ενιαία αμυντική βιομηχανία προς όφελος της παγκόσμιας αγοράς. Εντείνει τη διασυνοριακή συνεργασία και ενισχύει τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
2016/11/22
Integrated farm statistics (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) EL

Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιείται στην Ένωση εδώ και χρόνια, θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο Ένωσης και να παρασχεθεί η απαραίτητη βάση στατιστικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των σχετικών πολιτικών, ιδίως της κοινής γεωργικής πολιτικής. Για τους παραπάνω λόγους, υπερψηφίζω την έκθεση A8-0300/2017.
2016/11/22
Notification of investment projects in energy infrastructure: repeal (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) EL

Ο κανονισμός 256/2014 θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την κοινοποίηση στην Επιτροπή των δεδομένων και των πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και από λιγνίτη, και τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ωφέλιμης θερμότητας, καθώς και σχετικά με επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή βιοκαυσίμων και τη δέσμευση, τη μεταφορά και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τους εν λόγω κλάδους.Υπερψηφίζω την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014, όπως προτείνει η εισηγήτρια, καθώς διαπιστώθηκε πως υπάρχει έλλειψη διαφάνειας.
2016/11/22
Measures to strengthen administrative cooperation in the field of value-added tax (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) EL

Αναμφίβολα θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όμως, η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για την εφαρμογή διατάξεων με μέτρα φορολογικής εναρμόνισης ελέγχου του ΦΠΑ στις συναλλαγές αγορών απαιτεί τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των θεσμών. Με το πρόσχημα αυτό του ελέγχου, εντείνεται η παρέμβαση στα εσωτερικά των κρατών μελών, στην οικονομία τους και κατ’ επέκταση στη μείωση της εθνικής κυριαρχίας τους.
2016/11/22
Violation of rights of indigenous peoples in the world (A8-0194/2018 - Francisco Assis) EL

Η ΕΕ καλόν θα ήταν να ασχοληθεί με τα σπίτια και τη γη των Ελλήνων που παράνομα και καταχρηστικά κατάσχονται από τους τραπεζικούς κολοσσούς εξαιτίας της τεχνητής οικονομικής κρίσης που η ίδια δημιούργησε και να αφήσει κατά μέρος το «ενδιαφέρον» της για την αρπαγή γαιών σε τρίτες χώρες.
2016/11/22
Climate diplomacy (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) EL

Με την αναγνώριση (και δη τη διεθνή) του «κλιματικού πρόσφυγα» θα διευρύνουμε το ποσοστό των μετακινούμενων ατόμων σε μία Ευρώπη, η οποία αδυνατεί να ελέγξει το βάρος των ήδη μετακινούμενων προς αυτήν πληθυσμών.
2016/11/22
Structural and financial barriers in the access to culture (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) EL

Καταψηφίζω την έκθεση. Αν μη τι άλλο, είναι υποκριτικό να συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρόποι αντιμετώπισης των υφιστάμενων διαρθρωτικών και οικονομικών φραγμών στην πρόσβαση στον πολιτισμό, την στιγμή που βιαίως επιβάλλονται ανύπαρκτες μορφές πολιτισμού, όπως η «μακεδονική γλώσσα», η «μακεδονική κουλτούρα και ιθαγένεια» ως στοιχεία ενός κρατιδίου που αλλοιώνει την ιστορία για να υποστηρίξει την ύπαρξή του.Η ΕΕ οφείλει πρωτίστως να μελετήσει το παρελθόν, να αποδεχθεί την λανθασμένη κατεύθυνση που έχει λάβει ως προς την προωθούμενη πολυπολιτισμικότητα και κατόπιν με συνέπεια και σεβασμό στην ιστορία να προωθήσει τις επιμέρους πολιτισμικές αξίες κάθε κράτους μέλους και τις αντίστοιχες κοινές αξίες πανευρωπαϊκά.
2016/11/22
Use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EL

Καταψηφίζω την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ. Η δυνατότητα χρήσης οχημάτων μισθωμένων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ στηρίζεται στα πακέτα κινητικότητας που παρουσίασε η Επιτροπή Juncker και στοχεύει αποκλειστικά σε μια διασυνοριακή αγορά προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίζουν να περιορίζουν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων μεταφοράς, έτσι ώστε να προστατεύονται από το ενιαίο πλαίσιο που η Eπιτροπή θέλει να τους επιβάλει.
2016/11/22
Decision to enter into interinstitutional negotiations: Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EL

Καμία έναρξη διαπραγματεύσεων, καθώς δεν στηρίζω τις αποφάσεις της επιτροπής στον κλάδο των μεταφορών.Η επιτροπή στηρίζει τη «δέσμη μέτρων για την κινητικότητα» για μία διασυνοριακή και ενιαία αγορά προς όφελος μόνο της ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι των εργαζόμενων. Επιπλέον, η παρούσα έκθεση επιβάλλει στα κράτη μέλη ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο προωθώντας τη διασυνοριακή κινητικότητα και τον έλεγχο της αγοράς.
2016/11/22
Decision to enter into interinstitutional negotiations: Amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EL

Καμία έναρξη διαπραγματεύσεων, καθώς δεν στηρίζω τις αποφάσεις της επιτροπής στον κλάδο των μεταφορών.Η επιτροπή στηρίζει τη «δέσμη μέτρων για την κινητικότητα» για μια διασυνοριακή και ενιαία αγορά προς όφελος μόνο της ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι προς όφελος των εργαζομένων με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών και της οδικής ασφάλειας, όπως εδώ παρουσιάζεται.
2016/11/22
Decision to enter into interinstitutional negotiations Amending Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 with a view to adapting them to developments in the sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) EL

Καμία έναρξη διαπραγματεύσεων, καθώς δεν στηρίζω τις αποφάσεις της επιτροπής στον κλάδο των μεταφορών.Η επιτροπή στηρίζει τη «δέσμη μέτρων για την κινητικότητα» για μια διασυνοριακή και ενιαία αγορά προς όφελος μόνο της ευρωπαϊκής οικονομίας.
2016/11/22
Objection to Commission delegated regulation amending delegated regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea (B8-0299/2018) EL

Υπερψηφίζω την αντίρρηση, διότι ειδικά η Βόρεια Θάλασσα έχει πολλά προβλήματα που αφορούν τόσο τη μόλυνση όσο και την εξαφάνιση ζωντανών οργανισμών από την ασύδοτη αλιεία.
2016/11/22
Georgian occupied territories ten years after the Russian invasion (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) EL

Η ΕΕ είχε πάντα την τάση να ανακατεύεται σε εσωτερικές υποθέσεις κρατών με σκοπό να δημιουργεί προβλήματα εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤO. Για αυτό τον λόγο καταψηφίζω τις προτάσεις.
2016/11/22
Negotiations for a new EU-ACP Partnership Agreement (B8-0274/2018) EL

Δεν δίδεται η πρέπουσα σημασία στον ορθολογικό προγραμματισμό του πρωτογενούς τομέα παραγωγής των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αλλά στην αποκλειστική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών από την ΕΕ. Για αυτό τον λόγο καταψηφίζω τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ.
2016/11/22
Monitoring the application of EU law 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) EL

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016, καθώς επιδιώκει συσπείρωση στην παντοδυναμία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με αποτέλεσμα τον περιορισμό της αρμοδιότητας των κρατών μελών.
2016/11/22
Composition of the European Parliament (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) EL

Η παρούσα απόφαση κατανομής εδρών για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 δεν επηρεάζει των αριθμό εδρών για την Ελλάδα και την Κύπρο.
2016/11/22
Insolvency proceedings: updated annexes to the Regulation (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) EL

Η ψήφος μου είναι «υπέρ», καθώς η έκθεση αντικαθιστά το παράρτημα A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας με βάση τις τροποποιήσεις των εθνικών νομοθεσιών αναφορικά με την επικαιροποίηση της εκάστοτε υπό χρήση ορολογίας.
2016/11/22
EU-Iceland Agreement on supplementary rules for external borders and visas for 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) EL

Για να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου, όντως πρέπει να προσδιοριστεί η συνεισφορά της Ισλανδίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά στο εν λόγω μέσο. Παρόλα αυτά, αυτός δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο δε σκοπός του «ΤΕΑ-Σύνορα και θεωρήσεις» για τη θέσπιση μηχανισμού αλληλεγγύης που αμοιβαία δεσμεύει τα συμμετέχοντα κράτη, το καθένα για λογαριασμό του άλλου, με κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων δεν συνάδει ούτε σέβεται τους κανόνες και τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών.Η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ πρέπει να τελεί υπό τη μέριμνα του εκάστοτε κράτους μέλους. Η ΕΕ δεν πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και να περιορίζει την εθνική τους κυριαρχία. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω τη συμφωνία.
2016/11/22
EU-Switzerland Agreement on supplementary rules for external borders and visas for 2014-2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) EL

Για να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου, όντως πρέπει να προσδιοριστεί η συνεισφορά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά στο εν λόγω μέσο. Παρ’ όλα αυτά, αυτός δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο δε σκοπός του «ΤΕΑ-Σύνορα και θεωρήσεις» για τη θέσπιση μηχανισμού αλληλεγγύης που αμοιβαία δεσμεύει τα συμμετέχοντα κράτη, το καθένα για λογαριασμό του άλλου, με κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων δεν συνάδει ούτε σέβεται τους κανόνες και τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών.Η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ πρέπει να τελεί υπό τη μέριμνα του εκάστοτε κράτους μέλους. Η ΕΕ δεν πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και να περιορίζει την εθνική τους κυριαρχία. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω τη συμφωνία.
2016/11/22
Implementation of the remaining provisions of the Schengen acquis relating to the Schengen Information System in Bulgaria and Romania (A8-0192/2018 - Monica Macovei) EL

Καταψηφίζω το παρόν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, καθώς αποσκοπεί στην άρση των εναπομενόντων περιορισμών όσον αφορά στη χρήση του SIS από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν πληρούν το πνεύμα των κριτηρίων που έχει θέσει το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση και την απόδειξη περί δυνατότητας εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν από τις εν λόγω χώρες. Τα σύνορά τους παρουσιάζουν εκτεταμένα τρωτά σημεία και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, οπότε περαιτέρω βήματα προσχώρησης στον χώρο Σένγκεν προς άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των δύο αυτών χωρών θα ήταν πέραν των ενδείξεων και της λογικής.Άλλωστε, η Συνθήκη και το κεκτημένο του Σένγκεν συνολικά αποτελούν παρωχημένο εργαλείο, το οποίο δρα ως αρνητικός καταλύτης στη φύλαξη των (εσωτερικών και εξωτερικών) συνόρων της ΕΕ.
2016/11/22
Cohesion policy and the circular economy (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) EL

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς εξετάζει την καθιέρωση νέας διάταξης για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας με νέα επιχειρησιακά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος και χάραξη στρατηγικών προς όφελος των αγροτικών περιοχών.
2016/11/22
Further macro-financial assistance to Ukraine (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) EL

Καταψηφίζω, καθώς δεν συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία, χορήγηση η οποία βασίζεται στην εκπλήρωση καθορισμένων μέτρων πολιτικής και μνημονίων συνεννόησης, διότι στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος χρηματοδότησης η Ουκρανία δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προϋποθέσεις των μέτρων πολιτικής κατά της διαφθοράς που είχαν συμφωνηθεί. Η εκταμίευση νέων κονδυλίων θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομικό κίνδυνο και θα τη μετατρέψει σε υποχείριο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
2016/11/22
Negotiations on the modernisation of the EU-Chile Association Agreement (A8-0158/2018 - Charles Tannock) EL

Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση, καθώς θεωρώ ανεπίτρεπτη την εμπλοκή της ΕΕ στην εσωτερική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης στη Χιλή.
2016/11/22
EU-NATO relations (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς προκρίνεται η πλήρης συμπόρευση με το ΝΑΤΟ στην επιχειρησιακή αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας (συμβατικών και μη) και ζητείται από τα κράτη μέλη η επιπρόσθετη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
2016/11/22
Cyber defence (A8-0189/2018 - Urmas Paet) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς περιορίζεται η εθνική κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ ως προς την χάραξη και εφαρμογή αμυντικής πολιτικής με βάση τις διακριτές ανάγκες/κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε κράτος ξεχωριστά, ενώ θεωρείται προαπαιτούμενο της κυβερνοάμυνας η πλήρης σύμπλευση και συνεργασία των οργάνων της ΕΕ με το ΝΑΤΟ.
2016/11/22
State of play of recreational fisheries in the EU (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) EL

Η ερασιτεχνική αλιεία πρέπει να προστατευτεί, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν και οι απαραίτητοι κανόνες για τη σωστή λειτουργία της με σκοπό την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Για αυτό υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Clearing obligation, reporting requirements and risk-mitigation techniques for OTC derivatives and trade repositories (A8-0181/2018 - Werner Langen) EL

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται δεν είναι αρκετά φιλόδοξες ή αρκούντως ικανές, ώστε να μειώσουν επαρκώς τους πιστωτικούς κινδύνους ή να αυξήσουν τη διαφάνεια της συγκεκριμένης αγοράς.Επιπλέον, οι προτάσεις δεν διασφαλίζουν πραγματικά ισοδύναμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλα τα κράτη μέλη και υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες πως ο καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων και κανόνων έγινε καθ’ υπόδειξη των ισχυρότερων μελών της Ένωσης και, ως εκ τούτου, προς όφελος αυτών και όχι με σκοπό την ουσιαστική εξυπηρέτηση των θεωρητικών στόχων. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση A8-0181/2018.
2016/11/22
Common rules in the field of civil aviation and European Union Aviation Safety Agency (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση, καθώς οι νέοι κανόνες ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας οι οποίοι παρουσιάζονται λαμβάνουν υπόψη τις νέες εξελίξεις και προσαρμόζονται στις ανάγκες που σχετίζονται με την προστασία του εναέριου χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος με συμμόρφωση προϊόντων, προσώπων και εμπλεκόμενων φορέων εντός της Ένωσης.Απαιτείται η μεταρρύθμιση των υφιστάμενων κανόνων, καθώς η εναέρια κυκλοφορία στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% τα επόμενα 20 έτη. Θα πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας.
2016/11/22
CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) EL

Ο κλάδος των μεταφορών οφείλει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, της υγείας των ευρωπαίων πολιτών.Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς συμφωνώ με τον νέο κανονισμό για την πιστοποίηση των νέων βαρέων οχημάτων και με τις δράσεις που η Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει με πλήρη διαφάνεια, έτσι ώστε να παράσχει ασφαλή και ελέγξιμα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ώστε, με την πάροδο του χρόνου, να καταστεί δυνατό να καθοριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 των εν λόγω οχημάτων και να υπάρχει πλήρης έλεγχος, για να αποφευχθούν σκάνδαλα, όπως αυτό που συνέβη παλαιότερα με την Volkswagen.
2016/11/22
Modernisation of education in the EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) EL

Είναι βέβαιο ότι απαιτείται αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας και εκπαίδευσης στα παιδιά και τους νέους στην ΕΕ. Όμως, ο νέος δεν θα γίνει καλύτερος αν απολέσει την εθνική του ταυτότητα στον βωμό της βιαίως επιβαλλόμενης πολυπολιτισμικότητας ούτε θα γίνει πιο χρήσιμος αν αμφισβητεί και απαρνείται την βιολογική του ύπαρξη αποδεχόμενος την επικράτηση της κακώς νοούμενης διαφορετικότητας, όπως προωθεί η συγκεκριμένη έκθεση.Η ισοπέδωση των πολιτισμών και η διαγραφή των βιολογικών φύλων οδηγεί στην καταστροφή και όχι στον εκσυγχρονισμό.
2016/11/22
Towards a sustainable and competitive European aquaculture sector (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση με τίτλο «Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας», καθώς οι κλάδοι της υδατοκαλλιέργειας και της ιχθυοκαλλιέργειας είναι πλέον σημαντικοί για την οικονομία και την απασχόληση.
2016/11/22
Odometer manipulation in motor vehicles: revision of the EU legal framework (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) EL

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, δηλαδή η αλλοίωση των πραγματικών διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος, αποτελεί σοβαρό και διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλάπτοντας τους καταναλωτές, τους μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τους ασφαλιστές και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, κρίνω επιτακτική ανάγκη την ευρύτερη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης όπως το σύστημα EUROCARIS, blockchain, και γενικώς τήρηση κανόνων προστασίας δεδομένων.
2016/11/22
Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EL

Οι επεμβάσεις και τροποποιήσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών επηρέασε την ικανότητα του μηχανισμού να επιτύχει τους στόχους του, καθώς δίνεται προτεραιότητα σε ανθρωπογενείς ή πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, παρά στην πολιτική προστασία σε εθνικό επίπεδο. Η συγχρηματοδότηση της μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και χρηματοδοτήσεων διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών που προωθούν δικαιώματα, όπως αυτά της ιθαγένειας και διασυνοριακής πολιτικής, επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες της ΕΕ, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Για τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζω την έκθεση.
2016/11/22
Connecting Europe facility after 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018) EL

Ενώ τα έργα και τα αποτελέσματα του ΜΣΕ είναι κατά κύριο λόγο θετικά και έχουν βελτιώσει τις ζωές των πολιτών, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στο κομμάτι της εκτέλεσης των συμβολαίων αλλά και των χρονοδιαγραμμάτων. Διαφωνώ κάθετα, όμως, με την προσπάθεια της ΕΕ να εμπλέξει τον ΜΣΕ με το Σχέδιο Δράσης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα και, για αυτόν τον λόγο, την καταψηφίζω.
2016/11/22
Situation in Nicaragua (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018) EL

Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να στηρίξω το παρόν ψήφισμα, καθώς παρόμοιες παρεμβάσεις, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα πιο επιθετικές στο εσωτερικό της Νικαράγουα είναι που οδήγησαν στην πολιτική αστάθεια και στην κανονικοποίηση της βίας. Από την άλλη, καταδικάζω έντονα τις σταλινικές μεθόδους του Πρόεδρου Ορτέγα και των κομμουνιστών συνοδοιπόρων, Σαντινίστας, για τις αντιδημοκρατικές και καταπιεστικές πολιτικές που εφαρμόζουν εις βάρος του λαού τους.
2016/11/22
Gender equality and women's empowerment: transforming the lives of girls and women through EU external relations 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) EL

Μολονότι η ισότητα των φύλων, η γυναικεία χειραφέτηση και η προστασία της γυναικείας υπόστασης αποτελούν θέματα που μας απασχολούν καθημερινά και τα οποία προασπιζόμαστε, εντούτοις ο σεξουαλικός προσανατολισμός και κοινότητες των ΛΟΑΔΜ με βρίσκουν εντελώς αντίθετο, καθώς αλλοιώνουν τον κοινωνικό ιστό μίας παραδοσιακής κοινωνίας, εισάγοντας νέα πρότυπα, που οδηγούν σε αλλοτρίωση της κοινωνίας και, μελλοντικά, σε υπογεννητικότητα. Επίσης η οικονομικο-πολιτική ελευθερία που έχει δοθεί από την ΕΕ σε ΜΚΟ απέδειξε πως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά τα επιλύει, καταλήγοντας πολλές φορές σε κατάχρηση εξουσίας και χρημάτων.
2016/11/22
Implementation of the EU Youth Strategy (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) EL

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία δεν πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικά στην εκπαίδευσή τους ή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η κύρια μέριμνα πρέπει να είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση και η παροχή ηθικών αξιών ώστε οι νέοι να γίνουν χρηστά μέλη της κοινωνίας.
2016/11/22
Implementation of the Ecodesign Directive (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) EL

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό προβλέπει τη λήψη μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, την έρευνα και την καινοτομία καθίσταται ένα επιτυχημένο μέσο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές.
2016/11/22
Responding to petitions on tackling precariousness and the abusive use of fixed-term contracts (B8-0238/2018) EL

Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ της άτυπης εργασίας και της ύπαρξης επισφαλούς απασχόλησης. Οι όροι «άτυπη» και «επισφαλής» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα. Υπερψηφίζω την πρόταση, καθώς καλεί την Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση στη νομοθεσία της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πρακτικών απασχόλησης που οδηγούν σε επισφάλεια και μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης, με σεβασμό στα δικαιώματα και μετάβαση των εργαζομένων στην επίσημη οικονομία.
2016/11/22
Mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) EL

. – Η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και με προνοητικότητα να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιδρά έγκαιρα και αποτελεσματικά στις περιπτώσεις απρόβλεπτων καταστροφών στο έδαφός της.
2016/11/22
Draft amending budget No 1/2018 accompanying the proposal to mobilise the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (C8-0181/2018) EL

. – Η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και με προνοητικότητα να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιδρά έγκαιρα και αποτελεσματικά στις περιπτώσεις απρόβλεπτων καταστροφών στο έδαφός της.
2016/11/22
Protection against dumped and subsidised imports from countries not members of the EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) EL

. ‒ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με τα μέτρα προστασίας του εμπορίου, τα οποία αφορούν την "άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων" καθώς και "μέτρα διασφάλισης", έρχεται σε αντίθεση με μια ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην προσφορά και τη ζήτηση μέσω μεθόδων που δεν υπακούν στους νόμους της αγοράς, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τις ανταγωνιστικές αγορές.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/000 TA 2018 - Technical assistance at the initiative of the Commission (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) EL

. ‒ Η εν λόγω τεχνική βοήθεια που στοχεύει στη χρηματοδότηση της παρακολούθησης, της παροχής πληροφοριών, της δημιουργίας μιας διεπαφής βάσης γνώσεων και της παροχής συμβουλών στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρησιμοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ως εκ τούτου αποτελεί σπατάλη χρημάτων. Για αυτόν τον λόγο, την καταψηφίζω.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: genetically modified maize GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) EL

. ‒ Η επικινδυνότητα και η επιρροή στα συμπεράσματα των ενωσιακών οργανισμών, όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης, καθώς και επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα που εξακολουθούν να επιτρέπονται σε ασιατικές και αμερικανικές χώρες, όπου καλλιεργείται ο αραβόσιτος GA21, συσχετίζονται άμεσα με θανάτους και ασθένειες, αλλά και με τη ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους. Κατανοώντας πλήρως την επικινδυνότητα της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των καταλοίπων τους, υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: genetically modified maize 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, and genetically modified maize combining two or three of the single events 1507, 59122, MON 810 and NK603 (D056123) (B8-0233/2018) EL

. ‒ Όπως είναι γνωστό, οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες, οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περισσότερο η καλλιέργεια με κατάλοιπα, φέροντας αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και στο περιβάλλον. Έχοντας, λοιπόν, ως στόχο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, υπερψηφίζω την πρόταση.
2016/11/22
Conformity of fisheries products with access criteria to the EU market (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) EL

. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση, καθώς τόσο η αλιεία όσο και η ιχθυοκαλλιέργεια θα πρέπει να υπάγονται σε αυστηρούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και ο σεβασμός στο θαλάσσιο περιβάλλον.
2016/11/22
The future of food and farming (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) EL

. ‒ Στην έκθεση παρουσιάζονται σοβαροί και ορθολογικοί στόχοι αναφορικά με το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων, αλλά δυστυχώς δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι τρόποι δράσης για την υλοποίηση των στόχων αυτών και, για αυτόν τον λόγο, την καταψηφίζω.
2016/11/22
Interpretation and implementation of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) EL

. ‒ Παρόλες τις προσπάθειες εξυγίανσης και αναμόρφωσης του νομοθετικού έργου, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συνοδεύονται από εκτίμηση επιπτώσεων και για αυτό το λόγο καταψηφίζω την έκθεση A8-0170/2018.
2016/11/22
2021-2027 Multiannual Financial Framework and own resources (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) EL

. ‒ Καταψηφίζω το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, καθώς χρειάζεται κατάλληλη αναδιανομή με ταυτόχρονη αύξηση των πόρων του Π/Υ της ΕΕ, η διαχείριση των οποίων να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρας.
2016/11/22
Recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative on Libya (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) EL

. ‒ Ο τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης δεν διασφαλίζει τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών που θα επιβαρύνουν την Ευρώπη.
2016/11/22
Annual Report on the functioning of the Schengen area (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) EL

. ‒ Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση, καθώς η Συνθήκη και το κεκτημένο του Σένγκεν αποτελούν παρωχημένο εργαλείο, το οποίο δρα ως αρνητικός καταλύτης στη φύλαξη των (εσωτερικών και εξωτερικών) συνόρων της ΕΕ. Απαιτείται η εκ βάθρων επανεξέταση και τροποποίηση των νομοθετικών κειμένων που αφορούν τη διασυνοριακή μετακίνηση προσώπων και ταχεία επιστροφή όσων παρανόμως εισήλθαν. Οι ισχυρές κυρίαρχες χώρες χρειάζονται ισχυρά και ασφαλή σύνορα, ανθεκτικά προς κάθε εξωτερική επιβουλή ή παρείσφρηση.
2016/11/22
Minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) EL

. ‒ Η άσκηση βίας και άλλα συναφή εγκλήματα απαιτούν αυστηρότατη ποινική αντιμετώπιση και δίωξη, καθώς και τη λήψη μέτρων προστασίας των θυμάτων και πρόληψης, υπό την πλήρη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι κατ’ αρχήν καλοδεχούμενη εκείνη η διασυνοριακή συνεργασία, η οποία χαράσσεται με γνώμονα την προστασία των θυμάτων, την τιμωρία των δραστών και την αποτροπή τέλεσης επιπλέον αδικημάτων κατά πρόβλεψη των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας και υπό τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.Όμως θεμελιώδη δικαιώματα και βασικοί κανόνες ηθικής τάξης γίνονται όχημα των προθέσεων μιας πολιτικής και μη ανεξάρτητης Ένωσης προς καθ’ υπέρβαση επιβολή ελέγχου επί των κρατών μελών, ακόμη και σε τομείς που τελούν υπό την κυρίαρχη αρμοδιότητά τους, καθώς και για την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών ιδεών και ρητορικής μεταξύ των πολιτών.
2016/11/22
Annual report on the implementation of the Common Commercial Policy (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) EL

. ‒ Τα κράτη μέλη δημιούργησαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μια τελωνειακή ένωση, που προβλέπει κοινό καθεστώς εισαγωγής όσον αφορά τις εισαγωγές με προέλευση τις τρίτες χώρες. Η κοινή εμπορική πολιτική της Κοινότητας βασίζεται, συνεπώς, σε ένα κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά τρόπο ομοιόμορφο από όλα τα κράτη μέλη.Η έκθεση τονίζει ότι το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ότι μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς εμπορική πολιτική που ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης θα συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας, κάτι τέτοιο όμως συμβάλλει μόνο στη παγκοσμιοποίηση και την ενδυνάμωση των εμπορικών συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν ως στόχο την οικονομική άνθιση ασιατικών και τρίτων χωρών εις βάρος του εμπορίου και της οικονομικής ευημερίας της ΕΕ, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν άνισο ανταγωνισμό. Για τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζω την έκθεση A8-0166/2018.
2016/11/22
Extension of the term of office of the Special Committee on Terrorism EL

Υπερψηφίζω. Αιτιολόγηση: Συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία βάσει του άρθρου άρθρο 197 του Κανονισμού.
2016/11/22
Fishing mortality ranges and safeguard levels for certain herring stocks in the Baltic Sea (A8-0149/2018 - Alain Cadec) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση διότι κύριος στόχος είναι η πραγματική και σωστή διαχείριση των αποθεμάτων των ιχθύων και η σωστή εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου.
2016/11/22
Statistics of goods transport by inland waterways (codification) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EL

Η ψήφος μου είναι υπέρ καθώς η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.
2016/11/22
EU-Switzerland Agreement on the cumulation of origin between the EU, Switzerland, Norway and Turkey in the framework of the Generalised System of Preferences (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) EL

Κάθε είδους συμφωνία με την Τουρκία με βρίσκει κάθετα αντίθετο, καθώς η γείτων χώρα μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι οικονομικά, αλλά κυρίως διπλωματικά, δεν δύναται να συνεργαστεί με την ΕΕ, λόγω της μη φερεγγυότητάς της και των φιλόδοξων προθέσεών της. Εξάλλου, μία τέτοια οικονομικο-πολιτική κίνηση δημιουργεί σκαλοπάτι και φιλοδοξίες της Τουρκίας για ένταξή της στην ΕΕ.
2016/11/22
EU-Norway Agreement on the cumulation of origin between the EU, Switzerland, Norway and Turkey in the framework of the Generalised System of Preferences (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) EL

Κάθε είδους συμφωνία με την Τουρκία με βρίσκει κάθετα αντίθετο, καθώς η γείτων χώρα μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι οικονομικά, αλλά κυρίως διπλωματικά, δεν δύναται να συνεργαστεί με την ΕΕ, λόγω της μη φερεγγυότητάς της και των φιλόδοξων προθέσεών της. Εξάλλου, μία τέτοια οικονομικό-πολιτική κίνηση δημιουργεί σκαλοπάτι και φιλοδοξίες της Τουρκίας για ένταξή της στην ΕΕ.
2016/11/22
EU-Norway Agreement on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of Value Added Tax (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) EL

Η συνεργασία με τρίτες χώρες παίζει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, για αυτό υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Optimisation of the value chain in the EU fishing sector (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) EL

Η επιθετική εκμετάλλευση των θαλασσών έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην αλιεία με άμεσο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εισοδήματος των οικογενειών που ασχολούνται με αυτήν. Δυστυχώς, πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα ενάντια στις μεγάλες αλυσίδες που εκμεταλλεύονται με αθέμιτο τρόπο τον θαλάσσιο πλούτο εις βάρος τόσο της φύσης αλλά και των ανθρώπων. Για τους παραπάνω λόγους, υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Implementation of CAP young farmers’ tools in the EU after the 2013 reform (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) EL

Με γνώμονα την απαραίτητη ανανέωση γενεών στον πλέον σημαντικό και οικονομικά προσοδοφόρο τομέα της ΕΕ, η έκθεση περιέχει σημαντικές πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό, την τεχνογνωσία και την ενίσχυση των νέων αγροτών, για αυτό και την υπερψηφίζω.
2016/11/22
Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) EL

. – H διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό και όλα τα υπόλοιπα απλά είναι για μια εσωτερική λαϊκίστικη κατανάλωση μεταξύ των δημοκρατών της ΕΕ.
2016/11/22
Posting of workers in the framework of the provision of services (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) EL

Η απόσπαση εργατικού δυναμικού με βάση την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών ευνοεί τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού, έχοντας ως αποτέλεσμα την ερήμωση και τη γήρανση του πληθυσμού των οικονομικά ασθενέστερων κρατών. Επιπροσθέτως, η ασάφεια όσον αφορά τον κατώτατο μισθό και την καταβολή των ωριαίων αποδοχών οδηγεί σε περιπτώσεις καταχρηστικής απόσπασης από την πλευρά των εργολάβων, πατάσσοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζω την έκθεση A8-0319/2017.
2016/11/22
Management, conservation and control measures applicable in the Convention Area of the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) EL

Στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), όπως ορίζεται στον κανονισμό, είναι να διασφαλίζει ότι η εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η ΕΕ έχει αυτήν την υποχρέωση και θα πρέπει να την τηρήσει.
2016/11/22
Sustainable finance (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) EL

Το κλίμα και το περιβάλλον δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όχημα για την κατεύθυνση κεφαλαίων προς συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Είναι άδικο και εγκληματικό να επιδιώκεται η εκμετάλλευση της έννοιας της βιώσιμης χρηματοδότησης προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων ανεπτυγμένων οικονομιών εις βάρος αντίστοιχων αδύναμων. Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
2016/11/22
The 2017 EU Justice Scoreboard (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) EL

Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις εγγυήσεις για τον σεβασμό του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Η σύναψη επιπλέον «δήθεν» ενισχυτικών συμφώνων θα έχει σαν αποτέλεσμα τον ασφυκτικό έλεγχο των εθνικών δικαστικών συστημάτων και τίποτα επιπλέον. Για αυτόν τον λόγο, καταψήφισα.
2016/11/22
Protocol to the EU-Uzbekistan Partnership and Cooperation Agreement (accession of Croatia) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) EL

Εμπορικές συμφωνίες που έχουν σαν αποτέλεσμα τον πλήρη πολιτικό έλεγχο των υπό ανάπτυξη συμβαλλομένων τρίτων κρατών δεν συνάδουν με τον ιδεολογικό προσανατολισμό ο οποίος διέπει τις αρχές της ΕΕ και γι’ αυτό τις καταψηφίζω.
2016/11/22
EU-Korea Framework Agreement (accession of Croatia) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) EL

Εμπορικές συμφωνίες που έχουν σαν αποτέλεσμα τον πλήρη πολιτικό έλεγχο των υπό ανάπτυξη συμβαλλομένων τρίτων κρατών δεν συνάδουν με τον ιδεολογικό προσανατολισμό ο οποίος διέπει τις αρχές της ΕΕ και γι’ αυτό τις καταψηφίζω.
2016/11/22
Subjecting the new psychoactive substance ADB-CHMINACA to control measures (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) EL

Κάθε νέα ψυχοτρόπος ουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο και αξιολόγηση κινδύνου και τα αποτελέσματα των ελέγχων να διαχέονται ως πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών, γι’ αυτό υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Subjecting the new psychoactive substance CUMYL-4CN-BINACA to control measures (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) EL

Κάθε νέα ψυχοτρόπος ουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο και αξιολόγηση κινδύνου και τα αποτελέσματα των ελέγχων να διαχέονται ως πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών, γι’ αυτό υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) EL

Τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής πρέπει να κατανέμονται, κατά βάση, στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης, καθόσον έτσι δημιουργούνται εξειδικευμένοι άνεργοι και δεν αντιμετωπίζεται η παρουσιαζόμενη κατάσταση.
2016/11/22
Annual report 2016 on the protection of EU’s financial interests - Fight against fraud (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης. Η καταπολέμηση της απάτης είναι για εμένα προτεραιότητα, μιας και στην ουσία τα χρήματα τα οποία χάνονται είναι χρήματα των ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει όμως να δοθεί επιπλέον έμφαση και στον έλεγχο των οικονομικών των οργάνων της Ενώσεως.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 106: genetically modified sugar beet H7-1 (B8-0220/2018) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση. Η Επιτροπή μάς έχει συνηθίσει πλέον να λειτουργεί ως ενδιάμεσος συγκεκριμένων εταιρειών στα θέματα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Πρέπει να δοθεί άμεσα ένα τέλος σε αυτήν την πρακτική, ενώ καλό θα ήταν να ερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή επιμένει να προωθεί τα προϊόντα των εταιρειών αυτών παρά τις επανειλημμένες απορριπτικές αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.
2016/11/22
Annual report on the control of the financial activities of the European Investment Bank for 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli) EL

H διοίκηση της Τράπεζας δεν έδωσε καμία απάντηση στις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 75 και 76 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της για το 2015, ενώ δεν υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την πάταξη της απάτης και της διαφθοράς που κατά καιρούς προκύπτουν κατά τη λειτουργία της ΕΤΕπ και για αυτό το λόγο καταψηφίζω την σχετική έκθεση.
2016/11/22
Presidential elections in Venezuela (B8-0225/2018) EL

Η εξωτερική πολιτική πρέπει αποκλειστικά να χαράσσεται από τα κράτη μέλη και όχι από την ΕΕ. Καταδικάζω την παρωδία εκλογών που θα λάβει χώρα στη Βενεζουέλα, το Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας για την καταπίεση που επιβάλλει στον λαό της Βενεζουέλας καθώς και όλες τις ραδιουργίες του για να παραμορφώσει και να διαστρέψει τη βούληση των Βενεζουελανών. Παράλληλα καταδικάζω τις εξωγενείς παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των διεθνών παικτών που παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας. Οι μόνοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για το μέλλον της Βενεζουέλας είναι οι πολίτες της.
2016/11/22
Cohesion policy and thematic objective ‘promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures’ (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς η κατασπατάληση των χρημάτων των ευρωπαίων πολιτών σε αμφιλεγόμενης αξίας έργα όχι απλά δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, αλλά αντίθετα συμβάλλει μόνο στην αύξηση των εσόδων των διαφόρων μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών ανά την Ευρώπη.
2016/11/22
Protection of children in migration (B8-0218/2018) EL

Καταψηφίζω την έκθεση, καθώς τα παιδιά των γηγενών Ευρωπαίων έχουν για εμένα προτεραιότητα. Επιπλέον, οι ίδιοι οι γονείς που εξαναγκάζουν τους ανήλικους στη λαθρομετανάστευση εγκληματούν εναντίον τους και θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Η λύση είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες προέλευσης, ώστε εξαρχής να μη μετακινούνται από αυτές.
2016/11/22
A global ban on animal testing for cosmetics (B8-0217/2018) EL

Υπερψηφίζω την καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά, καθώς οι δοκιμές καλλυντικών σε ζώα εκτός από βάναυσες είναι και μη αναγκαίες, όπως έχει πλέον αποδειχτεί, άρα δεν υφίσταται λόγος δημοσίας υγείας που να επιβάλλει την διατήρηση τους. Θεωρώ λοιπόν θετική την προσπάθεια για παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών αυτών.
2016/11/22
Current situation and future prospects for the sheep and goat sectors in the EU (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ, καθώς ο κλάδος των αιγοπροβάτων αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της οικονομίας σε πολλά κράτη της ΕΕ. Πρέπει όμως να πραγματοποιείται με τις κατάλληλες συνθήκες οι οποίες θα σέβονται το περιβάλλον τη χλωρίδα και την πανίδα. Επίσης η σωστή οργάνωση της εκτροφής τους θα δώσει μια τόνωση σε απόμακρες περιοχές της Ευρώπης.
2016/11/22
Media pluralism and media freedom in the European Union (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) EL

Η ελευθερία του λόγου, της σκέψης και της ενημέρωσης είναι αναφαίρετα δικαιώματα του ανθρώπου και δεν ασκούνται καθ' υπόταξη ή καθ' υπαγόρευση και, ως εκ τούτου, ούτε δύνανται να χρησιμοποιούνται ως όχημα εξυπηρέτησης αλλότριων σκοπών ή προώθησης μονομερών ιδεών.
2016/11/22
Common system of value added tax, with regard to the obligation to respect a minimum standard rate (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) EL

. – Τόσο οι συντελεστές φορολόγησης, όσο και το φορολογικό σύστημα αποτελεί εσωτερική υπόθεση του κάθε κράτους μέλους και για αυτό το λόγο η ψήφος μου είναι αρνητική έναντι της εκθέσεως A8-0124/2018.
2016/11/22
Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) EL

. – Η οδηγία 2015/849 και η τροποποίηση που σχεδιάζεται είναι λίαν χρήσιμη, ώστε να εφαρμοστεί ένα επικαιροποιημένο και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της συγκέντρωσης χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων για τρομοκρατικούς σκοπούς και για αυτό την υπερψηφίζω.
2016/11/22
Approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση διότι παραχωρεί υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ενώ ούτε τιμωρεί ουσιαστικά τους υπαιτίους του γνωστού σκανδάλου, ούτε εξασφαλίζει την μη επανάληψη παρομοίων φαινομένων στο μέλλον.
2016/11/22
Organic production and labelling of organic products (A8-0311/2015 - Martin Häusling) EL

. – Ο αυστηρός έλεγχος των βιολογικών καλλιεργειών από την ΕΕ, με προσανατολισμό την ΚΓΠ (Κοινή Γεωργική Πολιτική) θα θέσει ανυπέρβλητους περιορισμούς στους Έλληνες γεωργούς και για αυτό το λόγο καταψηφίζω την έκθεση A8-0311/2015.
2016/11/22
Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) EL

. – Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση διότι όχι μόνο δεν προσφέρει πραγματικές απαντήσεις και λύσεις στο τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά επιπλέον προωθεί κυρίως τα δικαιώματα λαθρομεταναστών και άλλων δήθεν ευπαθών ομάδων, θεσπίζοντας τις λεγόμενες θετικές διακρίσεις, κάτι που αποβαίνει εις βάρος του συνόλου των πολιτών.
2016/11/22
Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2019 – Section I – European Parliament (A8-0146/2018 - Paul Rübig) EL

. – Είναι ουτοπία να πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο και την ίδια στάση απέναντι στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να πετύχει καλύτερα και αποδοτικότερα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on European business statistics, amending Regulation (EC) no 184/2005 and repealing 10 legal acts in the field of business statistics (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) EL

. – Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση καθώς προωθεί ρυθμίσεις υπέρ της ενιαίας αγοράς, η οποία έχει αποδειχθεί στην πράξη πως δεν ευνοεί όλα τα κράτη-μέλη, αντιθέτως, είχε ιδιαιτέρως αρνητικές συνέπειες για όσα εξ αυτών βασίζονταν στην αγροτική παραγωγή.
2016/11/22
Protection of investigative journalists in Europe: the case of Slovak journalist Ján Kuciak and Martina Kušnírová (B8-0186/2018) EL

. – Η δικονομική διαδικασία που εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος είναι υπόθεση που άπτεται της εσωτερικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους και για αυτό το λόγο η ψήφος μου είναι αρνητική έναντι της εκθέσεως B8-0186/2018.
2016/11/22
A European values instrument to support civil society organisations which promote democracy, rule of law and fundamental values within the European Union (B8-0189/2018) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση διότι οι αναφερόμενες παραδοχές δεν είναι απότοκο αμερόληπτης, ολοκληρωμένης, αιτιολογημένης και αξιοκρατικής κρίσης επί πραγματικών δεδομένων. Ο ύπουλος και αποσταθεροποιητικός ρόλος των ΜΚΟ και των λεγόμενων «οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών» ενισχύεται με την αρωγή πολιτικών ανδρείκελων, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, που τις χρηματοδοτούν και τις προωθούν. Οι οργανώσεις αυτές εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς αμφισβητώντας ευθέως αξίες και θεσμούς, αποδομώντας την Ιστορία των Εθνών και τις ηθικές παραδόσεις, επιβάλλοντας αδόκιμες κοσμοθεωρίες, και εν τέλει αλλοιώνοντας βίαια τις εθνικά ομοιογενείς κοινωνίες.
2016/11/22
The violation of human rights and the rule of law in the case of two Greek soldiers arrested and detained in Turkey (B8-0194/2018, B8-0196/2018) EL

. – Υπερψηφίζω τις εκθέσεις στο σύνολό τους, καθώς η εγκληματική και επιθετική πολιτική της Τουρκίας πρέπει να καταδικαστεί με κάθε τρόπο. Επικροτώ το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναμένω περαιτέρω ενέργειες.
2016/11/22
Implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) EL

. – ‒ Ο ρόλος τον Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να αναβαθμιστεί ούτως ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των πολιτών στα θέματα της ΕΕ. Επίσης τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην Κόκκινη Κάρτα, καθώς και το δικαίωμα εκκίνησης Ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας.
2016/11/22
Annual Report on Competition Policy (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) EL

. – Εντός του πλαισίου του καπιταλιστικού νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου της ΕΕ δεν μπορεί να βρεθεί λύση για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω αυτού. Η μόνη λύση είναι η στροφή στην αυτονομία των ευρωπαϊκών εθνικών οικονομιών με στενή διακρατική συνεργασία.
2016/11/22
Vaccine hesitancy and drop in vaccination rates in Europe (B8-0188/2018, B8-0195/2018) EL

. – Υπερψηφίζω τις εκθέσεις στο σύνολό τους, διότι τα μέτρα εμβολιασμού για προστασία από άκρως μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες, ως μέτρο πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας είναι εξαιρετικά θετικά. Βασικές προϋποθέσεις είναι να καλύπτονται νομικά, να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των Πολιτών και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών.
2016/11/22
Implementation of the European Protection Order Directive (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) EL

. – Η διασυνοριακή συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις πρέπει να χαράσσεται με γνώμονα την προστασία των θυμάτων, την τιμωρία των δραστών και την αποτροπή τέλεσης επιπλέον αδικημάτων. Όμως θεμελιώδη δικαιώματα και βασικοί κανόνες ηθικής τάξης γίνονται όχημα των προθέσεων της Ένωσης για έλεγχο των κρατών μελών μέσω υπέρμετρων απαιτήσεων συντονισμού, συνοχής, συστηματοποίησης, αυτόματων αναγνωρίσεων και αμοιβαιότητας μηχανισμών ακόμη και σε τομείς που τελούν υπό την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς αντικείμενο δεν είναι πλέον οι πολίτες, αλλά η υλοποίηση ενός φεντεραλιστικού οράματος με ενιαίο δικαστικό χώρο.
2016/11/22
Implementation of the Bologna Process – state of play and follow-up (B8-0190/2018) EL

. – Η διαδικασία της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα διακρατικής συνεργασίας, κυρίως, και η Επιτροπή πρέπει πάψει να θεωρεί ότι πρέπει να έχει γνώμη επί παντός του επιστητού.
2016/11/22
Fixing the period for the ninth election of representatives to the European Parliament by direct universal suffrage (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία διότι είναι θεμιτό η ημερομηνία των ευρωεκλογών να μετατεθεί σε ημερομηνία στην οποία δεν θα υπάρχει κώλυμα σε κανένα κράτος μέλος.
2016/11/22
EU-Australia Framework Agreement (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) EL

Η ψήφος μου είναι κατά της συμφωνίας-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας. Η ΕΕ επεκτείνει τις εμπορικές τις σχέσεις με τρίτες χώρες (επιβάλλοντας ανάλογους περιορισμούς) ενώ αδυνατεί να λύσει τα οικονομικά προβλήματα που ανακύπτουν στο εσωτερικό της.
2016/11/22
EU-Australia Framework Agreement (Resolution) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) EL

Η ψήφος μου είναι κατά καθώς επιχειρείται η κατάρτιση σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το οποίο θα παράσχει ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η παγκόσμια ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια διότι η ΕΕ επεκτείνει τις εμπορικές τις σχέσεις με τρίτες χώρες (επιβάλλοντας ανάλογους περιορισμούς) ενώ αδυνατεί να λύσει τα οικονομικά προβλήματα που ανακύπτουν στο εσωτερικό της.
2016/11/22
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (A8-0131/2018 - Helga Stevens) EL

Υπερψηφίζω τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας διότι η τρομοκρατία αποτελεί ασύμμετρη απειλή και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, στη ρίζα της. Αν και δεν προωθούνται δραστικά μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, εντούτοις κάθε μέτρο που οδηγεί στην αντιμετώπισή της είναι εξ ορισμού καλοδεχούμενο.Η λήψη αποφάσεων, η ψήφιση νόμων και η εφαρμογή τους θα πρέπει να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή της καταπολέμησης και πρόληψης της τρομοκρατίας και όχι προς εκείνην της στείρας παρακολούθησης και του ελέγχου της ζωής των ανθρώπων.
2016/11/22
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (Additional Protocol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) EL

Η τρομοκρατία αποτελεί ασύμμετρη απειλή και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, στη ρίζα της. Υπερψηφίζω τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (πρόσθετο πρωτόκολλο) διότι, αν και δεν προωθούνται δραστικά μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, εντούτοις κάθε μέτρο που οδηγεί στην αντιμετώπισή της είναι εξ ορισμού καλοδεχούμενο. Η λήψη αποφάσεων, η ψήφιση νόμων και η εφαρμογή τους θα πρέπει να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή της καταπολέμησης και πρόληψης της τρομοκρατίας και όχι προς εκείνην της στείρας παρακολούθησης και του ελέγχου της ζωής των ανθρώπων.
2016/11/22
Packaging and packaging waste (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, διότι η ποσοτική πρόληψη και η ποιοτική βελτίωση των συσκευασιών πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος σύμφωνα με την κυκλική οικονομία.
2016/11/22
End-of-life vehicles, waste batteries and accumulators and waste electrical and electronic equipment (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) EL

. – Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς παροτρύνει τη μεταφορά αποβλήτων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, κάτι που σίγουρα θα οδηγήσει στην μετατροπή των ασθενέστερων οικονομικά κρατών σε χωματερές της Ευρώπης.
2016/11/22
Waste (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) EL

. – Καταψηφίζω τη συγκεκριμένη έκθεση διότι διαφωνώ με ακόμα μία προσπάθεια της Επιτροπής να ελέγξει και να χειραγωγήσει τα κράτη μέλη μέσω της οδηγίας για την διαχείριση των αποβλήτων. Παρεμβαίνει παράνομα στο πεδίο αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών μέσω πρόσθετης φορολογίας και ελέγχου και επιβαρύνει του παραγωγούς μέσω της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού». Αν υιοθετηθεί αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσιών δαπανών και την εσωτερίκευση της αγοράς.
2016/11/22
Landfill of waste (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) EL

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, καθώς η δήθεν υγειονομική ταφή είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταργηθεί. Μολύνει το περιβάλλον, δεν αποτελεί λύση στο σημαντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται περιβαλλοντικό μέτρο.
2016/11/22
Procedural rules in the field of environmental reporting (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) EL

Υπερψηφίζω τους διαδικαστικους κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς αφορούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αφαίρεση παρωχημένων νομοθετικών πράξεων. Σε κάθε περίπτωση είμαι υπέρ της ευκολότερης και με λιγότερα εμπόδια πρόσβασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στις νομοθετικές πράξεις.
2016/11/22
Integrity policy of the Commission, in particular the appointment of the Secretary-General of the European Commission (B8-0214/2018) EL

. – Η ψήφος μου είναι αρνητική διότι η διαδικασία διορισμού του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέχει πολύ από το να θεωρείται ικανοποιητική, καθώς, εκτός των άλλων, δεν έχει θεσμοθετηθεί η υποχρέωση διαφάνειας ως προς τη δημοσιοποίηση της κενής θέσης.
2016/11/22
Progress on UN Global compacts for safe, orderly and regular migration and on refugees (B8-0184/2018) EL

Καταψηφίζω στο σύνολό τους τις εκθέσεις για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες διότι δεν αναγνωρίζουν μεταξύ άλλων ότι η μεταναστευτική πολιτική εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.
2016/11/22
Implementation of the EU external financing instruments: mid-term review 2017 and the future post-2020 architecture (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) EL

. – Δεν υφίστανται θεσμοθετημένοι κανόνες εξασφάλισης διαφάνειας και αποτελεσματικού ελέγχου των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (EFI).
2016/11/22
Annual reports 2015-2016 on subsidiarity and proportionality (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) EL

. – Η έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα έχει ως στόχο να αναλύσει τον τρόπο εφαρμογής των αρχών αυτών από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους εταίρους τους, προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών και των εθνικών θεσμικών τους οργάνων. Οι αρχές αυτές εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της ενωσιακής νομοθετικής διαδικασίας χωρίς να θίγουν τις εθνικές κυριαρχίες και γι`αυτό υπερψηφίζω την έκθεση A8-0141/2018.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - Commission and executive agencies (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, συνοδευόμενα από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Όσο για τις συστάσεις που γίνονται προς την Επιτροπή, με την ευκαιρία της συγκεκριμένης έκθεσης, αυτές επιδιώκουν την παράταση της συνεχιζόμενης καταστροφικής επέμβασης της Επιτροπής επί των κρατών μελών στα διάφορα επίπεδα κυριαρχίας τους. Συνεπώς καταψηφίζω την πρόταση.
2016/11/22
Discharge 2016: Court of Auditors' special reports in the context of the 2016 Commission discharge (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) EL

. – Η πλειοψηφία των Ειδικών Επιτροπών δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο της που συνίσταται στην επίλυση των σοβαρών ζητημάτων για τα οποία η καθεμιά είναι υπεύθυνη και γι` αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - 8th, 9th, 10th and 11th EDFs (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να συνοδευόνται από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Για αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - European Parliament (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να συνοδεύονται από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταλήξει σε έναν μηχανισμό επιλεκτικής διαχείρισης προνομίων υπέρ συγκεκριμένων πολιτικών χώρων με στόχο τον περιορισμό των λόγων και των έργων αυτών που στηρίζουν και προωθούν την εθνική συνείδηση και αντιτίθενται στην κακώς νοούμενη πολυπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα. Γι` αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - European Council and Council (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να συνοδεύονται από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Γι` αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - Court of Justice (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να συνοδεύονται από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Γι` αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - Court of Auditors (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να συνοδευόνται από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Γι` αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - European Economic and Social Committee (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, συνοδευόμενα από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Γι` αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - Committee of the Regions (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, όντας συνοδευόμενα από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Τούτων δοθέντων καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - European External Action Service (A8-0128/2018 - Marco Valli) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή - συνοδευόμενα από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Άρα καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - European Ombudsman (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να συνοδευόνται από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Για αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: EU general budget - European Data Protection Supervisor (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

. – Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής κατάστασης και να συνοδεύονται από πράξεις νόμιμες και κανονικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να συνοδεύονται από ενέργειες αποκατάστασης προηγούμενων παρατηρήσεων και να μην αφήνουν αμφιβολίες για ύπαρξη σκαιών περιοχών. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: Performance, financial management and control of EU agencies (A8-0115/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0115/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή καθώς οι οικονομικές επιδόσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών δεν κρίνονται αποτελεσματικές.
2016/11/22
Discharge 2016: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0074/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ανακριβούς δημοσιονομικού προγραμματισμού.
2016/11/22
Discharge 2016: Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0069/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, αφού παρατηρείται μια συνεχιζόμενη κακή διαχείριση των συμβάσεων που υπογράφει ο Φορέας.
2016/11/22
Discharge 2016: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0106/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, ειδικά με δεδομένη την έλλειψη διαφάνειας που παρατηρείται στο Κέντρο.
2016/11/22
Discharge 2016: European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0068/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή.
2016/11/22
Discharge 2016: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτούνται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων. Οι αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Aviation Safety Agency (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) EL

. – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του και άρα καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Asylum Support Office (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων· οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Banking Authority (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτούνται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των Οργανισμών, των Οργάνων και των Υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) EL

. – Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης κι Ελέγχου Νόσων δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του και συνεπώς καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Chemicals Agency (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) EL

. – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του, συνεπώς καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Environment Agency (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) EL

. – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του, συνεπώς καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Fisheries Control Agency (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) EL

. – H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή της, οπότε καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Food Safety Authority (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) EL

. – Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή της και για αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Institute for Gender Equality (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0088/2018 αφού δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, δεδομένου ότι δεν έχουν καν υποβληθεί οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής.
2016/11/22
Discharge 2016: European Institute of Innovation and Technology (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0096/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί απαλλαγή, με δεδομένο πως εκκρεμεί ακόμη η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από το 2012.
2016/11/22
Discharge 2016: European Medicines Agency (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0103/2018 αφού δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, ειδικά εάν συνυπολογιστεί η έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας σε έναν τόσο σημαντικό Οργανισμό.
2016/11/22
Discharge 2016: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτούνται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Maritime Safety Agency (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) EL

. – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα δεν επιτέλεσε με επιτυχία την αποστολή του και για αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) EL

. – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του και για αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: European Union Agency for Railways (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0079/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή.
2016/11/22
Discharge 2016: European Securities and Markets Authority (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0101/2018 διοτι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, ειδικά δεδομένων των ιδιαιτέρως σοβαρών καθηκόντων της Αρχής.
2016/11/22
Discharge 2016: European Training Foundation (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0080/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή.
2016/11/22
Discharge 2016: European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτούνται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των Οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων. Οι αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) EL

. – Ο Οργανισμός δεν έχει εφαρμόσει ακόμα εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών. Ο Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με ανεξάρτητους παρόχους με μη συμφέροντες για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο οικονομικούς όρους, συνεπώς η ψήφος μου είναι αρνητική.
2016/11/22
Discharge 2016: Euratom Supply Agency (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) EL

. – Η έκθεση για τον ESA είναι ελλιπής καθώς δεν περιλαμβάνει βασικά στοιχεία.
2016/11/22
Discharge 2016: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) EL

. – Το EUROFOUND οφείλει να βελτιώσει τη διαχείριση των έργων του, κυρίως σε σχέση με τις ρυθμίσεις για διακυβέρνηση. Επίσης το σύστημα μισθοδοσίας του και εκτέλεσης πληρωμών είναι προφανέστατα προβληματικό με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλιπείς πληρωμές αλλά και μερικές αχρεωστήτως καταβληθείσες.
2016/11/22
Discharge 2016: EU Judicial Cooperation Unit (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτούνται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων. Οι αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European Border and Coast Guard Agency (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) EL

. – Απαιτούνται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφού κριθεί ως ικανοποιητική η πρόοδος τυχόν ενεργειών έναντι προηγούμενων παρατηρήσεων, οι δε αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας ως τελική απόρροια της επί του πρακτέου εφαρμογής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
2016/11/22
Discharge 2016: European GNSS Agency (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0082/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, ειδικά εάν συνυπολογίσουμε το γεγονός πως ο Οργανισμός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής.
2016/11/22
Discharge 2016: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0071/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή.
2016/11/22
Discharge 2016: Clean Sky 2 Joint Undertaking (A8-0070/2018 - Brian Hayes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0070/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή.
2016/11/22
Discharge 2016: ECSEL Joint Undertaking (A8-0072/2018 - Brian Hayes) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0072/2018 διότι δεν θεωρώ πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να χορηγηθεί απαλλαγή, ειδικά μετά τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2016/11/22
Discharge 2016: Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) EL

. – Η ψήφος μου είναι αρνητική καθώς τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οργανισμού «ΚΚΥ2» δεν είναι ικανοποιητικά.
2016/11/22
Discharge 2016: Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) EL

. – Το 2016 υποβλήθηκε στην OLAF μία περίπτωση υπόνοιας για απάτη, την οποία αποφάσισε να αρχειοθετήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς την πραγματοποίηση των πληρωμών σε δικαιούχους και ότι δεν πληρούνται τα υφιστάμενα πρότυπα συστημάτων ελέγχου της ΠΚΦ2, και για αυτό καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.
2016/11/22
Discharge 2016: ITER and the Development of Fusion Energy Joint Undertaking (A8-0095/2018 - Brian Hayes) EL

. – Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου της ITER έχει καθυστερήσει μέχρι τώρα 15 χρόνια. Παράλληλα, η ITER δεν ενημερώνει τα αρμόδια όργανα για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και δεν παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική της διαχείριση.
2016/11/22
Discharge 2016: SESAR Joint Undertaking (A8-0077/2018 - Brian Hayes) EL

. – Η SESAR έχει χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης πιστώσεων πληρωμών. Παράλληλα στις συμβάσεις της για παροχές υπηρεσιών γίνεται υπερτιμημένη εκτίμηση κόστους. Επίσης, δεν έχει καταρτίσει ακόμη συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέλη της και τους εξωτερικούς ελεγκτές τους. Για τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
Discharge 2016: Shift2Rail Joint Undertaking (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) EL

. – Η ψήφος μου είναι κατά καθώς η S2R στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της για την παροχή υπηρεσιών όρισε απερίσκεπτα ανώτατο όριο προϋπολογισμού για κάθε σύμβαση. Σημειώνεται ότι η S2R χορήγησε επιχορηγήσεις σε κοινοπραξίες που είχαν αναλάβει την εκτέλεση έργων χωρίς αυτές να έχουν την αναγκαία οικονομική επιφάνεια.
2016/11/22
EU-Lebanon Agreement for scientific and technological cooperation: participation of Lebanon in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) EL

. – Υπερψηφίζω την σχετική έκθεση καθώς η ανάπτυξη των απαραίτητων λύσεων για μια πιο βιώσιμη διαχείριση του νερού και των αγροδιατροφικών συστημάτων είναι πολύ σημαντική, ειδικά για τις χώρες τις μεσογείου, ευρωπαϊκές και όχι. Η ευημερία και η ανάπτυξη των γειτόνων χωρών μπορεί να συμβάλει θετικά στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
2016/11/22
EU-Mauritius Fisheries Partnership Agreement: fishing opportunities and financial contribution (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) EL

Η ΕΕ σωστά συνεργάζεται με την συγκεκριμένη χώρα η οποία έχει ανάγκη την καλυτέρευση των αλιευτικών μέσων για την οικονομία της, αρκεί η ΕΕ να σεβαστεί αυτές τις συμφωνίες και να μην ακολουθήσει την κλασική της τακτική της εκμετάλλευσης των λαών. Για τον παραπάνω λόγο, υπερψηφίζω την συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου.
2016/11/22
EU-Norway Agreement concerning additional trade preferences in agricultural products (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) EL

. – Υπερψηφίζω τη συμφωνία καθώς θα προσφέρει νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της ΕΕ και θα εμβαθύνει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Νορβηγίας.
2016/11/22
A European strategy for the promotion of protein crops (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών διότι ο περιορισμός εισαγωγών από την Βραζιλία, την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες και η αύξηση της αγροτικής παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου θα συντελέσουν στην μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες, αλλά και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγής. Παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και να εξαλειφθεί παντελώς η χρήση ΓΤΟ.
2016/11/22
Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins) EL

. – Υπερψηφίζω την σχετική έκθεση σε πρώτη ανάγνωση, διότι αποτελεί βήμα προς την θετική κατεύθυνση στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Εκφράζω όμως τις έντονες ανησυχίες μου για πολλά επιμέρους θέματα, καθώς και τη διαφωνία μου με το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος, αφού θεωρώ ότι είναι αναποτελεσματικό και ότι ως κύριο γνώμονα έχει το κέρδος και όχι την προστασία του περιβάλλοντος.
2016/11/22
Binding annual greenhouse gas emission reductions to meet commitments under the Paris Agreement (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) EL

Υπερψηφίζω την σχετική έκθεση, καθώς η συμμόρφωση με τις επιταγές της συμφωνίας των Παρισίων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στόχου που συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεν στρεφόμαστε κατά των μεταφορών ή των βιομηχανιών, οι οποίες και είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη, αλλά όταν τα συμφέροντα τους είναι αντίθετα και δεν συμβιβάζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τότε υπερτερούν το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών.
2016/11/22
Statute and funding of European political parties and European political foundations (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) EL

. – Καταψηφίζω την έκθεση A8-0373/2017, διότι οι στόχοι της εκθέσεως αυτής είναι ξεκάθαροι κατά τη γνώμη μου: είναι η αύξηση της χρηματοδότησης των μεγαλυτέρων κομμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, η εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων ένα χρόνο πριν από τις ευρωεκλογές και η φίμωση όσων κομμάτων εκφράζουν διαφορετική άποψη από την επικρατούσα εντός των ευρωπαϊκών θεσμών.
2016/11/22
Energy performance of buildings (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) EL

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι, αν και διαφωνώ με πολλά από τα επιμέρους σημεία της εκθέσεως, θεωρώ πως η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνω όμως ότι πολλά από τα μέτρα που προτείνονται τα θεωρώ ανεδαφικά και ανεφάρμοστα, ενώ κάποια άλλα είναι υπερβολικά περιοριστικά χωρίς ουσιαστικό λόγο.
2016/11/22
Implementation of the 7th Environment Action Programme (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) EL

Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον διότι επισημαίνει σωστά τις αδυναμίες στην εφαρμογή του προγράμματος και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λάβουν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν το -όσο το δυνατόν- μεγαλύτερο ποσοστό επίτευξης των στόχων, ενώ ταυτόχρονα καλεί για ένα απλούστερο και πιο αποτελεσματικό όγδοο πρόγραμμα δράσης.
2016/11/22
Gender equality in the media sector in the EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) EL

. – Τα δύο φύλα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη και την Ένωση ακριβοδίκαια και ισότιμα, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και διαφορές του κάθε φύλου και πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα.
2016/11/22
Empowering women and girls through the digital sector (B8-0183/2018) EL

Τα δύο φύλα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη και την Ένωση ακριβοδίκαια και ισότιμα, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και διαφορές του κάθε φύλου και πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα.
2016/11/22
Implementation of the Development Cooperation Instrument, the Humanitarian Aid Instrument and the European Development Fund (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) EL

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ως εργαλείο παροχής βοήθειας σε τρίτες και αναπτυσσόμενες στην Ασία, στη Λατινική Αμερική και στη γειτονία της Ευρώπης δημιουργήθηκε στη βάση πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και για την εξιλέωση των δεινών που υπέστησαν οι χώρες αυτές από την αποικιοκρατία. Όμως είναι ανεπίτρεπτο και μη αποδεκτό, σε ταμεία χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ, να συμμετέχουν στα όργανα λήψης αποφάσεων αλλά και ως κεφαλαιολήπτες ΜΚΟ και ΟΚΠ , και για αυτό το λόγο καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Enhancing developing countries' debt sustainability (A8-0129/2018 - Charles Goerens) EL

Η πολιτική της ΕΕ, έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να εφαρμοστεί πρωτίστως εντός της ευρωζώνης, διότι πολλά κράτη μέλη συνδιαλέγονται ενεργά με φορολογικούς παραδείσους, δεν καταπολεμούν τη φοροαποφυγή και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Επιπλέον οι πολιτικοοικονομικές δράσεις θα πρέπει να κατευθύνονται προς την καταπολέμηση της φτώχειας και όχι στην ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, πριν γίνει διευθέτηση των χρεών των τρίτων χωρών, θα πρέπει να ισχύσει ο κανόνας ότι τα παράνομα και απεχθή δάνεια ακυρώνονται, για τα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το χρέος συνήφθη από κράτος κατά παράβαση νόμου που θέσπισε το εθνικό του κοινοβούλιο.
2016/11/22
Strengthening economic, social and territorial cohesion in the EU (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) EL

Η πολιτική συνοχής ως βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των αστικών και αποκεντρωμένων περιφερειών αποδεικνύεται, εκ του αποτελέσματος, ότι δεν πετυχαίνει τους στόχους της. Η δε σχεδίαση της διεύρυνσής της στο πλαίσιο της υποδοχής και εγκατάστασης νόμιμων και παράνομων μεταναστών κινείται σε λάθος κατεύθυνση καθόσον χρησιμοποιούνται χρήματα των ευρωπαίων πολιτών για την αλλοίωση της κοινωνικής συνοχής και της, κατά τόπους, εθνικής τους συνείδησης. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση A8-0138/2018.
2016/11/22
EU-Comoros fisheries partnership agreement: denunciation (A8-0058/2018 - João Ferreira) EL

Κατά τα τριάντα περίπου έτη που η ΕΕ διατηρούσε αλιευτικές συμφωνίες με τις Κομόρες δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθούν πιο απτά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας των Κομορών, ούτε στο επίπεδο της ικανότητας παρακολούθησης και επιτήρησης, ούτε στο επίπεδο της επιστημονικής ανάπτυξης, ούτε στο επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης των αλιέων και των παρατηρητών, μεταξύ άλλων. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να χορηγείται βοήθεια στις νήσους, διαρκούσης της καταγγελίας της σύμβασης, ούτε και η πρόβλεψη ρήτρας επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση με αφορμή επουσιώδεις βελτιώσεις από πλευράς του αντισυμβαλλόμενου μέρους.
2016/11/22
EU-Comoros fisheries partnership agreement: denunciation (resolution) (A8-0055/2018 - João Ferreira) EL

Κατά τα τριάντα περίπου έτη που η ΕΕ διατηρούσε αλιευτικές συμφωνίες με τις Κομόρες δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθούν πιο απτά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας των Κομορών, ούτε στο επίπεδο της ικανότητας παρακολούθησης και επιτήρησης, ούτε στο επίπεδο της επιστημονικής ανάπτυξης, ούτε στο επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης των αλιέων και των παρατηρητών, μεταξύ άλλων.
2016/11/22
Europass: framework for skills and qualifications (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) EL

Καταψηφίζω την έκθεση για το πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα , θεωρώ πως η ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εργαζομένων μεταξύ των διαφορετικών κρατών της Ενώσεως δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας, αντίθετα θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση των εργαζομένων και στην αφαίμαξη των ασθενέστερων οικονομικά κρατών.
2016/11/22
Creative Europe Programme (2014 to 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) EL

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαφυλάττει και να ενισχύει την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά των κρατών μελών και τις κοινές αξίες που αναδεικνύονται από την ιστορική διαδρομή των εθνών της Ευρώπης. Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς είναι αμφιλεγόμενη η υποστήριξη προτάσεων εφαρμοστικών του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» όταν, όχι μόνο δεν αιτιολογείται επαρκώς η προστιθέμενη αξία τους για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά επιπλέον απαιτείται να υποστηρίζεται η επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», οι οποίοι, δυστυχώς, εδράζονται σε λανθασμένα πρότυπα και μία σκοπίμως αλλοιωμένη και κακώς εννοούμενη αντίληψη της πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας που εμμέσως οδηγούν στην απώλεια της εθνικής ταυτότητας και των ηθικών αξιών.
2016/11/22
Location of the seat of the European Medicines Agency (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) EL

Καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων , καθώς θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός πως η Ένωση αποφασίζει την μεταφορά ενός τόσο σημαντικού οργανισμού σε ένα κτήριο το οποίο δεν έχει καν ακόμη κατασκευαστεί, ενώ υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμα κτήρια σε ολόκληρη την Ευρώπη.
2016/11/22
Common Consolidated Corporate Tax Base (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) EL

Η παρούσα πρόταση για μια κοινή (ενοποιημένη) βάση φορολογίας εταιρειών θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες των κρατών μελών, καθώς η προτεινόμενη ενοποίηση δεν αντιπροσωπεύει ορθά το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας και για αυτό την καταψηφίζω.
2016/11/22
Common Corporate Tax Base (A8-0050/2018 - Paul Tang) EL

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, καθώς η παρούσα πρόταση θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες των κρατών μελών, καθώς η προτεινόμενη ενοποίηση δεν αντιπροσωπεύει ορθά το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.
2016/11/22
Guidelines for the 2019 budget - Section III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) EL

Ο Προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί την έκφραση ενός παρωχημένου και αντιπαραγωγικού συστήματος, το οποίο δεν διορθώνεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις ή αντιμετωπίζοντας μόνο τα συμπτώματα των στρεβλώσεων και όχι τις αιτίες τους. Δεν οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις υπάρχουσες προκλήσεις και διαφαινόμενες απειλές, εντείνει τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των εύρωστων και ασθενέστερων κρατών μελών. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III.
2016/11/22
Situation in Syria (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) EL

Με την αρχή της μη επαναπροώθησης των προσφύγων που επιδιώκεται, θα ενταθεί η λαθρομεταναστευτική κατάσταση σε μία ήδη βεβαρημένη Ευρώπη και αυτός είναι ο λόγος που καταψηφίζω τις εκθέσεις για την κατάσταση στη Συρία.
2016/11/22
US attack on EU farm support under the CAP (in the context of Spanish olives) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) EL

Καταψηφίζω στο σύνολο τους τις εκθέσεις, καθώς είμαι αντίθετος στη λογική του ανεξέλεγκτου παγκοσμίου εμπορίου, που στην πράξη ευνοεί μόνο τις μεγάλες εταιρείες. Επιθυμώ επιστροφή σε λογικές αυτάρκειας και επίσης τη διαφύλαξη της δυνατότητας των κρατών να προστατεύουν τους παραγωγούς τους.
2016/11/22
Guidelines on the framework of future EU-UK relations (B8-0134/2018, B8-0135/2018) EL

Καταψηφίζω τις κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ, καθώς είναι απαράδεκτη η εκδικητική στάση τόσο του Ευρωκοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, η κυβέρνηση της οποίας προσπαθεί να εφαρμόσει την ξεκάθαρη εντολή που της έδωσαν οι πολίτες της.
2016/11/22
Rail transport statistics (A8-0038/2018 - Karima Delli) EL

Το Κοινοβούλιο είχε εκφράσει την επιθυμία να διαθέτει πλήρη και ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις διασυνοριακές συνδέσεις ή τον εξοπλισμό των σιδηροδρομικών υποδομών που διαθέτουν σύστημα το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS), προκειμένου να σχηματίζει σαφή εικόνα της εξέλιξης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ιδίως σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Καμία πρόοδος δεν μπόρεσε να επιτευχθεί επ’ αυτού από το Κοινοβούλιο στο νομοθετικό κείμενο.
2016/11/22
Measures for the control of Newcastle disease (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) EL

Υπερψηφίζω τα μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών, καθώς η ψευδοπανώλης των πτηνών είναι μια σοβαρή ασθένεια, που κρύβει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι η διακρατική συνεργασία και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ευεργετικός ο συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής.
2016/11/22
Further macro-financial assistance to Georgia (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) EL

Η Γεωργία πρέπει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τη διαφθορά και να υποστηρίξει την πρακτική εφαρμογή του κράτους δικαίου και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υποστήριξη που προσφέρει η Ένωση προς αυτούς τους στόχους, στον βαθμό που αποφασίζονται κυρίαρχα, είναι χρήσιμη και αναγκαία, όμως η όποια επιλεχθείσα συνδρομή δεν απαιτεί ως αναγκαία συνθήκη την εγγύτερη σχέση ή πρόσδεση στην Ένωση μίας από τις πιο διεφθαρμένες και οικονομικά ασθενείς χώρες της περιοχής, για αυτό και καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.
2016/11/22
Objection to Commission delegated regulation amending Regulation (EU) No 347/2013 as regards the Union list of projects of common interest (B8-0136/2018) EL

Ο υπ’ αριθ. 347/2013 κανονισμός και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για την τροποποίησή του επιδιώκουν να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την ορθολογική παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση των ενεργειακών πόρων, την απάλυνση της απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων και των νησιωτικών περιοχών, τη διασφάλιση και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, των πηγών και των διαύλων εφοδιασμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και, τέλος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι προβλεπόμενες ενέργειες δεν καλύπτουν ούτε κατ’ ελάχιστον τους στόχους με δυσμενείς, ως εκ τούτου, περιβαλλοντικές συνέπειες.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) EL

Τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής πρέπει να κατανέμονται, κατά βάση, στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης, καθόσον έτσι δημιουργούνται εξειδικευμένοι άνεργοι και δεν αντιμετωπίζεται η παρουσιαζόμενη κατάσταση. Για αυτό η ψήφος μου είναι κατά.
2016/11/22
The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) EL

Το ΠΔΠ όπως σχεδιάζεται να εξελιχθεί δεν δύναται να ανταποκριθεί στις τρέχουσες απαιτήσεις αλλά κυρίως δεν έχει την ευελιξία και την ικανότητα να ανταποκριθεί σε έκτακτες και απότομα εμφανιζόμενες προκλήσεις. Απομακρύνεται από τις πραγματικές ανάγκες των απλών πολιτών και προσαρμόζεται σε μεροληπτικές και κυριαρχικές πολιτικές συγκεκριμένων κρατών μελών και για αυτό τον λόγο το καταψηφίζω.
2016/11/22
Reform of the European Union’s system of own resources (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς είμαι αντίθετος στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες παρουσιάζει. Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, συγκεκριμένα οι τελωνειακοί δασμοί, τα γεωργικά τέλη και οι εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης, και η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ των κρατών μελών, αποτελούν παρωχημένες και άδικες μέθοδοι εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, οι προτεινόμενοι τρόποι εξεύρεσης νέων ιδίων πόρων δεν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες αλλά πρωτίστως αλλαγή των στόχων της Ένωσης με γνώμονα το καλό των κρατών μελών και όχι την εκμετάλλευσή τους.
2016/11/22
European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) EL

Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς η δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 2018 δεν κατόρθωσε να προάγει ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη, σύγκλιση και ανταγωνιστικότητα. Κατά συνέπεια, η κατάργηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών είναι αναγκαία εάν επιθυμούμε αποτελέσματα σε σχέση με την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καταπολέμηση των ανισοτήτων που αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξ