BETA

68 Written explanations of Johan VAN OVERTVELDT

Draft amending budget No 1/2019: surplus from 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth)

Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019 voor het begrotingsjaar 2019 regelt de opname van het overschot van het begrotingsjaar 2018. Dit is een technische oefening waarbij het overschot ten gevolge van onderbestedingen en allerlei inkomsten de bni-bijdrage die de lidstaten betalen aan het EU-budget dienovereenkomstig verlaagt.N-VA heeft voor het verslag gestemd. Wel dient te worden opgemerkt dat N-VA kritisch staat ten aanzien van de stelling dat inkomsten uit boetes en sancties geen aanleiding zouden moeten geven tot een vermindering van de bni-bijdrage maar daarentegen moeten gebruikt worden voor het spijzen van een reservefonds.
2019/09/18
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca)

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden. Extra steun, die geenszins de nood kan wegnemen om structurele hervormingen door te voeren met het oog op duurzame economische groei. Een Europese transferunie kan geen remedie zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid vervangen. Globalisering is immers onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met het creëren van werkgelegenheid die het banenverlies in minder competitieve sectoren overtreft.N-VA heeft voor het vrijmaken van middelen voor technische bijstand van de Commissie gestemd. N-VA is ervan overtuigd dat de extra steun, wanneer die geleverd wordt, zo snel en efficiënt mogelijk beschikbaar gesteld kan worden. Bovendien kijkt N-VA ook uit naar het gebruik van het EGF voor de gevolgen van een no-dealbrexit, zoals aangekondigd door de Commissie in het kader van de maatregelen voor de brexitvoorbereidingen. Bij gebrek aan een specifiek Europees brexitnoodfonds kan het EGF hier de eerste noden lenigen.
2019/09/18
Objection pursuant to Rule 112: Assessment of the impact of plant protection products on honeybees (B9-0149/2019)

Cijfers over bijensterfte blijven verontrustend. De oorzaken zijn divers: afnemende biodiversiteit, te veel pesticidengebruik, de parasitaire varroamijt, enz. Het belang van bijen als bestuivers van gewassen is nochtans immens. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor onze economie.In 2013 bracht de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) het “Bee Guidance Document” uit. Dit bevat richtsnoeren ter beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen. Op basis hiervan vond bijvoorbeeld het verbod op neonicotinoïden ingang, dat de N-VA altijd voluit heeft gesteund.De wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 die nu voorligt, is echter niet waterdicht. De ecotoxicologische effecten van bestrijdingsmiddelen uiten zich immers vooral op lange termijn (chronisch), via interactie met omgevingsfactoren, via de voedselketen en via interactie met andere chemische agentia. Door alleen te kijken naar acute toxiciteit worden al deze aspecten niet meegenomen. Bovendien treft deze problematiek niet alleen honingbijen, maar ook wilde bijen, hommels en andere (bloem)bestuivende insecten, maar deze worden eveneens buiten beschouwing gelaten.Ten tweede stellen wij ons vragen bij de timing van de Commissie. De EFSA werkt momenteel aan een herziening van de bijenrichtsnoeren uit 2013. Was het dan niet beter geweest deze herziening eerst af te wachten?Daarom stemde de N-VA vóór het bezwaar.
2019/10/23
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019)

De N-VA delegatie steunt de bezwaren tegen de betrokken ggo's niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidencebased” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en —toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
2019/11/14
2020 budgetary procedure: joint text (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

Het akkoord dat werd bereikt door de twee armen van de begrotingsautoriteit, het Parlement en de Raad, bevat een veelbelovende omslag in de uitgaven. Er werden voor 850 miljoen EUR nieuwe vastleggingen gedaan boven op het voorstel van de Commissie, waarvan 505 miljoen EUR aan uitgaven die bijdragen aan de klimaatdoelstelling. Het merendeel van deze bijkomende uitgaven hebben een duidelijke Europese meerwaarde.Vooral de meeruitgaven voor het onderzoeksprogramma Horizon 2020 (+ 330 miljoen EUR), voor Erasmus+ (+ 50 miljoen EUR) en voor strategische infrastructuurinvesteringen via de CEF, de Connecting Europe Facility (+ 133 miljoen EUR), vallen op. Verder werden ook het LIFE-programma voor biodiversiteit (+ 10 miljoen EUR) en Europol (+ 13 miljoen EUR) voorzien van extra middelen. Allemaal uitgaven die N-VA uitdrukkelijk steunt.Voor N-VA is dit een sterke en verantwoorde begroting en moeten we voor de toekomst in dezelfde richting durven doorgaan.
2019/11/27
Climate and environmental emergency (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)

De zorg voor het klimaat is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en kan tegelijkertijd een opportuniteit zijn voor innovatie en groei. De omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving kan alleen maar bereikt worden door wereldwijde actie.In Vlaanderen werken we volop aan onze eigen omslag, en dragen we bij aan de wereldwijde transitie. We werken ook aan een exportmodel zodat we met Vlaanderen niet alleen focussen op ons beperkte aandeel in de mondiale uitstoot, maar kunnen bijdragen aan een wereldwijde aanpak van de klimaatverandering. De EU is een globale voortrekker in de strijd tegen klimaatverandering en de nieuwe Europese Commissie von der Leyen schuift de zogeheten “Green Deal” als een belangrijke prioriteit naar voren.Toch zijn wij niet gewonnen voor het afkondigen van een noodsituatie, voornamelijk om volgende reden: het is een symbolische actie, die geen verandering brengt in de echte wereld, noch het draagvlak voor klimaatmaatregelen verhoogt. Wij erkennen evenwel de hoogdringendheid van de situatie. Wij steunen ook de oproep van de ECR om één enkele zetel te kiezen voor het Europees Parlement, aangezien de dubbele zetel een aanzienlijke milieu-impact heeft (jaarlijks tussen de 11 000 en 19 000 ton CO2).
2019/11/28
2019 UN Climate Change Conference (COP25) (B9-0174/2019)

De N-VA steunt het Klimaatakkoord van Parijs en werkt aan de omzetting ervan in de praktijk. De voorliggende resolutie bevat positieve elementen, zoals het inzetten op onderzoek en innovatie, de bijdrage van alle sectoren (luchtvaart, scheepvaart, landbouw), het belang van een toekomstgericht Europees budget, de erkenning van kernenergie in het bereiken van de klimaatdoelstellingen, etc.De resolutie bevat echter ook problematische delen. Zo steunen wij de oproep om bestaande handelsakkoorden te herzien en om van de EIB een klimaatbank te maken uitdrukkelijk niet. Inzake de verhoging van de 2030-doelen verwijzen wij naar het Vlaams regeerakkoord dat stelt dat Vlaanderen voluit gaat voor het effectief realiseren van de afgesproken doelstellingen en voor een versnelling van investeringen, innovatie en technologische vooruitgang.Vlaanderen kan op basis van een evaluatie van de bijkomende klimaatinspanningen van andere grote handelsblokken een haalbare, betaalbare en bottom-upverhoging van de Europese 2030-doelstelling ondersteunen die kostenefficiënt verdeeld is over de lidstaten en internationale flexibiliteit toelaat, en voor zover dit de energiefactuur voor burgers en ondernemingen niet verhoogt. De resolutie geeft deze garanties niet. Om deze redenen heeft de N-VA zich onthouden. Dit neemt niet weg dat wij ons werk voor een duurzame en koolstofarme samenleving met overtuiging, ambitie én realisme voortzetten.
2019/11/28
Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including dimoxystrobin and mancozeb (B9-0230/2019)

De N-VA-delegatie heeft het voorliggende bezwaar niet gesteund om volgende redenen: wij zijn van oordeel dat het Commissievoorstel strookt met Verordening (EG) nr. 1107/2009 en dat de Commissie haar uitvoerende bevoegdheden niet overschrijdt. De voorgestelde verlenging van de geldigheidsduur van de actieve stoffen heeft een administratieve reden. Er is namelijk meer tijd nodig om bepaalde aspecten van de risicobeoordeling grondig uit te werken. De reden hiervoor ligt noch bij de aanvrager, noch bij de Commissie.Artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is heel duidelijk: “Wanneer om redenen buiten de wil van de aanvrager blijkt dat de goedkeuring waarschijnlijk zal vervallen alvorens over de verlenging een beslissing is genomen, wordt overeenkomstig de in artikel 79, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure een besluit vastgesteld waarbij het verstrijken van de termijn voor de goedkeuring lang genoeg wordt uitgesteld om de aanvraag te onderzoeken.”Bovendien geeft een recente uitspraak van de Europese Ombudsman in zaak 687/2018/TE aan dat de Commissie genoodzaakt is de geldigheidsduur te verlengen wanneer de fout voor de vertraging niet bij de aanvrager ligt. In het voorliggende geval zijn de bevoegde nationale autoriteiten er niet in geslaagd de beoordeling tijdig af te werken.
2019/12/18
EU Pollinators Initiative (B9-0233/2019)

Het EU-initiatief inzake bestuivers kwam er op vraag van de N-VA. Wij verwijzen daarvoor naar het strategisch initiatiefverslag “Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU” van collega Demesmaeker.Bijen, en ook andere bestuivers, zijn geen bijzaak! Dat weten we bij de N-VA al lang. Het belang van bestuivers is immens, zowel voor het ecosysteem als voor onze economie.Wij steunen de voorliggende resolutie, waarin terecht wordt gepleit voor een betere aanpak van de oorzaken. Daarnaast moet de EU inzetten op minder pesticidengebruik, meer geld voor onderzoek en een betere controle. De N-VA blijft ook voluit achter een verbod op neonicotinoïden staan.Inzake duurzaam gebruik van pesticiden benadrukken wij dat onder andere de geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) nog steeds onderbenut blijft. Alvorens bindende Europese reductiedoelstellingen voor te stellen, is volgens ons een betere uitvoering van de bestaande richtlijn in de lidstaten én uiteraard een strikte handhaving en monitoring aan de orde. Verder zijn wij ervan overtuigd dat ook nieuwe veredelingstechnieken een belangrijke rol spelen in de omschakeling naar een duurzamer voedselproductie met minder pesticidengebruik en zo een essentiële schakel zijn in de uitvoering van de Green Deal.
2019/12/18
The European Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)

Over de noodzaak van een duurzame transformatie en de grote urgentie van de klimaatuitdagingen is een brede consensus. De Green Deal bevat voor de N-VA heel wat positieve punten. Ik vermeld in het bijzonder het geïntegreerde plan van aanpak, de accenten op innovatie, kringloopeconomie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en landbouw. De N-VA plaatst echter ook vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Wij passen voor financiële avonturen.Hetzelfde geldt voor de resolutie die het Parlement vandaag goedkeurde. De tekst bevat punten die wij voluit steunen zoals verdere inspanningen voor een circulaire economie, een duurzame landbouw en innovatie. Wij zijn ook tevreden dat het Parlement onze oproep voor één enkele zetel opnieuw steunt.Maar bepaalde passages zijn problematisch. Zo is het voor ons essentieel dat de Europese Investeringsbank haar triple A-status behoudt en geen loutere “Klimaatbank” wordt. We vinden het ook een gemiste kans dat het Parlement de rol van kernenergie in een koolstofarme economie niet erkent. Tenslotte vinden wij het standpunt van het Parlement om de 2030-doelstellingen voor CO2-reductie unilateraal te verhogen tot 55 % weinig realistisch en niet in lijn met de gemaakte afspraken in het Vlaamse regeerakkoord. Om al deze redenen heeft de N-VA zich onthouden bij de eindstemming.
2020/01/15
COP15 to the Convention on Biological Diversity (Kunming 2020) (B9-0035/2020)

Biodiversiteitsverlies vormt samen met klimaatverandering en grondstoffenschaarste een van de belangrijkste mondiale uitdagingen. De N-VA trekt op alle beleidsniveaus stevig aan de kar voor meer natuur en de bescherming van biodiversiteit. De N-VA is ook vragende partij voor een ambitieus post-2020 globaal kader. Dat is ook de hoofdvraag van deze resolutie. De tekst bevat nog andere positieve aspecten inzake kringloopeconomie, een meer duurzame landbouw, op de natuur gebaseerde oplossingen, innovatie etc. Wij zijn ook tevreden dat de meeste linkse aanvallen op biotechnologie werden weggestemd.Dit neemt niet weg dat wij bij bepaalde tekstonderdelen kanttekeningen plaatsen: wij steunen ambitieuze doelstellingen, maar deze moeten de densiteit van de lidstaten in acht nemen. Ingevolge het principe dat de vervuiler betaalt, kunnen we instemmen met een heroriëntering van het fiscaal beleid van de lidstaten in die richting, op voorwaarde dat dit budgetneutraal is en wordt gekoppeld aan een belastingverlaging, bij voorkeur op arbeid. Fiscaliteit blijft een bevoegdheid van de lidstaten en niet van de EU. Wij erkennen dat het gebruik van glyfosaat een negatieve impact heeft op biodiversiteit, maar vinden het weinig realistisch een globaal verbod te bepleiten in afwezigheid van een Europees verbod.
2020/01/16
Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative)

. – De N-VA onderschrijft de dringende noodzaak van maatregelen die de EU moet nemen om de COVID-19-crisissituatie aan te pakken. In dit voorstel worden de Europese structuur- en investeringsmiddelen opengesteld waarbij de niet-aangewende kasreserves uit de EU-cohesiefondsen door de lidstaten gebruikt mogen worden om de economische impact van COVID-19 op korte en lange termijn op te vangen. Voordeel is dat de lidstaten en regio’s onmiddellijk over het geld kunnen beschikken. De N-VA gaat akkoord met het aanwenden van deze fondsen om de crisis te bestrijden.De N-VA is het echter niet eens met de gebruikte methodologie en aangehouden verdeelsleutel. Het is op zich merkwaardig te noemen dat de beste leerlingen van de klas worden gestraft voor hun goede en voorbeeldige gedrag. Lidstaten en regio’s die veel uit deze fondsen ontvangen, worden zo bevoordeeld ten opzichte van diegene die hun middelen efficiënt inzetten.De verdeelsleutel voor de cohesiefondsen is niet dezelfde als voor de COVID-19-noden. Het coronavirus treft de meest dichtbevolkte, vaak goed presterende regio’s. Daar is de nood het hoogst en kunnen de financiële middelen het best ingezet worden om de economie er opnieuw snel bovenop te helpen. Daarom onthoudt de N-VA zich op de eindstemming over dit voorstel.
2020/03/26
Financial assistance to Member States and countries negotiating their accession to the Union that are seriously affected by a major public health emergency

. – De N-VA steunt het voorstel om het toepassingsgebied van het Europese Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden en de Europese cofinanciering van het fonds te verhogen. Noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid worden nu toegevoegd aan de situaties die uitbetaling uit het ESF rechtvaardigen.De N-VA is ervan overtuigd dat deze maatregelen en middelen om onze economie vandaag te ondersteunen welkom zijn. Zo kunnen we financiële steun verlenen aan lidstaten die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisissituatie en betuigen we onze solidariteit met kandidaat-lidstaten uit de Westelijke Balkan die momenteel onderhandelen over toetreding tot de EU.Voor Turkije is er echter geen enkel EU-toekomstperspectief. Het land is te ver afgegleden van de fundamentele rechten en vrijheden die de EU-lidstaten delen. Voor de N-VA is Turkije een strategische partner, maar geen kandidaat-lid van de EU. Daarom steunden we het amendement dat erop wijst dat Turkije niet in aanmerking komt voor steun uit het Solidariteitsfonds.
2020/03/26
Genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om volgende redenen.De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van de EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet passen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
2020/05/13
Discharge 2018: EU general budget - European Parliament (A9-0021/2020 - Maria Grapini)

De N-VA stemt niet in met de beslissing om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement als onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018. Het voornaamste en principiële bezwaar voor deze weigering is het gevolg van het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor 2018. Dat bedraagt 2,6 % en is dus nog steeds hoger dan de materialiteitsdrempel van 2 %. Bovendien is het opnieuw meer dan voor begrotingsjaar 2017, toen het 2,4 % bedroeg. Concreet betekent dit dat er iets meer dan 4 miljard EUR aan Europese subsidies niet volgens de regels zou zijn besteed. Het belang van een correctie uitvoering van de begroting kan niet worden onderschat en is de hoeksteen voor het vertrouwen dat de burger stelt in de Unie.
2020/05/14
New MFF, own resources and Recovery plan

. – In deze resolutie breken verschillende fracties, waaronder de onze, een lans voor een kordaat optreden vanwege de EU om niet alleen de gezondheidscrisis te helpen opvangen, maar ook onze gemeenschappelijke toekomst veilig te stellen, onder meer met de oprichting van een fors herstelfonds.Voor de N-VA is de reactie van de EU op de pandemie te laat gekomen en was ze te weinig georganiseerd. Het is dus hoog tijd voor een Europees plan van aanpak. Dat hierbij het meerjarig financieel kader de voornaamste pijler is en dat het nieuwe herstelfonds op dit MFK afgestemd moet zijn, is evident. De omvang en de ernst van de crisis vereisen een substantiële inspanning, maar daarbij mag de aandacht niet verloren gaan voor zaken die niet direct geld kosten maar toch ook kunnen bijdragen aan het herstel, zoals de verdieping van de interne markt met een digitale, transport-, energie- en kapitaalmarktunie.De N-VA blijft op het standpunt dat er geen sprake kan zijn van de invoering van Europese belastingen. We wijzen elke nieuwe belasting om de Unie te financieren af. De huidige, op het bni gebaseerde bijdrage is de meest faire manier om de EU te ondersteunen. Bovendien is het fiscale beleid bij uitstek een exclusieve bevoegdheid die bij de lidstaten thuishoort. Ook is het voor de N-VA duidelijk dat het tijdelijke herstelfonds voor het overgrote deel moet bestaan uit leningen waar een terugbetalingsplan aan verbonden is. Voor de N-VA is de Unie gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit, en wel in die volgorde. Subsidies voor de meest getroffen regio’s en sectoren kunnen voor de N-VA maar in beperkte mate, en enkel onder strikte voorwaarden die rechtstreeks verband houden met de gezondheidscrisis.De N-VA blijft voorstander van een verdere “shift” in de uitgaven van het EU-beleid: de N-VA ijvert voor een strategische inzet op de uitdagingen van de toekomst en de sectoren die grote toegevoegde waarde creëren, zoals de verdieping van de interne markt, innovatie, O&O, migratiebeheer, veiligheid en defensie. De N-VA wil dat de begroting duidelijk uiting geeft aan die verschuiving naar een toekomstgericht beleid dat het concurrentievermogen en de veerkracht van de onderscheiden economieën ondersteunt.Uiteraard zijn financiële middelen noodzakelijk, maar het succes van ons Europees herstel zal toch voornamelijk afhangen van onze vastberadenheid. Een centralisatie van bevoegdheden is voor ons niet het antwoord dat de Unie nu nodig heeft. Om uit de crisis te geraken is daarentegen een ambitieus investeringsplan gebaseerd op verantwoordelijkheid en verstandige solidariteit essentieel.
2020/05/15
Port infrastructure charges

. – In het licht van de COVID-19-crisis stelt de Europese Commissie voor om de havendienstenverordening (Verordening (EU) 2017/352) tijdelijk aan te passen. De Commissie wil hiermee flexibiliteit bieden door toe te laten de infrastructuurheffing (die gebruikers van de haven betalen voor havendiensten) kwijt te schelden, te schorsen of te verminderen of een uitstel van betaling te verlenen, voor de periode van 1 maart 2020 tot 31 december 2020.Zowel in de Raad als in het Europees Parlement werden kritische vragen gesteld over de meerwaarde van het voorstel ten opzichte van de bestaande wetgeving. De Raad amendeerde het commissievoorstel, maar deze wijzigingen konden sommige lidstaten, waaronder België, niet overtuigen.Hoewel de N-VA-delegatie enkele amendementen heeft gesteund die het Commissievoorstel verbeteren, blijft ons principiële verzet tegen het voorstel overeind om volgende redenen. Ten eerste biedt de bestaande verordening voldoende flexibiliteit en is een aanpassing dus volstrekt onnodig. Ten tweede heeft het voorstel belangrijke financiële gevolgen voor de havenautoriteiten aangezien zij de maatregel financieel moeten dragen. Het spreekt voor zich dat o.a. het kwijtschelden van heffingen de inkomsten van de havens ontregelt. Die inkomsten zijn echter nodig om investeringen te doen in de infrastructuur, te meer omdat de EU erop toekijkt dat er geen staatssteun wordt gegeven aan havens. Bovendien is een algemene kwijtschelding in Vlaanderen niet aan de orde omdat niet alle gebruikers op dezelfde manier door de negatieve impact van COVID-19 worden getroffen. Sommig handelsverkeer ondervond geen negatieve gevolgen. Daarom pleit Vlaanderen voor een ad-hocbenadering waarin geval per geval wordt bekeken, en het beschouwt een veralgemeende uitbreiding tot alle gebruikers als contraproductief. Verder dreigt een verstoring van het gelijk speelveld en een “race to the bottom” indien deze wijziging wordt gebruikt om verdere kortingen af te dwingen. Ten slotte dreigt men hiermee het delicate evenwicht tussen de Europese zeehavens dat vervat zit in de bestaande wetgeving, waarover zeer lang werd onderhandeld, op de helling te zetten.
2020/05/15
Tourism and transport in 2020 and beyond (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020)

Transport en toerisme zijn uiterst belangrijke economische sectoren. Zo is de toerismesector alleen al goed voor ruim 22 miljoen banen in de EU (11,2 %) en bijna 10 % van het Europese bbp.De COVID-19-crisis treft de toerismesector ongemeen hard, ook in Vlaanderen.De Europese Commissie lanceerde op 13 mei een heel pakket met richtsnoeren en aanbevelingen. Commissaris Breton beklemtoonde meermaals dat hij voor de nodige middelen ijvert, maar tot vandaag blijft er over de precieze steun voor de toerismesector onduidelijkheid.Het is dan ook een terechte vraag om de nodige aandacht te geven aan deze sectoren, ook in het Europees beleid.Daarom steunt de N-VA de voorliggende resolutie. Wij plaatsen evenwel volgende kanttekeningen bij de tekst: ten eerste ligt het zwaartepunt voor het voeren van een toerismebeleid voor ons duidelijk bij de bevoegde overheden in de lidstaten, in ons geval Vlaanderen, en dat willen we zo houden. Net als de Europese Commissie zijn wij geen voorstander van een aparte begrotingslijn voor toerisme in de EU-begroting: de verschillende bestaande programma’s bieden voldoende mogelijkheden om middelen richting de toerismesector te laten vloeien. Tenslotte maken wij ook een voorbehoud aangaande de eenzijdige verwachtingen in de tekst ten aanzien van het door de Europese Commissie voorgestelde herstelplan.
2020/06/19
Adapting to development in the road transport sector (A9-0116/2020 - Ismail Ertug)

Sociale dumping in de transportsector is een oud zeer waar ook de Vlaamse transportsector ernstig onder gebukt gaat. Oost-Europese chauffeurs overspoelen onze transportmarkt en concurreren onze Vlaamse chauffeurs uit de markt. De sector competitief houden onder sociaal rechtvaardige omstandigheden is cruciaal. Daarom geeft de N-VA volle steun aan de nieuwe Europese afspraken over detachering van chauffeurs, slimme tachografen en rij- en rusttijden die deze sociale dumping moeten aanpakken.De N-VA verzet zich wel tegen de zogeheten afkoelingsperiode van vier dagen inzake cabotage. Deze beperking ondermijnt het businessmodel van vele Vlaamse vervoerders. Zij voeren cabotage voornamelijk uit om een lege terugrit naar huis te vermijden. Elke vorm van wachttijd heeft drastische gevolgen voor de rendabiliteit. Daarbij dreigen vooral de bedrijven in West- en Oost-Vlaanderen zwaar getroffen te worden (in het bijzonder kleine bedrijven of eenmanszaken). Deze provincies huisvesten meer dan de helft van de Vlaamse transportondernemingen met Frankrijk als belangrijkste handelspartner.De vooruitzichten voor de sector zijn al niet bijzonder rooskleurig met een nakende brexit en de sociaal-economische impact van COVID-19. De nieuwe beperkingen inzake cabotage vormen een bijkomende hindernis, die onze bedrijven kunnen missen als kiespijn. De kwestie krijgt mogelijk ook nog een juridisch staartje voor het Europees Hof van Justitie.
2020/07/08
Chemicals strategy for sustainability (B9-0222/2020)

De Commissie stelt dit najaar een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen voor. Met deze resolutie geeft het Parlement al een schot voor de boeg.De tekst bevat veel positieve elementen. Zo wordt de essentiële rol van de chemiesector bij het vinden van innovatieve, koolstofarme oplossingen in functie van een duurzame transitie benadrukt. Ook een versnelde overgang naar gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico, een optimaal gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding en circulariteit steunen wij voluit. De resolutie vraagt terecht meer coherentie in het bestaande wettelijke kader en benadrukt het belang van de controle van import en handhaving in het kader van een gelijk speelveld.Om deze redenen steunt de N-VA de tekst. Dit neemt niet weg dat we kanttekeningen plaatsen bij bepaalde aspecten. Zo steunen wij de ambitie van de Commissie om gewasbeschermingsmiddelen met een hoog risico tegen 2030 te halveren, maar lijkt een uitfasering tegen 2030 weinig realistisch. De vraag naar een nieuwe testregeling dreigt ons terug te brengen naar de regeling vóór Reach, die niet efficiënt was. Wij steunen geen blanco verbod op de recyclage van materiaalstromen die bepaalde chemische stoffen bevatten, indien recyclage op een veilige manier kan. Ten slotte houden wij vast aan evidencebased beleid en de praktijk van maximumresidugehalten (MRL’s).
2020/07/10
The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020)

De resolutie bevat een reeks goede aanbevelingen. Zo wordt terecht het belang benadrukt van onderzoek en innovatie, de noodzaak van een strategische reserve van geneesmiddelen en medisch materiaal en van de gezamenlijke Europese aanbesteding voor de aankoop van coronavaccins. De N-VA riep eerder al op tot het verankeren van essentiële productie in de EU, onder andere van grondstoffen voor geneesmiddelen. Wij onderschrijven ook de vraag naar een versterkt mandaat voor het ECDC en het EMA, verdere inspanningen tegen antimicrobiële resistentie en de uitbreiding van Europese Referentienetwerken. Verder delen wij uitdrukkelijk de bezorgdheid over de opmars van de zogeheten antivaccinatiebeweging. Maatregelen die deze tendens kunnen counteren, zoals een Europese vaccinatiekaart, steunen wij.Meer en betere coördinatie door de Commissie is nodig en ook mogelijk volgens het Verdrag. Subsidiariteit en het respecteren van de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten, blijven voor de N-VA evenwel essentieel. Bepaalde voorstellen zitten wat dit betreft minstens in een grijze zone. In het algemeen wijzen de oproep tot een gezondheidsunie en de link met de toekomstconferentie in de richting van meer Europese centralisatie. Concreet gaat de vraag om een richtlijn over minimumnormen voor kwaliteitszorg volgens ons te ver. Daarom heeft de N-VA zich bij de eindstemming onthouden.
2020/07/10
The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák)

Het belang van bossen kan nauwelijks worden overschat. Bossen zijn goed voor 42 % van de Europese landoppervlakte en vervullen verschillende rollen: ze zijn een bron van rust en recreatie en een habitat voor fauna en flora, ze leveren cruciale ecosysteemdiensten en een enorme bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering als tweede grootste koolstofopslagplaats. Duurzaam bosbeheer heeft bovendien een economische dimensie.De resolutie bevat veel positieve elementen om de bescherming en het herstel van bossen te bevorderen. Wij steunen ook de vraag naar bindende doelstellingen ter zake. De N-VA-delegatie plaatst evenwel de volgende kanttekeningen bij de tekst: wij delen de bezorgdheid over de duurzaamheid van biomassa op basis van hout. De N-VA heeft tijdens het herzieningsproces van de richtlijn hernieuwbare energie ook geijverd voor een betere afstemming tussen het energie- en materiaalbeleid. Vlaanderen heeft al strikte normen ter zake. Indien de keuze wordt gemaakt om de richtlijn die pas eind 2018 werd herzien, opnieuw te wijzigen, moet de impact op het behalen van de doelstellingen wel duidelijk worden geanalyseerd. Inzake de zorgvuldigheidseisen voor financiële instellingen vinden wij het geen taak van banken om ontbossing in kaart te brengen. Ten slotte vragen wij een sterke handhaving van het duurzaamheidsluik in handelsakkoorden, maar geen herziening van bestaande handelsakkoorden.
2020/09/15
Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis)

Begin 2019 werd het mechanisme voor civiele bescherming grondig herzien en werd een nieuw instrument, rescEU, in het leven geroepen. De N-VA steunde het bereikte akkoord voluit. Deze wet bepaalt onder meer dat de verantwoordelijkheid voor civiele bescherming in eerste instantie bij de lidstaten blijft. Volgens het Verdrag kan het Europese niveau wel een ondersteunende rol spelen. De nieuwe rescEU kan als laatste redmiddel worden ingezet, wanneer de capaciteit bij de lidstaten zelf en de capaciteit in de bestaande Europese pool, ontoereikend zijn.Naar aanleiding van de COVID-19-crisis stelt de Europese Commissie voor om het mechanisme verder te versterken en meer financiële middelen te voorzien teneinde beter het hoofd te kunnen bieden aan een crisis zoals de huidige pandemie.De N-VA steunt deze opzet en toont zich welwillend zodat de EU beter gewapend is om collectief op te treden in tijden van crisis. Daarom steunen we ook het voorliggende verslag. Evenwel uiten wij de bezorgdheid dat de voorgestelde uitgebreide wervingscapaciteit voor de Commissie effectief meerwaarde moet opleveren en moet leiden tot een snellere en effectievere actie. Wij hopen dat dit verder wordt geanalyseerd en uitgeklaard tijdens de onderhandelingen met de Raad.
2020/09/16
Global data collection system for ship fuel oil consumption data (A9-0144/2020 - Jutta Paulus)

De uitstoot van de internationale scheepvaart bedraagt 2 à 3 % van de globale emissies en laat een stijgende lijn zien. De N-VA benadrukt dat alle sectoren moeten bijdragen aan een duurzame transitie en steunt de consensus dat ook de scheepvaart bijkomende inspanningen moet leveren.In functie van een doeltreffend systeem is de verzameling van gegevens belangrijk. Daartoe werd in 2015 een verordening opgesteld over de monitoring, rapportering en verificatie van gegevens. Wat nu voorlag in de plenaire is een technische herziening om deze bestaande verordening af te stemmen op het globale systeem van gegevensverzameling van de Internationale Maritieme Organisatie en zo administratieve lasten te vermijden. De Raad nam al in oktober 2019 een gemeenschappelijk standpunt in.Het Europees Parlement heeft deze technische herziening echter aangegrepen om een voorschot te nemen op de opname van de internationale scheepvaart in het emissiehandelssysteem. De Commissie werkt momenteel aan een impactbeoordeling en komt normaal volgend jaar met een afzonderlijk wetgevingsvoorstel hierover. Dat lijkt ons ook de juiste manier van handelen. Men kan een dergelijke ingrijpende wijziging niet regelen in de marge van een technische herziening van de MRV-verordening die hiervoor niet de juiste basis vormt. Om deze reden heeft de N-VA zich onthouden bij eindstemming.
2020/09/16
Type approval of motor vehicles (Real Driving Emissions) (A9-0139/2020 - Esther de Lange)

In 2015 legde het dieselgateschandaal een serieuze bom onder de Europese milieuwetgeving. Door frauduleuze praktijken stootten wagens in werkelijkheid vele keren meer uit dan de norm toeliet, met een negatieve impact op de volksgezondheid en het vertrouwen in de interne markt. In 2016 stelde de Europese Commissie via een uitvoeringshandeling voor om de invoering van praktijktesten te koppelen aan een versoepeling van de NOx-uitstootnorm, via een zogeheten “conformiteitsfactor”. De N-VA steunde deze versoepeling niet. Verschillende experten gaven aan dat de technologie bestaat om de bestaande norm (vastgelegd in wetgeving uit 2007) ook te behalen in reële rijomstandigheden.In 2018 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de versoepeling van de norm via een conformiteitsfactor een essentiële wijziging aan de wetgeving betrof en dat de gevolgde procedure juridisch niet sluitend was. Dat brengt ons bij het nieuwe voorstel van de Europese Commissie dat vandaag voorlag in de plenaire. De Milieucommissie vraagt dat de conformiteitsfactor gradueel wordt verlaagd op basis van beoordelingen door het Gemeenschappelijke Centrum voor Onderzoek (JRC) en ophoudt te bestaan tegen september 2022. Gezien de geschiedenis van dit dossier en ons principieel verzet tegen de versoepeling van de NOx-norm in 2016, heeft de N-VA-delegatie het standpunt van de Milieucommissie gesteund.
2020/09/16
Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

Een duurzame transformatie houdt bijzondere uitdagingen in. Dit geldt zowel voor lidstaten die sterk afhankelijk zijn van grondstoffen als steenkool maar ook voor state-of-the-art industriële centra die in grote mate bijdragen aan de welvaart in de EU, zoals Vlaanderen. Ook deze lidstaten of deelstaten moeten voldoende ruimte krijgen om zich verder innovatief te ontwikkelen. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie dient daarom mogelijkheden te bieden voor ondersteuning van verdere technologische innovaties in functie van een duurzame transitie in energie-intensieve regio’s. Met respect voor het subsidiariteitsprincipe en de mogelijkheid om eigen regio’s aan te duiden die in aanmerking komen voor financiering door het Fonds.Onze delegatie erkent dat aardgas een belangrijke technologie is voor de vervanging van steenkool en aardolie én in het licht van klimaatneutraliteit op EU-niveau. Voor dit specifieke fonds steunen wij echter het Commissievoorstel alsook het standpunt van de Raad om deze middelen niet aan te wenden voor investeringen in fossiele brandstoffen. Wij zijn ervan overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn voor investeringen in innovatieve technologieën die fossielvrij zijn.N-VA verwierp bovendien het amendement dat klimaatneutraliteit tegen 2050 als nationale doelstelling stelt om toegang te krijgen tot het Fonds. De N-VA-delegatie onthoudt zich om deze redenen op de eindstemming.
2020/09/16
European Climate Law (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

De N-VA steunt het doel van klimaatneutraliteit op EU-niveau tegen 2050. Een duidelijke doelstelling creëert ook meer zekerheid voor investeringen.De Vlaamse klimaatstrategie 2050 en een reeks recente realisaties maken onze inzet voor een ambitieus, haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid concreet. Ik verwijs naar de langetermijnrenovatiestrategie (de op één na beste van Europa), inspanningen voor meer bos en natuur, de lancering van de Blue Deal tegen droogte, onze pioniersrol inzake kringloopeconomie, …Het Parlement verliest zich echter in een opbod door te eisen dat ook élke lidstaat tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Vlaanderen is een kleine en dichtbevolkte deelstaat, met belangrijke energie-intensieve industriële clusters. De EU moet rekening houden met deze verscheidenheid.Verder is er de 2030-uitstootverminderingsdoelstelling. De Commissie stelt minstens 55 % voor. Het Parlement eist 60 %. Wij kunnen geen van beide steunen. De effectbeoordeling op lid- of deelstaatniveau ontbreekt. Wij engageren ons daarom niet voor een belofte waarvan we de impact op Vlaanderen niet kennen. Het Parlement pleit ook voor een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie. Klimaatneutraliteit bereiken zonder kernenergie is een illusie.Daarom heeft de N-VA zich onthouden bij de eindstemming. Wij werken met volgehouden overtuiging verder aan een realistisch klimaatbeleid dat welvaart en competitiviteit centraal stelt.
2020/10/07
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (A9-0192/2020 - Valerie Hayer)

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden. Extra steun, die geenszins de nood kan wegnemen om structurele hervormingen door te voeren met het oog op duurzame economische groei. Een Europese transferunie kan geen remedie zijn om de werkloosheid aan te pakken, en kan geen broodnodig structureel hervormingsbeleid vervangen. Globalisering is immers onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. N-VA verwelkomt daarentegen wel de recente uitbreiding van het toepassingsgebied voor de gevolgen van de brexit, die het economische weefsel – in het bijzonder voor onze exportgerichte kmo’s – op een plotse en directe manier kan aantasten. Daarom zal N-VA zich onthouden bij deze stemming over deze aanvraag voor Europese middelen.
2020/10/19
Deforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt)

Bossen zijn een bron van rust en recreatie en een habitat voor fauna en flora, ze leveren cruciale ecosysteemdiensten en een enorme bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering als tweede grootste koolstofopslagplaats, na oceanen. De N-VA-delegatie geeft haar volle steun aan meer bos en natuur, aan een betere bescherming van bossen én aan de strijd tegen ontbossing, in de EU maar ook wereldwijd. Wij onderschrijven ook de oproep tot een wettelijk EU-kader met een verplicht systeem van zorgvuldigheidseisen. Het standpunt van het Europees Parlement vinden wij echter op bepaalde punten te prescriptief. Daarom hebben wij ons onthouden bij de eindstemming. Wij willen voldoende ruimte laten aan de Europese Commissie om op basis van een effectbeoordeling een haalbaar en werkbaar voorstel uit te werken, dat ook rekening houdt met de specificiteit van kmo’s en de competitiviteit van de Europese industrie. ICT en artificiële intelligentie kunnen daarbij zeker instrumenten aanreiken om transparantie doorheen de keten te garanderen. Ook certificeringsregelingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Wij vragen verder een sterke handhaving van het duurzaamheidsluik in handelsakkoorden, maar geen herziening van bestaande handelsakkoorden. Wij kijken nu uit naar het voorstel van de Europese Commissie dat wij met een open blik zullen beoordelen.
2020/10/22
Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

Het nieuwe landbouwbeleid moet een instrument zijn om te zorgen voor een toekomstgerichte landbouw met een rendabel bedrijfsmodel, waarbij landbouw een natuurlijke partner is in de strijd tegen de klimaatverandering. Wij ijveren voor een beleid dat Vlaams maatwerk mogelijk maakt én coherent is met natuur-, biodiversiteits- en klimaatbeleid. De stemming in het Europees Parlement staat daar echter haaks op. Hetzelfde Parlement stemde recent nochtans in met zéér ambitieuze klimaatdoelstellingen en maakte zich sterk dat alle sectoren hieraan zouden moeten bijdragen. Wanneer het over landbouwbeleid gaat, lijken de doelstellingen van biodiversiteit en vergroening echter ineens niet meer zo belangrijk. Deze inconsistentie zal niet zonder prijs en gevolgen blijven. Wanneer een derde van het Europees budget als het ware wordt vrijgesteld om substantieel bij te dragen aan een duurzame transformatie, dan verschuift de druk niet alleen volledig naar andere sectoren: het zet het hele verhaal op losse schroeven. Ook de Vlaamse landbouwer wint hier niet. Tot nu toe heeft het Europees landbouwbeleid voornamelijk geleid tot massale schaalvergroting, met nefaste gevolgen voor kleine Vlaamse landbouwbedrijven. Kleine, familiale ondernemingen die meerwaarde bieden, worden niet gestimuleerd en de plannen hypothekeren een landbouw op maat van het Vlaamse landschap. Daarom stemde de N-VA tegen dit voorstel.
2020/10/23
Common agricultural policy: financing, management and monitoring (A8-0199/2019 - Ulrike Müller)

N-VA steunt het nieuwe uitvoeringsmodel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zoals voorgesteld door de Commissie, met meer vrijheid voor de lidstaten bij de uitvoering van het beleid. Dat moet ervoor zorgen dat het landbouwbeleid beter kan worden afgestemd op regionale behoeften, met minder rompslomp voor de begunstigden en met een verschuiving naar een prestatiegericht beleid. Daarbij moet het ook mogelijk zijn om beter controle te houden op de toepassing van de nu vereenvoudigde regels. N-VA is ook voorstander van de overgang naar een meer resultaatgestuurd beleidsmechanisme en betreurt de afzwakking ervan in het standpunt van het Parlement over het voorstel van de Commissie. Daarom hebben de N-VA-Europarlementsleden zich onthouden over het verslag.
2020/10/23
Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

De N-VA onthoudt zich voor het dossier m.b.t. de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten. Wij zijn voorstander van een regelluwe gemeenschappelijke Europese marktorganisatie, maar pleiten voor maximale vrijheid voor de lid- en deelstaten bij de uitvoering van het beleid, minder administratieve lasten voor de mensen op het terrein en een vereenvoudigde regelgeving. We willen evolueren naar een nieuw landbouwmodel dat meer inzet op innovatieve landbouw.Voor het dossier van de plantaardige vleesvervangers kiest de N-VA voor pragmatisch realisme en duidelijkheid voor de consument. De benaming van plantaardige vleesvervangers moet vormelijke namen kunnen toelaten gezien deze vandaag goed ingeburgerd zijn bij de Vlaamse bevolking. We zijn wel tegen het gebruik van dierlijke benamingen voor deze plantaardige varianten, ook al verwijst dit naar de smaak van het product. Dit om consumentenmisleiding te vermijden.
2020/10/23
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and genetically modified maize combining two or three of the single events MON 87427, MON 89034, MIR162 and NK603 (B9-0346/2020)

. ‒ De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betreffend ggo niet om onderstaande redenen.De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt; de EFSA-risicobeoordeling speelt daarin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk en empirisch onderbouwd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van de EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, speelt bij dergelijk onderzoek een toonaangevende rol. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s geeft het betreffende bezwaar het signaal af dat Europa dit onderzoek wil afremmen, wat naar mijn mening verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk om onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Voorts is het duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet overeenkomen met een landbouwbeleid waarin de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en de biodiversiteit een belangrijke plaats inneemt en waarbij geïntegreerde plaagbestrijding van essentieel belang is voor het duurzame gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
2020/11/11
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020)

. ‒ De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betreffend ggo niet om onderstaande redenen.De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt; de EFSA-risicobeoordeling speelt daarin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk en empirisch onderbouwd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van de EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, speelt bij dergelijk onderzoek een toonaangevende rol. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s geeft het betreffende bezwaar het signaal af dat Europa dit onderzoek wil afremmen, wat naar mijn mening verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk om onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Voorts is het duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet overeenkomen met een landbouwbeleid waarin de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en de biodiversiteit een belangrijke plaats inneemt en waarbij geïntegreerde plaagbestrijding van essentieel belang is voor het duurzame gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.Ten slotte staat de N-VA ook achter de bevordering van de teelt van eiwithoudende gewassen in de EU, zodat de Europese afhankelijkheid van ingevoerde gewassen kan worden verminderd.
2020/11/11
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and genetically modified maize combining two, three or four of the single events MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 and NK603 (B9-0347/2020)

. ‒ De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betreffend ggo niet om onderstaande redenen.De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt; de EFSA-risicobeoordeling speelt daarin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk en empirisch onderbouwd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van de EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, speelt bij dergelijk onderzoek een toonaangevende rol. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s geeft het betreffende bezwaar het signaal af dat Europa dit onderzoek wil afremmen, wat naar mijn mening verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk om onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Voorts is het duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet overeenkomen met een landbouwbeleid waarin de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en de biodiversiteit een belangrijke plaats inneemt en waarbij geïntegreerde plaagbestrijding van essentieel belang is voor het duurzame gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
2020/11/11
Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

. ‒ De N-VA steunt het aanvullende optreden van de Unie op het gebied van volksgezondheid en dringt in dit verband aan op betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten. De huidige COVID-19-pandemie laat zien dat betere coördinatie tussen de lidstaten niet alleen nodig is, maar ook mogelijk krachtens het bestaande Verdrag.Het nieuwe gezondheidsprogramma van de EU voor de periode 2021-2027 stelt de volgende doelstellingen voorop: bescherming tegen grensoverschrijdende bedreigingen, beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en producten, stimulering van innovatie en versterking van gezondheidssystemen, waarbij onder meer bijzondere aandacht wordt besteed aan preventie. In het zojuist bereikte begrotingsakkoord wordt voor dit EU4Health-programma 5,1 miljard euro voorzien.De N-VA is bovendien voorstander van een versterkt mandaat voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Daarnaast zijn ook de verdere bestrijding van kanker, meer inspanningen tegen antimicrobiële resistentie, betere gegevensverzameling, de bevordering van de vaccinatiegraad en de uitbreiding van Europese referentienetwerken domeinen waar de EU toegevoegde waarde kan leveren.Om al deze redenen staat de N-VA achter het standpunt van het Europees Parlement en het starten van onderhandelingen met de Raad over een akkoord.
2020/11/13
Objection pursuant to Rule 112: Lead in gunshot in or around wetlands (B9-0365/2020)

In september bereikten de lidstaten een akkoord over het beperken van loodschot in waterrijke gebieden. In het Europees parlement werden hiertegen bezwaren ingediend, maar deze vonden geen meerderheid.De N-VA-delegatie steunt het door de lidstaten bereikte akkoord en stemde tegen de bezwaren. In de Unie sterven jaarlijks naar schatting één miljoen watervogels ten gevolge van loodvergiftiging. Het gebruik van lood in hagel vormt ook een risico voor soorten die zich voeden met vogels die besmet zijn met loodhagel.Vlaanderen heeft al sinds 2008 een verbod op loodschot. Dit is bovendien een totaalverbod en dus niet beperkt tot waterrijke gebieden. Loodvrije alternatieven zijn beschikbaar. Bovendien heeft het merendeel van de EU-lidstaten al bepalingen in de nationale wetgeving in verschillende vormen. Europese actie is dus legitiem. Deze is ook in lijn met aangegane verplichtingen in het kader van de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (AEWA).Daarom is de N-VA tevreden dat het akkoord van de lidstaten overeind blijft. Want enkel het Vlaamse verbod kan niet voorkomen dat vogels sterven ten gevolge van loodschot op hun trekroute naar het zuiden. Daarvoor is gezamenlijke Europese actie nodig, in het bijzonder in waterrijke gebieden, waar het risico op vergiftiging reëel is.
2020/11/25
European Year of Rail (2021) (A9-0191/2020 - Anna Deparnay-Grunenberg)

Sinds 1983 kiest de EU jaarlijks een thema om onder de aandacht te brengen. 2021 wordt uitgeroepen tot het “Europees Jaar van het spoor”. Gedurende het hele jaar worden evenementen, campagnes en initiatieven georganiseerd om het spoor als duurzame, veilige en innovatieve transportmodus te promoten. De N-VA erkent dat multimodaal vervoer een essentiële schakel is bij de verduurzaming van de transportsector. Spoorvervoer, zowel voor vracht als passagiers, speelt hierin een belangrijke rol. Dat wordt ook erkend in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit die de Europese Commissie recent voorstelde. Om deze reden kunnen wij de beslissing steunen, evenwel met volgende belangrijke kanttekeningen: wil het spoorvervoer een echt alternatief zijn voor burgers, dan is een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening waarbij de reiziger centraal staat dé sleutel tot oplossingen, eerder dan promotiecampagnes. In eigen land is hier nog veel werk voor de boeg en worden noodzakelijke structurele hervormingen (zoals de voorbereiding van de verplichte invoer van concurrentie) door de paars-groene regering op de lange baan geschoven. Vervolgens houdt de N-VA vast aan haar eerder ingenomen standpunt over het ter beschikking stellen van Interrail-passen en blijven wij gekant tegen dergelijke “gratispolitiek”. Gratis bestaat immers niet en populariteit kan je niet afkopen.
2020/12/15
Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

. – Als voorzitter van de Begrotingscommissie en delegatieleider van het onderhandelingsteam van het Europees Parlement ben ik tevreden met het akkoord dat werd bereikt over de meerjarenbegroting 2021-2027. Vanuit dat mandaat heb ik, samen met de collega’s uit het onderhandelingsteam, actief de consensus van de meerderheid in het Parlement vertolkt en verdedigd. Het Parlement is erin geslaagd om eigen accenten te leggen en de middelen voor toekomstgerichte programma’s in functie van scholing, onderzoek, innovatie en ontwikkeling – die tijdens de onderhandelingen onder druk kwamen te staan – te vrijwaren en te versterken. Dit zijn de programma’s waarin de Europese Unie echte meerwaarde kan creëren en het verschil kan maken. Via doorgedreven toekomstgerichte beleidskeuzes en -programma’s kan zij zich onderscheiden op mondiaal vlak, kan zij haar concurrentiekracht versterken en groei en jobcreatie ontwikkelen.Om deze doelstelling te bereiken, moet er een verdere shift gemaakt worden binnen het budget. Een shift die qua omvang en strategie voldoende uitgesproken en ambitieus dient te zijn. Ik stel echter, samen met mijn collega’s van de N-VA-delegatie, vast dat – hoewel er intenties aanwezig zijn – die shift onvoldoende groot is om het gewenste effect te kunnen bereiken. Binnen de meerjarenbegroting zijn er – nog steeds – een aantal vastgeroeste beleidskeuzes aanwezig die de aandacht en de middelen opeisen. Het valt te betreuren dat keuzes uit het verleden vaak worden aangezien voor ‘verworven rechten’. De Europese Unie moet zichzelf continu in vraag durven te stellen en de efficiëntie van beleidsopties meten, objectief beoordelen en bijsturen waar nodig. Wij hopen dat de Europese beleidsactoren – inclusief de lidstaten – de volgende jaren meer moed aan de dag zullen leggen om de echte troefkaarten uit te spelen, en fors te investeren in onderzoek, technologie, ontwikkeling en infrastructuur. Als de Europese Unie dat niet doet, dan zal het de facto altijd achter de feiten aanlopen.
2020/12/16
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified soybean MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020)

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA. Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is. Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven. Tenslotte steunt de N-VA ook het stimuleren van EU-teelt van eiwitrijke gewassen om zo onze importafhankelijkheid te verminderen.
2020/12/17
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 and genetically modified maize combining two or three of the single events MON 87427, MON 89034, MIR162 and MON 87411 (B9-0413/2020)

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo’s niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA. Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is. Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven
2020/12/17
Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines (A9-0251/2020 - Jens Gieseke)

De Commissie werkt aan een herziening van de richtsnoeren inzake het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Met de voorliggende resolutie maakt het Europees Parlement zijn aandachtspunten duidelijk. De toegevoegde waarde van de gemeenschappelijke vervoersruimte kan nauwelijks worden overschat. De COVID-19-pandemie bevestigt de rol en het belang van grensoverschrijdende vervoersverbindingen als echte levensaders voor de Europese economie. Een efficiënt en toekomstgericht TEN-T is cruciaal voor de interne markt en het concurrentievermogen. In de Commissie vervoer en toerisme had ik zelf een flink aantal amendementen ingediend, waarvan de meeste ook zijn opgenomen in de finale tekst.Ten eerste is het essentieel dat het TEN-T niet enkel focust op nieuwe infrastructuur, maar ook op modernisering en opwaardering van bestaande delen van het netwerk zodat het toekomstbestendig is. Adequate financiering is cruciaal. Verder is het heel belangrijk dat scheepvaartverbindingen in het verslag op gelijke voet worden geplaatst met verbindingen over land en dat de belangrijke rol van havens als strategische knooppunten, clusters van vervoerwijzen en hubs voor energie, industrie en blauwe economie wordt erkend. In het verslag wordt terecht ook de geopolitieke noodzaak belicht om strategische infrastructuur te beschermen. Ten slotte is ook mijn oproep voor voldoende veilige en beveiligde parkeerterreinen voor vrachtwagens opgenomen. Om deze redenen steunen wij het verslag.
2021/01/20
Establishing the Recovery and Resilience Facility (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru)

De faciliteit voor herstel en veerkracht bestaat uit grootschalige financiële steun voor zowel overheidsinvesteringen als hervormingen, in het bijzonder op het gebied van een groene en digitale transitie.N-VA is steeds voorstander geweest van de oprichting van een fors Europees herstelfonds. Voor N-VA is het van belang dat de middelen een echte relance ondersteunen en dus structureel van aard zijn. De investeringsuitgaven mogen in ieder geval niet gebruikt worden om de gewoonlijke overheidsuitgaven te financieren en mogen geen aanleiding geven tot transferten die geen enkele wissel op de toekomst inhouden. Een goede handhaving van de voorwaarden staat dus voor N-VA voorop.Verder is het onbegrijpelijk dat de toewijzing van de middelen voor het grootste deel gebeurt op basis van historische macro-economische gegevens van de lidstaten. De gevolgen van de coronapandemie zijn groot voor alle regio’s in de Unie. De middelen van het herstelfonds dienen gebaseerd te worden op reële noden als gevolg van de impact van de crisis, niet op historische tekorten. De Unie is gebouwd op verantwoordelijkheid en solidariteit, en wel in die volgorde. De N-VA-Europarlementsleden hebben zich dan ook onthouden van stemming bij de goedkeuring van het akkoord over het herstelfonds.
2021/02/09
European Central Bank – annual report 2020 (A9-0002/2021 - Sven Simon)

Wij onthouden ons van stemming met betrekking tot het verslag over het jaarverslag van de ECB van de heer Simon, niettegenstaande de vele voor ons belangrijke punten die in de tekst werden opgenomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de aandacht voor de negatieve gevolgen van het lage rentebeleid van de afgelopen jaren, de focus op de onafhankelijkheid van de ECB en de eis dat een mogelijke lancering van een digitale euro het recht op privacy van de burger moet respecteren en dat dit geen afbreuk mag doen aan cash als betaalmiddel. Ook verwelkomen we de oproep aan de ECB om in dialoog te treden met de nationale parlementen.Echter, dit betekent niet dat we met alles akkoord gaan. Zo zijn we het er weliswaar mee eens dat er meer vrouwen aan de top van de ECB zouden mogen werken, maar we hoeden ons voor positieve discriminatie. De job moet simpelweg naar de beste kandidaat gaan.Tot slot steunen we de vraag naar een Europees depositogarantiesysteem en Europese veilige activa niet. We hebben geen solidarisering van schuld op Europees niveau nodig wanneer ieder land zijn eigen schulden op orde heeft. Anders gezegd: wanneer iedereen voor eigen deur veegt, is de hele straat netjes. Dat principe werd overigens ook bij verdrag vastgelegd.
2021/02/09
A WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

De N-VA steunt een ambitieus en realistisch klimaatbeleid dat concurrentievermogen en welvaart centraal stelt. Wij willen constructief meedenken over een EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens om zo te vermijden dat CO2-intensieve producten vanuit derde landen Europa binnenkomen zonder dat zij aan soortgelijke klimaatregels moeten voldoen. Compatibiliteit met de regels van de Wereldhandelsorganisatie is daarbij wel een conditio sine qua non.Het is voor de N-VA essentieel dat een eventueel voorstel voor een dergelijk EU-mechanisme onderbouwd is met een grondige effectbeoordeling zoals het effect op de diverse lidstaten en sectoren, op de prijzen voor consumenten en op bestaande handelsakkoorden. Deze beoordeling is momenteel nog niet beschikbaar. De N-VA vindt het problematisch dat het voorliggende initiatiefverslag op een aantal punten vergaande veronderstellingen omvat, zonder het effect ervan te kennen, zoals het ruime toepassingsgebied. Verder gaat de N-VA er niet mee akkoord dat de opbrengsten eigen inkomsten van de EU zouden worden. Om deze redenen heeft de N-VA zich bij de eindstemming onthouden van stemming.Dat een meerderheid niet instemde met de stelling dat de invoering van een koolstofcorrectie aan de grens een alternatief is voor de bestaande maatregelen die sectoren beschermen tegen koolstoflekkage, is positief. Dit zou immers potentieel het gelijke speelveld voor Europese bedrijven ondermijnen.
2021/03/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified cotton GHB614 × T304-40 × GHB119 (B9-0160/2021)

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet zijn in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
2021/03/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) (B9-0161/2021)

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet zijn in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven..
2021/03/10
European Semester: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0036/2021 - Markus Ferber)

We onderschrijven de aandacht voor kleine en middelgrote ondernemingen in dit verslag en de vraag om toekomstgerichte hervormingen en investeringen, alsook dat het verslag erop wijst dat schulden nefast zijn en dat in goede tijden begrotingsbuffers aangelegd moeten worden.Twijfels hebben we dan weer over het feit dat de algemene ontsnappingsclausule pas in 2023 gedeactiveerd zou worden. Het lijkt ons beter dat dit continu gemonitord wordt.Daarnaast is het onze overtuiging dat het sociaal semester niet overladen mag worden met doelstellingen, omdat dit de efficiëntie van het instrument wegneemt. Het pleidooi voor een klimaatindicator delen we in die zin bijvoorbeeld niet.Om die reden onthouden we ons van stemming bij de stemming over dit verslag.
2021/03/11
Implementation of the Ambient Air Quality Directives (A9-0037/2021 - Javi López)

Luchtvervuiling blijft een gigantisch probleem, dat een grensoverschrijdende aanpak met inspanningen van alle sectoren behoeft.Het voorliggende uitvoeringsverslag biedt een grondige analyse van de stand van zaken en bevat heel wat goede elementen. Zo besteedt het terecht veel aandacht aan het belang een goed monitoringnetwerk. Meten is weten en vormt de basis voor verdere actie. Vergelijkbare gegevens zijn daarbij essentieel.De realiteit is dat bijna alle lidstaten kampen met enorme uitdagingen om de bestaande Europese normen te halen, laat staan de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie. De uitvoering en handhaving van de bestaande regels is daarom de eerste stap. De N-VA staat open voor een evolutie in de richting van meer ambitieuze normen, net als de Raad in zijn conclusies van maart 2020. Het parlement kiest echter voor de vlucht vooruit en wijst zelfs amendementen af die vragen om ook naar de praktische uitvoerbaarheid te kijken.Verkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wij vinden het dan ook opmerkelijk dat een meerderheid van het parlement zich kant tegen alternatieven, uiteenlopend van elektrificatie en lng tot waterstof.Om deze redenen heeft de N-VA zich van stemming onthouden bij de eindstemming. Dit doet geen afbreuk aan onze blijvende inspanning om in praktijk verder te werken aan een betere luchtkwaliteit.
2021/03/25
EU Strategy for Sustainable Tourism (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

De coronapandemie houdt de wereld nu al een jaar in haar greep. De crisis treft de hele samenleving en economie, ook het toerisme. De toerismesector is goed voor ruim 11 procent van de totale werkgelegenheid en 10 procent van het bruto binnenlands product van de EU en is daarom een erg belangrijke economische speler. Steun- en herstelmaatregelen zijn dus ook voor deze sector essentieel, en wel op verschillende niveaus.Het voorliggende verslag bevat goede voorstellen voor een duurzame toekomst van de toerismesector. Met andere voorstellen is de N-VA het echter absoluut oneens. Zo pleit het Europees Parlement ervoor om van toerisme een gedeelde bevoegdheid te maken, een allesomvattend Europees toerismebeleid te ontwikkelen met een eigen begrotingslijn en als kers op de taart, een Europees agentschap voor toerisme. Toerisme en de promotie van de eigen regio of lidstaat is toch bij uitstek een taak die toebehoort aan de lidstaten. Volgens het Europees verdrag is toerisme een aanvullende bevoegdheid. De N-VA is allesbehalve vragende partij om dit te wijzigen. Verder heeft de EU geen nood aan een Europees toerismeagentschap. Wel aan reisagentschappen die weer op volle toeren kunnen draaien. Een turbo op de vaccinaties om deze pandemie zo snel mogelijk te overwinnen is vandaag de beste stimuleringsmaatregel voor de toerismesector.
2021/03/25
Environment: The Aarhus Regulation (A9-0152/2021 - Christian Doleschal)

Toegang tot de rechter is een essentieel beginsel in de democratische rechtsstaat. In de Aarhus-verordening worden de bepalingen van het Verdrag van Aarhus inzake toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter wat betreft milieuaangelegenheden omgezet.De Commissie heeft ter waarborging van een beter openbaar toezicht een aantal wijzigingen voorgesteld om de toegang tot administratieve en rechterlijke toetsing op EU-niveau te verbeteren. Zo wordt de werkingssfeer van het mechanisme voor interne herziening ten aanzien van administratieve handelingen verruimd van individuele naar algemene strekking.Het standpunt van de Raad blijft zeer dicht bij het voorstel van de Commissie. Het Europees Parlement gaat op een aantal punten echter veel verder.Het rechtsspraaksysteem van de EU heeft een gedecentraliseerd karakter: nationale rechters zijn ook Europese rechters. De N-VA wil net als de Commissie en de Raad dat de grondbeginselen van de rechtsorde van de EU en haar systeem van rechterlijke toetsing worden geëerbiedigd. Wij zijn geen voorstander van de wijziging van het verdrag.Voorts dragen bepaalde toevoegingen van het Parlement, waaronder het “aantonen van voldoende belang”, niet bij tot meer juridische duidelijkheid.Daarom hebben wij ons bij de eindstemming van stemming onthouden. Wij hopen dat de trialoogonderhandelingen tot een evenwichtig resultaat zullen leiden, zodat de naleving van het Verdrag van Aarhus kan worden verzekerd.
2021/05/20
EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (A9-0179/2021 - César Luena)

Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en grondstoffenschaarste zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken op elkaar in. De N-VA plaatst biodiversiteit en natuur al geruime tijd hoog op de agenda. Samen met Vlaams Minister Demir, verwelkomt de N-VA de biodiversiteitsstrategie van de Commissie richting 2030. Wij steunen de bindende doelstellingen voor bescherming en herstel. Ook het Europese governancekader dat het Parlement voorstelt, krijgt onze steun. Wij benadrukken hierbij evenwel dat de noodzakelijke financiering moet volgen, in het bijzonder voor lid- en deelstaten als Vlaanderen waar de afstand tot het bereiken van doelen nog groot is. Wij steunen ook de ambitie om het pesticidengebruik te halveren. Vandaag is het pesticidengebruik per hectare op jaarbasis in Vlaanderen zes keer hoger dan in de rest van de EU. Het verslag vestigt ook terecht aandacht op het belang van innovatie, natuuroplossingen en het noodzakelijke partnerschap tussen natuur en landbouw. Om al deze redenen steunen wij het verslag. Dat neemt niet weg dat wij ook kanttekeningen plaatsen bij bepaalde tekstdelen, zoals bij de oproep om ecocide bij het Internationaal Strafhof te erkennen, de volledige harmonisering van milieuaansprakelijkheid, de sancties voor duurzaamheidshoofdstukken in handelsverdragen en het gebrek aan een genuanceerde visie op de boomkor.
2021/06/08
European Parliament’s Scrutiny on the ongoing assessment by the Commission and the Council of the national recovery and resilience plans (RC-B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021, B9-0338/2021)

N-VA heeft het principe van een Europees herstelfonds altijd gesteund. De faciliteit voor herstel en veerkracht zoals die uiteindelijk vorm kreeg en werd goedgekeurd in februari, bestaat evenwel voor een te groot deel uit giften met alle risico’s van dien inzake verantwoordelijk gedrag. Verder is het ook uitkijken naar de handhaving van de voorwaarden geformuleerd in de verordening. De kwaliteit van de maatregelen van het herstelplan moet centraal staan. En er moeten waarborgen zijn op vlak van controle gezien de enorme risico’s op oneigenlijk gebruik en fraude.De gezamenlijke resolutie die voorligt komt wat dat betreft te vroeg. Hoewel het merendeel van de lidstaten hun plannen hebben ingediend, heeft de Commissie nog geen enkel plan kunnen beoordelen, terwijl de periode waarbinnen de criteria worden geëvalueerd nog loopt.Het is ook ongepast dat de resolutie op verschillende vlakken bijkomende beleidsvereisten oplegt, terwijl er nog maar net werd afgesproken hoe dit herstelplan er moet uit zien. Mocht men deze aanwijzingen van het Parlement volgen, zou het ganse proces onbeheersbaar worden. Daarom keuren de N-VA parlementsleden deze gezamenlijke resolutie dan ook af.
2021/06/10
European Citizens' Initiative "End the cage age" (B9-0296/2021, B9-0302/2021)

Deze resolutie reageert op een Europees burgerinitiatief. De N-VA steunt de oproep aan de Commissie om de wetgeving te herzien richting een uitfasering voor kooisystemen voor landbouwdieren tegen 2027.Vlaanderen plaatst dierenwelzijn hoog op de agenda en trekt ook op Europees niveau aan de kar. Ook inzake de uitfasering van kooisystemen, neemt Vlaanderen het voortouw. Het Vlaams regeerakkoord voorziet al een uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee, na overleg met de landbouwsector en economische impactmeting, met flankerende maatregelen en overgangstermijnen. Sinds 2016 is het verplicht vleeskonijnen in verrijkte parken te huisvesten, vanaf 2025 geldt dit ook voor kweekkonijnen.Het uitfaseren van kooisystemen is een stap vooruit maar voor een verhoogd dierenwelzijn blijft de intensiteit van het aantal dieren op een bepaalde oppervlakte een aandachtspunt. Wij hebben ook nog een aantal plenaire amendementen gesteund om ons standpunt verder vorm te geven, inclusief het verbod op dwangvoeding voor het produceren van foie gras. Een aantal amendementen kunnen we dan weer uitdrukkelijk niet steunen, zoals de oproep voor bijkomende regelging inzake verplichte oorsprongsetikettering, voorstellen voor verminderde consumptie van dierlijke producten, de automatische link tussen de uitfasering van kooisystemen en biologische landbouw en de inroeping van artikel XX van de GATT, ...
2021/06/10
European Climate Law (Jytte Guteland - A9-0162/2020)

De N-VA steunt het doel van klimaatneutraliteit op Europees niveau tegen 2050. Europa mag en kan een voortrekkersrol spelen richting een duurzame, innovatieve transitie. Op die manier weten investeerders ook waar ze aan toe zijn.De klimaatwet bevat echter ook de formele verbintenis om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 55% te verminderen, in plaats van de eerder afgesproken minstens 40%.Men gaat dit engagement aan zónder de impact van dit nieuwe doel op lidstaatniveau te kennen.Voor ons moet het klimaatbeleid welvaart en concurrentiekracht centraal stellen. Daarvoor moeten we de socio-economische effecten kennen.Zelfs de eigen onderzoeksdienst van het Europees parlement (EPRS) wees in een kritische analyse op de tekortkomingen bij de onderbouwing van het nieuwe 2030-doel. Ook de EPRS duidde op het feit dat de socio-economische effecten geaggregeerd worden op het niveau van de EU-27, maar niet worden uitgesplitst per lidstaat.Het probleem van de ontbrekende impactbeoordeling op lidstaatniveau begint nu eindelijk ook bij de Europese leiders te dagen zo blijkt uit de discussie van de Europese top van mei. Op de tast en met een gammel kompas aan deze tocht beginnen, is geen blijk van goed bestuur. Daarom steunen wij de voorliggende klimaatwet niet.
2021/06/24
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 and genetically modified maize combining two or three of the single events 1507, MIR162, MON810 and NK603 (B9-0374/2021)

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
2021/07/06
European Medicines Agency (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares)

Inzake volksgezondheid steunt de N-VA het aanvullende optreden van de Unie en dringt ze aan op een betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten. Wij zijn geen vragende partij voor een gezondheidsunie en al zeker niet voor een verdragswijziging terzake. De huidige COVID-19-pandemie toont evenwel aan dat een betere coördinatie tussen de lidstaten nodig is én ook mogelijk volgens het bestaande Verdrag.In die context steunen wij de versterking van bestaande structuren zoals het EMA (Europees geneesmiddelenagentschap) en het ECDC (Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding). Dit valt absoluut te verkiezen boven de creatie van nieuwe instellingen.Het voorstel verbreedt de actieradius van het EMA van geneesmiddelen naar medische hulpmiddelen. Het beoogt ook de samenwerking met het ECDC te verbeteren en heeft terecht aandacht voor het belang van cybersecurity.Om al deze redenen steunt de N-VA het standpunt van het Parlement. Dat neemt niet weg dat bepaalden elementen (o.a. de databank) verder moeten worden uitgeklaard tijdens de onderhandelingen met de Raad in functie van werkbaarheid, uitvoerbaarheid en ook samenhang met de farmaceutische strategie.
2021/07/08
General Union Environment Action Programme to 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan)

De tekst van het Europees Parlement bevat goede aanvullingen op het commissievoorstel, zeker inzake de strijd tegen biodiversiteitsverlies en de overgang naar een circulaire economie.De tekst bevat echter ook problematische passages voor de N-VA. Ten eerste de verwijzing naar de verhoogde emissiereductiedoelstelling van minstens 55% tegen 2030. Bij de stemming over de klimaatwet hebben wij ons standpunt terzake duidelijk gemaakt en het belang van een impactanalyse op lidstaatniveau beklemtoond. Verder beoogt het Parlement een transitie naar een economie gebaseerd op hernieuwbare energie. Studies van zowel de Commissie, het IPCC en het IEA zien echter allemaal een rol voor o.a. kernenergie bij het bereiken van klimaatneutraliteit. Ten derde zet het rapport zwaar in op systemische veranderingen. Op zich onderschrijven wij dit, maar steeds binnen het paradigma van de markteconomie. Voor ons moet het klimaatbeleid welvaart en concurrentiekracht centraal stellen. Grote transities hebben enkel kans op slagen binnen een groeimodel. Wij passen resoluut voor scenario’s van opoffering of “degrowth”. Ten vierde bevat het verslag veel verwijzingen naar de taxonomiewetgeving waarvan cruciale onderdelen nog moeten worden beslist. Tenslotte steunen wij de uitfasering van schadelijke subsidies maar lijken de vooropgestelde data weinig realistisch. Om deze redenen hebben wij ons onthouden bij de eindstemming.
2021/07/08
Official controls on animals and products of animal origin in order to ensure compliance with the prohibition of certain uses of antimicrobials (A9-0195/2021 - Pascal Canfin)

Overmatig gebruik van antibiotica leidt tot resistente bacteriën die zowel dier als mens treffen. De N-VA onderschrijft de bezorgdheid over antimicrobiële resistentie (AMR). Wereldwijde actie om AMR te bestrijden is noodzakelijk voor de gezondheid van mens én dier. De gedelegeerde handeling van de Europese Commissie heeft precies dit doel voor ogen.Het Commissievoorstel is evidence-based en kan bogen op stevige wetenschappelijke adviezen van verschillende Europese agentschappen.Wij steunen dan ook het voorliggende bezwaar tegen het voorstel niet. Dit bezwaar pleit ervoor bepaalde antibiotica strikt voor te behouden voor gebruik bij mensen. Het spreekt voor zich dat preventie, beste praktijken en het rationeel gebruik van antibiotica prioriteit moeten krijgen. In de voorbije 10 jaar is het gebruik van antibiotica in de dierengeneeskunde overigens al fors gereduceerd met 40 procent. We willen dit nog verder terugschroeven, maar zonder elk antibioticagebruik helemaal te verbieden. Het moet mogelijk blijven om zieke dieren te behandelen met antibiotica wanneer dat de enige manier is om hen te helpen. Het verbod op het gebruik van bepaalde antibiotica bij dieren zou concreet betekenen dat een aantal bacteriële aandoeningen bij dieren niet langer kunnen worden behandeld. Met veel dierenleed tot gevolg.Daarom stemt de N-VA tegen het bezwaar.
2021/09/15
European Centre for Disease Prevention and Control (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska)

Inzake volksgezondheid steunt de N-VA het aanvullende optreden van de Unie. Wij dringen aan op een betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, waar dit meerwaarde biedt voor de gezondheid van de burgers en waardoor de impact op het vrij verkeer wordt beperkt. Vanzelfsprekend met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten.Wij zijn geen vragende partij voor een gezondheidsunie en al zeker niet voor een verdragswijziging terzake. De huidige COVID-19-pandemie toont evenwel aan dat een betere coördinatie tussen de lidstaten nodig is én ook mogelijk volgens het bestaande Verdrag.In die context steunen wij de versterking van bestaande structuren zoals het EMA (Europees geneesmiddelenagentschap) en het ECDC (Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding). Dit valt absoluut te verkiezen boven de creatie van nieuwe instellingen.Het voorliggende standpunt van het Parlement moet er mee voor zorgen dat de expertise van het ECDC beter wordt benut en dat het agentschap veerkrachtiger en toekomstbestendig wordt. Wij menen dat het standpunt van het Europees parlement een verdedigbare basis vormt voor het opstarten van de onderhandelingen met de Raad en zijn ervan overtuigd dat deze onderhandelingen tot een evenwichtig resultaat zullen leiden.
2021/09/15
Serious cross-border threats to health (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)

Inzake volksgezondheid steunt de N-VA het aanvullende optreden van de Unie. Wij dringen aan op een betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, waar dit meerwaarde biedt voor de gezondheid van de burgers en waardoor de impact op het vrij verkeer wordt beperkt. Vanzelfsprekend met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten.Wij zijn geen vragende partij voor een gezondheidsunie en al zeker niet voor een verdragswijziging terzake. De huidige COVID-19-pandemie toont evenwel aan dat een betere coördinatie tussen de lidstaten nodig is én ook mogelijk volgens het bestaande Verdrag.In die context steunen wij de versterking van bestaande structuren zoals het EMA (Europees geneesmiddelenagentschap) en het ECDC (Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding) en ook de update van de bestaande wetgeving inzake grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Dit valt absoluut te verkiezen boven de creatie van nieuwe instellingen.Het voorliggende standpunt van het Parlement moet er mee voor zorgen dat de EU en de lidstaten beter voorbereid zijn op een crisis. Wij menen dat het standpunt van het Europees parlement een verdedigbare basis vormt voor het opstarten van de onderhandelingen met de Raad en zijn ervan overtuigd dat deze onderhandelingen tot een evenwichtig resultaat zullen leiden.
2021/09/15
Environment: The Aarhus Regulation (A9-0152/2021 - Christian Doleschal)

Toegang tot de rechter is een essentieel beginsel in de democratische rechtsstaat. In de Aarhus-verordening worden de bepalingen van het Verdrag van Aarhus inzake toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter wat betreft milieuaangelegenheden omgezet.De Commissie heeft ter waarborging van een beter openbaar toezicht een aantal wijzigingen voorgesteld om de toegang tot administratieve en rechterlijke toetsing op EU-niveau te verbeteren. Zo wordt de werkingssfeer van het mechanisme voor interne herziening ten aanzien van administratieve handelingen verruimd van individuele naar algemene strekking.Het rechtsspraaksysteem van de EU heeft een gedecentraliseerd karakter: nationale rechters zijn ook Europese rechters. De N-VA wil net als de Commissie en de Raad dat de grondbeginselen van de rechtsorde van de EU en haar systeem van rechterlijke toetsing worden geëerbiedigd. Wij zijn geen voorstander van de wijziging van het verdrag.Het initiële standpunt van het Parlement vonden wij te ambitieus. Het resultaat van de onderhandelingen met de Raad achten wij aanvaardbaar teneinde de naleving van het Verdrag van Aarhus te verzekeren.
2021/10/05
Banking Union - annual report 2020 (A9-0256/2021 - Danuta Maria Hübner)

De verdere uitbouw van de bankenunie is voor N-VA van groot belang. We verwelkomen dan ook dit rapport.Niettemin hebben we ook enkele bezorgdheden. Zo is er geen aandacht voor het effect van het lage rentebeleid op de bankensector, zijn we bezorgd over het gevaar op zgn. “green asset bubbels”, en steunen we het pleidooi om een Europees depositogarantiesysteem in te voeren zonder voorafgaande risicoreductie niet. Wil de EU geloofwaardig blijven en toekomstige crisissen zo veel mogelijk voorkomen, dan moet de juiste volgorde in het uitbouwen van die bankenunie gevolgd worden.
2021/10/07
Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq)

N-VA steunt de intenties van het rapport. Zoals de recente actualiteit eens te meer heeft aangetoond, is het een privilege van enkele gefortuneerden om hun vermogen en/of identiteit af te schermen van onze fiscale overheden. Dat verhoogt logischerwijs de belastingdruk voor het allergrootste deel van de belastingbetaler en ondergraaft het vertrouwen in ons systeem. We moeten dan ook resoluut inzetten op het vergroten van de transparantie, bv. van de criteria die code of conduct group gebruikt en verder hameren op een betere informatie-uitwisseling tussen landen.Echter, als beleidsmakers moeten we er ons voor hoeden om de incentive om gebruik te maken van offshore constructies niet net vergroten in de drang om het fenomeen terug te dringen. Zo zou de invoering van gekwalificeerde meerderheid in fiscale zaken op Europees niveau ook de gezonde belastingconcurrentie en een efficiënte organisatie van een belastingadministratie in het gedrang kunnen brengen. Een minimumtarief in de vennootschapsbelasting kan ons inziens dan weer enkel soelaas bieden, wanneer een oplossing op OESO-niveau werd gevonden.
2021/10/07
Farm to Fork Strategy (A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann)

De duurzame transitie richting klimaatneutraliteit op EU-niveau tegen 2050 kan enkel slagen wanneer alle sectoren inspanningen leveren. Een toekomstgerichte landbouw met een rendabel bedrijfsmodel is essentieel. Landbouw moet een natuurlijke partner zijn in de strijd tegen de klimaatverandering én coherentie met natuur- en biodiversiteitsbeleid is noodzakelijk.De “van boer tot bord”-strategie van de Commissie bevat bijzonder waardevolle elementen om deze duurzame omwenteling te realiseren. Daarom stemmen wij voor de voorliggende tekst. Zo steunen wij de vraag naar bindende reductiedoelstellingen voor onder andere pesticidengebruik. Zonder dit bindend karakter dreigt de strategie immers een lege doos te worden. We willen ook resoluut inzetten op het schoner maken van reguliere landbouw in combinatie met bio-landbouw in specifieke gebieden.Dit neemt evenwel niet weg dat wij bepaalde onderdelen van de EP-resolutie nadrukkelijk niet steunen. Zo pleiten wij voor een ratificatie van het Mercosur-handelsakkoord mét een bijkomende onderhandelde verklaring inzake ontbossing. We zijn geen voorstander van de opname van landbouwregio’s onder het “Just Transition Mechanism”, we blijven gekant tegen een verdere uitbreiding van de oorsprongsetikettering en vinden dat bepaalde onderdelen van het verslag neigen naar te veel centralisatie en betutteling.
2021/10/19
An EU strategy to reduce methane emissions (A9-0277/2021 - Maria Spyraki)

Methaan is na CO2 het meest krachtige broeikasgas. De recente EU-VS “pledge” om tegen 2030 de methaanuitstoot globaal met 30% te verminderen, krijgt meer en meer steun. De Europese Commissie stelde ook een nieuwe strategie voor met focus op de drie sectoren die verantwoordelijk zijn voor nagenoeg alle methaanuitstoot, namelijk landbouw, energie en afval via stortplaatsen. Met onze steun aan de resolutie willen wij het politieke signaal geven dat inzake methaan inderdaad bijkomende acties nodig zijn, Europees en globaal.Dit neemt niet weg dat wij voorbehoud maken bij bepaalde voorstellen van het parlement. Zo ontbreekt het vooral enkele passages inzake energiebeleid aan de nodige realiteitszin. Ter vervanging van het enorm vervuilende steenkool, zullen we in de EU nog enige tijd gas nodig hebben. We zijn hiervoor afhankelijk van derde landen en de vraag vandaag is vooral of er überhaupt voldoende energie richting Europa komt. Een structurele oplossing vereist dat we minder importafhankelijk worden. Dit kan uiteraard door investeringen in hernieuwbare energie, maar de combinatie met kernenergie is daarbij cruciaal! Verder pleiten wij voor de 2030-doelen voor een meer evenwichtige en kostenefficiënte verdeling van de inspanningen en steunen wij het gebruik van LNG in de scheepvaart als vervanging van zware stookolie.
2021/10/21
UN Climate Change Conference in Glasgow, the UK (COP26) (B9-0521/2021)

De resolutie in aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow bevat een reeks positieve elementen. Zo wordt het belang van globale inspanningen om de doelen van het Verdrag van Parijs te bereiken terecht beklemtoond. Ook de aandacht voor adaptatie, natuurgebaseerde oplossingen en innovatie vinden wij belangrijk.De tekst bevat echter ook een aantal problematische passages. Wij steunen het doel van klimaatneutraliteit op Europees niveau tegen 2050, maar hebben vragen bij de weg hiernaartoe. Zo pleiten wij in het bijzonder voor een meer evenwichtige en kostenefficiënte verdeling van de inspanningen tussen lidstaten en sectoren wat betreft de 2030-doelen én voor internationale flexibiliteit. Verder onderschrijven wij de oproep van nu al minstens 10 lidstaten om kernenergie aan te merken als een duurzame investering. In eigen land valt het vervangen van deze koolstofarme technologie door fossiele gascentrales niet te begrijpen. Verder blijven wij ervan overtuigd dat de EIB niet louter kan vervellen tot klimaatbank en dat de opbrengsten van een eventuele CBAM naar de lidstaten moeten gaan. Om al deze redenen hebben wij ons onthouden bij de eindstemming. Dit doet niets af aan onze volgehouden inspanningen voor een realistisch klimaatbeleid dat welvaart en competitiviteit centraal stelt.
2021/10/21
Pandora Papers: implications on the efforts to combat money laundering, tax evasion and avoidance (B9-0527/2021, RC B9-0530/2021, B9-0530/2021, B9-0531/202)

N-VA steunt resoluut de strijd tegen belastingontduiking. Niet alleen voerden we in 2015 op Belgisch niveau al de kaaimantaks in, we steunen ook verdere initiatieven op Europees en internationaal niveau. Zonder transparantie en internationale samenwerking, kunnen we die strijd tegen belastingontduiking immers niet doelgericht en efficiënt voeren. Zo verwelkomen we in het bijzonder de voorstellen van de Europese Commissie inzake de witwasbestrijding en kijken we uit naar de behandeling daarvan in het Europees Parlement. Daarnaast ondersteunen we het verzoek van het Parlement aan de Raad om transparanter te zijn over de criteria die het gebruikt om te bepalen welke jurisdicties op de zgn. ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijst van belastingparadijzen worden gezet. Ook mogen meer consequenties verbonden worden aan die lijsten. Dit moet de druk op niet-coöperatieve jurisdicties vergroten, om zo tot een daadwerkelijke samenwerking en informatie-uitwisseling met onze belastingadministraties te komen.Het is deze achilleshiel die in eerste instantie weggewerkt moet worden. De VS kan hierbij, zoals het recente OESO-akkoord inzake vennootschapsbelasting heeft aangetoond, een natuurlijke partner zijn. Hierop moet onze focus liggen, eerder dan op het afstappen van unanimiteit in fiscale zaken, het veroordelen van bondgenoten of het afzwakken van fundamentele rechten, zoals het recht op verdediging of het vermoeden van onschuld. Om deze laatste reden kunnen we niet voor deze motie stemmen.
2021/10/21