BETA

5 Written explanations of Carina OHLSSON

Key objectives for the CITES CoP19 meeting in Panama (B9-0414/2022)

. – Inom ramen för resolutionen inför konferensen om handel med utrotningshotade arter röstade vi Socialdemokrater emot ett förbud av all import av jakttroféer från Cites-listade arter. Cites listar arter som är utrotningshotade eller riskerar att bli utrotningshotade och arter som liknar andra arter som är utrotningshotade i syfte att gemensamt reglera handeln med produkter från dessa arter.I dag finns ett EU-regelverk för handel med jakttroféer som är bredare än Cites-listade arter där en vetenskaplig kommitté kan införa riktade restriktioner. Vi anser att det inte bör vara tillåtet med handel med jakttroféer i de fall det bidrar till att ytterligare öka risken för artens utrotning. Däremot finns flera exempel, som bland annat Internationella naturvårdsunionen (IUCN) lyfter fram, där handel med jakttroféer tvärtom bidrar till ett ökat bevarande.Cites-listan har inte utformats utifrån idén om totalt förbud med jakttroféer, och vi bedömer att ett sådant generellt förbud riskerar att bli kontraproduktivt i arbetet mot artutrotningen.
2022/10/05
The EU’s response to the increase in energy prices in Europe (RC-B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022, B9-0421/2022, B9-0422/2022)

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för en resolution om EU:s svar på ökningen av energipriserna i Europa. Vi bör främja nationsöverskridande samarbeten för att bekämpa energipriserna. Vi står fast i att en svår energikris inte är något som en enskild grupp ska betala för. Därför hade vi gärna sett en möjlighet att återinvestera mer av övervinsterna från grön energi till ytterligare investeringar i förnybara energislag till förmån för att öka omställningen.Vi tycker att det är bra att utveckla samarbeten med våra grannländer för att säkra en energitillgång även i framtiden. Däremot tror vi att dessa exceptionella åtgärder som medlemsstaterna har beslutat om bör fortsätta vara tillfälliga. Alla människor ska ha rätt till energi, men genomförandet är medlemsstaternas ansvar.
2022/10/05
UN Climate Change Conference 2022 in Sharm-el-Sheikh, Egypt (COP27) (B9-0461/2022)

. – Inför COP27 antog Europaparlamentet en resolution om prioriteringar för att snabba på klimatomställningen.
2022/10/20
System of own resources of the European Union (A9-0266/2022 - Valérie Hayer, José Manuel Fernandes)

. – Vi socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om nya egna medel. EU måste ha tillräckliga medel för att finansiera viktiga initiativ, men vi måste slå vakt om orimliga ökningar på inbetalningarna till EU. Det gäller också förslag om nya inkomstkällor för EU, även om dessa inte direkt påverkar nivån på vår EU-avgift, som i detta fall.
2022/11/23
Protection of livestock farming and large carnivores in Europe (RC-B9-0503/2022, B9-0503/2022, B9-0504/2022, B9-0509/2022, B9-0514/2022, B9-0518/2022, B9-0519/2022, B9-0520/2022)

. – Vargbeståndet ser väldigt olika ut i Europa och därför är det viktigt att frågan behandlas på lokal och regional nivå. Vi socialdemokrater värnar biologisk mångfald. Det är viktigt att främja samexistens mellan rovdjur och människor, men det får inte ske på bekostnad av en levande landsbygd och människors – och djurs – trygghet. Därför röstade vi socialdemokrater för att vargen fortsättningsvis ska skyddas i art- och habitatdirektivet, men gå från att vara strikt skyddad till förvaltningsbar, förutsatt att gynnsam bevarandestatus upprätthålls.
2022/11/24