BETA

31 Written explanations of Monika BEŇOVÁ

Request for waiver of the immunity of José Manuel Fernandes (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) SK

José Manuel Fernandes je členom Európskej ľudovej strany a zastupuje Portugalsko. Oddelenie trestného vyšetrovania a trestného stíhania v Portugalsku požiadalo o zbavenie imunity poslanca EP José Manuela Fernandesa. Údajným zločinom sú porušenia pravidiel verejného obstarávania v čase, keď bol starostom Vila Verde.
2016/11/22
Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) SK

Cieľom tohto hlasovania je bojovať proti podvodom s DPH v celej Európskej únii. Táto správa sa týka balíka všeobecnej reformy dane z pridanej hodnoty v celej EÚ. Konkrétne sa táto správa zaoberá technickou úpravou s cieľom zdaňovať online transakcie.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) SK

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej bavlny. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie bavlny.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) SK

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej sóje. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie sóje.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and sub- combinations MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) SK

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and genetically modified maize combining two, three, four or five of the single events Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 and GA21 (B9-0172/2019) SK

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice.
2016/11/22
Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) SK

V tomto prípade ide o absolutórium za rok 2017. Európsky parlament na základe záverov OLAF-u a Európskeho dvora audítorov s poľutovaním konštatoval, že došlo k systematickým pochybeniam v spôsobe využívania rozpočtu v roku 2017.
2016/11/22
Discharge 2017: EU general budget - European Council and Council (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) SK

Európska rada historicky zaostáva v tom, ako transparentne používa svoj rozpočet. Je poľutovaniahodné, že absolutórium opäť odráža túto skutočnosť a že Rada nemá v úmysle zmeniť spôsob monitorovania svojho rozpočtu. Je dôležité, aby všetky inštitúcie pracovali na zvyšovaní dôvery občanov v európskej inštitúcii. Základným predpokladom tejto dôvery je transparentnosť a čestnosť. Akákoľvek reforma zameraná na tento cieľ je preto zmysluplná.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Assessment of the impact of plant protection products on honeybees (B9-0149/2019) SK

V tomto prípade ide o pozitívny krok na zvýšenie ochrany včiel v Európe. Ide o žiadosť na sprísnenie pravidiel pri autorizácii pesticídov. Tento návrh je však iba prvý krok na zvýšenie ochrany včiel a je to signál, aby nová Komisia začala brať vážne vplyv toxických pesticídov na životné prostredie.
2016/11/22
European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) SK

Európska únia sa musí dôkladne pripraviť na ekonomické a hospodárske následky, ktoré spôsobí vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Je nevyhnutné, aby sme sa sústredili na všetky oblasti, ktoré budú zasiahnuté vystúpením a takisto sa musíme pripraviť na možnosť vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody. Musíme vyslať veľmi jasný signál, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bude schopný reagovať na prípadné prepúšťanie pracovníkov v rôznych odvetviach a zároveň nebude navýšená maximálna ročná suma pre Európsky fond na prispôsobenie globalizácii.
2016/11/22
Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters (A9-0014/2019 - Chris Davies) SK

Európska únia a Spojené kráľovstvo sa budú musieť dohodnúť na vzájomnom udelení prístupu do svojich vôd a vydať potrebné oprávnenia plavidlám druhej strany, keďže Spojené kráľovstvo bude po vystúpení právne vystupovať voči Európskej únii ako tretia krajina. Európsky parlament a Rada preto v roku 2019 prijali krízové opatrenia, ktoré umožnia oveľa rýchlejšie prideľovanie potrebných povolení pre plavidlá Európskej únie, ktoré budú vstupovať do vôd Spojeného kráľovstva a naopak. Cieľom predmetného nariadenia je predĺženie účinnosti nariadenia Komisie z marca 2019 do konca roka 2020, čo je vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu vo vzájomných vzťahoch Európskej únie a Spojeného kráľovstva nevyhnutné.
2016/11/22
Implementation and financing of the EU general budget in 2020 in relation to the UK's withdrawal from the EU (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt) SK

Dohoda o vystúpení by bola najlepším možným východiskom pre Európsku úniu aj pre Spojené kráľovstvo, ako sa kultivovane rozísť, zabrániť negatívnym ekonomickým a hospodárskym následkom a zároveň naplniť požiadavku obyvateľov Spojeného kráľovstva, ktorú vyslovili pri referende v roku 2016. Musíme sa však pripraviť aj na možnosť odchodu Spojeného kráľovstva bez dohody, keď by rozpočtové vzťahy zostali bez jasnej a nespochybniteľnej právnej úpravy, čo by spôsobilo neistotu pri plnení rozpočtov na roky 2019 a 2020. Cieľom tohto technického návrhu je predĺžiť platnosť krízového rámca aj na rok 2020, ktoré zaviaže Spojené kráľovstvo prispieť aj na financovanie rozpočtu pre rok 2020, aby sa zaručila právna istota pre všetky zúčastnené strany.
2016/11/22
Periods of application of Regulation (EU) 2019/501 and Regulation (EU) 2019/502 (Committee on Transport and Tourism) SK

Je potrebné zabezpečiť, aby už prijaté krízové opatrenia z roku 2019 mali svoje odôvodnené pokračovanie aj v roku 2020, nakoľko vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sú stále veľmi nejasné a odchod bez dohody je stále reálny. V tomto konkrétnom prípade ide o nariadenia 2019/501 a 2019/502. Je potrebné zabezpečiť, aby dopravcovia zo Spojeného kráľovstva mohli aj po 30. marci 2020 prevádzkovať lety do Európskej únie a takisto aby bolo zaručené vykonávanie osobnej cestnej dopravy v pohraničnej oblasti Írska.
2016/11/22
Periods of application of Regulation (EU) 2019/501 and Regulation (EU) 2019/502 ( - Karima Delli) SK

Súčasné zmeny nariadeniach 2019/501 a 2019/502 sú súčasťou balíka pohotovostných príprav na Brexit. Európsky parlament sa pripravuje na minimalizáciu negatívnych dosahov odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, v tomto prípade je príslušným odvetvím doprava. V prípade, že nedôjde k dosiahnutiu dohody podľa článku 50, colné kontroly v Severnom Írsku budú opäť navrátené a spolu s nimi tvrdá hranica.
2016/11/22
Eurojust and Serbia Cooperation Agreement (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) SK

Obavy o bezpečnosť sú bezpochyby jedným z najdôležitejších záujmov občanov Európskej únie. So zvyšujúcim sa pochopením fungovania zločineckých sietí zisťujeme, že hlavná príčina zločinu v EÚ môže mať v určitých prípadoch pôvod mimo hraníc EÚ. V tomto kontexte má Srbsko osobitný význam. Je pozitívne, že Európsky parlament schválil rozšírenie pôsobnosti agentúry Eurojust aj na Srbsko. Práve kvôli tomu, že európske orgány činné v trestnom konaní zistili, že disproporčne veľa organizovaných zločineckých skupín ma pôvod z územia Srbska. Cieľom tejto správy je zvýšiť účinnosť spolupráce pri prenasledovaní zločineckých skupín. Srbsko bude spolupracovať v úsilí o odstránenie sietí organizovaného zločinu pôsobiacich v Európe zo Srbska.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including flumioxazine (B9-0103/2019) SK

V tomto prípade ide o námietku Európskeho parlamentu proti používaniu chemikálie flumioxazine na základe pravidla 112. Na základe vedeckých poznatkov prišiel Európsky parlament k záveru, že negatíva používania tejto látky ďaleko presahujú jej pozitíva.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including chlorotoluron (B9-0104/2019) SK

V tomto prípade ide o námietku Európskeho parlamentu proti používaniu chemikálie chlorotolurón, na základe pravidla 112. Na základe vedeckých poznatkov prišiel Európsky parlament k záveru, že negatíva používania tejto látky ďaleko presahujú jej pozitíva.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) SK

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) SK

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej sóje. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie sóje.
2016/11/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and genetically modified maize combining two, three or four of the single events MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 and DAS-40278-9 (B9-0106/2019) SK

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice.
2016/11/22
Foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes (B9-0108/2019, B9-0111/2019) SK

Ukázalo sa, že rušivé zahraničné zásahy do volieb v EÚ sú čoraz dôležitejšou otázkou. Na Európsku úniu sa v súčasnosti zameriavajú informačné kampane, ktorých ciele nie sú v súlade so zásadami a hodnotami našej Únie. V niektorých prípadoch ide jednoducho o dezinformačnú kampaň, ktorá je systematická a dôsledná. Mali by sme odsúdiť pokusy zvrátiť verejnú mienku zvonka Únie prostredníctvom falošných informácii. Preto by sme sa mali pokúšať zabrániť vytvoreniu divízií v našej spoločnosti alebo zamedziť akýmkoľvek pokusom o ovplyvnenie našich demokratických volieb. Presný spôsob riešenia týchto vplyvov bude predmetom intenzívnej diskusie v nasledujúcich mesiacoch.
2016/11/22
Multiannual Financial Framework 2021-2027 and own resources: time to meet citizens' expectations (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) SK

Európska únia bude mať rozpočet vo výške 1,3 % hrubého národného produktu EÚ-27, čo predstavuje číslo 1 324 miliárd EUR na roky 2021 – 2027. Európsky parlament chce reformovať spôsob financovania rozpočtu. V súčasnosti prevažná časť rozpočtu pochádza z rozpočtov členských štátov. Reforma predpokladá, že väčšia časť rozpočtu by bola založená na mechanizmoch vlastných zdrojov, aby sa znížila záťaž na rozpočty členských štátov. Toto uznesenie volá aj po zapracovaní nových trendov a zdôrazňuje integráciu vedeckého poznania do procesu rozhodovania. Očakáva sa, že značná časť peňazí bude nasmerovaná do politík a iniciatív, ktoré podporia prechod Európskej únie na udržateľnú budúcnosť. Takéto ciele so sebou prinášajú aj obrovské výzvy, pri tomto procese je dôležité, aby občania Únie cítili, že rozpočet je pre nich. Nesmie sa stať, že ľudia budú mať pocit, že ich peniaze sú použité proti ich záujmom.
2016/11/22
Draft amending budget No 1/2019: surplus from 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) SK

V tomto prípade ide o technický návrh opravného rozpočtu, ktorý sa zameriava konkrétnejšie na prebytok rozpočtového roku 2018, ktorý predstavuje sumu v celkovej výške 1802 miliónov EUR. Je potrebné zahrnúť do rozpočtu na rok 2019 predmetný prebytok z roku 2018 v súlade so všetkými príslušnými nariadeniami.
2016/11/22
Draft amending budget No 2/2019: reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) SK

V tomto prípade ide o technický návrh a opravu rozpočtu č. 2/2019. Európsky parlament rozhodol o navýšení rozpočtu na rok 2019 o 100 miliónov EUR. Toto navýšenie má za cieľ výrazné posilnenie programov Horizont 2020 a Erasmus, čo prinesie výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti v budúcnosti.
2016/11/22
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) SK

Fond solidarity slúži na pomoc pre krajiny a regióny Európskej únie, ktoré boli zasiahnuté veľkou prírodnou katastrofou. Rumunsko bolo v roku 2018 zasiahnuté rozsiahlymi povodňami a celková výška navrhovanej pomoci predstavuje 8 192 300 EUR. Taliansko bolo zasiahnuté extrémnymi výkyvmi počasia, ktoré vyvolali zosuvy pôdy, narušenie cestnej a riečnej siete a tragických 34 obetí na životoch. V prípade Talianska ide o mobilizáciu celkovej sumy vo výške 277 204 595 EUR. Rakúsko takisto zasiahli extrémne výkyvy počasia a celková mobilizácia predstavuje sumu vo výške 8 154 899 EUR. Celkovo teda ide o mobilizáciu 293 551 794 EUR. Takto veľká finančná kompenzácia si bude vyžadovať aj zmenu rozpočtu pre rok 2019 v časti č. 3. Je preto veľmi dôležité, aby bol návrh Európskej komisie schválený v čo najkratšom možnom čase, aby bolo možné prejaviť solidaritu so zasiahnutými oblasťami.
2016/11/22
Draft amending budget No 3/2019: proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria (A9-0006/2019 - John Howarth) SK

V tomto prípade ide o technický návrh na opravu rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku. Ide o zmenu rozpočtu v prospech spomenutých krajín, ktorá je v súlade s uznesením o mobilizácii fondu solidarity Európskej únie.
2016/11/22
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) SK

Cieľom technickej pomoci je financovať monitorovanie a zhromažďovanie údajov, informácie, vytvárať rozhranie vedomostnej základne a radiť členským štátom pri využívaní, sledovaní a hodnotení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Podľa článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF sa na technickú pomoc môže z iniciatívy Komisie každý rok poskytnúť najviac 0,5 % z maximálnej ročnej sumy EGF. Požadovaná suma 610 000 EUR predstavuje približne 0,35 % ročnej maximálnej sumy EGF.
2016/11/22
The UK’s withdrawal from the EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019) SK

Uznesenie o brexite je ďalšou kapitolou smutného príbehu britskej konzervatívnej strany, ktorá sa pokúša vrátiť do „slávnych“ starých čias. Občania Európy sú uprostred tohoto nezodpovedného dobrodružstva. Boris Johnson koná priamo proti demokratickej spolupráci, o ktorú jeho predchodcovia, ale aj občania Spojeného kráľovstva bojovali v priebehu uplynulých desaťročí. Boris Johnson sa pokúša opustiť EÚ bez dohody pozastavením vlastného parlamentu. Pokus o vystúpenie z EÚ bez dohody je mimoriadne nezodpovedný a ukazuje, že Boris Johnson nie je schopný byť vodcom veľkých národov Spojeného kráľovstva.
2016/11/22
Launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland (A9-0003/2019 - Juan Fernando López Aguilar) SK

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady je technickým rozhodnutím, ktorým sa Írsku povoľuje prijímať a poskytovať osobné údaje na účely automatizovaného vyhľadávania údajov o evidencii vozidiel (VRD) podľa Prümskej zmluvy. Írsko implementovalo požadované ustanovenia o ochrane údajov do vnútroštátneho práva a počas pilotnej fázy sa zistilo, že Írsko si svoje záväzky spĺňa. Je dôležité a správne podporovať výmenu údajov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní s cieľom bojovať proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.
2016/11/22
Situation in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SK

Ide o prvú rezolúciu od začiatku nového parlamentného obdobia. Dôležitý moment, ktorý predchádzal tejto rezolúcii je správa vysokej predstaviteľky z OSN pre ľudské práva. Žiadame, aby nebola kríza vo Venezuele riešená násilím. Neustále sa zhoršujúcu situáciu vo Venezuele je nevyhnutné čo najskôr vyriešiť. Prezident Venezuely, ale aj opozícia by mali nájsť pragmatické riešenie, ktoré by bolo predovšetkým prospešné pre ľudí žijúcich v tejto krajine. Pretože podmienky sú naozaj krízové a veľké množstvo ľudí z tejto krajiny odchádza.
2016/11/22
Numerical strength of interparliamentary delegations (B9-0005/2019) SK

V tomto prípade išlo o hlasovanie o rozdelenie medziparlamentných delegácii. Tomuto hlasovaniu predchádzalo niekoľko týždňové vyjednávanie a mali sme dopredu jasnú predstavu, ako toto hlasovanie dopadne.
2016/11/22