BETA

Schema of the Parltrack ep_mep_activities dataset

Percentages show probability of this field appearing under it's parent. In case of lists, percentage also shows average length of list.
ep_mep_activities 100.00%
 • CRE 58.05%
  • <listitem> 17127.55%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080709+ITEM-012+DOC+XML+V0//EN&language=EN&query=INTERV&detail=3-300
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: P6_CRE(2008)07-09(12)
   • title 100.00%
    Example: The Commission's 2007 enlargement strategy paper (debate)
   • dossiers 57.57%
    • <listitem> 100.00%
     Example: 2007/2271(INI)
   • term 100.00%
    Example: 6
 • WDECL 28.86%
  • <listitem> 426.17%
   • title 100.00%
    Example: Written declaration on the use of open source software
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • formats 100.00%
    • <listitem> 200.00%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2008-0046+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
     • size 100.00%
      Example: (73 KB)
   • authors 99.88%
    • <listitem> 1043.59%
     • name 100.00%
      Example: Jean Louis COTTIGNY
     • mepid 99.74%
      Example: 2315
     • mepid 0.26%
      Example: None
   • authors 0.12%
    Example: Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO
   • Date opened 100.00%
    Example: 2008-05-19T00:00:00
   • Lapse date 100.00%
    Example: 2008-09-25T00:00:00
   • No of sigs date 100.00%
    Example: 2008-09-25T00:00:00
   • Number of signatories 100.00%
    Example: 154
   • term 100.00%
    Example: 6
   • Adopted (date) 10.23%
    Example: 2006-09-05T00:00:00
   • Text adopted (with the list of signatories) 7.42%
    Example: P6_TA(2006)0336
   • List of signatories 2.81%
    Example: P7_PV(2013)02-04(ANN02)
 • mep_id 100.00%
  Example: 28384
 • meta 100.00%
  • created 100.00%
   Example: 2019-07-15T23:44:39
 • COMPARL 26.26%
  • <listitem> 433.49%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-386.487+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: CULT_AD(2007)386487
   • title 100.00%
    Example: OPINION Implementing the Community Lisbon Programme - Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning
   • committee 100.00%
    Example: CULT
   • formats 100.00%
    • <listitem> 199.55%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-386.487+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
     • size 100.00%
      Example: (144 KB)
   • term 100.00%
    Example: 6
 • REPORT 41.11%
  • <listitem> 572.73%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1996-0405+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: A4-0405/1996
   • title 100.00%
    Example: Report on development problems and structural measures in Italy - Committee on Regional Policy
   • dossiers 99.73%
    • <listitem> 105.24%
     Example: 1995/2236(COS)
   • term 100.00%
    Example: 4
   • committee 83.01%
    Example: BUDG
   • formats 96.17%
    • <listitem> 186.14%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-0434+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
     • size 100.00%
      Example: (427 KB)
 • REPORT-SHADOW 22.88%
  • <listitem> 1393.11%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0342+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: A7-0342/2011
   • title 100.00%
    Example: REPORT on online gambling in the Internal Market PDF (239 KB) DOC (155 KB)
   • committee 99.97%
    Example: IMCO
   • formats 100.00%
    • <listitem> 199.94%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0342+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
     • size 100.00%
      Example: (239 KB)
   • dossiers 99.97%
    • <listitem> 100.00%
     Example: 2011/2084(INI)
   • term 100.00%
    Example: 7
 • COMPARL-SHADOW 21.59%
  • <listitem> 1105.18%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-452.595+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: IMCO_AD(2011)452595
   • title 100.00%
    Example: OPINION An Industrial policy for the Globalised Era.
   • committee 100.00%
    Example: IMCO
   • formats 100.00%
    • <listitem> 199.01%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-452.595+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
     • size 100.00%
      Example: (117 KB)
   • dossiers 98.88%
    • <listitem> 100.00%
     Example: 2010/2095(INI)
   • term 100.00%
    Example: 7
 • OQ 14.01%
  • <listitem> 865.15%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000002_EN.html
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: O-000002/2019 - Commission
   • title 100.00%
    Example: Breaches of the rights of children whose parents work in Austria PDF (50 KB) DOC (19 KB)
   • formats 100.00%
    • <listitem> 200.00%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000002_EN.pdf
     • size 79.65%
      Example: (50 KB)
   • term 100.00%
    Example: 8
   • dossiers 20.35%
    • <listitem> 100.00%
     Example: 2018/2779(RSP)
 • WEXP 11.98%
  • <listitem> 21322.29%
   • title 100.00%
    Example: Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) BG
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • text 100.00%
    Example: . – Аз подкрепих предложението относно Директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО.Тази директивата има за цел минималната хармонизация и държавите членки да си запазват възможността да приемат или запазят разпоредби, които са по-благоприятни за потребителите.Предлага да се ограничи възможността държавите членки да оправомощават даден съд или административен орган да издаде декларативно решение, за да се избегне опасността случаите твърде лесно да бъдат обозначавани като сложни. На второ място, докладчикът предлага да се предостави на всички потребители правото да получат своето обезщетение, независимо от размера на загубата. „Малка загуба“ е субективно понятие, тъй като сума, която е малка за даден потребител, може да бъде голяма за друг.Представителните искове за обезщетение не трябва да чакат, докато окончателното решение установи, че дадена практика представлява нарушение на правото на Съюза. В противен случай процедурите може да отнемат толкова много време, че самите доказателства за вреди да бъдат изгубени.
   • term 100.00%
    Example: 8
 • MINT 4.63%
  • <listitem> 143.41%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/G-8-2019-000001_EN.html
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: G-000001/2019 - Commission
   • title 100.00%
    Example: Breaches of the rights of children whose parents work in Austria PDF (48 KB) DOC (19 KB)
   • formats 100.00%
    • <listitem> 200.00%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/G-8-2019-000001_EN.pdf
     • size 100.00%
      Example: (48 KB)
   • term 100.00%
    Example: 8
 • WQ 21.00%
  • <listitem> 4955.81%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-000685_EN.html
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: P-000685/2019 - Commission
   • title 100.00%
    Example: Checks on regular weekly rest of a Bulgarian haulier by the French authorities PDF (43 KB) DOC (18 KB)
   • formats 100.00%
    • <listitem> 200.00%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-000685_EN.pdf
     • size 99.97%
      Example: (43 KB)
   • term 100.00%
    Example: 8
 • MOTION 19.60%
  • <listitem> 4853.96%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0292_EN.html
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: RC-B8-0292/2018
   • title 100.00%
    Example: JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of Rohingya refugees, in particular the plight of children PDF (291 KB) DOC (59 KB)
   • formats 100.00%
    • <listitem> 200.00%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0292_EN.pdf
     • size 100.00%
      Example: (291 KB)
   • dossiers 99.59%
    • <listitem> 100.00%
     Example: 2018/2756(RSP)
   • term 100.00%
    Example: 8
 • IMOTION 4.04%
  • <listitem> 1424.53%
   • url 100.00%
    Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0236_EN.html
   • date 100.00%
    Example: 2016-11-22T19:07:00
   • date-type 100.00%
    Example: datePublished
   • reference 100.00%
    Example: B8-0236/2019
   • title 100.00%
    Example: MOTION FOR A RESOLUTION on universal digital identity: a fundamental right for all European citizens PDF (126 KB) DOC (43 KB)
   • formats 100.00%
    • <listitem> 200.00%
     • type 100.00%
      Example: PDF
     • url 100.00%
      Example: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0236_EN.pdf
     • size 100.00%
      Example: (126 KB)
   • term 100.00%
    Example: 8
   • dossiers 0.04%
    • <listitem> 100.00%
     Example: 2004/0079(CNS)