BETA

Activities of Miroslav RADAČOVSKÝ

Plenary speeches (16)

Foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes (debate)
2019/09/17
Importance of European remembrance for the future of Europe (debate)
2019/09/18
Dossiers: 2019/2819(RSP)
Situation in Ukraine (debate)
2019/10/09
The danger of violent right-wing extremism (in the light of the recent events in Halle, Germany) (debate)
2019/10/21
The Turkish military operation in northeast Syria and its consequences (debate)
2019/10/23
Dossiers: 2019/2886(RSP)
Opening accession negotiations with North Macedonia and Albania (continuation of debate)
2019/10/23
Dossiers: 2019/2883(RSP)
Children rights in occasion of the 30th anniversary of the Convention of the Rights of the Child (debate)
2019/11/13
EU accession to the Istanbul Convention and other measures to combat gender-based violence (debate)
2019/11/25
Dossiers: 2019/0132(NLE)
Conclusions of the European Council meeting of 12 and 13 December 2019 (debate)
2019/12/18
The Russian "Foreign Agents" Law
2019/12/19
Dossiers: 2019/2982(RSP)
Automated decision-making processes: Ensuring consumer protection, and free movement of goods and services (debate)
2020/02/10
Dossiers: 2019/2915(RSP)
Conclusion of the EU-Viet Nam Free Trade Agreement - Conclusion of the EU-Viet Nam Free Trade Agreement (Resolution) - EU-Viet Nam Investment Protection Agreement - EU-Viet Nam Investment Protection Agreement (Resolution) (debate)
2020/02/11
Dossiers: 2018/0356(NLE)
European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis (debate)
2020/06/18
Dossiers: 2020/2664(RSP)
A new strategy for European SMEs (debate)
2020/12/14
Dossiers: 2020/2131(INI)
Programme for the internal market, competitiveness of enterprises, the area of plants, animals, food and feed and European statistics (Single Market Programme) 2021-2027 (debate)
2021/04/27
Russia, the case of Alexei Navalny, military build-up on Ukraine's border and Russian attack in the Czech Republic (debate)
2021/04/28
Dossiers: 2021/2642(RSP)

Institutional motions (1)

JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Myanmar, notably the situation of the Rohingya
2019/09/18
Dossiers: 2019/2822(RSP)
Documents: PDF(156 KB) DOC(55 KB)

Written explanations (280)

Launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland (A9-0003/2019 - Juan Fernando López Aguilar)

Moje kladné hlasovanie za tento návrh zdôvodňujem potrebou bezpečnosti verejnosti, aby si príslušné vnútroštátne orgány boli schopné vymieňať informácie relevantné pre dodržiavanie a docielenie pozitívnych výsledkov na poli v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.
2019/09/17
Draft amending budget No 1/2019: surplus from 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth)

Navýšenie rozpočtu na rozpočtový rok 2019 o sumu prebytku za rozpočtový rok sumou 1 802 miliónov EUR som podporil a hlasoval som za tento návrh. Súhlasím so stanoviskom, že Európska únia má časť (1 149 miliónov) takto získaných prostriedkov využívať ako svoju rezervu, a nie umelo znižovať príspevky založené na HND.
2019/09/18
Draft amending budget No 2/2019: reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth)

Súhlasím s návrhom Rady a Európskeho parlamentu na posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť, a preto som tento návrh na navýšenie rozpočtu na tieto dva projekty podporil. V súčasnosti je nevyhnutné prispievať na výskum a inovácie, ktoré sú obsahom projektu Horizont 2020, z dôvodu prosperity Európy, aby náš kontinent vďaka väčšiemu počtu prelomových objavov a svetových prvenstiev zostal lídrom na svete. Toto je možné dosiahnuť aj vďaka projektu Erasmus+ podporujúceho vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež a šport v Európe.
2019/09/18
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan)

Fond solidarity Európskej únie slúži na pomoc členským štátom postihnutým prírodnou katastrofou. Rok 2018 zanechal následkom extrémnych výkyvov počasia v nepriaznivom stave Rumunsko, Taliansko, ale aj v Rakúsko. Vzniknuté škody vznikli v rôznych regiónoch týchto štátov a zasiahnutá bola hlavne infraštruktúra, pričom v Taliansku došlo aj k stratám na životoch obyvateľov. Pomoc navrhovaná pre Rumunsko a Rakúsko bola navrhovaná vo výške cca 8 miliónov, ale keďže v Taliansku boli postihnuté tri regióny klasifikované ako „menej rozvinuté regióny“ a dva ako „regióny v procese transformácie“, navrhovaná pomoc bola vo výške 277 miliónov EUR. Považoval som za správne pomôcť týmto krajinám zo spoločného fondu, pretože aj Slovenská republika už z tohto fondu čerpala pri kalamite, ktorá postihla pýchu našej vlasti – Tatry.
2019/09/18
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca)

Hlasoval som za tento návrh o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vo forme technickej pomoci. Podporujem využívanie vedeckého pokroku v prospech uľahčenia života a odbúravania byrokracie formou zjednodušenia a rýchlejšieho vybavovania žiadosti a lepšieho podávania správ.
2019/09/18
The UK’s withdrawal from the EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019)

Nepodporil som tento návrh svojím hlasom, pretože ako bývalý sudca viem, že najlepšie a najkorektnejšie je rozdeliť právne zväzky formou dohody, ktorá by bola prospešná pre obe strany, aby sa ani jedna z nich necítila ukrivdená a ublížená. Nie som zástancom toho, aby sa ktorákoľvek strana mohla alebo dokonca musela cítiť ponížená. V dôsledku toho by mohol nastať hocikedy v budúcnosti problém, keď by si obe strany možno aj potrebovali v rámci vzájomnej spolupráce nájsť opätovne k sebe cestu, ale nebudú môcť, keďže si budú pamätať krivdu, ktorej sa mohlo už v zárodku zabrániť.
2019/09/18
Eurojust and Serbia Cooperation Agreement (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar)

Jednou z výziev, ktorým EÚ čelí, je práve organizovaná trestná činnosť predstavujúca nadnárodný problém. Srbsko, ako súčasť západného Balkánu, spolu s Tureckom je naďalej krajinou, kde pôsobia mocné zločinecké siete s medzinárodným dosahom. Preto sú všetky krajiny západného Balkánu aktívne zapojené do iniciatívy pre boj proti terorizmu na tomto území. Zintenzívnenie svojho úsilia však tieto krajiny musia nasmerovať aj na riešenie problému vracajúcich sa zahraničných bojovníkov a predchádzania extrémizmu a ich radikalizácie. Na spoluprácu s Eurojustom je však potrebné, aby krajiny zúčastňujúce sa takejto spolupráce primerane zabezpečili úroveň ochrany údajov. Srbsko v tejto problematike prijalo potrebnú legislatívu, ktorou sa dodržiavajú všeobecné zásady prenosu operačných osobných údajov do tretích krajín. A keďže hrozbu terorizmu považujem za veľmi vážnu a boj proti nemu za kľúčový, túto dohodu som podporil.
2019/10/10
Draft amending budget No 4/2019: reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources) (A9-0012/2019 - John Howarth)

Nedokázal som sa stotožniť s obsahom tohto uznesenia o navýšení rozpočtu pre Európsku prokuratúru. Dôvod spočíva v tom, že nie som stotožnený s Európskou prokuratúrou v tomto formáte. Trestné právo ako také je historicky podmienené charakterom toho ktorého členského štátu. Chápem dôvody, ktoré viedli, resp. vedú Európsku úniu k zriadeniu tohto orgánu, keďže ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda tým aj ochrana finančných záujmov nás všetkých, čo do rozpočtu EÚ prispievame, je a musí byť prioritou. Ale vznik Európskej prokuratúry na základe článku 86 ZFEÚ oprávňuje členské štáty postupovať aj v prípade, že Rada EÚ nedosiahne v tejto otázke jednomyseľnosť, a preto je možné zriadiť tento orgán aj v rámci posilnenej spolupráce. V tomto konkrétnom prípade ide o 16 spolupracujúcich členských štátov. Nie som toho názoru, že zvyšných zatiaľ 12 členských štátov by v takejto veci nemalo byť rovnako postihnuteľných.
2019/10/10
Adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats (A9-0013/2019 - John Howarth)

Návrh opravného rozpočtu zahŕňa v rámci dvoch okruhov zníženie potreby použitia nástroja flexibility. Jeden z tých okruhov je „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“, čo som považoval za zmysluplné. Druhý okruh obsahuje opatrenia v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti. Nehlasoval som za, ale ani proti. Využil som svoje právo zdržať sa tohto hlasovania, keďže vyžadujem exaktnejšie vyjadrenie pri tak dôležitých otázkach, ako sú financie.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including flumioxazine (B9-0103/2019)

V priestore EÚ má Komisia a aj členské štáty povinnosť zodpovedne konať v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti. V prípade flumioxazínu sa zistilo vysoké riziko biokoncentrácie. Ďalej je vysoko toxický pre riasy a vodné rastliny a mierne toxický pre dážďovky, včely medonosné, ryby, ale aj pre vodné bezstavovce. Z tohto dôvodu nie je prijateľné používanie takejto látky, o ktorej je známe, že spĺňa hoci len hraničné kritériá pre účinné látky, ktoré sú mutagénne, karciogénne, reprodukčne toxické alebo majú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém – čiže systém žliaz s vnútorným vylučovaním (napr. štítna žľaza). Zároveň je neprijateľné, aby takéto látky boli v Únii naďalej povolené, keďže by to mohlo ohroziť verejné zdravie aj životné prostredie. Preto som sa stotožnil s touto námietkou a hlasoval som za toto uznesenie, ktoré obmedzí používanie tejto látky.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including chlorotoluron (B9-0104/2019)

Rovnako, ako v prípade uznesenia, ktorýn sa namietalo používanie látky flumioxazín, aj toto uznesenie som podporil, keďže nesúhlasím s predĺžením obdobia platnosti schválenia chlorotolurónu. Táto látka vykazuje vlastnosti endokrinných disruptorov, čím je spôsobené vysoké riziko jej škodlivosti pre zdravie ľudí alebo zvierat.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)

Podporil som toto uznesenie a v ňom uvedenú výzvu Komisii, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO. Som toho názoru, že postup povoľovania by sa mal upraviť tak, aby boli odstránené nedostatky súčasného postupu, keďže tento sa ukázal ako nedostatočný. Výziev obsahovalo toto uznesenie viacero, ale za jednu z najdôležitejších považujem tú, kde bola Komisia vyzvaná k tomu, aby nepovolila dovoz žiadnych geneticky modifikovaných rastlín na použitie v potravinách alebo krmivách, ktoré boli upravené tak, aby boli odolné proti herbicídu – glufosinátu, ktorý nie je v Únii povolený.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)

Stotožnil som sa s kľúčovými pripomienkami členských štátov a nezávislou štúdiou, ktorej záverom bolo nedostatočné posúdenie rizika zo strany EFSA v jeho súčasnej podobe. Úrad EFSA nedostatočne identifikoval medzery a neistoty v poznatkoch a nedostatočne posúdil celkovú bezpečnosť a potenciálnu toxicitu sóje A2704-12. Na nebezpečie pesticídov a ich katastrofálny vplyv na zdravie a potenciál, ktorý môže viesť až k porušovaniu ľudských práv poľnohospodárov a v toho dôsledku aj poľnohospodárskych pracovníkov, komunít žijúcich v blízkosti poľnohospodárskej pôdy vrátane tehotných žien a detí prevažne v rozvojových krajinách, upozornila správa osobitného spravodajcu OSN. Zároveň považujem za nutné podotknúť, že produkcia sóje je významnou hnacou silou odlesňovania v lesoch Amazónie, Cerrado a Gran Chaco v Južnej Amerike, čo predstavuje významnú príčinu poklesu biodiverzity, a zo zistení Komisie tiež vyplýva, že sója je pre Úniu historicky najvyšším prispievateľom ku globálnemu odlesňovaniu. Hlavne z týchto a aj mnohých ďalších dôvodov som sa pripojil k výzve, aby Komisia pozastavila všetky vykonávacie rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu.
2019/10/10
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and genetically modified maize combining two, three or four of the single events MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 and DAS-40278-9 (B9-0106/2019)

Toto hlasovanie sa týkalo ďalších geneticky modifikovaných odrôd kukurice. Z viacerých štúdií vyplýva, že takéto plodiny sú odolné proti herbicídom a to vedie následne k vyššiemu používaniu herbicídov. Tu som opätovne využil svoje právo zdržať sa hlasovania. S niektorými dôvodmi som nebol stotožnený.
2019/10/10
Employment and social policies of the euro area (A9-0016/2019 - Yana Toom)

Podporenie uznesenia o zamestnanosti a sociálnej politike v eurozóne som považoval za dôležité hlavne z dôvodu jeho obsahu. Sú v ňom zhrnuté požiadavky na zabezpečenie účinných politík týkajúcich sa ochrany pracovníkov a zamestnancov v boji pred zneužívaním, diskrimináciou a chudobou. Európa čelí dlhodobým výzvam v podobe starnutia obyvateľstva, digitalizácii a jej vplyvu na prácu, ale aj zmene klímy a neudržateľnému využívaniu prírodných zdrojov. Ale čo je ešte alarmujúcejšie, je udomácnený pojem „pracujúcej chudoby“, ktorý postihuje široký okruh osôb (ženy, osoby s nízkou kvalifikáciou, osamelých rodičov, osoby staršie, ale aj mladšie, osoby so zdravotným postihnutím, pričom tento výpočet zďaleka nie je vyčerpaný) a proti tomuto fenoménu je potrebné podniknúť účinné kroky smerom k náprave. Ale ako každá neľahká cesta, aj táto začína prvým krokom v podobe tohto uznesenia.
2019/10/10
European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė)

Tento návrh v sebe obsahuje obdobne koncipované predĺženie platnosti právneho aktu EÚ na podporu a ochranu pracovníkov ako návrh týkajúci sa oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie a je súčasťou pripravenosti Únie a jej krízového plánu na zmiernenie najzávažnejších narušení spôsobených vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody o vystúpení. Cieľ tohto návrhu z dielne Komisie je viac menej len politický signál. Vyjadruje však schopnosť Únie reagovať a poskytnúť účinnú pomoc pracovníkom v prípade ich prepustenia v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody o vystúpení. Správa k tomuto návrhu bola prijatá vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci začiatkom októbra 2019 a už tam som ju podporil, preto som aj v Štrasburgu na plenárnom zasadnutí hlasoval za tento návrh.
2019/10/22
Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters (A9-0014/2019 - Chris Davies)

Pri otázke vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie vznikajú mnohé čiastkové otázky. Tieto sa vynárajú hlavne z dôvodu, že obe strany nedospeli k vzájomnej dohode urovnania, resp. vymedzenia si vzťahov po vystúpení tohto zatiaľ ešte stále členského štátu. Zmluva o Európskej únii vo svojom článku 50 obsahuje rámcové podmienky vystúpenia z Únie a špecifikuje právomoci jednotlivých inštitúcií EÚ. Treba si však uvedomiť, že odchod bez dohody, ktorý je podľa tohto článku možný tiež, by veľmi veľa vzťahov skôr skomplikoval, než uľahčil. Keďže však tento scenár hrozil a aj hrozí, treba prijať rôzne opatrenia v rôznych sférach nášho života, aby boli dôsledky takejto alternatívy stlmené do najväčšej možnej miery. Otázka rybolovu pre pravidlá Únie a Spojeného kráľovstva a rybolovných operácií rybárskych plavidiel je jednou z nich. Som toho názoru, že právne vzťahy majú byť upravené korektne, aby neskôr nemohlo dôjsť ku komplikáciám, resp. vyvinúť maximálne možné úsilie na ich predchádzanie. Preto som predĺženie platnosti tohto právneho aktu podporil aj svojím hlasom.
2019/10/22
Implementation and financing of the EU general budget in 2020 in relation to the UK's withdrawal from the EU (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt)

Pri tomto hlasovaní som sa zdržal. Netvrdím, že v takýchto otázkach mať vyhranený názor je jednoduché alebo pohodlné. Toto moje hlasovanie však bol môj politický odkaz. Neustále odkladanie vystúpenia z EÚ je svojím spôsobom spochybňovanie výsledkov referenda, a tým aj vôle voličov hlasujúcich za vystúpenie Spojeného kráľovstva. Finančné prostriedky, ktoré by EÚ v budúcnosti poskytovala prijímateľom výdavkových programov a iných akcií EÚ, ale aj riadené rozpočtové plnenia právnych záväzkov vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a subjektom zo Spojeného kráľovstva, ktoré boli podpísané alebo prijaté pred dátumom vystúpenia alebo medzi dátumom vystúpenia a koncom roka 2019, sú síce namieste, ale neustále ústupky bez rozumnej a perspektívnej definitívy nevplývajú dobre nielen na obyvateľov Spojeného kráľovstva, ale svojím spôsobom rozdeľujú aj ostatné krajiny EÚ. Neistota plynúca z tohto stavu nie je východiskom. Vzťahy treba vyriešiť diplomaciou a dialógom. Volení zástupcovia majú povinnosť konať v mene tých, ktorí im odovzdali svoj hlas, a tým aj dôveru.
2019/10/22
Request for waiver of the immunity of José Manuel Fernandes (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco)

Zbavenie imunity je veľkým zásahom do slobody a nezávislosti každého poslanca. Ale prešetrenie niektorých závažných obvinení je rovnako dôležité. Tak dostanú nielen štátne orgány možnosť vec vyšetriť, ale aj poslanec šancu svoje meno očistiť, ak takéto tvrdenia nie sú v súlade so skutočnosťou. Z tohto dôvodu som hlasoval za zbavenie imunity kolegu poslanca, aby nič nebránilo spravodlivosti a spravodlivému vyšetreniu konkrétneho prípadu.
2019/11/14
Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík)

Komisia vytvára jednotný priestor EÚ v oblasti DPH, prijala ho 11. decembra 2018. Tento balík opatrení sa týka podrobných pravidiel na zabezpečenie fungovania nových pravidiel v oblasti DPH pre elektronický obchod. Tieto pravidlá majú platiť a majú nadväzovať na zmeny, ktoré sa zaviedli prostredníctvom smernice 2017/2455 a nadobudnú účinnosť v januári 2021. Moja situácia v tejto konkrétnej otázke nie je jednoduchá. Za vyššie uvedenú smernicu som z pochopiteľných dôvodov nehlasoval, keďže som nebol poslancom EP, keď sa o nej rokovalo. Avšak nesúhlasím s tým, aby zákonodarca, akýkoľvek, mal upravovať vždy konkrétne situácie, pretože ako dlhoročný sudca viem, že život prináša také alternatívy, na ktoré žiaden právny predpis nepozná jasnú odpoveď. Z tohto dôvodu som vyjadril svoje presvedčenie zdržaním sa, lebo sa domnievam, že zákony by nemali upravovať každú jednu malú čiastku života.
2019/11/14
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgium (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes)

Ako sociálne cítiaci človek, otec rodiny, ktorý chápe potrebu jej zabezpečenia, som podporil tento návrh uznesenia. Som si plne vedomý ťažkostí, ktoré môžu postihnúť nielen jednotlivca, ale aj celý región v prípade, ak dôjde k takejto situácii na trhu. Prostriedky, ktoré budú vďaka tomu uvoľnené z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, budú investované s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní ich zamestnávateľa. Prepustenie 751 pracovníkov, medzi inými aj takých, ktorých vek je nad 50 rokov, vyžaduje od EÚ konanie, ktoré zabezpečí, aby sa tieto rodiny nedostali na hranicu chudoby. Keďže som vyjadril svojím hlasovaním aj kritiku toho, že EÚ uprednostňuje riešenie dôsledkov a nie príčin, budem rád a s napätím pozorovať, ako sa aj takéto riešenia pretransformujú do právnych aktov EÚ.
2019/11/14
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019)

Som si vedomý toho, že ani veda ani vedci nemajú odpovede na všetky otázky. Uvedomujem si však, ako dôležité sú zdravé potraviny. Nielen pre zdravie ľudí, ale aj pre naše okolie, v ktorom žijeme. Nesúhlasím s tým, aby boli v priestore EÚ povolené také plodiny, ktoré sú vďaka genetickej modifikácii odolné voči herbicídom. Z tohto dôvodu som hlasoval za to, aby Komisia stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia, ktorým by také plodiny dostali povolenie na pestovanie.
2019/11/14
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019)

Rovnako, ako pri uznesení o geneticky modifikovanej bavlne LLCotton25, aj v tomto prípade vítam uznesenie na zastavenie povolenia dovozu geneticky modifikovanej sóje. Som toho názoru, že kým nebudú overené účinky takýchto plodín dôsledne, EÚ je povinná chrániť svojich občanov a životné prostredie aj prísnym zákazom, aby sa takéto plodiny nedostali do voľného obehu v priestore EÚ. Preto som podporil návrh uznesenia, ktorým sa zastavuje dovoz geneticky modifikovanej sóje.
2019/11/14
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and sub- combinations MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019)

Naši otcovia a starí otcovia pestovali rôzne plodiny a dnes už aj kukurica patrí k plodinám, ktoré sa hojne pestujú aj v priestore EÚ. Som toho názoru, aby takéto plodiny boli zdravé. Keďže kukurica je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich prísad rôznych potravín, polotovarov, budem rád, ak moje deti a vnúčatá budú vyrastať bez toho, aby sa na ich zdraví hocijakým spôsobom odrazili možné negatívne dôsledky genetickej modifikácie. Preto som podporil návrh uznesenia, ktoré vyzýva Komisiu, aby zastavila povoľovanie GMO potravín, v tomto prípade konkrétne geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034x1507xNK603Xdas-40278-9 a čiastkové kombinácie.
2019/11/14
Criminalisation of sexual education in Poland (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019)

Základom EÚ je spolupráca suverénnych členských štátov, kde sú zakladajúcimi zmluvami presne definované kompetencie patriace tomu-ktorému útvaru. S ohľadom na takto stanovené pravidlá, ktoré musia byť striktne dodržané, som hlasoval proti uzneseniu o kriminalizácii sexuálnej výchovy v Poľsku, keďže táto právomoc patrí do výlučnej právomoci každého členského štátu. Nie je preto na mieste, aby EÚ svojim aktom, pokým to nie je odporúčanie alebo stanovisko, ktoré sú svojou povahou absolútne nelegislatívne, zasahovala do týchto sfér.
2019/11/14
Amending VAT and excise duty rules as regards defence effort within the Union framework (A9-0034/2019 - Paul Tang)

Tento návrh som odmietol, a to z prostého dôvodu. Akékoľvek oslobodenie od dane všetci vnímame pozitívnym spôsobom. Sú tovary a služby, ktoré by mohli a mali byť oslobodené od dane, iné by mohli byť zdaňované možno aj vyššou sadzbou. Lenže oslobodiť od dane tovary a služby počas nejakých vojenských misií je pre mňa to isté, ako schvaľovanie vojny. Veď takýmto spôsobom sa vojenské misie stávajú finančne atraktívnymi, čo neschvaľujem.
2019/11/26
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece (A9-0040/2019 - Eva Kaili)

Vždy, keď môžem, podporím členský štát, ktorý má určité ťažkosti. Považujem to za základ solidarity. Spolupráca v spoločenstve ukazuje vyspelosť danej kultúry. Ale nielen to. Prejavuje sa tak náš cit pre ľudskosť.
2019/11/27
Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier)

Nástroj flexibility je vynikajúca vec, ale osobne si naozaj nemyslím, že by mal byť súčasťou rozpočtu. Navyšovanie a zmeny tak dôležitého nástroja ako rozpočet bezpochyby je, neschvaľujem. V dnešnej dobe, kde ľudia čelia rôznym neistotám, rozpočet EÚ by mal byť stabilný. Pracuje na ňom naozaj skupina odborníkov. Takže očakávam, že svoju prácu odvádzajú nadpriemerne dobre a svojou činnosťou zabezpečia stabilitu, ktorá je dnes viac než inokedy tak žiadaná a potrebná. Z tohto dôvodu som hlasoval proti. Nechcem svojim hlasom podporiť možnú budúcnosť nestabilnosti, ak by sa táto mala stať pravidlom, namiesto toho, aby zostalo skôr len a len výnimkou.
2019/11/27
Mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020 (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier)

Fond solidarity Európskej únie má slúžiť aj na predchádzanie problémom. Členské štáty zvyčajne, keď čelia nejakej prírodnej katastrofe, žiadajú po jej vzniku o finančnú pomoc práve z tohto fondu. Niekedy je však vybavenie takejto žiadosti kvôli administratívnym povinnostiam veľmi zdĺhavé. Preto je veľmi dobré, ak sa takýmto spôsobom vyčlení určité množstvo finančných prostriedkov bokom. V takomto prípade bude možné poskytnúť pre dotknutý členský štát zálohu, ktorej administratívne vysporiadanie môže počkať, ale okamžitou finančnou pomocou sa môže predísť, aby začínajúca prírodná katastrofa prerástla do väčších rozmerov.
2019/11/27
Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt)

Ako dlhoročný sudca, ktorý k svojej práci vždy potreboval právne normy, predpisy a dohody strán ako predpoklad toho, aby som rozhodol objektívne a spravodlivo, som zástancom toho, aby rozchod medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska bol upravený dohodou. Zo skúsenosti viem, že divoké „rozchody“ sú najhoršou možnosťou. Dávajú možnosť, aby obe strany zostali nespokojné. Vzťahy treba vždy upraviť pravidlami a tieto pravidlá treba dodržiavať. Samozrejme viem, že tak ako všetko, aj tieto vzťahy sa budú v priebehu času vyvíjať. Upraviť dohodu k aktuálnemu stavu je však podstatne jednoduchšie, ako upravovať vzťahy bez dohody a bez pravidiel.Z tohto dôvodu som hlasoval za túto dohodu, aby vzťahy dvoch entít boli určené pravidlami, ktoré sa obe strany týmto zaviazali dodržiavať.
2020/01/29
Parliament's calendar of part-sessions – 2021

Plánovanie je základom kvalitne vykonanej práce. Jedným zo základov plánovania je časový harmonogram. Na to, aby som mohol pracovať, potrebujem vedieť hlavne a v prvom rade termíny, ktoré sú záväzné. Každé jedno stretnutie v budúcnosti, prípadne návštevu akejkoľvek spriatelenej krajiny môžem dlhodobo plánovať len a len vtedy, ak budem vedieť, kedy sú plenárne schôdze Európskeho parlamentu. Z tohto dôvodu som hlasoval za takto navrhovaný harmonogram.
2020/01/30
Verification of credentials (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha)

V každom členskom štáte EÚ prebehli voľby do Európskeho parlamentu. Otázky, ktoré boli spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa týkali aj poslancov Európskeho parlamentu. Počet poslancov Európskeho parlamentu sa znížil zo 751 na 705, pričom odišlo 73 poslancov Veľkej Británie. Ono to matematicky síce nesedí, ale dôvodom je to, že odchádzajúcich 73 europoslancov nenahradí 73 europoslancov z iných štátov. Do Európskeho parlamentu vstupuje 27 nových kolegov. Medzi týmito krajinami je aj Slovensko a my už máme od 1. februára medzi nami Miriam Lexmann, ktorú aj touto cestou vítam.Zoznam krajín (14), ktorým sa zvýšil počet europoslancov po brexite, bol známy už pred voľbami do EP. Tieto krajiny museli zaslať mená kandidátov zvolených za poslancov. Lenže zoznamy náhradníkov v poradí podľa výsledku volieb niektoré členské štáty EÚ postúpili Európskemu parlamentu s oneskorením a niektoré z nich dokonca vôbec. Je to neúcta voči poslancom, ale aj voči voličom, ktorí svojich poslancov volili.Z dôvodu, aby došlo k náprave, som podporil aj svojím hlasom rozhodnutie EP, aby členské štáty odstránili tieto pochybenia teraz, ale hlavne aj do budúcnosti.
2020/01/30
Common charger for mobile radio equipment (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020)

Poznáte to? Všade káble, všade nejaká nabíjačka na elektronické zariadenie. Lenže keď práve potrebujete dobiť baterku na telefóne, tak neviete nájsť tú konkrétnu, ktorú potrebujete, lebo každá je iná. Tento pocit je mne veľmi povedomý a musím konštatovať, že tzv. univerzálna nabíjačka by bola možnosť, ako takýmto situáciám v jednotlivých domácnostiach predísť. To, že by takáto legislatíva mala pozitívny dosah aj na životné prostredie, je bonus.Ďalším z dôvodov, prečo som hlasoval za toto uznesenie, bolo aj to, aby si kupujúci v budúcnosti mohol kúpiť mobilné rádiové zariadenie bez nabíjačky. Toto bude mať pozitívny dosah určite aj na obsah peňaženky spotrebiteľov.Dokonca sa domnievam, že takáto legislatíva by mohla byť aj cestou k vytvoreniu nových pracovných miest. Niekto bude musieť staré nabíjačky v budúcnosti pozbierať. A možno sa nájde aj niekto, kto vymyslí systém, ako staré nabíjačky prerobiť.Z týchto dôvodov som podporil uznesenie EP o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia, ktorým bola Komisia vyzvaná na prípravu legislatívy v tejto oblasti.
2020/01/30
Gender pay gap (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)

Ak by som mal objektívne zhodnotiť stav legislatívy v tejto otázke, musel by som konštatovať, že na Slovensku nie je v zákone napísané, že muži musia dostávať vyššiu odmenu za rovnakú prácu ako ženy. Sám som mal kolegyne-sudkyne, ktorých výška odmeny za vykonanú prácu bola rovnaká ako moja. A tak je to správne. S rozdielnou odmenou som sa nestretol ani pri iných povolaniach, napr. policajt/policajtka, učiteľ/učiteľka, len z dôvodu pohlavia. Pohlavie nemá byť kvalifikačným kritériom. Hlavne tam, kde treba odbornosť. Ale je faktom, že niektoré povolania, prípadne určité špecializácie v niektorých povolaniach vyslovene vyžadujú určité konkrétne pohlavie. V tomto prípade nemám na mysli „rodové stereotypy“. Rozprával som sa s mladou lekárkou. Vzdeláva sa aj naďalej po štúdiu, chodí aj do zahraničia. Jej snom je stať sa lekárkou, ktorá bude vykonávať transplantáciu pečene. Povedala mi ale, že toto zostane len snom, keďže takáto operácia je fyzicky pre samotného lekára veľmi náročná (čo som dovtedy priznám sa, netušil), a preto ju vykonávajú skôr muži. Tejto mladej lekárke som poprial všetko dobré, lebo okrem toho som nemal slov.Tento a aj iné podobné prípady sú dôvodom, že v tejto otázke je moje hlasovanie vždy neutrálne. Veľmi rád by som doprial tejto mladej žene, aby sa jej splnil sen, ale ani zmenou legislatívy to nedokážem. Pretože poznajúc charakter tejto lekárky, ani zmena legislatívy by pre ňu nebola dôvodom na to, aby ohrozila život pacienta.Samozrejme, v niektorých profesiách sa na prvý pohľad môže zdať, že muži zarábajú viac. Len v takýchto výkazoch treba vedieť čítať a štatistiky vnímať objektívne. Považoval by som za nedôstojné, aby sme od žien žiadali, aby pracovali ako „pilčíci“ v ťažbe dreva. Ale nič nebráni žiadnej, ktorá to robiť chce, aby to nerobila, a určite by za takto namáhavú prácu nedostávala nižší plat ako jej mužskí kolegovia.
2020/01/30
EU-Viet Nam Investment Protection Agreement (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois)

Z mojej bývalej profesionálnej kariéry viem, že jedna vec zabezpečujúca kvalitné obchodné vzťahy, je právna istota. Jednou zo základných garancií investora, vďaka ktorej je ochotný začať ekonomickú činnosť v inej než svojej domovskej krajine, je ochrana investícií.Preto som túto dohodu podporil aj svojím hlasom.
2020/02/12
EU-Viet Nam Investment Protection Agreement (Resolution) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois)

Nie je tajomstvom, že som jedným z najstarších poslancov Európskeho parlamentu. Pamätám si boje, ktoré viedli USA a aj Francúzsko s Vietnamom, aby ochránili demokraciu. Vždy som patril k tým, ktorí uprednostňujú dohody a dialógy pred rinčaním zbraní a vraždením. Obetiam, a to nielen na živote, sa nikdy nevyhne ani jedna strana konfliktu.Uznesenie, ktoré som aj preto podporil, mnohí moji kolegovia v pléne kritizovali. Netvrdím, že je dokonalé, ale podporil som ho s presvedčením, že toto uznesenie je signálom nielen pre v minulosti tak ťažko skúšaný vietnamský ľud, ale aj pre ľud a hlavne deti v Bangladéši. Ak sa nám podarí tieto dohody s Vietnamskou socialistickou republikou presadiť, možno to bude mať pozitívny vplyv aj na pokles detskej práce v Bangladéši. Osobne som totiž toho názoru, že 9 možno 10 ročné dieťa má sedieť v škole a vzdelávať sa, a nie napr. vo fabrike farbiť odevy.
2020/02/12
Objection pursuant to Rule 112: Lead and its compounds (B9-0089/2020)

Ako otec a starý otec často uvažujem nad tým, aký odkaz zanechám a ako môžem prispieť k lepšiemu životu svojich detí a vnúčat. Jedna z mála vecí vyžadujúca minimálnu námahu z mojej strany avšak s obrovským významom pre budúce generácie je zdravé životné prostredie. Z toho dôvodu som ochotný a aj vždy podporím rozumný návrh, ak ten má slúžiť obmedzeniu škodlivých látok, ktoré by sa opätovne mohli dostať do obehu, a tým do dispozičnej sféry mojich milovaných. Preto som toto uznesenie podporil svojím hlasom.
2020/02/12
An EU strategy to put an end to female genital mutilation around the world (B9-0090/2020, B9-0092/2020)

Zo skúseností sudcu viem o ubližovaní iným viac, než ostatní. A to je dobre. Málokto z nás si uvedomuje, aké dôsledky majú niektoré činy osôb na psychiku obetí násilnej trestnej činnosti. Napriek tomu, že na Slovensku, ale aj v Európe sú zákonmi chránené život a zdravie, v niektorých krajinách sveta dodnes dochádza k tzv. ženskej obriezke. To, že takéto konanie nielenže neschvaľujem, ale aj odmietam a považujem za zvrátené, som deklaroval aj pri hlasovaní v prípade laureáta Sacharovovej ceny, kde som hlasoval za udelenie tohto vyznamenania pre skupinu študentiek z Kene, ktoré vyvinuli aplikáciu na pomoc obetiam mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Preto som aj toto uznesenie podporil.
2020/02/12
Proposed mandate for negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (B9-0098/2020)

V ostatnom čase nadobúdam dojem, že národy sú rozhádané hlavne vo vnútri seba. Jednotu, o ktorej EÚ tak často hovorí a ktorú deklaruje, bolo badať pri rokovaniach s Veľkou Britániou. Tam bola nejednotnosť obyvateľstva VB až hmatateľná, pričom EÚ dokázala nebývalú jednotnosť. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska síce opustilo Európsku úniu, mnohé vzťahy však zostali nedoriešené. Samozrejme, že bude pre všetky zúčastnené strany a predovšetkým pre obyvateľov najlepšie zapojenie sa Európskeho parlamentu do rozhodovacích procesov. Možno sa niekomu tieto dohody zdajú jednoduché, ale najväčšou a najpálčivejšou otázkou je pre mňa osud Veľkonočnej dohody. Preto budem podporovať myšlienku toho, že sa Európsky parlament musí zúčastňovať určitých rokovaní s cieľom, aby zasiahol do dialógu. Odmietam však aj v budúcnosti podporiť akýkoľvek diktát.
2020/02/12
European Central Bank - annual report 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides)

Podľa čl. 282 ods. 3 „...je Európska centrálna banka (ECB) nezávislá pri vykonávaní svojich právomocí a pri spravovaní svojich financií. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a vlády členských štátov rešpektujú túto nezávislosť“. Zároveň by som tiež uviedol, že na rozdiel od ostatných inštitúcií má práve ECB právnu subjektivitu, v čoho dôsledku môže vydávať záväzné právne akty, samozrejme v oblastiach, v ktorých má kompetencie.S ohľadom na vyššie uvedené, s prihliadnutím na inštitucionálnu rovnováhu a berúc do úvahy aj iné ustanovenia zakladajúcich zmlúv a pravidla pacta sunt servanda som toho názoru, že by sa tieto pravidlá nemali ohýbať, a keďže v tomto uznesení sa požaduje aj zapojenie Európskeho parlamentu do niektorých procesov, nemohol som s týmto uznesením bezvýhradne súhlasiť, a preto som sa hlasovania zdržal.
2020/02/12
The illegal trade in companion animals in the EU (B9-0088/2020)

Sú otázky v živote, kde je odpoveď jednoznačná. Nikdy sa nestotožním so žiadnym nelegálnym obchodom. Som jednoznačne proti. V prípade tohto uznesenia som v jeho znení rôzne pozitívne zmeny podporil.Lenže celkové znenie uznesenia, s ktorým som sa podrobne oboznámil, som nepovažoval prijateľné pre Slovenskú republiku.Zdržal som sa hlasovania, a to kvôli druhej vete za bodkočiarkou v bode 31. Jeho znenie je nasledovné:„okrem toho vyzýva členské štáty, aby poskytli strediskám na záchranu zvierat a združeniam na ochranu zvierat/mimovládnym organizáciám primeranú finančnú a inú materiálnu a nemateriálnu podporu;“.Na Slovensku sa blížia parlamentné voľby a väčšina politického spektra obviňuje vládu SR, že chce zaťažiť slovenský štátny rozpočet novými opatreniami, kvôli ktorým zvoláva mimoriadne zasadnutie NR SR.Som toho názoru, že hoci toto uznesenie má svoje ratio, nie som ochotný ho plne podporiť v tomto znení, ak niektorí na Slovensku vyčítajú vláde SR, že chce zaťažiť slovenský štátny rozpočet, a to tým, že chce pomôcť dôchodcom a mladým rodinám s deťmi.Nech mi odpustia všetci ochranári, ale pokým SR nie je schopná podporiť dôchodcov a mladé rodiny, tak ja nebudem hlasovať za finančné zaťaženie štátneho rozpočtu pre mimovládne organizácie, a to aj napriek tomu, že sa venujú ochrane zvierat.
2020/02/12
The EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women (B9-0093/2020, B9-0095/2020)

Za odsúdeniahodné považujem ubližovanie ľuďom. Toto svoje tvrdenie som potvrdil niekoľkokrát.Nemyslím si však, že postavenie žien dokážeme ako EÚ pozdvihnúť akýmkoľvek legislatívnym aktom, nech už v ňom formulujeme lepšie a kvalitnejšie navrhnuté riešenia. Postavenie žien formovalo nielen hnutie sufražetiek, ale aj významní muži nielen z Európy. Skutok, ktorého obeťou sa stala Hervin Khalafová, je ukážkou nechutnej brutality a mňa zaráža, že existuje dôvodné podozrenie, že sa ho mohli dopustiť vojaci armády štátu, ktorý mal skôr zavedené volebné právo žien, než niektoré štáty západnej Európy.Možno na rozdiel od iných viem, že ľudské práva netreba žiadnemu človeku priznať. Sú prirodzeným právom každého človeka od jeho prvého nadýchnutia sa. Dedičstvo, ktoré sme dostali od tých, ktorí zaň boli ochotní bojovať do posledného svojho dychu, bolo vybojovanie si pozitívnej alebo negatívnej povinnosti štátu pri uplatňovaní si týchto prirodzených práv. Je úlohou jednotlivých štátov, aby dodržiavali svoju povinnosť v tomto smere.O Európskej únii aj mnohí zahraniční pozorovatelia a politici tvrdia, že je „obchodný obor, ale politický trpaslík“. Ak sa chce EÚ zbaviť tohto označenia, musí vyvíjať činnosti inak, než zbavovaním sa zodpovednosti členských štátov tým, že tieto prenesie na akékoľvek iné subjekty.
2020/02/13
Regulation amending the Multiannual financial framework 2014-2020

Európska únia prijíma okrem každoročného rozpočtu aj viacročný finančný rámec, a to na obdobie minimálne piatich rokov. Viacročný finančný rámec na roky 2014-2020 bol zameraný na investície, hospodársky rast a občianstvo EÚ a stanovoval základné okruhy viazaných rozpočtových prostriedkov. Riadi sa rôznymi zásadami, napr. zásadou jednotnosti a presnosti, všeobecnosti, špecifikácie, zročnosti, zúčtovacej jednotky, ale aj vyrovnanosti, čo vo svojej podstate znamená, že nemôže byť schodkový. Okrem týchto sú tu ešte dve zásady: zásada riadneho finančnéhohospodárenia a zásada transparentnosti. Z týchto zásad vyplýva, že zmena, teda revízia viacročného finančného rámca je možná len za určitých okolností. Flexibilita tohto rámca totiž neznamená, že je možné ho ľubovoľne a kedykoľvek meniť. Jednotlivé zmeny majú svoje pravidlá. A vyžadujú výnimočnú situáciu. V dnešnej dobe, kde sa ekonómovia predbiehajú v prognózach, z ktorých, žiaľ, ani jedna nemusí byť pravdivá, je nutné, aby hospodárstva jednotlivých členských štátov a ich ekonomiky dostali určitú garanciu. Túto sme sa na pôde Európskeho parlamentu, aj keď prenesene a na diaľku, snažili podoprieť aj financiami, ktoré bolo možné odčerpať z rôznych rezerv, ktoré sú v rámci tohto viacročného finančného rámca vytvárané. Keďže je evidentné, že pomoc je potrebná, podporil som svojím hlasom zmenu nariadenia.
2020/04/16
Draft amending budget No 1/2020: Assistance to Greece in response to increased migration pressure - Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak - Support to post-earthquake reconstruction in Albania - Other adjustments

Sú situácie, ktoré si človek nevyberá. V niektorých je postavený pred rozhodnutie, kde i) nie je možná neutrálna voľba, ii) ktorákoľvek zo zvyšných nie je optimálna. Pozorne som si naštudoval materiály týkajúce sa pomoci Grécku a Albánsku. Je možné im kadečo vytknúť. Ale v tomto prípade sa odmietam postaviť obom týmto ťažko skúšaným národom chrbtom. Albánci si zemetrasenie určite nepriali a Gréci si zaslúžia našu úctu a rešpekt za ich príkladné stráženie vonkajšej hranici EÚ. Pomoc, ktorú v tejto oblasti Grécku poskytujú členské štáty, nie je dostatočná. Preto som považoval nielen za rozumné, ale aj za potrebné túto pomoc pre obe štáty podporiť svojím hlasom.
2020/04/17
Draft amending budget No 2/2020: Providing emergency support to Member States and further reinforcement of the Union Civil Protection Mechanism/rescEU to respond to the COVID-19 outbreak

Ak sa poskytuje pomoc ťažko skúšanému Albánsku a Grécku, myslím, že aj ostatné členské štáty majú mať podporu z EÚ. Podpora nemusí byť vždy len finančnej povahy. Veľmi vítam aj Usmernenia Komisie týkajúce sa aplikácií podporujúcich boj proti pandémii v súvislosti s ochranou údajov, ako aj zmenu dočasného rámca pre opatrenia štátnej podpory na podporu hospodárstva, ale aj Spoločný európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19. Som rád, že celok, ktorého sme ako Slovenská republika súčasťou, po počiatočnom váhaní a nedostačujúcej reakcii na vzniknutú situáciu toto považujem za pozitívne.
2020/04/17
Mobilisation of the Flexibility Instrument for 2020: migration, refugee inflows and security threats; immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak; reinforcement of the European Public Prosecutor's Office (C9-0092/2020)

Toto uznesenie, ktoré som svojím hlasom nepotvrdil, je z tých, keď ani podpora a pomoc pre rozumnú vec nie sú dostatočným dôvodom na to, aby som sa spreneveril svojim princípom. Môj postoj k Európskej prokuratúre je známy. Nepovažujem tento orgán za úplne a výlučne negatívny, som však toho názoru, že neustále zmeny prijímané na pôde EÚ v jeho prospech a, a to hlavne, neschopnosť všetkých členských štátov zhodnúť sa na tomto orgáne jednomyseľne, bude mať skôr negatívny dosah ako výhody, ktoré by sme z toho mohli mať.
2020/04/17
Mobilisation of the Flexibility Instrument for 2020: migration, refugee inflows and security threats; immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak; reinforcement of the European Public Prosecutor's Office (C9-0096/2020)

Jedným zo základných okruhov viazaných rozpočtových prostriedkov bol zameraný na podporu bezpečnosti a občianstva EÚ. Premiestnenie týchto finančných prostriedkov inam považujem za rozumné. Účel ich použitia v budúcnosti však už o to menej. Preto, nestotožnený s týmto návrhom, som odmietol dať svoj hlas tomuto uzneseniu.
2020/04/17
Mobilisation of the Contingency Margin in 2020: providing emergency assistance to Member States and further reinforcing the Union Civil Protection Mechanism/rescEU in response to the COVID-19 outbreak

Rozumné využitie zo základného okruhu viacročného finančného rámca EÚ považujem za hodnotný prínos. Na to, aby mohla byť poskytnutá finančná pomoc členským štátom, bol potrebný aj súhlas Európskeho parlamentu. Ide o sumu EUR 714 558 138, ktorá bude aspoň z väčšej časti využitá rozumný spôsobom. Niektoré ustanovenia, ktoré potom prerozdelili túto sumu neschvaľujem, ale to som už zdôvodnil.
2020/04/17
Specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak

Pri vyhlásení pandémie, ktorá postihla celý svet, sa život takpovediac zastavil. Každý, kto dúfa, že sa svet vráti do koľají, aké sme poznali „pred koronou“, verí v lepšiu budúcnosť, čo je správne. Musíme však byť pripravení na to, že to nebude celkom tak, ako sme boli zvyknutí. Mnohých z nás táto kríza postihne. Najhoršie je snáď to, že nikto nevie do akej miery. Zmiernenie dosahov je však nutné, a aj preto som svojím hlasom podporil tento dokument. Zostáva len dúfať, že peňažné sumy, ktoré satakýmto spôsobom uvoľnili, budú naozaj využité rozumne a na prospech nás všetkých. I keď som si vedomý toho, že dnes nikto nevie, ako naša budúcnosť bude naozaj vyzerať, je pochopiteľné, že prostriedky, ktoré sa naakumulovali vo fondoch EÚ, treba teraz prerozdeliť do sfér a oblastí, ktoré sú najviac postihnuté. Bolo by lajdáctvom, ak by sme to neurobili, ak takéto voľné prostriedky máme.Ciele, na ktoré boli pôvodne určené, môžu počkať. Zostáva nám len dúfať, že sa rozumnými rozhodnutiami spoločne dostaneme zo začarovaného kruhu, ktorý ovplyvnila aj prehriata ekonomika.Niekedy je lepšie sa zastaviť a poobzerať, ako bezhlavo bežať za cieľom, ktorý nám rýchlo uniká.
2020/04/17
Introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis

Plenárna schôdza Európskeho parlamentu v apríli sa niesla v duchu pomoci. Každú jednu rozumnú pomoc som podporil svojím kladným hlasom, v prípadoch, keď predložené dokumenty obsahovali pre mňa neprijateľné ustanovenia, hlasoval som proti. V tomto prípade som však nepokladal ani jedno „znamienko“ (+/-) za rozumné. Dôvod, prečo som sa v tomto prípade zdržal, tkvie v obsahu, a to konkrétne prerozdelenia týchto financií. Vždy som podporoval a vždy aj budem podporovať každého, kto sa nie vlastnou vinou dostane do problémov. S čím v tomto dokumente nesúhlasím, je nasledovná formulácia: „Na základe analýzy potenciálnych rizík môžu členské štáty počas výskytu ochorenia COVID-19 stanoviť miernejšie požiadavky na kontrolu a audítorský záznam, pokiaľ ide o distribúciu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám.“ Nie som presvedčený, že je rozumným riešením, ak chce EÚ podporiť zvýšenie právomocí a urýchlené sfunkčnenie Európskej prokuratúry, na druhej strane však uvoľňuje kontrolné mechanizmy. Preto som v tomto prípade, vzhľadom na svoje princípy, nemohol toto znenie ani podporiť, ale ani hlasovať proti tomuto dokumentu.
2020/04/17
Specific measures to mitigate the impact of the COVID-19 outbreak in the fishery and aquaculture sector

Ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva je jednou z piatich výlučných právomocí EÚ. Ide o čiastočnú právomoc z oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Preto je logické, aby o pomoci tomuto segmentu hlasovalo na pôde Európskeho parlamentu. V dnešných časoch, keď sa ukazuje, že celý svet potrebuje pomoc, som toto uznesenie podporil svojím hlasom. Som rád, že Európska únia koná v tejto oblasti, keďže len ona môže dať súhlas s takýmto rozhodnutím. Je vidno, že sa zo svojho počiatočného pochybenia a nekonania poučili. Chyby robia všetci a som rád, že v tomto prípade nezostalo iba pri tzv. sypaní si popola na hlavu, ale okamžite sa začalo konať. Výsledky tohto konania, teda pomoci rybolovu a akvakultúre budú osožné aj pre nás.
2020/04/17
Medical devices (C9-0098/2020)

Rokovanie a rozhodovanie o rozpočte na konkrétny rozpočtový rok a aj o viacročnom finančnom rámci spadá do právomoci Rady EÚ a Európskeho parlamentu a prijímajú ho v súlade s mimoriadnym legislatívny postupom na návrh Komisie. Tomuto kroku však predchádza dohoda na pôde Európskej rady. Keďže nový viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2028 nebol ešte stanovený, keďže ani jedna z týchto inštitúcií sa nevedela zhodnúť, pričom do tohto procesu vstúpila aj tzv. koronakríza, je pochopiteľné, že už dnes je potrebné urobiť určité kroky, aby financie, o ktorých sa rozhoduje, bolo možné používať/prerozdeliť aj v priebehu roku 2021. Z tohto dôvodu sa v nariadení o zdravotníckych pomôckach takpovediac len posúvajú dátumy, a to z roku 2020 na rok 2021. Ide o čisto formálne hľadisko, ktoré však vzhľadom na dodržiavanie právnych predpisov prijaté byť musí. Z tohto dôvodu som tento dokument podporil svojím hlasom. Ďalší rozumný dôvod bola pre mňa oblasť, ktorej sa toto nariadenie týka, keďže ide o zdravotnícke pomôcky.
2020/04/17
EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences

Toto uznesenie, ktorého politický kontext je rozšírený o body, ktoré by som v takomto uznesení neočakával, som svojím hlasom nepodporil. Mnohé myšlienky v ňom uverejnené prezrádzajú hĺbavú myseľ autora. Mnohé sa mi, naopak, zdajú nepatričné na takýto typ dokumentu. Vždy sa snažím byť objektívny. Snažím sa vypočuť obe strany. Ale v uznesení, ktoré sa má týkať Koordinovaného postupu EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom, nepovažujem ostré slová voči Ruskej federácii a Čínskej ľudovodemokratickej republike za správne. Nie je tajomstvom (aspoň v to dúfam, že toto nie je novinkou), že diplomacia a správne a vhodne zvolené slová boli vždy, dokonca aj počas vojny, kľúčovými. Nikto od inštitúcií EÚ nežiada, aby tieto dva štáty boli prizvané k rokovaniam o vstupe do EÚ. Nie je to možné už ani kvôli zakladajúcim zmluvám. Faktom však ostáva, že práve tieto dva štáty poskytli členským štátom pomoc, keď bola potrebná. Toto bol ideálny čas, ako slušnou komunikáciou poďakovať a zároveň nadviazať dialóg. Som už dosť starý na to, aby som si pamätal mnohé a hlavne nezmyselné vojny, ktoré národy viedli proti sebe. A som z toho unavený. Hlavne keď som svedkom šance, ktorú sme ako EÚ dostali, nevyužili, premárnili a zahodili ju.
2020/04/17
EU-Montenegro status agreement on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro (A9-0018/2020 - Bettina Vollath)

Prístupové rokovania s krajinami, ktoré ešte nie sú, ale chceli by byť členmi EÚ, prebiehajú na rôznych stupňoch, v rôznych formách a, samozrejme, musia byť aj obsahom zmlúv, ktoré sú obe zmluvné strany povinné plniť. Pri štátnych orgánoch ktoréhokoľvek štátu si treba uvedomiť, že tieto majú pozitívnu, ale aj negatívnu povinnosť. Jedným z ukazovateľov pozitívnej povinnosti je požiadavka na konkrétne, presné a vecné ustanovenia práv a hlavne povinností štátneho orgánu. Ak EÚ vstupuje do rokovaní s nejakým subjektom a výsledkom toho je zmluva o vzájomnej spolupráci bez ohľadu na predmet činnosti, je neodmysliteľnou požiadavkou, aby bola zmluva jednoznačná. Nie je mysliteľné, aby mal v materiálnom právnom štáte, príp. zoskupení štátov, ktorýkoľvek orgán jedného zo subjektov možnosť úvahy, či a ako svoju povinnosť splní. Nejednoznačná formulácia v niektorých ustanoveniach tejto zmluvy, hoci takej potrebnej pre vymedzenie vzájomných vzťahov, ma donútila k tomu, aby som aj v tomto hlasovaní takpovediac bol nejednoznačný. V prípade, že táto zmluva nadobudne jasné kontúry, moje vyjadrenie vo forme hlasovania bude tiež jasné.
2020/05/13
EU-Serbia status agreement on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Serbia (A9-0019/2020 - Bettina Vollath)

Pri vyjednávaní obsahu zmluvy sa rovnako, ako pri dohode medzi agentúrou Frontex a Čiernou Horou, nepodarilo ani v prípade tejto dohody vyjednať jednoznačné pravidlá. Tie sú dôležité z hľadiska predvídateľnosti postupov orgánov štátu, prípadne samotnej agentúry, ktorá je druhou zmluvnou stranou. Spoliehať sa na to, že inštitúcia, prípadne orgán „vie, čo má robiť“, nie je predpokladom pre kvalitné fungovanie. Obsah dohody musí jednoznačne stanoviť pravidlá, jednoznačne vymedziť práva a povinnosti, aby každý vedel, čo konkrétne je jeho povinnosť a kedy, ako a akým spôsobom ju má vykonať. Taká dôležitá dohoda, ako táto bezpochyby je, sa nemôže spoliehať na správny úsudok ľudí pracujúcich v jej jednotlivých zložkách. Je to dôležité hlavne s ohľadom na ochranu zamestnancov pracujúcich v nich, pretože akékoľvek pochybenie zo strany orgánu/inštitúcie môže byť neskôr pripísané konkrétnej osobe. S ohľadom na tieto nedostatky som nemohol s čistým svedomím podporiť ani túto dohodu, a rovnako ako sú niektoré ustanovenia tejto dohody nejednoznačné, tak nejednoznačné bolo aj moje hlasovanie.
2020/05/13
Renewal of the EU-India Agreement for scientific and technological cooperation (A9-0096/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

Platnosť dohody, ktorú po rokovaniach medzi sebou uzavreli EÚ a India v novembri 2001, bola už niekoľkokrát predĺžená, pričom jej platnosť by tentokrát vypršala 17. mája 2020. Preto bolo dôležité zaradiť aj tento bod do programu rokovaní v strede mája. Táto dohoda predstavuje strategické uľahčenie spolupráce v takých vedeckých a technologických oblastiach, ktoré sú pre obe strany dohody prioritné. Keďže obe strany dohody prejavili záujem o predĺženie platnosti tejto dohody do 16. mája 2025, rád som aj svojim hlasom prispel aspoň takýmto spôsobom k podpore vedy a techniky.
2020/05/13
Renewal of the EU-Ukraine Agreement on cooperation in science and technology (A9-0095/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

Jedným z najväčších problémov, s ktorými sú konfrontované štáty s nižším HDP, je tzv. odliv mozgov. Pre vedecký a technický vývoj je to z hľadiska napredovania v týchto oblastiach s trochou nadsádzky hotová katastrofa pre štát. Podporiť dohodu medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá zaručuje aktívnu spoluprácu v oblastiach nových materiálov, IT technológií, fyziky a astronómie, strojárstva, poľnohospodárskej technológie, nanotechnológie, biotechnológie a ich aplikácií v rôznych odvetviach, ako je letectvo, energetika a biomedicína, mi velilo svedomie, keďže spolupráca kladie dôraz aj na imunoterapie rakoviny. Viem, že v dnešných dňoch je jedným z najvážnejších problémov, ktoré štáty celosvetovo riešia, ochorenie COVID-19, ale som toho názoru, že nesmie sa zabúdať ani na iné, oveľa vážnejšie a častejšie ochorenia. Z týchto, a nielen z týchto dôvodov som predĺženie platnosti tejto dohody podporil aj svojím hlasom.
2020/05/13
EU-Belarus Agreement on readmission of persons residing without authorisation (A9-0097/2020 - Petar Vitanov)

EÚ v máji 2009 potvrdila svoju politickú podporu úplnej liberalizácie vízového režimu v bezpečnom prostredí a podpore mobility uzatváraním dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii s krajinami Východného partnerstva, pričom jednu dohodu podmieňuje druhou. Readmisná dohoda na medzinárodnej úrovni znamená dohodu o vracaní cudzincov z tretích krajín bez povolenia na pobyt. Keďže som podporil aj dohodu o zjednodušení vízového režimu, podporil som aj túto dohodu o readmisii. Účelom tejto dohody je, aby sa zabezpečili rýchle a účinné postupy na identifikáciu a bezpečný a riadny návrat osôb, takých osôb, už nespĺňajú alebo nespĺňajú vôbec podmienky na vstup, pohyb alebo pobyt na území Bieloruska alebo niektorého z členských štátov EÚ, a uľahčiť tranzit takýchto osôb.
2020/05/13
EU-Belarus Agreement on facilitation of issuance of visas (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík)

Tejto dohode predchádzalo vykonanie posúdenia bezpečnosti a integrity bieloruského systému vydávania biometrických diplomatických pasov a ich technických špecifikácií Európskou komisiou. Združenie, ktorého sa zúčastňujú na jednej strane EÚ a na strane druhej partnerské krajiny v tzv. Východnom partnerstve v máji 2009, opätovne potvrdilo svoj úmysel podniknúť postupné kroky smerom k bezvízovému režimu pre svoje krajiny a občanov. Cieľom tejto dohody je na základe reciprocity uľahčiť udeľovanie víz občanom Únie a Bieloruska na účely zamýšľaného pobytu v trvaní najviac 90 dní z celkového počtu 180 dní. Som za vzájomnú spoluprácu, a preto som túto dohodu podporil svojím hlasom.
2020/05/13
Amending the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) - Protocol (A9-0089/2020 - Rosanna Conte)

Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov (dohovor ICCAT) nadobudol platnosť 21. marca 1969, pričom EÚ sa stala zmluvnou stranou tohto dohovoru v roku 1986. S ohľadom na vývoj, či už v technickej oblasti, alebo vo vede a prostriedkoch prospešných životnému prostrediu, je možné konštatovať, že tento dohovor už nie je, mierne povedané, najaktuálnejší. Z tohto dôvodu je nutné upraviť ho. Jednou z hlavných úloh je aj podpora efektívnosti regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva a podľa potreby zlepšiť ich správu. Aby sa tento dohovor a jeho ustanovenia dostali do 21. storočia, som zmenu ICCAT podporil.
2020/05/13
EC-Mauritania Fisheries Partnership Agreement: fishing opportunities and financial contribution. Extension of the Protocol (A9-0088/2020 - Clara Aguilera)

Dohoda uzavretá medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou mala zaručiť zabránenie prerušenia rybárskych činností európskymi plavidlami. Jej cieľom je umožniť EÚ a Mauritánskej islamskej republike pokračovať v spolupráci na podpore trvalo udržateľnej politiky rybného hospodárstva, riadnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v mauritánskych vodách a umožniť plavidlám EÚ loviť v týchto vodách. A protokol umožňujúci aj nadviazanie strategického partnerstva v oblasti rybolovu som podporil svojím hlasom.
2020/05/13
A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

Viacročný finančný rámec prijíma Rada jednomyseľne nariadením v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po udelení súhlasu Európskeho parlamentu absolútnou väčšinou poslancov, ako je to uvedené v zakladajúcej zmluve a aj v Rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. Zakladajúce zmluvy okrem všeobecnej povinnosti lojálnej spolupráce inštitúcií osobitne ustanovujú povinnosť tejto spolupráce práve pri prijímaní finančného rámca. Z môjho pohľadu to však neznamená, že jedna inštitúcia EÚ môže diktovať svoje postavenie nejakej inej. Ide o medziinštitucionálnu spoluprácu, ktorá v žiadnom prípade neznamená nadvládu, ale dialóg. Pokým sa nebude dostatočným spôsobom prihliadať na pripomienky oboch inštitúcií, môj postoj zostane nezmenený, tzn., že návrh ani nepodporím, ani nezamietnem.
2020/05/13
International road passenger transport services by coach and bus in the border regions: cabotage operations between Germany and Switzerland (A9-0006/2020 - Markus Ferber)

Kabotážou označujeme vnútroštátnu prepravu, ktorú vykonáva dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Je ju možné vykonávať iba dočasne a je na ňu potrebné mať špeciálne povolenia. Jediný členský štát, ktorý má doposiaľ kabotážnu dohodu so Švajčiarskom, je Francúzsko. Táto právomoc je výlučnou právomocou EÚ a členský štát môže takúto dohodu uzavrieť jedine so súhlasom EÚ. Otázkou pre mňa v tomto prípade bolo, prečo sa v tejto oblasti, keďže je to výlučná právomoc EÚ, neangažuje EÚ ako celok? Prečo nedocieli takúto dohodu pre všetkých dopravcov zo všetkých členských štátoch? Nie som zásadne proti, ale ani za. Z môjho pohľadu je to dohoda, ktorá vynechala ostatné členské štáty a podnikateľov v tejto oblasti, teda aj slovenských autodopravcov.
2020/05/13
International road passenger transport services by coach and bus in the border regions: cabotage operations between Italy and Switzerland (A9-0007/2020 - Markus Ferber)

Rovnako, ako pri Dohode o kabotážnej preprave medzi Švajčiarskom a Nemeckom, aj táto dohoda o kabotážnej preprave medzi Švajčiarskom a Talianskom by mala byť podľa môjho názoru uzavretá Európskou úniou ako celkom. Výlučná právomoc EÚ v tejto oblasti ju na to viac než oprávňuje. Splnomocnenie pre členský štát rokovať v tejto otázke so Švajčiarskom považujem za ústretový krok EÚ. Nie však to, že ostatné členské štáty budú z takejto dohody viac-menej vylúčené, keďže ich sa táto dohoda nebude týkať. Preto som hlasoval tak, že som toto splnomocnenie ani nepodporil, ani nezamietol.
2020/05/13
Automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar)

O úplnom a celkovom vystúpení Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ sa vedú rokovania ešte stále. Sú nastavené určité pravidlá. Nie všetky sú však oboma stranami akceptované a dokončené. Dôležitosť tzv. Veľkonočnej dohody považujem za kľúčovú a jej udržanie za nevyhnutné. Ale za veľmi dôležitý bod považujem aj upravenie vzájomných vzťahov v oblasti ochrany osobných údajov. Daktyloskopické údaje z a do Veľkej Británie však z môjho pohľadu nie je tou dohodou, ktorá by bola nevyhnutná. A to hlavne s ohľadom na prístup Veľkej Británie na prístup do platformy „5 eyes“ pre iné štáty. Ak v tejto platforme nebude žiaden členský štát EÚ, odmietam dať súhlas s touto dohodou, pričom som si vedomý toho, že výmena takýchto údajov by určite prospela obom stranám. Pokým sa však platforma „5 eyes“ nezmení na minimálne „6 eyes“, nepovažujem ju za výhodnú pre členské štáty EÚ.
2020/05/13
Genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

Nesúhlasím s produkciou geneticky modifikovanej sóje. Jej dopady na biodiverzitu sú pomaly, ale isto alarmujúce, pričom je významnou hnacou silou odlesňovania v lesoch Amazónie, Cerrado a Gran Chaco v Južnej Amerike. Preto som podporil návrh, aby Komisia nepovolila dovoz geneticky modifikovanej sóje, hlavne pokiaľ nie je možné preukázať, že jej pestovanie neprispieva k odlesňovaniu.
2020/05/13
2018 discharge: Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a teda uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe. Účtovník Komisie schválil účtovnú závierku a aj Dvor audítorov uviedol, že za rok 2018 boli výsledky jej operácií, peňažných tokov a zmeny v čistých aktívach v súlade s nariadením FCH2 o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami. Preto som aj svojím hlasom podporil absolutórium FCH.
2020/05/14
2018 discharge: Clean Sky 2 Joint Undertaking (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Čisté nebo 2 nahradil spoločný podnik Čisté nebo v rámci programu Horizont 2020. Hlavným cieľom spoločného podniku je výrazne zlepšiť vplyv leteckých technológií na životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť európskeho letectva. S udelením absolutória som súhlasil, keďže Dvor audítorov schválil ročnú účtovnú závierku za rok 2018 spoločného podniku Čisté nebo 2.
2020/05/14
2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály bol zriadený ako verejno-súkromné partnerstvo na 10 rokov s cieľom spojiť všetky významné zainteresované strany a prispieť k tomu, aby sa Únia stala kľúčovým subjektom v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania pokročilých výrobkov z biologického materiálu a biopalív. Keďže v správe sa konštatuje, že spoločný podnik fungoval efektívne a jeho priemerná výkonnosť v porovnaní s tromi hlavnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti programu Horizont 2020 prekračuje v roku 2018 stanovené ciele a rozpočtové prostriedky boli čerpané v rámci rozpočtových pravidiel EÚ, som toto absolutórium podporil.
2020/05/14
Discharge 2018: European Insurance and Occupational Pensions Authority (A9-0042/2020 - Ryszard Czarnecki)

Rok 2018 priniesol pre Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov plnenie rozpočtu na úrovni 100 %. Všetky kontrolované ukazovatele boli (okrem jedného) vyhodnotené v správe pozitívne. Toto absolutórium som podporil svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: ECSEL Joint Undertaking (A9-0045/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Spoločný podnik ECSEL pre elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy bol zriadený s cieľom vykonávať spoločnú technologickú iniciatívu Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy. Mal nahradiť spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC a pokračovať v ich činnosti. Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu k 31. decembru 2018. Absolutórium som podporil svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (A9-0046/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Svojím hlasovaním som podporil absolutórium Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky 2 (IIL 2). Správa nabáda IIL 2, aby zvážil revíziu počtu financovaných projektov v budúcnosti, keďže menší počet väčších a dobre financovaných projektov by výrazne ozrejmil oblasť jeho činnosti smerom k verejnosti, s čím súhlasím. V dobe, ako je táto, je existencia tohto podniku naozaj výzvou, a preto si myslím, že jeho činnosť by mohla byť užšie špecifikovaná.
2020/05/14
Discharge 2018: Shift2Rail Joint Undertaking (A9-0055/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Cieľom spoločného podniku Shift2Rail je dosiahnuť jednotný európsky železničný priestor. Samozrejme, že zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti európskeho železničného systému je jeho výrazným kladom. Keďže Dvor audítorov konštatoval, že ročná závierka tohto spoločného podniku verne vyjadruje finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2018 a jeho činnosti sú v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami, podporil som túto správu pozitívnym hlasovaním. Myslím si, že tento podnik bude mať budúcnosť, keďže je predpoklad, že cestovanie v najbližších rokoch bude drahšie, ako doposiaľ. Uvidíme, aké výsledky dosiahne v najbližších rokoch.
2020/05/14
Discharge 2018: European Environment Agency (A9-0064/2020 - Ryszard Czarnecki)

Je naozaj potešujúce, že Európska environmentálna agentúra úzko spolupracuje s ďalšími agentúrami, ktorých činnosti sú podobné. I keď sa mi zdá používanie jej webového sídla nízke, nárast jej návštevnosti je badateľný. Súhlasím s tým, že by mala pokračovať v digitalizácii svojich služieb, musím však uznať, že spomedzi agentúr s týmto neduhom nebojuje len ona. Keďže vyjadrenia Dvora audítorov o jej hospodárení za rok 2018 boli pozitívne, podporil som svojím hlasom toto absolutórium.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Railways (A9-0061/2020 - Ryszard Czarnecki)

Vítam iniciatívu Železničnej agentúry EÚ odstraňovania byrokracie smerom voči malým a stredným podnikom (MSP) a podporujem výzvu, aby agentúra vyvinula osobitné procesy pre potreby MSP v certifikačnom procese, a rovnako ako aj ďalšie agentúry viacej pracovala na digitalizácii svojich služieb. Dvor audítorov overil ročnú závierku, a keďže nekonštatoval žiadne porušenia, naopak účtovnú závierku agentúry považuje za spoľahlivú, podporil som udelenie absolutória aj svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: European Maritime Safety Agency (A9-0066/2020 - Ryszard Czarnecki)

Zlepšenie udržateľnosti námorného sektora a zmierňovanie environmentálnych rizík súvisiacich s lodnou dopravou dosahuje Európska námorná bezpečnostná agentúra, pričom lepšie výsledky by sa samozrejme dostavili pri väčších zdrojoch. Vítam však testovanie tzv. stratosférických staníc (HAPS), čím sa vypĺňa medzera medzi satelitmi a dronmi. EÚ je určite jeden z priekopníkov v oblasti technických inovácií a som toho názoru, že v tomto úsilí by sa nemalo poľaviť. Absolutórium agentúry, ktorá svoju činnosť vyvíja v prospech členských štátov a plní aj rozpočtové pravidlá, som podporil svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: European GNSS Agency (A9-0067/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Agentúra pre európsky GNSS (globálny navigačný satelitný systém) pracuje na dvoch dôležitých programoch - Galileo a EGNOS, ktoré sú v súčasnosti v plnej prevádzkovej fáze. Napriek tomu, že pri verejných obstarávaniach jeden z dotknutých uchádzačov inicioval súdne konanie, som poskytnutie absolutória podporil aj svojím hlasom, keďže nakoniec žalobca svoju žalobu stiahol (vec T-99/17).
2020/05/14
Discharge 2018: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (A9-0073/2020 - Ryszard Czarnecki)

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť plní záslužnú prácu. Drogy a z nich plynúca závislosť je nebezpečná a veľa rodín bolo ich negatívnym účinkom vystavených ťažkej skúške. Nielenže sú drogy zhubné na zdravie jednotlivca, v nesprávnych rukách dokážu byť aj doslova zbraňou na vydieranie a dehonestáciu osoby a jej mena, ale obchodovanie s nimi a výnos z týchto obchodov je jednou z hlavných finančných príjmov pre organizovaný zločin a pre terorizmus. Keďže aj Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotou spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky, podporil som svojím hlasom udelenie absolutória tomuto centru.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Aviation Safety Agency (A9-0074/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Napriek tomu, že Agentúre EÚ pre bezpečnosť letectva bola v predkladanej správe spojenej s udeľovaním absolutória vytknutá rodová nerovnosť vo vedúcich pozíciách, a určite to mnohí považujú za problém, ja som svoj hlas tomuto absolutóriu poskytol. Zohľadňujem totiž príspevok agentúry k vypracovaniu inteligentných noriem pre hluk a emisie CO2. Je mi sympatická aj jej zodpovednosť za environmentálnu certifikáciu leteckých výrobkov, častí a zariadení. Nehovoriac o snahe vytvorenia jednotnej európskej oblasti bezpilotných lietadiel. I keď mám voči takýmto lietadlám mnohé výhrady, som si vedomý toho, že technický vývoj sa nezastaví a len kvalitným výskumom je možné dosiahnuť žiadané výsledky, čo je všetko takpovediac len bonusom popri plnení rozpočtových pravidiel a dosiahnutia schválenej ročnej účtovnej závierky Dvorom audítorov.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Parliament (A9-0021/2020 - Maria Grapini)

Je zvláštne byť v tejto pozícii. V práve EÚ sa striktné oddelenie výkonnej a zákonodarnej moci stiera práve pri legislatívnych procesoch, kde na jednej strane stojí Rada EÚ, ktorú tvoria ministri, čiže členovia výkonnej moci jednotlivých členských štátoch, na druhej strane stojí Európsky parlament, pričom legislatívna iniciatíva patrí iba Komisii. Striktne oddelená je iba súdna moc. Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia musia pri legislatívnych procesoch spolupracovať. Európsky parlament má iba v jedinom prípade právo prehlasovať Radu EÚ, a to je práve pri udeľovaní absolutória. Byť súčasťou takéhoto procesu a byť zároveň jedným z tých, ktorých hlas rozhodne definitívne, si vyžaduje dôveru v správu ďalšej z inštitúcií EÚ, ktorou je Dvor audítorov. I keď sa jedná o rozpočtový rok 2018, kde som nebol poslancom tohto zboru, svojím hlasom som prevzal za plnenie tohto rozpočtu svoj diel zodpovednosti.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - Court of Justice of the European Union (A9-0027/2020 - Tomáš Zdechovský)

Obrovský nápor práce, ktorú Súdny dvor EÚ vykonáva, môžem skromne vyhlásiť, poznám. Rovnako, ako pri hlasovaní o absolutóriu pre Európsky parlament, ktorého som teraz členom, aj pri tomto hlasovaní som sa musel od správy odosobniť a spoliehať sa na správu Dvora audítorov. Keďže sa podľa nej nevyskytli žiadne významné chyby, rozhodol som sa napriek rôznym výhradám, ktoré boli v správe spomenuté, a podporil som tento návrh a hlasoval som zaň.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Ombudsman (A9-0028/2020 - Tomáš Zdechovský)

Po preštudovaní správ týkajúcich sa absolutórií musím konštatovať, že na Európskeho ombudsmana sú kladené naozaj veľmi vysoké nároky. Čo považujem za správne. Ten, kto musí riešiť toľko podaní a sťažností na nesprávny úradný postup, musí mať vysoké nároky aj na svojich spolupracovníkov, na svoj úrad, a aj sám na seba. Teší ma, že tomuto orgánu EÚ Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nič zásadného nevytkol, nezistil významné pochybenia, a aj preto som absolutórium podporil svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Data Protection Supervisor (A9-0029/2020 - Tomáš Zdechovský)

Úloha európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov vyplýva už z jeho pomenovania. Nie som si však istý, či dosť dobre môže ochraňovať údaje, ak ich bude poskytovať, hoci len výnimočne, niektorej inštitúcii, nech už by to bol sám Európsky parlament. So zmenami, ktoré boli navrhované v tejto správe doplňujúcej absolutórium, som sa nevedel stotožniť, a preto som sa pri tomto hlasovaní zdržal.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - Court of Auditors (A9-0031/2020 - Tomáš Zdechovský)

Dvor audítorov je jednou z najtransparentnejších inštitúcií EÚ. Možnosť zverejňovať svoje správy je vlastne jeho najsilnejšou „zbraňou“. Každá inštitúcia, orgán, úrad, agentúra, spoločný podnik spadajú pod jeho kontrolu. Preto som predpokladal, že jeho výsledky hospodárenia a oblasti, ktoré spadajú pod kontrolu, ktorá je potrebná k udeleniu absolutória, bude bezchybná. Viem, že aj v tejto inštitúcií pracujú ľudia. Každý problém však je riešiteľný, ale len vtedy, ak ho pomenujeme správne. Preto očakávam, že ten, kto kontroluje ostatných, bude sám vykazovať bezchybnosť. Z tohto dôvodu, aj keď uznávam, že kritériá sú nastavené neoblomne vysoko, som sa zdržal pri odsúhlasení absolutória k rozpočtovému roku 2018.
2020/05/14
Discharge 2018: European Agency for Safety and Health at Work (A9-0033/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Pri študovaní správy o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ma naozaj potešila medziinštitucionálna spolupráca a racionalizácia postupov. A keďže aj Dvor audítorov konštatoval pri overení ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2018, že táto je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne, rozhodol som sa svojím hlasom toto absolutórium podporiť.
2020/05/14
Discharge 2018: Translation Centre for the Bodies of the European Union (A9-0035/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Pri technických vymoženostiach našej doby som rád, že som toho súčasťou. Jedným z nemalých príspevkov do tohto pokladu je nespochybniteľne aj zverejňovanie dokumentov EÚ vo všetkých úradných jazykoch, ktorých je 24. Toto kvantum prekladov s najväčšou pravdepodobnosťou prispelo aj k zlepšeniu prekladu materiálov prostredníctvom internetových prehliadačov. Oceňujem, že Prekladateľské stredisko EÚ má viacej využívať prekladateľské technológie a strojový preklad, ale ľudský príspevok je podľa môjho názoru nenahraditeľný. Som rád, že toto stredisko spĺňa predpoklady a rozpočtové pravidlá, a preto som svojím hlasom absolutórium za rozpočtový rok 2018 podporil.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Council and Council (A9-0038/2020 - Tomáš Zdechovský)

Keď si v hlave predstavujem trojuholník zobrazujúci subjekty legislatívneho procesu, na dvoch jeho vrcholoch vidím pri každom iba jednu inštitúciu. Pri tom treťom však stoja vždy dve: Európska rada a Rada EÚ. Pre mňa sú pri legislatívnom procese väčšinou spojené, i keď som si vedomí ich odlišností, účelu, významu a aj funkcií, o odlišnostiach v právomociach ani nehovoriac. Nie som zástancom ich oddelenia, ani oddelenia ich rozpočtu. Preto som tento odklad rozhodnutia o absolutóriu nepodporil a hlasovania som sa zdržal. V otázke, kde Európsky parlament môže Radu EÚ prehlasovať, mi takáto forma skôr pripomína určitý nátlak, a nie medziinštitucionálnu spoluprácu, na ktorej by vzájomný korektný vzťah Rady EÚ a Európskeho parlamentu mal spočívať.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (A9-0039/2020 - Ryszard Czarnecki)

Kybernetická bezpečnosť v dnešnej dobe nadobúda naozaj na vážnosti. V dobe, keď väčšinu svojich aktivít mnohí z nás uskutočňujú v kybernetickom priestore, stáva sa táto nevyhnutnosťou. Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť samozrejme nemá len túto funkciu. Pozitívne hodnotím aj úsilie na spájanie a súčinnosť so strediskom Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania. Keďže pokrok je nezastaviteľný, ale určite nesmie byť na úkor zdravia ľudí, vysoko oceňujem aj snahu o technické riešenia toľko diskutovaných 5G sietí. Keďže agentúra dostala odporúčanie aj od Dvora audítorov za plnenie rozpočtu za rok 2018, nevidel som dôvod, aby som toto absolutórium nepodporil aj svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: European Centre for the Development of Vocational Training (A9-0040/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Vítam iniciatívu možnej budúcej fúzie s nadáciou Eurofound, keďže Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania a nadácia majú veľmi podobnú oblasť činnosti. Stredisko aj nadácia v prípade fúzie by mali jedno sídlo a centrálu. Toto sú výzvy do budúcnosti, ale za rok 2018 stredisko splnilo rozpočet, aj s odobrením Dvora audítorov. Preto som toto absolutórium podporil svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: European Fisheries Control Agency (A9-0041/2020 - Ryszard Czarnecki)

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a jej spolupráca s ďalšími dvomi agentúrami je vynikajúca hlavne pre možnosti výmeny poznatkov. Nemenej chvályhodný je aj prístup agentúry k zverejňovaniu stretnutí výkonného riaditeľa a zamestnancov s lobistami. Keďže Dvor audítorov skonštatoval, že overenie ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2018 spĺňa kritériá spoľahlivosti, absolutórium som svojím hlasom podporil.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European External Action Service (A9-0043/2020 - Tomáš Zdechovský)

Pri udeľovaní absolutória pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť som sa zdržal hlasovania. Zo správy návrhu pre mňa vyplynulo niekoľko vecí a poznatkov, ktoré mi, napriek tomu, že pri tomto hlasovaní sa viac-menej pozeráme len na čísla a plnenie rozpočtu, nie celkom dávajú istotu rovnosti a vyváženosti, z materiálov vyplýva, že opak je skôr pravdou. Preto som sa nemohol zachovať inak.
2020/05/14
Discharge 2018: SESAR Joint Undertaking (A9-0044/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Prevádzka jednotného európskeho neba mala ešte vlani o tomto čase určite iný cveng, ako má dnes. Pozastavenie väčšiny činností vykonávaných ľuďmi, činností, ktoré sme ešte donedávna brali ako samozrejmosť, zablokoval mnohé aktivity nielen v Európe. Lietanie je jedným z nich. Technologický pilier jednotného európskeho neba bude musieť byť v budúcnosti predimenzovaný, rovnako ako mnohé ďalšie, ale za rok 2018 splnením rozpočtového plánu a dosiahnutím schválenia aj Dvorom audítorov, som toto absolutórium podporil svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: Eurojust (A9-0048/2020 - Ryszard Czarnecki)

Absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu (Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach) som svojím hlasom podporil. Eurojust, ktorého poznatky môžu využívať aj iné orgány a agentúry EÚ, by mohol viacej spolupracovať aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Nie je mysliteľné, aby tieto subjekty spolu viacej nepreviazali svoju spoluprácu, keďže majú veľmi podobný rozsah a obsah svojej činnosti, i keď ich právomoci sú odlišné. Spolupráca, ktorú Eurojust môže ponúknuť napr. aj Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, by bola rovnako priaznivá nielen pre obe agentúry, ale podstatným spôsobom by mohla napomôcť aj ochrane vonkajších hraníc EÚ, čo je dôležité nie len v týchto časoch. A práve v roku 2018 o tejto spolupráci začali tieto dve agentúry spoločne rokovať. Preto som sa rozhodol, ako uvádzam vyššie.
2020/05/14
Discharge 2018: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (A9-0049/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy bol zriadený v roku 2007 na dobu 35 rokov. Členmi podniku sú Euratom, členské štáty Euratomu a tretie krajiny pracujúce v oblasti riadenej jadrovej syntézy. Spolupráca s Japonskom by mohla pomôcť obom stranám, jednak členským štátom EÚ, ktoré sú aj členskými štátmi Euratomu, ale aj Japonsku. Nie celkom som sa dokázal stotožniť s výčitkou v správe, keďže sa v nej poukazuje na geografickú nevyváženosť zastúpenia zamestnancov. Som toho názoru, že pokým EÚ chce v tejto oblasti napredovať, nemala by mať kritériá postavené podľa rodu, ani podľa územia, ale mala by sa koncentrovať čisto na odbornosť. Ak sa naozaj chceme dopracovať k ukončeniu stavebných prác na dosiahnutie prvej plazmy v roku 2025, čo je naozaj už takpovediac za rohom, odbornosť je základom. To ostatné je v tejto oblasti naozaj až druhoradé. Preto vítam, že v správe Dvor audítorov potvrdil plnenie rozpočtu a svoj hlas som absolutóriu tomuto spoločnému podniku poskytol v tomto hlasovaní.
2020/05/14
Discharge 2018: Agency for Support for BEREC (BEREC Office) (A9-0050/2020 - Ryszard Czarnecki)

Zostal som naozaj prekvapený, že táto agentúra mala vysokú fluktuáciu zamestnancov, pričom priemerná dĺžka zamestnania v agentúre bola iba 2,7 roka. Problém však nespočíva iba vo fenoméne tzv. otáčavých dverí. Je to len jeden z faktorov. Som však presvedčený, že Agentúra na podporu orgánu BEREC podnikne kroky k zlepšeniu a v budúcnosti tento nedostatok odstráni. Splnenie rozpočtových pravidiel vítam, a preto som svojím hlasom absolutórium pre túto agentúru podporil.
2020/05/14
Discharge 2018: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (A9-0051/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) úzko spolupracuje s viacerými agentúrami Únie, pričom sa prikláňam k tomu, aby sa v budúcnosti dosiahlo jej zlúčenie s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), keďže majú veľmi podobnú oblasť činnosti. Nakoľko nadácia dodržala rozpočtové pravidlá a Dvor audítorov jej rozpočet za rok 2018 schválil, rozhodol som sa nadácii absolutórium schváliť aj svojím hlasom.
2020/05/14
Discharge 2018: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (A9-0052/2020 - Ryszard Czarnecki)

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) je zaťažená novými a novými úlohami, ktoré sú jej zverené. Problém, ktorý táto agentúra kvôli tomu má, sa prejavuje aj v preťaženosti jej zamestnancov. Dúfam, že tento stav sa oproti roku 2018 už zlepšil. Napriek tomuto problému dokázala agentúra plniť rozpočet podľa pravidiel, a preto som jej absolutórium podporil svojím kladným hlasovaním.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) (A9-0053/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) mala podľa Dvora audítorov niekoľko nedostatkov s dodržiavaním pravidiel verejného obstarávania. Tieto sa týkali rámcovej zmluvy o zabezpečovaní opráv a údržby prevádzky Schengenského informačného systému a viedli k neoprávneným platbám v celkovej sume 759.000 Eur. Odpoveď agentúry, ktorá deklarovala svoju zákonnú povinnosť naďalej spravovať Schengenský informačný systém vzhľadom na skutočnosť, že začatie postupu týkajúceho sa následnej rámcovej zmluvy sa oneskorilo a vytvorenie novej organizačnej štruktúry, ktorú agentúra zaviedla s cieľom posilniť spôsobilosti potrebné na operačné plánovanie a súvisiace verejné obstarávanie vrátane poskytovania právnych a technických vstupov, som zobral na vedomie a s ohľadom na tieto skutočnosti som svojím hlasom podporil absolutórium, ktoré koniec koncov navrhol a odobril aj Dvor audítorov.
2020/05/14
Discharge 2018: European Institute of Innovation and Technology (A9-0054/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Absolutórium pre Európsky inovačný a technologický inštitút, ktorého klady sú nesporne prínosom, som svojím hlasom podporil. V správe bola uvedená platba vo výške 3000 eur, ktoré inštitút vyplatil vo forme príspevku, pričom platil aj školné priamo škole, čím vlastne došlo k neoprávnenému dvojitému financovaniu nákladov na vzdelávanie. Inštitút však túto situáciu napravil, dôkladne preskúmal vyplácanie príspevku na predškolské vzdelávanie a stanovil sumy, ktoré sa majú vymáhať od každého zamestnanca. Tieto sumy sa majú vrátiť v priebehu roka 2019. Keďže došlo k nájdeniu chyby a jej dodatočnej náprave, hlasoval som tak, ako uvádzam vyššie.
2020/05/14
Discharge 2018: Euratom Supply Agency (A9-0056/2020 - Ryszard Czarnecki)

Zo správy o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2018 bolo Dvorom audítorov konštatované, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá. Jedná sa o agentúru, ktorá nesie zodpovednosť za spoločnú politiku Únie v oblasti jadrového zásobovania s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok jadrových materiálov. Keďže je jednou z dôležitých agentúr pre tento segment a aj Dvor audítorov konštatoval spoľahlivosť účtovnej závierky, podporil som svojím hlasom absolutórium.
2020/05/14
Discharge 2018: eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi)

Pri študovaní správy, ktorá bola pripojená k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2018, som si so znepokojením prečítal, ako Dvor audítorov, napriek tomu, že odporúčal poskytnutie absolutória, zistil rastúcu mieru chybovosti. Preto som nemohol hlasovať inak, ako zdržaním sa hlasovania.
2020/05/14
Discharge 2018: European Institute for Gender Equality (A9-0058/2020 - Ryszard Czarnecki)

V prípade tohto hlasovania som bral ohľad na celú správu, na kompletné právomoci, funkcie, účel a činnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a jeho plány do budúcnosti. Tomuto absolutóriu som nedal svoj hlas, hlasoval som proti.
2020/05/14
Discharge 2018: European Securities and Markets Authority (A9-0059/2020 - Ryszard Czarnecki)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vyvíja naozaj obdivuhodnú spoluprácu medzi viacerými agentúrami a orgánmi EÚ a Dvor audítorov konštatoval spoľahlivosť ročnej účtovnej závierky tohto orgánu, absolutórium som preto svojím hlasom podporil.
2020/05/14
Discharge 2018: European Banking Authority (A9-0060/2020 - Ryszard Czarnecki)

Európsky orgán pre bankovníctvo zdieľa postupy, iniciatívy a vzory s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, s ktorými uskutočňuje pravidelné schôdze. Toto je výborný trend, keďže oblasť ich činnosti naozaj úzko súvisia. Nabádať tieto orgány, aby rozšírili spoluprácu s inými orgánmi, možno bude mať aj pozitívne dopady. Osobne som však toho názoru, že skôr by bolo výhodnejšie poskytovať z týchto jednaní výstupy formou odporúčaní pre iné orgány, úrady a agentúry EÚ. Absolutórium som svojím hlasom podporil, keďže aj Dvor audítorov vo svojej správe konštatoval správnosť účtovnej závierky za rok 2018.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) (A9-0062/2020 - Ryszard Czarnecki)

Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva vykazuje až ukážkové plnenie svojho mandátu, dokonca v niektorých prípadoch prekročila ciele stanovené v svojom pracovnom programe na rok 2018. Nesúhlasím však s pochybnosťou uvedenou v správe sprevádzajúcou toto absolutórium v bode, kde je adresovaná výzva Komisii, aby zvážila zlúčenie tejto agentúry s Europolom. Ak nejaká agentúra vykazuje až ukážkové plnenie svojich cieľov, osobne nevidím dôvod na zlučovanie s nejakou inou agentúrou. Preto som sa hlasovania o tomto absolutóriu zdržal.
2020/05/14
Discharge 2018: European Chemicals Agency (A9-0063/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Absolutórium pre Európsku chemickú agentúru som podporil svojím hlasom. Plánovanie rozpočtu na ďalšie obdobie nie je ľahké, keďže jej príjmy sú závislé od vyberaných poplatkov za regulované výrobky, takže je potrebné nájsť nové príjmy. Toto je však otázka budúcnosti, na ktorú ma odpoveď naozaj zaujíma. Keďže však pri tomto hlasovaní sa udeľoval súhlas s absolutóriom za ročnú účtovnú závierku za rok 2018, som ho svojím hlasom podporil.
2020/05/14
Discharge 2018: European Centre for Disease Prevention and Control (A9-0065/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb som podporil a hlasoval som za. Som rád, že centrum si vymieňa najlepšie postupy a pravidelne spolupracuje s inými agentúrami, ktorých oblasti činnosti sú podobné. Pri dnešných technických možnostiach vítam iniciatívu prepracovania systému včasného varovania a reakcie, čo v dobe, keď už ľudstvo skúma vesmír, by toto bol najväčším prínosom tohto centra.
2020/05/14
Discharge 2018: European Food Safety Authority (A9-0068/2020 - Ryszard Czarnecki)

Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín som napriek uvedenému problému s konfliktom záujmov svojím hlasom podporil. Úrad svoju chybu napravil a vyvodil zodpovednosť, pričom nastavil nové pravidlá, ktorými takémuto stavu v budúcnosti bude predchádzať.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget – Commission and executive agencies (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018 - Komisia a výkonné agentúry obsahovala rôzne otázky, ktoré zostali pre mňa nie celkom zodpovedané. Uvedomujem si, že za rozpočtový rok 2018 je zodpovedná Komisia vedená pánom Junckerom. Absolutórium od Európskeho parlamentu, ktorý vzišiel z volieb v roku 2019, je z organizačného hľadiska pochopiteľné. Napriek tomu som sa k tomuto hlasovaniu postavil tak, že som sa ho zdržal.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Fundamental Rights (A9-0070/2020 - Ryszard Czarnecki)

Absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry EÚ pre základné práva za rozpočtový rok 2018 som svojím hlasom podporil. Dnešné časy nám ukazujú, ako veľmi je potrebné, aby základné práva boli chránené viacerými aktérmi. Práve preto je spolupráca agentúry s inými agentúrami naozaj chvályhodná. Nesmieme však zabúdať na to, že práva, ktoré zaručujú ústavy členských štátov zhmotnené v Charte základných práv EÚ, musia byť chránené aj občanmi.
2020/05/14
Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) (A9-0024/2020 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

Priority vyplývajúce z dokumentov tvoriace základ pre tento dokument, ako je aj predchádzanie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu, sú dôvodom, aby som podporil toto legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu aj svojím hlasom. Pozitívne na mňa pôsobila podpora miestnych rybárov pri zbere plastov. Na druhej strane je pre mňa naozaj záhadou, odkiaľ sa tam tie plasty dostali …
2020/06/17
Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) (Resolution) (A9-0023/2020 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

Nelegislatívne uznesenie o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou, som svojím hlasom podporil. Všetci sme súčasťou prírody a všetky naše činnosti majú dopady na naše okolie, pričom tie sa postupne môžu presunúť aj na inú časť našej planéty. Preto je veľmi predvídavé stavať sa k problémom, ktoré sú od nás hoci aj veľmi vzdialené, zodpovedne. Je predsa nemysliteľné, aby sme neposkytli pomocnú ruku niekomu, kto o našu pomoc požiada a my riešenie poznáme.
2020/06/17
Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and Guinea-Bissau (2019-2024) (A9-0012/2020 - João Ferreira)

Získané informácie obsiahnuté v nelegislatívnom uznesení, pri hlasovaní ktorého som sa zdržal, mi poskytli podklad pre moje ďalšie rozhodnutie. Nemohol som sa stotožniť s návrhom legislatívneho uznesenia, a tak som svoj hlas nepripojil k súhlasu s uzatvorením protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou. Len skonštatovanie chyby bez navrhnutého riešenia podľa mojej mienky nemôže byť postačujúce.
2020/06/17
Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and Guinea-Bissau (2019-2024) (Resolution) (A9-0013/2020 - João Ferreira)

Nelegislatívne uznesenie o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou, som svojím hlasom nepodporil, ani ho nezamietol. Pre mňa bolo veľkým prekvapením, že výroba rybnej múčky a rybieho oleja na pobreží západnej Afriky tvoriaca zásobovanie aj rybami z vôd Guiney-Bissau a lov kŕmnych rýb je v rozpore so zásadou udržateľnosti a poskytovaním cenných bielkovinových zdrojov miestnemu spoločenstvu. Moju úžas pramení z nepochopenia takéhoto plytvania zdrojmi a nerešpektovania ochrany domáceho obyvateľstva. Toto je jeden z kľúčových faktorov, ktorý musí byť vyriešený. Zároveň by som rád upozornil na to, že jednoduchá formulácia výzvy smerom ku Komisii na overovanie požadovaných hygienických podmienok nie je dostatočná. Aj z týchto dôvodov som sa hlasovania zdržal.
2020/06/17
Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between São Tomé and Príncipe and the European Community (A9-0001/2020 - Nuno Melo)

Národná politika Svätého Tomáša a Princovho ostrova o trvalo udržateľnom riadení svojich kontinentálnych a námorných zdrojov rybolovu počas celého trvania protokolu sa odzrkadľuje aj v navrhovanom legislatívnom uznesení Európskeho parlamentu. Zároveň navrhovaný dokument obsahuje aj limity pre plavidlá EÚ na základe odporúčaní Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov, a preto som tento dokument podporil aj svojím hlasom.
2020/06/17
EU-Swiss Confederation Agreement on the modification of Switzerland’s WTO concessions (Article XXVIII of the GATT 1994) with regard to seasoned meat (A9-0092/2020 - Jörgen Warborn)

Švajčiarska konfederácia je podľa údajov tretím najvýznamnejším obchodným partnerom EÚ po USA a Číne. Keďže nie je členským štátom EÚ, obchodné dohody sú uzatvárané na bilaterálnom princípe. V dôsledku zmien v colnom systéme, ktorý schválil švajčiarsky parlament, sa niektoré položky dostali do inej kategórie v Colnom sadzobníku, čo poškodilo záujmy EÚ. Žiaľ, takáto praktika nie je výnimkou a nemožno ani povedať, že ju Švajčiarsko vymyslelo. Európska komisia reagujúc na vzniknutý stav učinila kroky, ktoré kvitujem a na základe ktorých boli dosiahnuté pozitívne zmeny v prospech členských štátov EÚ. Preto som s touto dohodou súhlasil a podporil ju svojím hlasom.
2020/06/17
Request for funding for biomedical research on Myalgic Encephalomyelitis (B9-0186/2020)

Každé jedno ochorenie postihujúce ľudskú bytosť by malo byť liečiteľné. Krehkosť ľudského života sme si mohli plne uvedomiť práve v týchto dňoch takpovediac celosvetovo. Získavanie peňazí na výskum je však jednou z najťažších úloh, čo nie je správne. Kvalitný výskum je len prvý krok smerom od liečby k vyliečeniu, pričom som si vedomý toho, že ani to nie vždy garantuje úspešné víťazstvo nad ochorením.Dôvod, pre ktorý som sa ale nevedel stotožniť s obsahom tohto Uznesenia o dodatočnom financovaní biomedicínskeho výskumu myalgickej encefalomyelitídy, sa nachádza v bode 14. Ak by som mal hlasovať „za“ toto uznesenie, predpokladal by som, že „vypracovanie štúdie, v ktorej sa posúdia celkové sociálne a hospodárske náklady, ktoré možno pripísať myalgickej encefalomyelitíde/syndrómu chronickej únavy v rámci EÚ“ už máme k dispozícii. Vypracovanie takejto štúdie bude tiež stáť peniaze a bol by som oveľa radšej, keby aj tieto prostriedky mierili na výskum, a nie na štúdie akéhokoľvek druhu.Z vyššie uvedených dôvodov som hlasoval proti tomuto uzneseniu.
2020/06/17
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: technical assistance at the initiative of the Commission (A9-0109/2020 - Victor Negrescu)

Svetová ekonomika sa zatriasla v základoch a otriasa sa dodnes. Opatrenia zavedené vládami jednotlivých štátov však budú mať dôsledky viditeľné až v budúcnosti. Také, ktoré si ešte ani nevieme predstaviť. Preto je potrebné pomáhať a v prvom rade mobilizovať na podporu trvalo prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb. Ochrana MSP na úrovni EÚ musí byť prvoradá. Ak máme mať budúcnosť, mikro-, malé a stredné podniky musia naďalej vytvárať hodnoty. Preto sa stotožňujem najmä s bodom, v ktorom sa žiada od Komisie, aby všetkými spôsobmi pomohla členským štátom, ktoré majú v úmysle podať žiadosť o technickú pomoc v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Už iba presvedčiť jednotlivé štáty, aby o pomoc požiadali.
2020/06/17
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Portugal, Spain, Italy and Austria (A9-0105/2020 - José Manuel Fernandes)

Cieľom Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci je reagovať rýchlo, účinne a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť solidaritu s obyvateľstvom v oblastiach, ktoré boli postihnuté živelnými pohromami.Problémy štyroch žiadajúcich krajín v dôsledku výkyvov počasia musia byť podporené finančným príspevkom. Preto som toto hlasovanie podporil aj svojím pozitívnym hlasovaním.
2020/06/17
Draft amending budget No 3/2020: Entering the surplus of the financial year 2019 (A9-0104/2020 - Monika Hohlmeier)

Všetci vieme, že nás čakajú ťažké časy. Ekonomické dôsledky sa dajú predpokladať, ale mnohí varujú, že realita bude bolestivejšia. Neviem, ako to nakoniec bude s ekonomikou o rok. Som si však istý, že nie som jediný, kto za číslami v štatistických tabuľkách vidí človeka a jeho osud, rodiny s deťmi, dôchodcov, mladých ľudí začínajúcich sľubnú kariéru. Stotožňujem sa s tým, že bude treba zmobilizovať nielen finančné prostriedky, ale aj nemalé úsilie na záchranu ľudí, a to nielen v najviac poznačených regiónoch. Akýkoľvek prebytok z minulých období je vítaný, špeciálne ak je možné ho použiť na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov. Preto som hlasoval za tento návrh.
2020/06/17
Draft amending budget No 4/2020: proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Portugal, Spain, Italy and Austria (A9-0106/2020 - Monika Hohlmeier)

Európsky parlament má iba v jedinom prípade možnosť prehlasovať Radu EÚ pri legislatívnych návrhoch. A to je práve absolutórium, čiže schvaľovanie záverečných účtov inštitúcií, orgánov, agentúr a úradov EÚ. Pri prijímaní ostatných legislatívnych návrhoch je súčinnosť týchto dvoch inštitúcií nevyhnutná. Návrh na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku v dôsledku prírodných katastrof, ktoré tieto postihli vlani, t. j. v roku 2019, však vyžaduje súčinnosť oboch aktérov, teda aj Európskeho parlamentu, keďže sa navyšuje aj rozpočet na rok 2020. Svojím hlasom som tento návrh podporil a som tomu rád, inak by tieto krajiny nemohli dostať tak potrebnú pomoc.
2020/06/17
Conclusion of the EU-Moldova Common Aviation Area Agreement (A9-0084/2020 - Roberts Zīle)

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom, reflektuje pristúpenie Chorvátska k EÚ. Tento typ dohody vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu. Som členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ práve pre Moldavsko, a preto takýto typ spolupráce vítam. Keďže aj gestorský výbor jednohlasne schválil toto uznesenie, podporil som ho aj ja svojím hlasom.
2020/06/17
Amendment of the EU-Moldova Common Aviation Area Agreement (accession of Croatia) (A9-0083/20202 - Roberts Zīle)

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom o spoločnom leteckom priestore vytvára rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty na oboch stranách na základe reciprocity. Vzhľadom na pristúpenie Chorvátska k EÚ 1. júla 2013 je potrebné rozšírenie jej platnosti aj na tento už členský štát EÚ.Dohoda, ktorej klady budú v prospech oboch strán, je vítaná. Aj preto som toto hlasovanie podporil svojím hlasom.
2020/06/17
Amendment of the EU-Morocco Euro-Mediterranean Aviation Agreement (accession of Bulgaria and Romania) (A9-0005/2020 - Sven Schulze)

V roku 2006 Európska únia podpísala s Marokom „Euro-stredomorskú dohodu o leteckej doprave“. V roku 2007 Bulharsko a Rumunsko pristúpili k EÚ, pričom v rámci prístupových rokovaní sa zaviazali pristúpiť alebo podpísať dohody, ktorými je EÚ viazaná navonok. Medzi takéto dohody patrí aj táto, pričom je možné jej ratifikáciu docieliť aj zjednodušeným legislatívnym postupom pre nové členské štáty, kde je potrebný súhlas Európskeho parlamentu. Dohoda je zároveň súčasťou programu, ktorý realizuje vonkajšiu politiku EÚ v oblasti letectva, a keďže sa jedná o typ tzv. zmiešanej dohody, bolo nutné vyjadriť súhlasné stanovisko k tomuto legislatívnemu uzneseniu. Preto som podporil toto uznesenie aj svojím hlasom.
2020/06/17
Conclusion of the EU-Jordan Euro-Mediterranean Aviation agreement (A9-0086/2020 - Andris Ameriks)

Táto dohoda, rovnako ako dohoda s Marokom, sa uskutočňuje v rámci susedskej politiky EÚ, ktorej cieľom je aj vytvorenie spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a jej susedmi v oblasti Stredozemia. Dohoda stanovuje postupné otváranie trhu, pokiaľ ide o prístup k trasám a ku kapacitám na recipročnom základe, zabezpečuje rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty na základe zásad EÚ a zaisťuje zosúladenie jordánskych právnych predpisov v oblasti letectva s právnymi predpismi EÚ v otázkach, ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana a manažment letovej prevádzky. Keďže ide o typ tzv. zmiešanej dohody, kde na jednej strane vystupuje EÚ a jej členské štáty a na strane druhej Jordánske hášimovské kráľovstvo a je potrebný súhlas Európskeho parlamentu, bola aj táto dohoda predmetom schvaľovacieho procesu na plenárnej schôdzi v júni 2020 a svojím hlasom som jej prijatie podporil.
2020/06/17
Conclusion of the EU-China Civil Aviation Safety Agreement (A9-0087/2020 - Tomasz Piotr Poręba)

Čínsky podnikateľ musí podliehať a aj podlieha legislatívnym aktom, ktorými sú viazaní podnikatelia v EÚ, ak chce podnikať na území EÚ. V mnohých prípadoch sa však stretávame s tým, že niektoré výrobky z Číny sú podstatne lacnejšie, než ako kupujeme od domácich podnikateľov (a tým myslím podnikateľov EÚ zo všetkých členských krajín). V niektorých ide hlavne o vstupné náklady, ktorým domáci podnikatelia nevedia konkurovať. Nastavenie domácich pravidiel v Číne, ktoré sú v mnohých smeroch veľmi benevolentné, a teda nie také prísne ako v EÚ, však preto činí čínskych podnikateľov konkurencieschopnejšími. Zvyšovanie ciel na niektoré produkty však z dlhodobého hľadiska nemá význam. Pozitívom bolo, je a bude, ak sa EÚ pokúsi pretaviť, resp. presvedčiť svojich partnerov, aby dodržiavali rovnaké pravidlá pri výrobe ako podnikatelia v EÚ. Samozrejme, že jedným smerom k tomu sú aj nastavenia veľmi prísnych environmentálnych pravidiel, ale netreba zabúdať ani zvýšenie kritérií v prípade ľudskej práce a nastavenia minimálnych – samozrejme ako prvý krok – štandardov pre zamestnancov, ktoré podniky v celej EÚ poskytujú svojim zamestnancom. V takomto prípade dosiahneme aj to, o čo v tejto dohode ide – bezpečnosť civilného letectva, kde by sa jednotlivé výrobky mali vyrábať podľa nami poznaných štandardov.
2020/06/17
Conclusion of the EU-Georgia Common Aviation Area Agreement (A9-0082/2020 - Andris Ameriks)

Pre rovnaké podmienky v leteckej doprave medzi členskými štátmi EÚ a Gruzínskom uzatvára EÚ dohodu v súlade so zásadou subsidiarity, čím sa nahradí množstvo bilaterálnych dohôd. V dohode ide hlavne o vytvorenie spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a Gruzínskom, kde sa upravia letecké služby medzi oboma stranami. Vzájomné otvorenie trhu bude mať pozitívne následky v sektoroch, ktoré sú dôležité pre cestujúcich, ale aj spotrebiteľov, a to vo výške približne 17 miliónov eur.Keďže na to, aby takýto typ dohody mohol byť uzavretý, je podmienkou udelenie súhlasu zo strany Európskeho parlamentu, hlasoval som za jeho udelenie.
2020/06/17
Conclusion of the EU-Israel Euro-Mediterranean Aviation Agreement (A9-0085/2020 - Andor Deli)

Sledovať debatu v plenárnej sieni, kde k tejto téme vystúpili viacerí kolegovia, bolo pre mňa pozoruhodné. Keďže ma ale nepresvedčila ani jedna zo strán, kde jedna vystupovala za podporu tejto dohody a druhá bola proti, rozhodol som sa nehlasovať ani za jedno stanovisko kolegov europoslancov. Z tohto dôvodu som sa hlasovania zdržal.
2020/06/17
EU disability strategy post 2020 (B9-0123/2020)

Ako človek znalý práva na Slovensku mám možno oproti niektorým kolegom výhodu. Priznávam, že zároveň som toho názoru, že sa to môže zdať niekedy aj ako moja nevýhoda. Niekedy sú totiž predkladané texty, ktoré po preštudovaní vo mne vyvolávajú určitú neistotu, ale hlavne rozpačitosť. Tým, že právo na Slovensku poznám, musím konštatovať, že po komparácii jednotlivých právnych predpisov v iných častiach Európy som miestami v rozpakoch. Právne inštitúty, ktoré poznáme na Slovensku, sú v mnohom pokrokové.Po podrobnom preštudovaní tohto dokumentu som nadobudol pocit, že predkladateľ tohto uznesenia mal tie najlepšie motívy a tie najlepšie predsavzatia, čo hodnotím veľmi pozitívne.Negatívnou stránkou tohto dokumentu nie je len označenie osôb formulované ako „hluchoslepých“. Skôr by som preferoval „kombinovanie postihnutia zraku a sluchu“, prípadne „zároveň nevidiaci a nepočujúci“.Súhlasím s tým, že osoby s kombináciou postihnutia zraku a sluchu by mali mať právo voliť, ako sa v uznesení upozorňuje. Pre mňa zostáva otázkou, prečo na to treba upozorňovať, keď napr. na Slovensku takejto diskriminácii nikto nepodlieha. Zároveň by som skromne upozornil na to, prečo tento dokument obsahuje len otázky aktívneho volebného práva.Keďže som sa ale absolútne nedokázal stotožniť s bodom 15 tohto uznesenia, hlasovania som sa zdržal.
2020/06/18
Setting up a special committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation, its responsibilities, numerical strength and term of office (B9-0190/2020)

Zriadenie výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií, ktorého pôsobnosť je obsahom rozhodnutia. Za sporný nepovažujem len obsah, pôsobnosť a kompetencie výboru. Nedokázal som sa stotožniť s tým, že „pokým bude práca osobitného výboru zahŕňať vypočutie dôkazov dôverného charakteru, výpovedí týkajúcich sa osobných údajov alebo výmenu názorov alebo vypočutia s orgánmi a subjektmi o dôverných informáciách vrátane vedeckých štúdií alebo ich častí, ktorým bol udelený status dôvernosti, zasadnutia sa budú konať za zatvorenými dverami; ďalej rozhodol, že svedkovia a znalci majú právo vystúpiť alebo predložiť výpovede za zatvorenými dverami;“.Nepovažujem za rozumné v takýchto – a konkrétne v tomto – prípade robiť tajnosti pred verejnosťou. Dosiahne sa pravý opak. Ak chceme dosiahnuť transparentnosť, našou jedinou možnou cestou je, aby sme začali od seba.Mne v takýchto príkladoch napadá vždy Harry Markopolos. Roky upozorňoval Komisiu pre cenné papiere a burzu na aktivity Bernieho Madoffa, tvrdiac, že jeho obchodovanie je len ďalšia Ponziho schéma. Žiaden úrad ho nepočúval, a to skoro 10 rokov. Moja otázka je, prečo je to tak?A keďže si nie som istý, že výbor, ktorý má byť zriadený, by plnil úlohu nestranného a nezávislého výboru, nepodporil som jeho zriadenie svojím hlasom.
2020/06/18
Setting up a special committee on artificial intelligence in a digital age, its responsibilities, numerical strength and term of office (B9-0189/2020)

V júni 2020 boli na pôde Európskeho parlamentu zriaďované nové výbory. Bola stanovená ich pôsobnosť, počet členov a pri niektorých aj doba trvania takéhoto osobitného výboru. S jedným ustanovením v tomto rozhodnutí som sa však nevedel stotožniť. Chápem, že určité osoby treba chrániť a nevystavovať ich totožnosť verejnosti. Lenže do tejto kategórie podľa mňa nespadajú znalci, ktorí podľa tohto rozhodnutia majú právo vystúpiť alebo predložiť výpovede za zatvorenými dverami. Ak je tento výbor v prospech občanov EÚ, tak títo majú právo na neskreslené informácie spadajúce do kompetencií, a hlavne oblasti znalostí týchto expertov, čo vyjadreniami za zatvorenými dverami nemožno docieliť. Aj z tohto dôvodu som nehlasoval ani za, ani proti tomu rozhodnutiu. Zdržal som sa.
2020/06/18
The reopening of the investigation against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest (B9-0192/2020)

Kolegovia z Európskeho parlamentu, ktorí pripravovali toto uznesenie, hneď v bode 1 deklarujú, že „Európsky parlament víta obnovenie trestného stíhania českého predsedu vlády v súvislosti s jeho účasťou v projekte Bocianie hniezdo; verí, že české súdnictvo bude v tejto veci postupovať nezávisle a nebude podliehať nijakému politickému vplyvu;“.Ak platí druhá veta tohto bodu, čo samozrejme platí, pretože do súdnictva by v žiadnom prípade nemala zasahovať žiadna iná moc, tak nechápem opodstatnenie tohto uznesenia. Ako právnik a ako bývalý sudca môžem povedať, že tzv. teória zdania nezávislosti a nestrannosti súdnictva je narušená, ak dôjde k akémukoľvek vplyvu. Preto som odmietol toto uznesenie podporiť svojím hlasom.
2020/06/19
Tourism and transport in 2020 and beyond (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020)

Po vypuknutí krízy v dôsledku ochorenia COVID-19 sa do nelichotivého stavu dostala aj svetová ekonomika a jedným z najpostihnutejších sektorov sa stal cestovný ruch. Tento segment viaže na seba rôzne ďalšie sektory hospodárstva, nie sú to len cestovné kancelárie a dopravcovia. Uznesenie, o ktorom sa hlasovalo, upozorňuje na rôzne ťažkosti a medziiným vyzýva Komisiu aj na vytvorenie európskeho systému cestovných záruk. Upozorňoval som, že vydávanie cestovných poukážok nie je dostatočným opatrením, a veľmi kvitujem, že Európsky parlament zahrnul do znenia uznesenia aj výzvu, ktorej podstata spočíva v tom, aby boli cestujúci nabádaní na kúpu cestovného poistenia. Je to určite lepšia forma ochrany svojich prostriedkov, ako cestovné poukážky, kde v dôsledku krízy málokto čo i len tuší, ako sa kríza vyvinie ďalej a či vôbec niektorí, ktorí radi cestovali, budú opätovne ochotní sa vrátiť k poznávaniu sveta. Pretože cestovné poukážky, hoci aj s neobmedzenou platnosťou či už na dobu, alebo osobu, nútia spotrebiteľov konať určitým spôsobom, ktorý im nemusí vyhovovať. Som rád, že toto uznesenie reflektuje aj moje myšlienky, a preto som ho svojím hlasom v pléne podporil.
2020/06/19
Administrative cooperation in the field of taxation: deferring certain time limits due to the COVID-19 pandemic (C9-0134/2020)

Jedným z najväčších problémov, ktorým Európska únia a jej členské štáty čelia, sú okrem terorizmu a organizovaného zločinu aj daňové úniky. Aby sa predchádzalo daňovým únikom, bolo do pléna preložené legislatívne uznesenie, ktorým sa menili určité pravidlá. Keďže som toho názoru, že Európska únia a predovšetkým jej členské štáty by mali dbať na svoje financie, a ochraňovať tým záujmy svojich občanov, toto uznesenie som podporil svojím hlasom.
2020/06/19
Exceptional temporary support under EAFRD in response to the COVID-19 outbreak (amendment of Regulation (EU) No 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins)

Ekonomické ukazovatele v tomto období vyznievajú veľmi nepriaznivo pre poľnohospodárov a MSP. Práve tieto sú najviac postihnuté. Preto bolo na pôde Európskeho parlamentu prijaté opatrenie, ktoré umožňuje členským štátom využívať dostupné finančné prostriedky v rámci svojich existujúcich programov rozvoja vidieka s cieľom podporiť poľnohospodárov a malé a stredné podniky. Podpora, ktorej výška nesmie presiahnuť 7 000 eur, sa má vyplatiť do 30. júna 2021 na základe žiadostí o podporu schválených príslušným orgánom do 31. decembra 2020.Keďže toto považujem za rozumné riešenie, podporil som pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní aj svojím hlasom a dúfam, že Rada EÚ a národné parlamenty, ktorým sa rovnako táto pozícia predkladá, budú súhlasiť so zmenami, aby sa finančné prostriedky mohli čo najskôr dostať k tým, ktorých existencia je ohrozená.
2020/06/19
European citizens’ initiative: temporary measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages in view of the COVID-19 outbreak (C9-0142/2020 - Loránt Vincze)

V demokracii občania vykonávajú moc buď prostredníctvom volených zástupcov, alebo priamo. Na to, aby EÚ konala v otázkach, ktoré jej boli predložené priamo formou občianskej iniciatívy, musí byť iniciatíva zaregistrovaná v Komisii. Nariadenie, ktoré stanovuje podrobnosti a postupy takejto iniciatívy, predpokladá registráciu a potom najdlhšie do 12 mesiacov od jej zaregistrovania organizátori zbierajú od signatárov vyhlásenia o podpore tejto iniciatívy. Lenže kvôli kríze a následnému zatvoreniu hraníc a aj karanténe, ktorú mnohé štáty zaviedli, bolo nemožné dodržať tieto termíny. Preto bolo nutné tieto predĺžiť, aby demokratické procesy mohli fungovať a pokračovať bez toho, aby štátne opatrenia mali negatívne dôsledky na vôľu občanov. Z tohto dôvodu som tieto pozmeňujúce návrhy podporil aj svojím hlasom.
2020/06/19
The Anti-racism protests following the death of George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020)

Podľa Ústavy Slovenskej republiky „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“. Napriek tomu, že by som sa mohol vyjadriť k všetkým pojmom, ozrejmím len ten posledný – „nezrušiteľné“. Tento pojem je limitom pre zákonodarcu. Či už v národnom parlamente, ale aj pre jedného zo zákonodarcov EÚ, čiže Európsky parlament. Pamätajúc aj na Preambulu Charty základných práv EÚ, ktorá uvádza, že „Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národné identity členských štátov a organizácie ich orgánov verejnej moci …“.Pojmom „nezrušiteľné“ dal suverén limit zákonodarcovi a ľudské práva vyňal z dispozície poslancov. Žiaden demokratický parlament nesmie siahnuť na ľudské práva a odkrajovať z nich. Jeho jedinou úlohou je ich ochrana. Tieto sú dedičstvom našej generácie. Našou povinnosťou je tento poklad uchovať pre naše dcéry a synov, aby ich oni mohli odovzdať ďalej.Napriek niektorým hlbokým myšlienkam uvedeným v tomto uznesení, obsahuje aj také, s ktorými som sa nevedel stotožniť. Stotožňujem sa s tým, že nie každú sféru života je schopný zákonodarca pokryť predpismi. Práve preto by to nemal robiť.Z tohto dôvodu som sa tohto hlasovania zdržal.
2020/06/19
The PRC national security law for Hong Kong and the need for the EU to defend Hong Kong's high degree of autonomy (RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020)

Tzv. politika „jednej krajiny – dvoch systémov“ zaručovala Hongkongu nezávislosť od zvyšku Číny. Medzi inými atribútmi garantovala zachovanie autonómie a nezávislosť výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci. Verím tomu, že túto dohodu nepodpisovali strany s vedomím, že ju v budúcnosti porušia. Takéto niečo nepredpokladám.I keď toto vyhlásenie deklarovali Čína a Spojené kráľovstvo v roku 1984, malo by sa dodržiavať aj dnes. V prípade, že niektorá zo strán nie je už spokojná z jeho znením, existujú aj civilizované cesty, ako zmeniť jednotlivé ustanovenia na prospech všetkých. Môj názor spočíva v tom, že v takomto prípade by sa v prvom rade malo jednať o vyjadrenie väčšiny obyvateľstva, a nie politikov. Štát, ale aj autonómiu, netvoria len skaly, domy a lesy s riekami. Štát sú v prvom rade ľudia, ktorí tam žijú. Z tohto dôvodu som nehlasoval ani negatívne, ani pozitívne v tomto prípade.
2020/06/19
Situation in the Schengen area following the Covid-19 outbreak (B9-0165/2020)

Nepatrím medzi euroskeptikov, ako si mnohí myslia. Som za lepšiu, a hlavne v mieri fungujúcu Európu. Stratil som v bojoch o tieto ciele príliš veľa rodinných príslušníkov na to, aby som tieto výdobytky považoval za samozrejmosť. Napriek tomu tvrdím, že momentálne fungovanie Európskej únie v mnohom zaostáva za tým, ako nám je to prezentované. No jedným z najväčších výdobytkov dnešnej doby sa ukazuje byť schengenský priestor, ktorý je bez kontrol na vnútorných hraniciach. Keď cestujem autom po Európe, tento stav hodnotím pozitívne. Uzavretie vnútorných hraníc po vypuknutí ochorenia COVID-19 bol jedným z prvých krokov vlád naprieč svetom. Lenže vďaka takýmto opatreniam zostávali rodiny odtrhnuté od seba. Jav, ktorý ako otec a starý otec hodnotím negatívne. Uznesenie o situácii v schengenskom priestore po vypuknutí COVID-19 som podporil preto, lebo ako vždy tvrdím, musíme hľadať strednú cestu. Takú, ktorá nebude diskriminovať na základe kilometrov, zamestnania, prípadne iných podmienok. Ochrana hraníc štátu je dôležitá pre každý štát. Ochrana jeho obyvateľov rovnako. Ale pozitívne výsledky v tomto smere musia byť dosiahnuté takými opatreniami, ktoré vôbec nenarúšajú ľudské práva, resp. do nich zasahujú minimálne. Z vyššie uvedených dôvodov som toto uznesenie podporil aj svojím hlasom.
2020/06/19
European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis (B9-0172/2020)

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 je dôležitá a k téme som vystúpil aj v pléne Európskeho parlamentu. Tvrdím, že spoluzákonodarca musí reflektovať požiadavky všetkých občanov EÚ a musí rozmýšľať aj do budúcnosti. Musí myslieť na to, že tieto podmienky a sezónne zamestnanie sa môžu raz týkať aj mužov a žien z Francúzska, zo Švédska, prípadne aj z iných krajín, ktorí budú prichádzať do krajín východnej Európy pracovať. Preto som toto uznesenie podporil aj svojím hlasom.
2020/06/19
Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A9-0111/2020 - Younous Omarjee)

Hlboký prepad národných ekonomík celého sveta bude mať následky na zamestnanosť všeobecne. Sociálne trhové hospodárstvo, ktoré je základom EÚ pre tvorbu politík, preto musí myslieť aj na zraniteľné skupiny obyvateľstva. Regióny, v ktorých nezamestnanosť mladých ľudí predstavuje 25 %, musia byť posilnené nielen slovne a vyhláseniami, ale je veľmi dôležité, aby tieto politiky boli podporené aj finančnými prostriedkami na realizáciu cieľov, naštartovanie ekonomík a motiváciu skupín obyvateľstva v týchto regiónoch. Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zvyšujú osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, som preto podporil svojím hlasom.
2020/07/08
Amending Regulation (EU) 2017/2454 as regards the dates of application due to the outbreak of the COVID-19 crisis (A9-0123/2020 - Luděk Niedermayer)

Členské štáty sa stále vyrovnávajú s hospodárskou krízou a tento proces bude dlhodobý. Ide o krízu, ktorej dôsledky stále nevieme odhadnúť. Mnohé štáty, ktoré zaviedli reštriktívne opatrenia na uzavretie ekonomík a ekonomických činností, vykazujú prepady. Niektoré viac, niektoré menej. Elektronizácia, ktorej dôležitosť je hlavne v uľahčovaní pôsobnosti MSP, by mala byť napriek tomu dosiahnutá v čo najkratšom čase. Je samozrejmé, že členské štáty musia svoje budúce politiky prispôsobiť momentálnemu stavu a sústrediť sa na pomoc najpostihnutejším oblastiam. Zároveň ale netreba zabúdať na potreby zjednodušenia systémov elektronizácie. Je to prostriedok, ktorého využitie nie je zanedbateľné pre MSP a má pozitívne vyhliadky v budúcnosti aj pre spravodlivejší systém výberu DPH. Je však neprijateľné, aby sa takéto nástroje a ich zavedenie do praxe posúvali v čase. Preto som podporil legislatívne uznesenie, ktoré termíny posúva iba o tri, a nie o šesť mesiacov.
2020/07/08
International and domestic parental abduction of EU children in Japan (B9-0205/2020)

Uznesenie Európskeho parlamentu o medzinárodných a domácich únosoch detí z EÚ rodičmi v Japonsku som podporil svojím hlasom. Napriek všetkým pravidlám medzinárodného práva, napriek všetkým pravidlám medzinárodných dohôd, bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv, vnútroštátnych predpisov a napriek tomu, že Japonsko prijalo Dohovor o právach dieťaťa s výhradami, a napriek tomu, že rodičia majú právo na styk s dieťaťom, všetky tieto práva a povinnosti musia ustúpiť právam dieťaťa na oboch rodičov. Únosy detí rodičmi sú neprijateľné a štáty by mali svoju legislatívu prispôsobiť tomu, čo je v najlepšom záujme dieťaťa.
2020/07/08
The rights of persons with intellectual disabilities in the COVID-19 crisis (B9-0204/2020)

Reštriktívne opatrenia zavedené na celom svete v dôsledku hrozby nákazy ochorením COVID-19 mali následky aj na rôzne skupiny obyvateľstva. Jedným z najpostihnutejších boli osoby s mentálnym postihnutím. Ťažkosti, ktoré má táto skupina obyvateľstva nielen s hygienou, ale hlavne s prístupom k relevantným informáciám obsahujúcim pravidlá správania počas krízy, sa pretavujú prevažne do zhoršenia ich zdravotného stavu. Preto je veľmi dôležité posilnenie ich zdravotného stavu, na ktorý neblaho pôsobí aj sociálna izolácia a nemožnosť prijímania návštev rodinných príslušníkov. Okrem toho sa nesmie zabúdať ani na ochotný personál, ktorý ľuďom s mentálnym postihnutím poskytuje nielen odbornú, ale hlavne duševnú podporu. Je dôležité vždy rešpektovať základné práva každého jednotlivca a vlády členských štátov nemôžu diskriminovať žiadne skupiny obyvateľstva.Preto som svojím hlasom podporil toto uznesenie, ktoré okrem iného vyzýva Komisiu, aby podnikla ďalšie kroky na mobilizáciu kľúčových investícií a zdrojov s cieľom zaručiť kontinuitu služieb starostlivosti a podpory v súlade so zásadami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a Európskeho piliera sociálnych práv.
2020/07/08
Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen)

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov, som si veľmi podrobne preštudoval. Ďalšie tri ciele, ktoré stanovuje (zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže, zlepšiť pracovné podmienky vodičov), sú viac než chvályhodné. Otázkou pre mňa však zostáva, ako chce Európska komisia docieliť všeobecnú spokojnosť zamestnávateľov a zamestnancov v doprave, keď niektoré ustanovenia pre určité skupiny zamestnancov nevyhovujúce.Z tohto dôvodu som toto uznesenie nepodporil ani nezamietol. Som toho názoru, že je dôležité, aby uznesenie, ktorým sa mení nariadenie, reflektovalo všetky aspekty a všetky požiadavky v danej sfére.
2020/07/08
Amending Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995 as regards the dates of transposition and application due to the outbreak of the COVID-19 crisis (A9-0122/2020 - Ondřej Kovařík)

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, som podporil svojím hlasom. Považujem za dôležité, aby členské štáty dbali na potreby malých a stredných podnikov, ktoré udržujú zdravé konkurenčné prostredie a od existencie a fungovania ktorých závisí vysoký počet zamestnaní aj na Slovensku. Je nemysliteľné, aby sa posúvali termíny pri oblastiach spadajúcich do sféry digitalizácie, ktorá je jednou z priorít EÚ v tomto volebnom období. Nehovoriac o možnostiach rôznych foriem obchádzania zákonov a právnych predpisov pre niektoré nie práve úplne čestne podnikajúce subjekty, ktorým by oddialenie termínu len prospelo a dalo priestor na rôzne ďalšie kroky s možnosťou aj napr. daňových podvodov. Zároveň tým, že táto politika EÚ nie je novinkou, je nemysliteľné, aby sa termíny pre všetky členské štáty posúvali kvôli jednému, prípadne dvom štátom, ktoré takúto formu digitalizácie nestíhajú, i keď už mali mať tieto systémy minimálne naštartované, keď už nie aj celkom dokončené. Dôležitosť MSP pre členské štáty sa má odrážať na politike vlád členských štátov, ktoré musia urobiť podnikateľské prostredie pre MSP čo najjednoduchším.
2020/07/09
Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019 (A9-0081/2020 - David Cormand)

Mnohé ustanovenia nachádzajúce sa v uznesení Európskeho parlamentu o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 sú veľmi kvalitné. Niektoré však pri najlepšej vôli nechápem. Jedno z nich je kontrola ex ante , ktorá by sa mala bez všetkého aplikovať aj bez akéhokoľvek uznesenia Európskeho parlamentu, a kontrola ex post , pokiaľ ide o udržateľnosť, konkurencieschopnosť a hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy projektov. Tieto faktory má a musí skúmať v prvom rade a predovšetkým Dvor audítorov. Je to jeho právomoc vyplývajúca zo zakladajúcich zmlúv a k tomu má aj prispôsobený svoj aparát, zamestnancov a aj svoje postupy. Triplicitné kontroly nie sú efektívne. Takto získané výsledky by nemuseli dosiahnuť žiaduci cieľ, keďže ich uvedenie do praxe by sa kontrolami len oddialilo a efekt by zanikol.Tomuto podobné ustanovenia sa v tomto uznesení nachádzajú, a preto som ho nemohol s čistým svedomím podporiť, ale ani úplne zamietnuť, z tohto dôvodu som sa zdržal.
2020/07/09
Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018 (A9-0118/2020 - Bas Eickhout)

Uznesenie Európskeho parlamentu o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 som svojím hlasom podporil. Bolo úlohou Európskeho parlamentu v minulom volebnom období, aby posledný rok svojho fungovania dbal na činnosť Európskej investičnej banky. Politiky, ktoré Parlament uzneseniami počas minulého volebného obdobia dával ako úlohu EIB, mal kontrolovať minulý Parlament. Bolo by nesprávne, aby novozvolený parlament akýmkoľvek spôsobom vyjadril svoje výhrady dva roky po uskutočnených postupoch, navyše bez priamej legitimity, ktorá mu k tomu chýba.
2020/07/09
Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs)

Uznesenie Európskeho parlamentu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 som si preštudoval a zarazilo ma niekoľko bodov, s ktorými som sa nemohol stotožniť. Z tohto dôvodu som toto uznesenie nepodporil ani nezamietol. Body, s ktorými nesúhlasím, by som rád priblížil.Nie je mysliteľné, aby Európsky parlament dôrazne odsudzoval rozsiahle zneužívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov vládnymi úradníkmi na vysokej úrovni v Českej republike a inými verejnými subjektmi v Maďarsku, Grécku, Poľsku, Rumunsku a Taliansku, na druhej strane s hlbokým poľutovaním poukazoval na to, že mnohé členské štáty nemajú osobitné zákony na boj proti organizovanej trestnej činnosti, kde však vôbec nešpecifikuje, o ktoré členské štáty ide. Ako je možné, že zoznam týchto členských štátov nie je uvedený expressis verbis rovnako ako tie vyššie uvedené? Pri tak závažnom zločine, akým organizovaný zločin je, existujú štáty, ktoré takýto skutok nesankcionujú vo svojom právnom poriadku?Takéto ustanovenia ma čoraz častejšie utvrdzujú v tom, že mnohé členské štáty by mohli prebrať niektoré časti právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý im mnohým môže ísť ako príklad, ktorého dosiahnutie by im ušetrilo niekoľko problémov naraz.
2020/07/09
Humanitarian situation in Venezuela and migration and refugee crisis (RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020)

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze som nepodporil, hlasoval som proti.Nie som zástancom diplomatických krokov typu vyhosťovania diplomatických zástupcov, preto som s nevôľou pozoroval, keď Nicolás Maduro nariadil veľvyslancovi Európskej únie opustiť krajinu do 72 hodín. Aj v čase najväčšej vojenskej katastrofy sveta, počas 2. svetovej vojny, bola práve diplomacia to, vďaka čomu sa docielilo dosiahnutie mieru.Ale nemôžem s čistým svedomím podporiť toto uznesenie nielen kvôli tomu, že ho považujem za formu politického zasahovania cudzej mocnosti do vnútorných záležitostí, ale ustanovenie, ktoré „plne podporuje Medzinárodný trestný súd pri vyšetrovaní rozsiahlych zločinov proti ľudskosti a represálií spáchaných venezuelským režimom; naliehavo vyzýva Európsku úniu, aby podporila iniciatívu štátov, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, na vyšetrenie zločinov proti ľudskosti spáchaných de facto Madurovou vládou na území Venezuely, s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči príslušným osobám“, je podľa môjho skromného názoru nerealizovateľné, pretože jedným zo štátov, ktorý jurisdikciu tohto súdu neprijal, sú Spojené štáty Americké.
2020/07/09
Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão)

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som svojím hlasom podporil, keďže súčasná situácia v dôsledku pandémie COVID-19, ktorá bude mať vážny a dlhotrvajúci vplyv na trhy práce v Únii, sociálnu spravodlivosť a pracovné podmienky, si vyžaduje bezprecedentnú úroveň opatrení s cieľom podporiť zamestnanosť, stimulovať hospodárstvo a posilniť priemyselnú štruktúru. Sú potrebné rozhodné opatrenia na ochranu podnikov a pracovníkov pred okamžitou stratou zamestnania a príjmu a na pomoc pri zvládaní hospodárskeho a sociálneho šoku z krízy, a na zabránenie masívnym stratám pracovných miest a hlbokej recesii.Vlády členských štátov musia podporovať Európsku zelenú dohodu, Európsky pilier sociálnych práv, revidovanú Európsku sociálnu chartu. Politiky v oblasti udržateľného rozvoja a vzhľadom na vzájomnú prepojenosť medzi členskými štátmi sa musia riadiť tak, aby ich vykonávanie v členských štátoch a Únii prinášali prospech všetkým občanom. Výsledný súbor koordinovaných európskych a vnútroštátnych politík a reforiem by mal byť vhodným súborom udržateľných politík v oblasti hospodárstva a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky a zvrátiť tendencia obmedzovania pôsobnosti kolektívneho vyjednávania, pretože len nezávislosť a sloboda vo vyjednávaní pre odbory zaručuje spravodlivé podmienky pre zamestnancov.
2020/07/10
Draft amending budget no 5 to the general budget 2020 Continuation of the support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier)

Utečenecká kríza, ktorá sa od roku 2015 tiahne našimi životmi, médiami a politickými kompromismi, dodnes nemá vyvrcholenie v podobe upokojenia situácii na postihnutom území. Väčšina utečencov, ktorí sú kresťanského vierovyznania, sa nachádza na území Turecka, ktoré sa zaviazalo postarať sa o nich. Táto pomoc bola dohodnutá s EÚ, ktorá sa kvôli bezpečiu svojich vlastných občanov dohodla s Tureckom. Táto dohoda sa týka rozdelenia úloh medzi tieto dva subjekty: Turecko poskytuje svoje územie, infraštruktúru vrátane úradníkov, policajtov, zdravotníkov, učiteľov a EÚ bude tieto úlohy monitorovať a spolufinancovať.Uznesenie Európskeho parlamentu navrhovalo uvoľniť 538 000 000,- EUR, čo sa na prvý pohľad zdá veľa. Táto suma je však prerozdelená medzi 1 700 000 utečencov, čo na mesiac predstavuje 26 eur na utečenca. Táto suma je nielen na stravu, ubytovanie, ale aj na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, policajných zložiek, ktoré udržiavajú poriadok, učiteľov a školiteľov, ktorí sa snažia o vzdelávanie detí, a časť tejto hotovosti sa poskytuje rodinám utečencom, ktorých deti navštevujú školu namiesto práce.Napriek vyššie uvedenému som sa rozhodol toto uznesenie nepodporiť. Pokým Turecko bezo zvyšku nedokáže, že tieto finančné prostriedky zabezpečujúce dôstojný život najmä kresťanských utečencov sú vynaložené na účel, na ktoré boli určené bez najmenšieho tieňa defraudácie, nie som ochotný dať k takémuto uzneseniu súhlas.
2020/07/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Active substances, including flumioxazine (B9-0203/2020)

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, kyazofamid, dimetomorf, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, formetanát, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fénmedifám, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol a S-metolachlór, som podporil, aby sa tieto látky nedostali do obehu.Zarazilo ma ustanovenie, že žiadatelia môžu zneužiť automatizmy v pracovných metódach Komisie, aby zabezpečili okamžité predĺženie období platnosti schválenia účinných látok, hoci nebolo dokončené opätovné posúdenie rizík, a úmyselne predlžovať proces opätovného posúdenia tak, že poskytnú neúplné údaje a budú požadovať ďalšie výnimky a osobitné podmienky, čo povedie k neprijateľným rizikám pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože počas tohto obdobia bude expozícia nebezpečnej látky pokračovať. V prípade flumioxazínu existuje totiž vysoké riziko biokoncentrácie, je vysokotoxický pre riasy a vodné rastliny a je mierne toxický pre dážďovky, včely medonosné, ryby a vodné bezstavovce. Z týchto dôvodov som hlasoval, ako uvádzam vyššie.
2020/07/10
A comprehensive European approach to energy storage (A9-0130/2020 - Claudia Gamon)

Uznesenie Európskeho parlamentu o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie som svojím hlasom podporil, keďže žiada zrušenie niečoho, čo je pre mňa neprijateľné.Nesúhlasím s dvojitým zdaňovaním, je to neprijateľné hlavne s ohľadom na spotrebiteľa. Pričom ale väčšina členských štátov požaduje, aby prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení vrátane aktívnych spotrebiteľov platili sieťové poplatky alebo dane z energie a iné poplatky dvakrát. Ak sa dosiahne odstránenie tejto záťaže, mohlo by to viesť k zavedeniu väčšieho množstva projektov uskladňovania energie. Uvítal by som nový návrh revidovanej smernice o zdaňovaní energie, ktorá by rozlišovala medzi konečným použitím a uskladňovaním alebo konverziou a vypracovala účinný systém zdaňovania, ktorým sa zakáže dvojité zdanenie v súvislosti s projektmi v oblasti uskladňovania energie. V prípade, že členské štáty zrušia akýkoľvek druh dvojitého zdanenia vypracovaním účinného systému zdaňovania a úpravou poplatkov súvisiacich s uskladňovaním energie tak, aby sa zohľadnili spoločenské prínosy uskladňovania a odstránili bariéry, ktoré bránia projektom v oblasti uskladňovania energie vstúpiť na trh, podporím svojím hlasom uznesenie, ktoré bude obsahovať aj a hlavne nielen takéto ustanovenia.
2020/07/10
Revision of the guidelines for trans-European energy infrastructure (B9-0122/2020)

Energetická sebestačnosť je jednou z priorít, ktorá, ak ju EÚ dosiahne, sa môže stať aj politickým lídrom sveta. Nie je najvhodnejšie, že v tomto smere dosiahnuté spoločné ciele na pôde OSN nie sú dodržiavané na celom svete rovnako. Ak sa má svet stať zelenším, čo je pre budúce generácie absolútna nevyhnutnosť, musia sa dohodnúť lídri sveta na spoločnom cieli, ale aj postupe. To, že EÚ je v tejto otázke vodcovskou autoritou, je chvályhodné a mňa osobne to samozrejme veľmi teší. Keďže ale poznám históriu EÚ a ciele, ktoré si počas svojej existencie stanovovala, a v akých časových intervaloch tieto ciele dosahovala, plány na rok 2030 a niektoré na rok 2050 ma privádzajú, jemne povedané, do rozpakov. Som si vedomý toho, že niekde cieľ stanovený byť musí. Ale je veľký rozdiel v ekonomických cieľoch, ktoré EÚ a jej inštitúcie, orgány, úrady a agentúry vedia ovplyvniť, ale niečo úplne iné sú ciele, ktorých dosiahnutie závisí hlavne od odborníkov a vedcov. Títo nemôžu byť tlačení termínmi. Inak by mohlo dôjsť aj k fatálnym zlyhaniam. Aj preto som toto uznesenie nemohol podporiť kladným hlasovaním, ale zároveň si uvedomujem úlohu a zodpovednosť EÚ v tejto otázke, a preto som ho ani úplne nezamietol.
2020/07/10
Conclusion of an EU - New Zealand agreement, under negotiation, on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino)

Europol uzavrel v minulosti viaceré operačné dohody o výmene osobných údajov s tretími krajinami. V roku 2018 začala Únia rokovať o tejto záležitosti s ôsmimi krajinami na Blízkom východe a v severnej Afrike (Turecko, Izrael, Tunisko, Maroko, Libanon, Egypt, Alžírsko a Jordánsko). Europol zároveň vyhodnotil úroveň hrozby, ktorú predstavujú džihádistickí teroristi, ako vysokú a v roku 2018 bol terorizmus stále významnou bezpečnostnou hrozbou v členských štátoch. V dnešnom globálnom svete je preto potreba spolupráce medzi zložkami chrániacimi život, zdravie a majetok občanov EÚ nevyhnutná. Preto som s týmto uznesení súhlasil a svojím hlasom som ho podporil.
2020/07/10
Chemicals strategy for sustainability (B9-0222/2020)

Mnohí vedci, ktorí spolupracujú na štúdiách venovaných výskumu ochorenia COVID-19, sa vyjadrujú rozpačito a tvrdia, že ešte nikdy im boli kladené otázky týkajúce sa ich výskumu počas jeho trvania. Zvedavosť zameranú na výsledok považujú aj oni za pochopiteľnú, ale urýchľovanie niektorých procesov považujem aj ja za prehnané. Nie je možné dosiahnuť žiaduci výsledok unáhlenou činnosťou alebo nezdravým nátlakom na vedcov. V tomto sú procesy ich skúmania asi „odolnejšie“, pretože na ne tieto tlaky neplatia. Vedecká komunita preukázala už svoju solidaritu, keď bez akéhokoľvek zaváhania poskytla svoje štúdie verejne ešte pred zverejnením v renomovaných časopisoch. Nemyslím si, že je vhodné a účelné takýmto spôsobom vyvíjať tlak. Tým sa proces naozaj neurýchli. Aj z tohto dôvodu som hlasoval zdržaním sa. Nechcem sa na takomto správaní spolupodieľať.
2020/07/10
A comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing – Commission's Action plan and other recent developments (B9-0207/2020)

Európska prokuratúra, ktorej vznik bol mnohými kritizovaný, je orgán EÚ, kde je zaručená spolupráca členských štátov, ktoré sa k jej vytvoreniu vyjadrili kladne a deklarovali podieľať sa na tejto politike EÚ. Podľa ustanovení v zakladajúcich zmluvách takáto spolupráca závisí od dobrovoľnosti jednotlivých aktérov. Podpisovať sa pod vyhlásenie, nech už sú jeho ostatné ustanovenia akokoľvek lákavé v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré deklaruje doslovne toto ustanovenie: „domnieva sa, že všetky členské štáty, ktoré ešte neoznámili svoj zámer pridať sa k Európskej prokuratúre, by tak mali urobiť“, mi pripadá nevhodné.Tu nejde ani tak o suverenitu jednotlivých členských štátov, bez ktorej ani EÚ fungovať nemôže, ale ide o špecifickú povahu trestného práva, ktorého vznik a vývoj podmienili hlavne historické danosti toho-ktorého štátu. Neustále rozširovanie právomocí Európskej prokuratúry nenecháva na pochybách, že tento vývoj neustane. Projekt, ktorý mohol byť pre všetkých európskych občanov veľmi prospešný, takýmto spôsobom môže neskôr stratiť svoju podporu v ich očiach. Osobne považujem túto oblasť za špecifickú a keďže som ju nielen študoval, ale aj aktívne sa s ňou stretol v praxi, nemohol som toto uznesenie podporiť svojím hlasom, a preto som hlasoval proti.
2020/07/10
The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020)

Napriek mnohým veľmi dobrým ustanoveniam tohto uznesenia sa v ňom nachádza jedno, s ktorým som sa nedokázal stotožniť ani pri najlepšej vôli, a napriek mnohým kvalitným bodom v ňom som hlasoval proti. Je pre mňa, ktorý zažil tzv. neslobodu a obmedzovania, komu tvrdili a tvrdia, že sloboda je nadovšetko a slobodná voľba a slobodné rozhodnutie je v EÚ garantované, absolútne neprijateľné ustanovenie, ktorého obsahom je „žiadosť adresovaná Komisii o prijatie očkovacieho preukazu“. Naozaj si nie som istý tým, že tento preukaz by mal mať budúcnosť, a to hlavne pre členské štáty na západe Európy. My vo východnej Európe sme očkovaní a aby nás naši západní priatelia takpovediac dobehli, potrebovali by „viacstranový“ očkovací preukaz.Samozrejme je aj transparentnosť zdravotných informácií nevyhnutnosťou a tiež aj boj proti dezinformáciám. Určite si to ale nepredstavujem tak, že lekári, ktorí vyjadria svoj názor opretý o roky svojej praxe a štúdie, nebudú braní vážne, ak ich zistenia nekorešpondujú s hlavným prúdom. Úprimne sa priznám, že neviem presne, aké by mali byť tie „správne“ výsledky, ale som si istý, že vedci by na toto mali odpovedať bez akéhokoľvek politického ovplyvňovania.
2020/07/10
Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020)

Vo štvrtok sa konalo hlasovanie o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020.Európsky parlament prijal uznesenie, s obsahom ktorého nesúhlasím.Podľa zakladajúcich zmlúv majú jednotlivé inštitúcie EÚ právomoci a majú viesť trialógy. Pričom platí, že do právomocí si nemôžu zasahovať. Toto pravidlo je chránené aj Súdnym dvorom EÚ.Z obsahu vyplýva, že Európsky parlament zdôrazňuje neochotu nechať sa vydierať. Súhlasím s tým, že pozícia EP je dôležitá pri odsúhlasení záverečných účtov, keďže toto je jedinou právomocou, kde má EP silnejšie postavenie ako Rada EÚ. Lenže ak EP nie je ochotný nechať sa vydierať, je otázne, prečo pristupuje k takémuto správaniu, dalo by sa povedať, aj obdobným spôsobom voči Rade a celkovo voči Európskej rade a Komisii.Nemohol a nechcel som sa tohto zúčastniť. A to aj napriek tomu, že celá dohoda nie je pre Slovenskú republiku taká výhodná, ako to niektorí avizujú, budem dúfať, že obsah budúcej bude pre našu vlasť podstatne výhodnejší.
2020/07/23
Effective measures to “green” Erasmus+, Creative Europe and the European Solidarity Corps (A9-0141/2020 - Laurence Farreng)

Vzdelanie je výdobytkom, ktorý v minulosti nebol samozrejmosťou. Treba si ho vážiť a podporovať. Budúcnosť má svet iba vtedy, ak budeme rozvíjať vzdelanie a kreativitu. Je preto potrebné, aby sme ho podporili a urobili všetko pre to, aby sa ďalej rozvíjalo. Skúsenosti, ktoré môžu nadobudnúť študenti v iných krajinách, môžu byť prínosom pre nás všetkých. Preto som túto správu podporil svojím hlasom.
2020/09/14
The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák)

Odlesňovanie je fenomén, ktorý sa našou planétou neblaho šíri a má negatívny vplyv na viacero faktorov. Obchod v lesnom hospodárstve musí mať svoje pravidlá, inak sa ťažba dreva podpíše aj na našom zdraví. Zmena klímy, ktorá je tiež sprievodným znakom odlesňovania, má negatívny vplyv na viacero odvetví. Je povinnosťou našej generácie dávať pozor na planétu a jej pľúca, ako sa lesom hovorí, a zo všetkých síl sa snažiť o ich ochranu. Sme povinní správať sa ako dobrý hospodára, ako kvalitný správca, ktorý planétu nezdedil, iba ju dostal do nájmu a musí sa zo všetkých síl snažiť, aby pod jeho správou sa veci jemu zverené zveľadili. Aj z tohto dôvodu som túto správu podporil svojím hlasom.
2020/09/15
Global data collection system for ship fuel oil consumption data (A9-0144/2020 - Jutta Paulus)

Pri najlepšej vôli som sa nestotožnil úplne so zmenami vykonanými v nariadení s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva. Ak nebol prijatý pozmeňujúci návrh č. 71, za ktorý som hlasoval, a teda sa nezaviedla nahlasovaciu povinnosť CO2 aj pre vojnové lode, nemohol som hlasovať za tieto zmeny. Keďže vojská masívne prispievajú k emisiám skleníkových plynov. Áno, som za demilitarizáciu a uvedomujem si dôležitosť životného prostredia, a hlavne to, čo pre nás naše oceány znamenajú. Preto je pre mňa záhadou, prečo tento pozmeňovací návrh neprešiel, a preto som nemohol hlasovať za tento návrh, ale rôzne ďalšie zmeny v ňom som považoval za natoľko pozitívne, že som nemohol hlasovať ani proti, preto som sa zdržal.
2020/09/16
Implementation of the EU Association Agreement with Georgia (A9-0136/2020 - Sven Mikser)

V Správe o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa nachádza opis mediálneho prostredia v Gruzínsku, ktoré je podľa tejto správy dynamické a pluralistické, pričom sa ale zdôrazňuje, že toto prostredie je aj polarizované. Súhlasím s tým, ako je sloboda médií opísaná aj v tomto dokumente. Nie som však ochotný tolerovať vágne definície v tejto správe, napríklad to, ako sú opísané kybernetické útoky namierené proti gruzínskym inštitúciám a médiám, ktoré sú prevažne pripisované ruským aktérom. Prevažne? Pripisované? Ako je toto možné? Nie je možné obviniť subjekt medzinárodného práva bez toho, aby boli dodané nezvratné dôkazy. Na tomto som sa odmietol spolupodieľať a preto som hlasoval proti.
2020/09/16
Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law

Európska únia sa skladá z 27 členských štátov, ktoré mnohé museli meniť svoju legislatívu na to, aby do tohto spoločenstva vstúpili. Všetky členské štáty prostredníctvom svojich čelných predstaviteľov tak, ako im ukladá ich základný zákon, ratifikovali prístupové zmluvy, kde sa zaviazali dodržiavať zakladajúce zmluvy EÚ a primárne právo EÚ. Jedným z hlavných predpokladov, aby sa štát v Európe stal členským štátom EÚ, je materiálny právny štát. Mnohí tento pojem nie celkom chápu a som nemilo prekvapený, že aj niektorí z mojich kolegov – poslancov EP v tom nie celkom majú jasno. Základom právneho štátu je dodržiavanie práva štátnymi orgánmi, ktoré musia konať, ako im káže zákon, a nesmú konať tak, ako im nekáže. Tzn., že nesmú ísť nad rámec povolení, ktoré sú zakotvené v zákonoch. Pričom každý štátny orgán má presne dané, čo konať môže a čo konať musí. Základom pre toto je chápanie rozdelenia mocí v štáte. Tam, kde má konať zákonodarná moc, nesmie konať žiadna iná. Lenže ono to platí aj opačne! Ak má niekde konať prokuratúra, zákonodarná moc, ani tá na úrovni EÚ, nesmie zasahovať do jej kompetencií. Ak to urobí, materiálny právny štát sa mení na formálny a s tým absolútne nesúhlasím, čo som týmto hlasovaním aj deklaroval.
2020/09/17
Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock

Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti budov je jedným, nie však jediným, z prvých krokov k sebestačnosti domácností. Existujú však regióny v celej Európskej únii, ktoré majú problém s teplom v zimných mesiacoch, prípadne s vodou, inde nie je dokončená napr. kanalizácia. Ak sa podarí splniť čo i len polovičku toho, čo je obsahom tejto správy, ktorú som svojím hlasovaním podporil, je aj možnosť vytvoriť približne jeden milión pracovných miest (správa uvádza cca dva milióny). Samozrejme, správa predpokladá, že každý členský štát má brať ohľady na svoje domáce ukazovatele, čo je výhodou, keďže mnohé samosprávy aj na Slovensku nemajú dostatok finančných prostriedkov spolupodieľať sa na výstavbách chýbajúcich infraštruktúr. Podporou samospráv ale aj MSP je možné dosiahnuť maximum, čo bude pre obyvateľov EÚ len a len prínosom. Nezanedbateľné pre mňa je v tejto správe aj samotná ochrana kultúrneho dedičstva.
2020/09/17
Shortage of medicines - how to address an emerging problem

Nedostatok liekov v niektorých členských štátoch by mohol byť riešený tak, ako sa to uvádza v tejto správe. Vďaka globalizácii sme si zvykli, že môžeme veľa vecí dovážať, a pomer výroby a dovozu liekov sa za niekoľko desaťročí otočil. Podiel, ktorý dnes predstavuje 60 až 80 % aktívnych farmaceutických zložiek (API), sa vyrába mimo Európy, najmä v Číne a v Indii. Pričom pred 30 rokmi sa do Európy dovážalo iba 20 % API. Tento dnešný pomer nie je z hľadiska sebestačnosti EÚ s ohľadom na zdravie jej obyvateľstva výhodný, skôr by som ho nazval žalostným. Preto som uvítal iniciatívu predloženú v tejto správe a svojím hlasom som ju podporil.
2020/09/17
Implementation of National Roma Integration Strategies: combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe

Snáď som si dobre pozrel kalendár, ktorý mi hovorí, že sa nachádzame v 21. storočí. Je pre mňa obrovským prekvapením, ako sa dnešní politici stavajú k ľudským právam. Oni si myslia, že o nich môžu rozhodovať?! Som dosť dlho na tomto svete, aby som si bol vedomý toho, že diskriminácia, či už negatívna alebo pozitívna, nikdy k ničomu dobrému neviedla. Veď je známe, že „cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami“. Neustále poukazovanie na to, kto má akú farbu pleti, k akej rase patrí a ktoré etnikum zastupuje, je presným opakom toho, o čo sa mnohí snažia. Keď sa ja pozriem na niekoho, vidím človeka. Ak niektorí vidia „čiernych“, „bielych“, „Rómov“, a podobne, a nie ľudí, resp. človeka, som úprimne zhrozený! Vidieť rozdiely medzi ľuďmi a neustále na ne poukazovať, vyzdvihovať niečo, čo nie je v ľudských silách zmeniť, je minimálne prejavom nezrelej osobnosti. Ľudské práva boli, sú a budú! Jedinou úlohou štátu, je ich dodržiavanie a to bez ohľadu na rasu, farbu pleti, alebo čohokoľvek iného! Dodržiavanie, a nie neustále poukazovanie na tieto rozdiely! Som znechutený z toho, ako je možné, že v 21. storočí sa ešte nájdu jedinci, ktorí na tieto rozdiely poukazujú! Ľudí treba posudzovať podľa činov!
2020/09/17
Preparation of the Special European Council, focusing on the dangerous escalation and the role of Turkey in the Eastern-Mediterranean

Návrh uznesenia som podporil, keďže vnímam, že Turecko nie celkom plní to, na čom sa s EÚ dohodlo, a to vo viacerých otázkach. Nelegálne prieskumné a vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí vedú k intenzívnej a nebezpečnej militarizácii východného Stredozemia, čo predstavuje vážnu hrozbu pre mier a bezpečnosť celého regiónu. Turecko je rovnako ako aj Slovenská republika členom NATO. Nie je normálne, aby sa „spojenecký štát“ takto správal. Preto som uvítal tento návrh, aby sa spory medzi Tureckom a Gréckom urovnali mierovými prostriedkami. Ide hlavne o sprostredkovanie dialógu, z čoho som nadšený, keďže len dialóg vedený konštruktívne vedie k cieľu, a tým musí a aj je mier a dodržiavanie zmlúv.
2020/09/17
Covid-19: EU coordination of health assessments and risk classification and the consequences on Schengen and the single market (RC-B9-0257/2020)

S obsahom tohto spoločného návrhu uznesenia som sa nedokázal stotožniť a na rozdiel od svojich kolegov poslancov EP zo Slovenska som hlasoval ako jediný proti. Napriek mnohým vynikajúcim bodom v tomto návrhu sa nedokážem stotožniť s bodom 27, v ktorom sa poukazuje na to, že väčšina členských štátov už vyvinula aplikácie na sledovanie kontaktov v súvislosti s ochorením COVID-19. V tomto bode sa ale konštatuje nasledovné: „interoperabilita týchto aplikácií sa dosiahne na úrovni EÚ do októbra s cieľom umožniť celoúnijné sledovanie v súvislosti s ochorením COVID-19; povzbudzuje Komisiu a členské štáty k tomu, aby ďalej nabádali občanov, aby používali tieto aplikácie, a aby tak robili v plnom súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov“. Nesúhlasím so sledovaním občanov, keďže mnohí z mojich kolegov aj pred voľbami propagovali zrušenie nariadenia GDPR, a preto nie som úprimne presvedčený, že by bola dodržiavaná ochrana údajov. Právo na súkromie je antitotalitárnym právom. Je hranicou, ktorá nás delí od policajného štátu. Som si vedomý toho, že nie každý to musí takto vidieť, ale som už dostatočne dlho na tomto svete na to, aby som vedel, ktorú hranicu nesmieme prekročiť.
2020/09/17
The importance of urban and green infrastructure - European Year of Greener Cities 2022 (B9-0243/2020)

Aarhuský dohovor, ktorého signatárom je aj Slovenská republika, stanovuje určité priority v oblasti životného prostredia. Na dosiahnutie týchto cieľov treba však začať od seba, a to príkladom, ktorý je nasledovaniahodný. Ako je z návrhu uznesenia o Európskeho roku zelenších miest 2022 zjavné, ide o Zelenú infraštruktúru – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy. Som si vedomý toho, že Európa samotná našu modrú planétu nedokáže zachrániť, aby zostala zelená. Zeleň je dôležitá a podpora tejto iniciatívy je v našom záujme. Ekologizácia miest pomáha podporovať biodiverzitu a môže zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní krízy v tejto oblasti. Samozrejme, dobré mestské plánovanie, vysadená pôda a priepustné chodníky sú lepšie pri zvyšovaní zadržiavania vody, čo je pre obyvateľov miest len a len výhodou. Je dôležité, aby sme napredovali v tejto oblasti a hlavne a predovšetkým v tejto iniciatívne neboli a nezostali sami. Nie je možné zachovať a chrániť životné prostredie iba v Európe. Očakávam preto, že Aarhuský dohovor budú dodržiavať aj ostatné štáty, nielen tie, ktoré ho ratifikovali. S týmto prianím a odhodlaním a nadšením pre zelenšiu Európu som tento návrh uznesenia podporil.
2020/09/17
The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights (A9-0170/2020 - Michal Šimečka)

Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva bola dlhodobo očakávaná správa z dielne kolegu Michala Šimečku. Nie som si istý, a to naozaj po dôkladnom preštudovaní tohto dokumentu, kam by som ho zaradil. Ako emeritný sudca netuším, ako by som na základe tohto dokumentu súdil. Nielenže je plný vágnych pojmov, ale dáva také mantinely, že sa do nich zmestí akákoľvek interpretácia a to čohokoľvek. Toto v materiálnom právnom štáte nie je možné.Legislatívne akty, ktoré sú prijímané a o to viac také, na základe ktorých je možné niekoho (hoci aj štát) trestať, musia byť jednoznačné. Nikdy nebolo možné, nie je to možné a ja dúfam, že nikdy ani nebude možné dopustiť, aby sa akákoľvek skutková podstata mohla používať analogicky. Toto je absolútne neprístupné. Nehovoriac o tom, že „trestným“ sa môže stať skutočnosť iba a výlučne do budúcnosti. Nikdy nie spätne. Toto vychádza z Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách Rady Európy, ktorého signatárom je každý jeden členský štát EÚ.Na základe uvedeného som nemohol, nechcel a ani nehlasoval inak, ako tak, že som tento predpis nielenže nepodporil, ale hlasoval som proti.
2020/10/07
Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn)

Mnohé ustanovenia z tejto správy som vzal na vedomie, ale bod 36 je pre mňa nepochopiteľný. O Európskej únii sa hovorí, že je to „obchodný obor, ale politický trpaslík“. Jedným z príkladov, ako EÚ a jej obchodné podmienky fungujú, sú počítačové giganty. Ak totiž chcú prísť na trh EÚ, vytvoria systémy, ktoré vyhovujú právnym aktom EÚ a doslova ich prelejú do zvyšku sveta. Robí sa to nenásilnou, obchodnou formou. Preto nechápem, prečo, ak platí, že Parížska dohoda je taká dôležitá a jej dosiahnutie je pre svet podmienkou prežitia budúcich generácií, ešte stále obchodujeme s USA! Tento bod (bod 36) bol pre mňa dôvodom, prečo som túto správu svojím hlasom nepodporil.
2020/10/07
Organic production: date of application and certain other dates (C9-0286/2020)

Európsky parlament sa veľmi správne začal zaoberať zmenou klímy a jej dôsledkami na naše životy.Čo však z tohto ušľachtilého cieľa vzišlo, je, veľmi jemne povedané, paškvil. Niekoľko desiatok rokov trvajúce politiky EÚ sa nemôžu a ani nesmú vykonávať na poslednú chvíľku. Kým predsedníčka Európskej komisie zmenila percentuálne znenie cieľov, kam a dokedy sa musíme v tejto otázke posunúť ako kontinent a svet vôbec, poslanci Európskeho parlamentu sa dohodli, že zvýšenie už Európskou komisiou nie je dostatočné a treba ho zvýšiť o ďalšie percentá.Rád by som pripomenul, že do 10 rokov by to znamenalo pre Slovenskú republiku znížiť emisie do 10 miliónov, pričom napr. US Steel emituje ročne 7,5 milióna. Pre nás, Slovenky a Slovákov, by to znamenalo, že by sme museli zatvárať veľké podniky ako US Steel, Duslo Šaľa, a pod., aby sme tieto plány splnili. Slovenskej republike by nepomohlo ani zvýšenie dane z nafty, keďže nemáme vyriešenú ani otázku, ako sa s tým vysporiada priemysel a zamestnávatelia.Pokým táto otázka nebude zodpovedaná, odmietam podporiť takéto uznesenia.
2020/10/08
The rule of law and fundamental rights in Bulgaria (B9-0309/2020)

Zvrchovanosť každého štátu sa odvíja od vnútorných štruktúr jednotlivých mocí, ktoré sú striktne oddelené, teda v materiálnom právnom štáte by mali byť. Jedným z ukazovateľov tzv. tvrdého jadra zvrchovanosti je práve prokuratúra. Zasahovať do jej výkonu je neprijateľné. Uznesenia Európskeho parlamentu ukazujúce nejaké pochybenia právneho štátu kdekoľvek na svete, upozorňujúce na konanie či nekonanie prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní možno znie „ľúbivo“, ale nemá a ani nesmie mať žiadnu právnu relevanciu.Uznávajúc zvrchovanosť ostatných štátov som si považoval za povinnosť hlasovať proti tomuto uzneseniu.
2020/10/08
Further development of the Capital Markets Union (CMU): improving access to capital market finance, in particular by SMEs, and further enabling retail investor participation (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea)

Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov – táto správa, ktorá bola predložená na ostatnej schôdzi Európskeho parlamentu, obsahovala ustanovenia, ktoré by mali byť a sú v kompetencie vnútroštátnych orgánov jednotlivých členských štátov.Bod, ktorý bol však pre mňa absolútne neprijateľný, a to z niekoľkých dôvodov, pričom hlavným dôvodom, bolo zavedenie tzv. „spoločnej konsolidovanej dane z príjmu PO“. Tento bod by bolo možné považovať, a ja ho aj považujem, za prvý z tých, ktorý bude zavádzať spoločnú daňovú politiku EÚ.Uvedomujem si, že politiky EÚ sú staré aj niekoľko desiatok rokov. Ale za žiadnych okolností sa nepodpíšem pod správu, ktorá takpovediac odchyľuje dvere, pri úplnom otvorení ktorých však ani len netušíme, čo sa za nimi skrýva. Pokým táto časť nebude celkovo upresnená, nebudem ochotný podporiť takéto správy či uznesenia.
2020/10/08
Reinforcing the Youth Guarantee (B9-0310/2020)

Návrh uznesenia na posilnenie záruky pre mladých ľudí je jedným z tých uznesení, ktorých obsah je viac slohovou prácou ako niečím, čo by malo mladým ľuďom pomôcť s ich budúcnosťou. Ďalším nedostatkom tohto uznesenia je opätovné uvádzanie a dávanie dôrazu pri otázkach rodu. Osobne som toho názoru, že v niektorých prípadoch je naozaj osožné, aby sa do niektorých pozícií dostalo viac špičkových ľudí, ale to bez ohľadu na akýkoľvek ukazovateľ, ktorý ich odlišuje od ostatných. Jediným by totiž mala byť ich odbornosť. Pokým si niektorí kolegovia považujú za povinnosť poukazovať na rozdiely jednotlivých ľudí, je to ich vec. Ja to činiť odmietam. Aj z tohto dôvodu som sa pri tomto hlasovaní zdržal, pretože odmietam podporovať kastáciu ľudí.
2020/10/08
Amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards specific measures on L-category end-of-series vehicles in response to the COVID-19 pandemic (A9-0190/2020 - Maria Grapini)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19, som svojím hlasom podporil. Je nemysliteľné, aby v dnešnej ekonomickej situácii boli sankcionovaní tí, ktorí museli svoje prevádzky zavrieť a výrobky na sklade nemali ako a komu predať.
2020/10/19
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (A9-0192/2020 - Valerie Hayer)

Správu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii som podporil. Považujem za znak solidarity, že v období, keď sa na celom svete takpovediac zastavil čas, boli najviac postihnuté regióny a odvetvia podporené. Je to aj znakom zodpovednosti za politické rozhodnutie.
2020/10/19
Discharge 2018: General budget of the EU - European Economic and Social Committee (A9-0188/2020 - Tomáš Zdechovský)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor bola vypracovaná z viacerých pohľadov. Zvažoval som, ako túto správu interpretovať. Po dlhom zvažovaní som ju svojím hlasom podporil, lebo sú určité veci, na ktoré sa ako spoločnosť musíme pozerať optikou princípov a zásad, ktoré musia platiť vždy a za každých okolností.
2020/10/20
Discharge 2018: General budget of the EU - European Council and Council (A9-0189/2020 - Tomáš Zdechovský)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada je iná, ako je druhá správa o absolutóriu pre Hospodársky a sociálny výbor. Európsky parlament iba v jednom jedinom prípade môže prehlasovať Radu EÚ a to je práve udeľovanie absolutória. Nepovažujem však za rozumné, aby jedna inštitúcia takto jej zverenú právomoc používala spôsobom, ktorý nie je v súlade so zásadou medziinštitucionálnej spolupráce. Skôr mi tento akt pripadá ako určitá forma nátlaku, aby sa Rada EÚ prispôsobila želaniu Európskeho parlamentu. Ak niekto alebo niečo má takúto právomoc, ako v prípade udeľovania absolutória Európsky parlament má, musí s takouto právomocou zaobchádzať veľmi opatrne. Ono totižto platí teória zdania, tzn., že nezávislosť a nestrannosť je kľúčová do takej miery, že inštitúcia takou nesmie len byť, ona sa takou aj zdať musí. Nechcel som sa dostať do postavenia arbitra, preto som sa tohto hlasovania zdržal.
2020/10/20
Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu je z môjho pohľadu, a vyjadrím sa jemne, veľmi kontroverzná. Ako právnik, ale hlavne ako emeritný sudca chápem vplyvy tzv. objektívnej zodpovednosti. Nie som uzrozumený s tým, aby sa akákoľvek zodpovednosť za obsah prenášala nie na toho, kto tento obsah napísal, ale na toho, kto poskytuje priestor na jeho zverejnenie. Každý zodpovedá za svoje skutky sám. Ak nejaká inštitúcia chce chrániť digitálny priestor, čo, samozrejme, schvaľujem, požadujem dôsledné dodržiavanie mnou vyššie uvedeného princípu. Takto si totiž ochranu a podporu MSP v tomto segmente nepredstavujem. Z tohto dôvodu som túto správu svojím hlasom nepodporil.
2020/10/20
Recommendation to the Council and the VPC/HR concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) (A9-0165/2020 - Radosław Sikorski)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) je pre mňa neprijateľná. Som si vedomý toho, že na projekte PESCO sa okrem Dánska a Lotyšska spolupodieľajú všetky členské štáty EÚ a teda aj Slovenská republika, ale odmietam podporiť vytvorenie a ďalšiu činnosť akejkoľvek spoločnej európskej armády, keď sám hlásam demilitarizáciu Európy. Pre mňa je nemysliteľné, aby sa v 21. storočí, keď máme pred sebou viacero foriem pokroku a sú s tým spojené mnohé výzvy, poskytovali peniaze na zbrojenie. Úprimne sa priznám k ešte jednej veci, ale to bude asi mojím vekom, keďže patrím k najstarším poslancom EP. Cítim sa zakaždým nesvoj, keď v jednej vete počujem dve slová: „Nemecko“ a „zbrojenie“. Čo si pamätám z historických učebníc, to totiž nikdy pre svet nedopadlo dobre!
2020/10/20
Recommendation to the Council, the Commission and the VPC/HR on relations with Belarus (A9-0167/2020 - Petras Auštrevičius)

Správu o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch s Bieloruskom som nepodporil. Už niekoľkokrát som vyjadril svoje presvedčenie, že zasahovanie do vnútorných záležitostí iného suverénneho štátu nie je práve najšťastnejším riešením medzinárodných vzťahov v takto kritickej situácii. Práve v prípadoch, keď najviac ohrození sú obyvatelia krajiny. Nechápem, ako môže niekto tvrdiť, že im na ľuďoch záleží a tvrdiť, že v ich krajine je „diktátor“, a trpieť by mohli práve obyvatelia tejto krajiny, ak by sa tento „diktátor rozzúril“. Na takomto všetkými predpokladanom scenári nemienim sa spolupodieľať.
2020/10/21
Recommendation to the VPC/HR and to the Council in preparation of the 10th Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty (NPT) review process, nuclear arms control and nuclear disarmament options (A9-0020/2020 - Sven Mikser)

Som absolútnym zástancom demilitarizácie Európskej únie a dokonca celého sveta. Správu o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia som však pri najlepšej vôli nemohol podporiť svojím hlasom. Samozrejme, som proti nej ani nehlasoval. Dôvod, kvôli ktorému som sa svojím hlasom nepridal ku kolegom poslancom EP, ktorí túto správu podporili, je vágnosť ustanovení. Vyjadrovať nejaké „zdôrazňovania“, „vyzývania“, „vyjadrovania znepokojenia“ nie je cestou. Európska únia je pre mnohých „ekonomický gigant, ale politický trpaslík“. Ak sa EÚ nezbaví takýchto vágnych vyjadrení, nikdy tento stav nezmení a skôr budú jej vyhlásenia iba dvíhať obočie, ako by vyvolávali vo svete rešpekt!
2020/10/21
Economic policies of the euro area 2020 (A9-0193/2020 - Joachim Schuster)

Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020 bola z môjho pohľadu veľmi diskutabilná. Dôvodov pre moje zdržanie je viacero. Jedným z nich je aj fiškálna politika, ktorou sa v tejto správe operuje, a pre mňa najzávažnejším. Nie som úplne presvedčený, že v tejto otázke majú jasno všetci moji kolegovia – poslanci EP. Táto politika a jej ďalší vývoj však môže mať na štáty dlhodobé vplyvy, ktoré ešte vôbec nie sú spracované. Nakoľko ekonomika je pravdepodobnostná veda, čo nám dokázala aj kríza v rokoch 2008 až 2010, túto správu som nepodporil, ani neodmietol. Bol by som rád, keby sa na tejto politike pracovalo oveľa opatrnejšie, viac odborne a menej politicky.
2020/10/21
Gender Equality in EU’s foreign and security policy (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun)

Správa o rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ bola jednou z tém, v súvislosti s ktorou som sa nemohol zúčastniť hlasovania. Úprimne sa priznám, že rodovú rovnosť nedodržiavam, a preto by som považoval za pokrytecké hlasovať za takto koncipovanú správu. Mám päť asistentov, ktorých prácu si vážim a spolieham sa na ich odbornosť. Ale z týchto piatich asistentov je iba jeden mužského pohlavia. A keďže nechcem byť považovaný za pokrytca, odmietol som za toto hlasovať. Nehlasoval som vôbec. Pre mňa je dôležité spolupracovať s odborníkmi. Vyberal som si ich podľa tohto kritéria, lebo chcem, aby svojimi znalosťami prispeli k dobru a ku kvalite mojej práce, a nie na iné „záležitosti“!
2020/10/23
Introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel)

Jednou z piatich právomocí, ktoré Európska únia má a zakladajúce zmluvy uvádzajú ako výlučnú právomoc EÚ, je colná únia. V týchto otázkach rozhodujú jej inštitúcie v rámci svojich kompetencií. Návrh, ktorý bol predložený, bola pozícia Európskeho parlamentu. K tomu návrhu sa musia vyjadriť a vysloviť svoju pozíciu Rada EÚ, ktorá je spolulegislatívnym orgánom Európskeho parlamentu pri prijímaní jednotlivých právnych aktov, ale musí sa k nemu vyjadriť aj Komisia a jednotlivé národné parlamenty. Som toho názoru, že takto koncipovaný návrh by mal byť prerokovaný aj v pléne Národnej rady SR, a očakávam, že sa k nemu vyjadria aj jednotlivé dotknuté ministerstvá Slovenskej republiky. Preto som tento návrh posunul do ďalšieho čítania a budem pozorne sledovať, ako sa ďalšie inštitúcie, ale aj poslanci k tomuto návrhu vyjadria.
2020/11/11
EU/Senegal Fisheries Partnership Agreement: implementation of the Agreement. Protocol (A9-0180/2020 - Izaskun Bilbao Barandica)

Podľa Zmluvy o fungovaní EÚ a jej článku 4 patrí rybné hospodárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov k spoločným právomociam Únie a členských štátov. Keďže ale ochrana morských biologických zdrojov je výlučnou právomocou EÚ, stanoviť rozdiel, kde končí jedna a začína druhá právomoc, nie je jednoduché. Dôvodová správa, ktorej obsah zdôvodňoval potrebu udelenia súhlasu s uzatvorením protokolu, je výstižná. Podporujem spoluprácu EÚ s africkými krajinami, keďže si myslím, že iba zdravé konkurenčné prostredie, ktorého hlavným atribútom je sociálne a ekonomické zabezpečenie obyvateľstva tohto regiónu, môže zaručiť dôstojnú spoluprácu medzi oboma regiónmi a udržať zdravý životný štýl obyvateľov Senegalu v ich rodnej krajine. Preto som svojím hlasom podporil odporúčanie, aby tento protokol mohol byť uzatvorený.
2020/11/11
EU/Senegal Fisheries Partnership Agreement: implementation of the Agreement. Protocol (Resolution) (A9-0182/2020 - Izaskun Bilbao Barandica)

K tomu, aby som sa mohol rozhodnúť, či sa pripojím k udeleniu súhlasu s uzatvorením protokolu medzi EÚ a Senegalskou republikou, musel som si prečítať a aj som si prečítal správu obsahujúcu návrh nelegislatívneho uznesenia, ktorým sa táto dohoda vykonáva, a súhlasil som s ňou. Keďže som toho názoru, že každý ako správny národovec má svojimi schopnosťami pracovať na zveľaďovaní svojej krajiny, ktorú nazýva domovom, rozhodol som sa túto správu podporiť.
2020/11/11
EU/Seychelles Sustainable Fisheries Partnership Agreement and Implementation. Protocol (2020-2026) (A9-0185/2020 - Caroline Roose)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou obsahuje povolenia na lov v odvetví udržateľného rybárstva, obsahuje ustanovenia, kde je možné loviť iba prebytok vypočítaný na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Obsahom tejto dohody je lov tuniakov a udeľuje sa ňou právo na rybolov európskym plavidlám. Ich zameraním je lov rôznych druhov tuniaka vyskytujúcich sa v seychelských vodách. Konkrétne plavidlá, ktorým sa udeľujú povolenia, musia spĺňať príslušné rezolúcie IOTC, čo je Komisia pre tuniaky z Indického oceánu. Takto získané finančné prostriedky sú ďalej využívané na rozvoj sektorovej politiky rybolovu Seychel. Keďže kolegovia, ktorí boli v rámci výboru požiadaní o stanovisko k tejto špecifickej téme, sa pomerom hlasov 36 za a 1 proti (4 sa zdržali) priklonili k uzavretiu tejto dohody, spoľahol som sa na ich stanovisko a odporúčanie som svojim hlasom podporil.
2020/11/11
EU/China Agreement: cooperation on and protection of geographical indications (A9-0199/2020 - Iuliu Winkler)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane bolo predložené na udelenie súhlasu do pléna Európskeho parlamentu. Niekoľko rokov trvajúce rokovania medzi oboma partnermi sa ukončili 9. novembra 2019. Ide o ochranu 100 zemepisných označení na oboch stranách a v druhej fáze o ďalších 175 zemepisných označení rovnako na oboch stranách. Táto ochrana dokonca presahuje rámec ochrany podľa dohody TRIPS (Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva). TRIPS je medzinárodná dohoda majúca za cieľ ochranu práv duševného vlastníctva (PDV) a stanovujú sa v nej minimálne požiadavky na vnútroštátne právne systémy. Cieľom je zabezpečiť, aby sa samotné opatrenia a postupy presadzovania PDV nestali prekážkami legitímneho obchodu. Táto dohoda je povinná pre členstvo vo WTO a každý štát, ktorý chce získať prístup na trhy členov WTO, musí transponovať do vnútroštátneho práva veľmi prísne pravidlá tejto dohody. I keď je táto dohoda mnohými kritizovaná ako výsledok lobistického procesu rôznych nadnárodných koncernov, dáva základy tomu, ako konať v tak chúlostivej otázke, akou je práve PDV. Niekde však začať treba a som rád, že Čína sa s EÚ dohodla spôsobom, ktorý prevýši pravidlá kritizovanej dohody TRIPS.
2020/11/11
EU/China Agreement: cooperation on and protection of geographical indications (Resolution) (A9-0202/2020 -Iuliu Winkler)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane je ukážkou toho, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Keďže ČĽR, jemne povedané, dosť svojským spôsobom pristupuje k právu duševného vlastníctva (PDV), som veľmi rád za tento pokrok, ktorý bol dosiahnutý pri ochrane zemepisných označení výrobkov. Rokovania medzi oboma aktérmi po niekoľkoročnom snažení dosiahli kompromis, ktorý je predzvesťou ďalšej spolupráce s prihliadnutím na uľahčenie uzatvárania obchodných dohôd výrobcov z EÚ. Títo totiž čelia v Číne podstatným problémom. Podporujúc zdravý konkurenčný boj s dodržiavaním pravidiel je cesta, ktorou sa v celosvetovom obchode treba uberať, keďže pravidlo pacta sunt servanda je základom dobrých obchodných vzťahov.
2020/11/11
Common system of value added tax: identification of taxable persons in Northern Ireland (A9-0200/2020 - Irene Tinagli)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku, bola nutnosťou, keďže od 1. januára 2021 sa právne predpisy EÚ týkajúce sa DPH už nebudú vzťahovať a ani uplatňovať na Spojené kráľovstvo. Prijatým protokolom o Írsku/Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o vystúpení, sa dosiahlo, že tieto právne predpisy EÚ týkajúce sa DPH sa na Severné Írsko vzťahovať budú, pokiaľ ide o tovar. Je to čiastkový kompromis, ktorý by mal zabrániť tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom. Krvavé boje na írskom ostrove som sledoval a pamätám si, koľko ľudských životov stál tento boj. Chápem snahu, ktorá motivovala tieto činy, nesúhlasím však s nástrojmi, ktoré boli použité na dosiahnutie týchto cieľov. Preto som naozaj rád, že Komisia rieši takéto dielčie otázky a venuje sa im, a tento návrh som svojím hlasom podporil.
2020/11/11
Enhanced cooperation between Public Employment Services (PES) (A9-0128/2020 - Manuel Pizarro)

Pri študovaní správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti, a pozmeňujúcich návrhoch, ktoré menili jednotlivé ustanovenia textu predloženého Komisiou, som s nevôľou zistil, že z niektorých ustanovení pozmeňujúce návrhy vynechávajú vykonanie Európskeho piliera sociálnych práv. S takýmto znení nesúhlasím a pevne dúfam, že v druhom čítaní bude stav napravený.
2020/11/11
General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtovú rok 2021, ku ktorému sa vyjadrilo 15 výborov, bol koncipovaný komplexne, s ohľadom na mnohé ukazovatele. Keďže som ale predvídal zablokovanie viacročného rozpočtu dvomi členskými krajinami, považoval som za zbytočné hlasovať akýmkoľvek iným spôsobom za tento návrh, než tak, ako som hlasoval – zdržal som sa.
2020/11/12
EU/Seychelles Sustainable Fisheries Partnership Agreement and Implementation. Protocol (2020-2026) (resolution) (A9-0184/2020 - Caroline Roose)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou a jej vykonávacieho protokolu som svojím hlasom podporil. Keďže podstatou Dohody je podporovať udržateľný rybolov a vymedziť pravidlá prístupu rybárskych plavidiel Únie do rybolovnej zóny Seychel, ktorá má dôsledky aj v strategickom politickom rámci modrého hospodárstva Seychel na roky 2018 – 2030, kde sa zdôrazňujú priority krajiny v oblasti potravinovej bezpečnosti, odborného vzdelávania, chránených morských oblastí a posilňovania regionálnych partnerstiev. Tieto priority sú spolufinancované aj z prostriedkov Únie, a preto je potrebné takéto dohody nielen uzatvárať, ale hlavne kontrolovať ich dodržiavanie. Hranice udržateľnej populácie rýb sa musia kontrolovať, aby sa udržala dlhodobá stabilita. Plavidlá, ktoré sa na rybolove zúčastňujú aj pod seychelskou vlajkou, vlastnia v mnohých prípadoch aj občania alebo spoločnosti EÚ. Preto je nevyhnutné, aby boli stanovené určité hranice. Nie je možné, aby dochádzalo k obchádzaniu pravidiel takýmto spôsobom. A ak sa nedá zabrániť tzv. predaju vlajky, tak je nutné stanoviť určité obmedzenia v množstve ulovených rýb.
2020/11/12
Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

Správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021-2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014 som nepodporil. V oblasti zdravia si EÚ a členské štáty stanovili dosiahnutie rôznych cieľov a jeden z nich znie „zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“. Tento cieľ a mnohé iné chápem pozitívne. Veľa občanov EÚ využíva, resp. plne využívalo pred krízou vyvolanou ochorením COVID-19 voľný pohyb. Bolo by naozaj účelné mať všetky údaje týkajúce sa zdravotného stavu na jednej kartičke a v prípade akejkoľvek nepredvídanej udalosti by mali zdravotnícke služby iného členského štátu k zdravotným údajom postihnutej osoby prístup, aby mohli čo najskôr a najefektívnejšie pomôcť. Napriek tomu, že k takto vypracovanému nariadeniu Komisiou boli predkladané aj veľmi rôzne pozmeňujúce návrhy politických zoskupení, riadil som sa zakladajúcimi zmluvami. Je síce fakt, že „spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia“ sú obsahom článku 4 tejto zmluvy a teda sú zo skupiny spoločných právomocí členských štátov a Únie, ale v článku 6 tej istej zmluvy je ako prvá výlučná právomoc členských štátov uvedená „ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí“. Rozhodol som nepodporiť postupné prenesenie tejto právomoci na EÚ.
2020/11/13
Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody som uvítal, i keď sa musím priznať, že čiastočne rozpačito. Uvedomujem si, že máme len a výhradne iba jednu planétu, na ktorej dokážeme žiť, a práve preto je v našom najlepšom záujme, aby sme sa o ňu starali, čo najlepšie. Mnohé z ustanovení správy sú pokrokové, viaceré mi však pripadali ako texty, ktoré som čítaval v mladosti. Je nespochybniteľným faktom, že niektoré naše návyky musíme zmeniť. V minulosti sa aj jadrový odpad vylieval do riek, čo dnes je, samozrejme, absolútne neprijateľné. Lenže s ohľadom na skúsenosti, ktoré mám, som presvedčený, že nie vždy je možné ísť cestou, ktorá sa väčšine na začiatku zdá najlepšia. Prostriedky, ktoré majú Komisia a členské štáty vytvoriť, prípadne zabezpečiť na plnenie týchto plánov, nerastú na stromoch a vytváranie umelých daní, ktoré budú predstavovať vlastné príjmy Európskej únie, nie je práve cesta, ktorá sa mi zdá už na začiatku tou najlepšou. Uprednostniť zdravý sedliacky rozum a kráčať po strede cesty je podľa môjho názoru najlepším riešením. Pokým sa tieto dva atribúty neobjavia v správe, nie som ochotný ju ani podporiť, ale keďže som ju ani úplne nezavrhol, hlasovania som sa zdržal.
2020/11/13
InvestEU Programme (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

Správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU som svojím hlasom nepodporil. Napriek rôznym kvalitným ustanoveniam, kde sa toto nariadenie viaže na rôzne cieľové segmenty hospodárstva, nenachádzam v ňom viacpilierovosť. Pri kritickom zhodnotení stavu ekonomiky na Slovensku musím konštatovať, že jednotlivé segmenty nedosahujú ani len terajší stav mnohých iných členských štátov. Nie je možné, aby pri plnení rôznych ďalších cieľov, kým sme nedosiahli už raz stanovené, boli jednotlivé body tohto nariadenia koncipované tak, aby sa dosiahli do roku 2050, prípadne do roku 2030. Musí existovať riešenie, ktoré zabezpečí, aby sa v niektorých segmentoch pomalšie rozvíjajúce krajiny dostali na rovnakú štartovaciu čiaru a až potom má zmysel robiť ďalšie ďalekosiahle plány. Kríza, ktorá sa prehnala celým svetom, nás mala naučiť spomaliť. Strach nikdy nebol dobrým radcom a v zhone písané nariadenia formulované s akýmkoľvek dobrým úmyslom nemusia dopadnúť dobre.
2020/11/13
The impact of Covid-19 measures on democracy, fundamental rights and rule of law (B9-0343/2020)

Návrh uznesenia o vplyve opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, právny štát a základné práva som odmietol podporiť svojim hlasom. Rovnako ako mnohé iné uznesenia týkajúce sa právneho štátu aj toto malo kontroverzné ustanovenia. Bod 8, v ktorom je adresovaná výzva členským štátom, aby obmedzili slobodu zhromažďovania, ako jedno z hlavných politických práv chránených nielen ústavami členských štátov, ale aj medzinárodnými dokumentami, bol pre mňa neprijateľný. Každý jeden štát má uplatňovať v prvom rade svoje vlastné ústavy a medzinárodné dohovory v čo najširšej možnej miere, a nie potláčať jedno ľudské právo na úkor iného. Štát je povinný urobiť také opatrenia, aby obmedzenie toho práva, ktoré obmedzuje, bolo čo najmenšie. Nemôže dôjsť k jeho absolútnemu potlačeniu, v tom najhoršom prípade dokonca k jeho popretiu. Ani bod 7 nie je koncipovaný tak, aby nemohlo dôjsť k jeho dezinterpretácii. Zásahy do ľudských práv nesmú a ani nemôžu byť koncipované vágne a dokonca platí opak: štát musí vytvoriť maximálnu možnú mieru ich vykonávania, čím splní pozitívny záväzok voči občanom a obyvateľom uplatňujúcim si svoje základné ľudské práva a slobody na jeho území.
2020/11/13
Tackling homelessness rates in the European Union (B9-0363/2020)

Ako sociálne cítiaciemu človeku, ktorý nie ľahostajný k osudom iných, mi krváca srdce zakaždým, keď vidím človeka, ktorý stratil strechu nad hlavou. Domov je miesto, ktoré prináleží každému. Riešenie tejto situácie je dôležité. Nemôžeme sa predsa v 21. storočí tváriť, po tom, čo človek, prehnane povedané, kolonizuje vesmír, že sa nevieme postarať o ľudí, ktorí nie vždy svojou chybou prišli o strechu nad hlavou. Preto som uvítal toto uznesenie a svojím podpisom ho podporil. Myslím si dokonca, že by takéto programy v členských štátoch mohli podporiť aj MSP a nové pracovné miesta. Moje rozhodnutie podporiť toto uznesenie bolo o to jednoduchšie, že politika na odstránenie bezdomovectva je súčasťou Európskeho piliera sociálnych práv a ten podporujem!
2020/11/23
The Schengen system and measures taken during the COVID-19 crisis (B9-0362/2020)

Často sa stretávam s tým, že najväčšou výhodou Európskej únie ako-takej je zrušenie vnútorných hraníc medzi jednotlivými členskými štátmi. I keď tento priestor zodpovedá Schengenskému dohovoru, je faktom, že zrušenie vnútorných hraníc medzi štátmi, ktoré spolu nažívajú v mieri, má svoje výhody. Samozrejme aj nevýhody, ale to nie je predmetom tohto odôvodnenia.Ako človek, ktorý sa pohybuje po celej Európe, môžem potvrdiť, že tieto hranice sú kontrolované. Ale v žiadnom prípade nemôžem povedať, že by na nich vznikali nejaké rady. Nie, nie je to tým, že sa ľudia boja cestovať. Niektorí cestovať musia, a to kvôli pracovným povinnostiam. Priestor bez vnútorných hraníc je určite odkaz predkov, ktorý by sme mali zachovať pre naše deti. Aplikácie na sledovanie kontaktov v súvislosti s ochorením COVID-19 sú však nielen komplikované, ale aj neuskutočniteľné. Keďže sa snažím byť oboma nohami pevne spojený so zemou, všímajúc si rôzne trendy, neuzatvárajúc sa pred žiadnym novým nápadom a predvídajúc mnohé, som toho názoru, že práve tento výdobytok minulosti je nutné podporiť, a aj preto som svojím hlasom podporil toto uznesenie.
2020/11/23
Towards a more sustainable single market for business and consumers (A9-0209/2020 - David Cormand)

Spoluzákonodarca, ktorým Európsky parlament bezpochyby je, sa nesmie správať ako orgán diktujúci svoje vlastné presvedčenie a myšlienky bez diskusie, ktorá by mohla byť osožná, ak by sa týkala všetkých zainteresovaných strán.Digitalizácia je proces, ktorý viac zaväzuje súkromné podniky, ktoré, ak chcú zostať konkurencie schopné, musia tento proces zavŕšiť. Štáty a ich orgány môžu na takúto transformáciu pripraviť podmienky, ale v žiadnom prípade nesmú riešiť túto situáciu namiesto týchto subjektov.Zdôrazňujem, že neexistencia právnej normy, či už zákona, alebo právneho aktu EÚ, ešte neznamená, že zákonodarca musí túto medzeru zaplniť. Zákony majú slúžiť občanom a subjektom práva, ktorým by mali a musia život a existenciu uľahčovať.Z tohto dôvodu som správu nepodporil. Ak sa zmení v prospech občanov a obyvateľov EÚ, podporím ju.
2020/11/25
A New Industrial Strategy for Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda)

Správu o novej priemyselnej stratégii pre Európu som si dôkladne preštudoval. Ekonomika a hlavne jej priemyselná časť bola krízou, ktorú spôsobil nový typ ochorenia COVID-19, zasiahnutá nemalou mierou.Ale ako každá kríza, aj táto obsahovala a dodnes obsahuje jednak nebezpečenstvo, ale na druhej strane, je zároveň výzvou. Osobne som toho názoru, že mnohé, čo poznáme, sa zmení. Takéto zmeny nie sú nevyhnutne záporné. Snažím sa na to hľadieť ako na možnosť pozitívne ovplyvniť budúcnosť našich detí a vnúčat.Zmeny však budú nevyhnutne potrebovať aj finančné prostriedky. Tieto môžu byť poskytnuté len v takom prípade, ak sa vydáme tým správnym smerom. Ono stanoviť teraz, či je niečo „správne a nič lepšie“, nie je jednoduché. Myslím si však, že niektorým veciam treba dať šancu a kontrolovať postupy počas nich.Správu som preto podporil a budem sa snažiť nestratiť jej smerovanie z dohľadu.
2020/11/25
Foreign policy consequences of the COVID-19 outbreak (A9-0204/2020 - Hilde Vautmans)

Správa, ktorá hodnotí zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19, asi „predbehla“ svoju dobu. Hodnotenie dôsledkov je možné až po ich eliminácii a nastavenia podmienok na život do normálu.Nevyrastal som v demokracii. Učil som sa o nej, ale učil som sa aj o režimoch, ktoré vďaka „vodcom“ zo svojich radov dostávali a dostali ľudstvo do katastrofálnych podmienok. Preto som nemohol túto správu, ktorá „volá“ po vodcovstve, podporiť. Nech mi je odpustené, ale takéto situácie si vyžadujú iné riešenia. A určite im musia predchádzať multidisciplinárne diskusie odborníkov zo všetkých sfér!
2020/11/25
The application of Union tariff rate quotas and other import quotas (A9-0216/2020 - Christophe Hansen)

Keďže ako človek, ktorý, jemne povedané, nemá rád konflikty, som správu, ktorá rieši colné kvóty medzi EÚ a Severným Írskom, ktoré ako súčasť Veľkej Británie opustilo EÚ, podporil. Nie je jednoduché po takmer 45 rokoch upraviť vzťahy, ktoré ovplyvňujú obyvateľstvo takýmto spôsobom. Ani nehovoriac o tom, že základom je dodržiavanie Veľkonočnej dohody, ktorá priniesla mier. Takéto iniciatívy sú nasledovania hodné. Som rád, že pozitívna práca v prospech občanov a obyvateľov môže mať aj takúto priaznivú formu.
2020/11/25
Objection pursuant to Rule 112: Lead in gunshot in or around wetlands (B9-0365/2020)

Tento návrh uznesenia sa rovnako ako uznesenie číslo B9-364 týkalo návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí.Občianska spoločnosť, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú rôzne spolky združujúce ľudí rovnakého zamerania, musí byť zastúpená svojím hlasom aj pri zákonodarnej činnosti. Keďže môj dialóg so Slovenskou poľovníckou komorou klasifikujem ako pozitívnu skúsenosť v pozícii europoslanca a dokázal som sa s jej argumentami stotožniť, tento návrh som svojím hlasom podporil.Nie vždy je možné nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým. Ideálny svet, žiaľ, je možný iba v knižkách. Ale ak dialóg nielenže neviazne, ale je produktívny, môžeme sa tomuto „ideálnemu“ svetu aspoň priblížiť. A to s úctou k životu a v prospech budúcnosti našich potomkov.
2020/11/25
Objection pursuant to Rule 112: Carbendazim for use in certain biocidal products (B9-0366/2020)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje karbendazím ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 a 10, je jedným z tých, ktoré upravujú skôr technické otázky. S bodom 2, kde sú vymenované niektoré vplyvy týchto látok, som sa stotožnil, a preto som tento návrh aj svojím hlasom podporil.
2020/11/25
Stocktaking of European elections (A9-0211/2020 - Pascal Durand)

Dôkladne som si prečítal správu o hodnotení európskych volieb. Nevychádzal som však z úžasu.I keď sa spravodajca, veľactený kolega Durand, tešil z 50,66 % účasti voličov na voľbách do Európskeho parlamentu, podľa môjho názoru je toto číslo ešte stále tragicky nízke. Ani nehovoriac o 24 % účasti na Slovensku.Správa však, z môjho pohľadu obsahuje ustanovenia, ktoré zavádzajú novodobé cenzy, s ktorými nemôžem a, úprimne sa priznám, ani nechcem súhlasiť.Preto som túto správu nepodporil. Akákoľvek iniciatíva, ktorá obmedzuje „všeobecné“ voľby, je z môjho pohľadu neakceptovateľná.
2020/11/25
Conclusion of the EU-Japan Civil Aviation Safety Agreement (A9-0239/2020 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

Túto dohodu, ktorá je zameraná na podporu európskych podnikov a zabezpečuje lepšie podmienky pre cestujúcich. Vzájomné uznávanie zistení o zhode a osvedčení, ktoré v dôsledku osobitných postupov vydali príslušné orgány druhej strany. Som toho názoru, že podpora európskych podnikov je to, čo treba podporiť, a preto som toto odporúčanie podporil aj svojím hlasom.
2020/12/14
EC/Mauritania Fisheries Partnership Agreement: extension of the Protocol (A9-0244/2020 - Annie Schreijer-Pierik)

Odporúčanie o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti, som podporil. Obsahom tejto dohody je spolupráca v sektore rybolovu patriaca medzi bilaterálne dohody o partnerstva v odvetví udržateľného rybárstva v Atlantickom oceáne. Keďže išlo o predĺženie, ktoré je žiadúce a výhodné pre obe strany, rozhodol som sa hlasovať za.
2020/12/14
EU/Cook Islands Sustainable Fisheries Partnership Agreement: extension of the implementation Protocol (A9-0243/2020 - François-Xavier Bellamy)

Cookove ostrovy tvorí súostrovie 15 ostrovov ležiacich v Tichom oceáne a žije na nich približne 15.000 obyvateľov. I keď rybárstvo predstavuje menej ako 3 % HDP krajiny. Súhlas s uzavretím tejto dohody som podporil. Ide nielen o dôležitú dohodu pre EÚ a obyvateľov Cookových ostrovov, ale aj pre oblasť rybolovu. Praktické dohody považujem za rozumnú vec a rád sa podpíšem pod ich sfunkčnenie.
2020/12/14
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified soybean MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené som podporil. Obsahuje totiž nesúhlasné stanovisko k takýmto výrobkom, keďže medzi inými sú aj dôvodom odlesňovania tretích krajín. Na tom sa odmietam spolupodieľať. Preto som hlasoval za toto uznesenie.
2020/12/17
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 and genetically modified maize combining two or three of the single events MON 87427, MON 89034, MIR162 and MON 87411 (B9-0413/2020)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411, sú z nich zložené alebo vyrobené som podporil. Obsahuje opätovnú výzvu Komisii, aby nepovoľovala žiadne čiastkové kombinácie transformačných zmien, kým ich úrad EFSA dôkladne nezhodnotí na základe úplných údajov, ktoré poskytne žiadateľ. Preto som túto výzvu podporil aj svojím hlasom.
2020/12/17
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sú z nej zložené alebo vyrobené, som podporil. Nakoľko opätovne vyzýva Komisiu, aby prestala povoľovať GMO, či už na pestovanie alebo na použitie v potravinách a krmivách, ak členské štáty v odvolacom výbore nevydajú žiadne stanovisko.
2020/12/17
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 88017 (MON-88Ø17-3) (B9-0415/2020)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 88017 (MON-88Ø17-3), sú z nej zložené alebo vyrobené, som podporil. Obsahuje aj opätovnú výzvu Komisii, aby nepovolila žiadne GM plodiny tolerantné k herbicídom.
2020/12/17
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 89034 (MON-89Ø34-3) (B9-0416/2020)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 (MON-89Ø34-3), sú z nej zložené alebo vyrobené, som podporil. Obsahuje aj opätovnú výzvu Komisii, aby prestala povoľovať GMO, či už na pestovanie, alebo na použitie v potravinách a krmivách, ak členské štáty v odvolacom výbore nevydajú žiadne stanovisko
2020/12/17
European Citizens' Initiative - Minority Safepack (B9-0403/2020, B9-0405/2020)

Návrh uznesenia o európskej iniciatíve občanov „Minority SafePack – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“ obsahoval body, ktoré som nemohol podporiť. Myšlienka kultúrneho dedičstva je nepochybne nasledovania hodná.Bod 19 tohto uznesenia mi však opätovne ukázal, že aj pri najlepšej vôli sa môže stať, že poslanci a poslankyne EP nie celkom ovládajú judikatúru Súdneho dvora EÚ. Niekoľko rozsudkov sa téme odňatia a udelenia občianstva týka. Preto, uznávajúc moju novú pozíciu v jednom z kresiel zákonodarcu, ale nezabúdajúc na moju predchádzajúcu profesiu, som hlasoval proti tomuto návrhu, keďže v žiadnom prípade nemôže zákonodarná moc takýmto spôsobom anulovať, podkopávať a tým aj znevažovať judikatúru Súdneho dvora EÚ. Je to nedôstojné oboch inštitúcií.
2020/12/17
A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius)

Akékoľvek moje pochybnosti o tom, ako hlasovať v prípade správy o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie, som stratil pri prečítaní si bodu 28 tejto správy. V jeho znení je uvedená ochrana súkromia a hlavne súkromia pracovníkov, právo na odpojenie sa pre pracovníkov pracujúcich z domu, ale hlavne a predovšetkým a v prvom rade „zákaz aplikovať pracovníkom mikročipové implantáty“.Toto bol hlavný dôvod, prečo som túto správu podporil svojím hlasom a hlasoval som za.
2020/12/17
Sustainable corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

Správu o udržateľnej správe a riadení spoločností som podporil, a to z niekoľkých dôvodov. Ochrana zamestnancov by mala spočívať nielen na pleciach ich zamestnávateľov. Podmienky musia byť podporované aj štátmi a štátnymi orgánmi. Spolupráca členských štátov na úrovni EÚ je presne platforma, kde by sa informácie a kvalitné postupy mohli a mali odpozorovať, pretaviť do ostatných krajín vo vzájomnej spolupráci. Takúto spoluprácu budem rád podporovať vždy.
2020/12/17
Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0400/2020)

Návrh uznesenia odporúčaniu Rady týkajúcemu sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť som podporil. Témy, ktoré tvoria ich obsah, sú nosnými témami každej spoločnosti dbajúcej na svoj vývoj. Sociálna spravodlivosť je méta, ktorej dosiahnutie sa nám raz určite podarí. Treba k nej smerovať drobnými, ale istými krôčikmi. Takéto snaženie podporujem, a preto som hlasoval za toto uznesenie.
2020/12/17
Implementation of the EU water legislation (B9-0401/2020)

Návrh uznesenia predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie o vykonávaní právnych predpisov EÚ o vode som podporil. Voda, ako zdroj života a zdravia, si pri ľudskej činnosti vyžaduje veľkú ochranu, a to o to viac, že nie je v silách nikoho iného ako nás ľudí chrániť našu prírodu a dbať o čistotu vody. Záujem o tieto otázky je potrebné podporovať a aj preto som hlasoval za toto uznesenie.
2020/12/17
EU Security Union Strategy (B9-0421/2020)

Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu som nepodporil.Chápem, že niektoré body mohli byť pre mnohých kolegov, dokonca aj pre mnohých občanov EÚ lákavé. Odsudzujem akékoľvek násilie, násilie páchané na deťoch považujem za obzvlášť opovrhovania hodné. Nie je však v poriadku, aby niečo tak subjektívne a národne špecifické, ako trestné právo nepochybne je, bolo ovplyvňované z Európskeho parlamentu. Ak nejaká spoločnosť vo vyspelej EÚ je na tom tak zle, že trestné činy proti deťom neodsudzuje z pohľadu niekoho dostatočne, treba vyvinúť tlak v samotnej spoločnosti, a nie diktovať takéto kroky z pozície Európskeho parlamentu.Súdil som rôzne skutkové podstaty trestných činov. Čítal som spisy plné ohavností. Vždy som sa však snažil byť a zostať spravodlivým a hlavne nezávislým. Diktát kohokoľvek by som považoval za popretie práve týchto princípov. Pre to som hlasoval proti tomuto návrhu.
2020/12/17
The need for a dedicated Council configuration on gender equality (B9-0402/2020, B9-0404/2020)

Návrh uznesenia o potrebe osobitného zloženia Rady pre rodovú rovnosť som svojím hlasom nepodporil. Hlasoval som proti. Opätovne by som zdôraznil, že bez ohľadu na to, že v prípade udeľovania pokút za rodovo nevyvážený personál by som dostal medzi prvými asi ja, hľadieť na ľudí optikou akéhokoľvek signifikantného znaku bez toho, aby sme sa na nich pozerali rovnako a bez diskriminácie, považujem za absolútne nepochopenie toho, v čom spočíva rovnosť ľudí. Na ľudí sa má podľa môjho názoru hľadieť rovnako. Posudzovať ich je možné iba na základe ich skúseností, vedomostí a schopností. Nie podľa pohlavia, prípadne podľa niečoho iného. Mojím základným meradlom je ich správanie a činy. Nie ich výzor.
2020/12/17
Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances (A9-0194/2020 - Gabriele Bischoff)

Zmeny, ktoré sú obsahom správy o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností, som považoval za dôležité a z tohto dôvodu som ich aj podporil. Navrhované zmeny považujem za logické. Upravujú pôsobenie a funkčnosť Parlamentu v časoch, keď dôjde k situáciám, ako vznikla v roku 2020 od marca. V mnohých otázkach ešte začiatkom roka neexistovali presne stanovené pravidlá. Žiaden z mojich kolegov a kolegýň v EP nevedel, ako treba v takýchto situáciách reagovať. Viac sa improvizovalo, procesy sa riešili za pochodu a mnohé z rozhodnutí predsedu EP vyvolali nevôľu mojich kolegov a kolegýň. Osobne som nepovažoval za dôležité kritizovať jeho rozhodnutia, i keď uznávam, že to je tá ľahšia cesta.Ale som rád, že bolo vyhovené mojim kolegom a kolegyniam, aby v budúcej krízovej situácii aj oni sami vedeli, čo a ako majú robiť. I keď som si počas svojho života všimol to, že nikto nikdy nevstúpi do tej istej rieky, ale ako prvotný plán budú tieto pravidlá určite slúžiť svojmu účelu.
2020/12/17
EU Strategy on adaptation to climate change (B9-0422/2020)

Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy som nepodporil. Považujem takéto pokusy skôr za kontraproduktívne. Právne predpisy, ktoré budú nejakým spôsobom zväzovať európske obchodné spoločnosti, MSP a európskych občanov, nie sú z môjho pohľadu pozitíve pre Európu ako celok. Pokým takéto uznesenia, právne predpisy alebo dohovory nebudú platiť absolútne a celosvetovo, nebude to viesť nikam inam, iba do bezvýchodiskovej situácie, kde bude stopnutý rozlet a rozmach európskej spoločnosti ako celku. Toto odmietam, a preto som hlasoval proti.
2020/12/17
Deliberations of the Committee on Petitions 2019 (A9-0230/2020 - Kosma Złotowski)

Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 bola pre mňa rozčarovaním. Podporujem priamu demokraciu. Hlas ľudu je ten, ktorý by mal znieť, a ten by mali politici počúvať a vykonávať jeho vôľu ako predĺžená ruka pripravená plniť predvolebné sľuby. Chápem, že pre niektorých môže 51 % účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu predstavovať víťazstvo. Pre mňa to ale ešte stále nie je to, v čo verím a v čo dúfam. Snáď ďalšie správy budú obsahovať lepšie výsledky. Preto som svoje presvedčenie vyjadril zdržaním sa hlasovania, veriac v lepšie výsledky v budúcnosti.
2020/12/17
Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement): extension of its material and geographical scope of application (A9-0268/2020 - Pascal Canfin)

Bonnská dohoda, ktorá v sebe koncipuje ochranu sťahovavých druhov voľne žijúcich druhov, je z dielne OSN a bola vytvorená pod záštitou Programu Spojených národov pre životné prostredie (UNEP). Slovenská republika je signatárom tejto dohody a toto legislatívne uznesenie som svojím hlasom podporil. Ide nielen o otázku životného prostredia a toho, ako bude k našej planéte pristupovať, ale o rozšírenie tejto dohody už aj vďaka Španielskemu kráľovstvu na 120 signatárov. Som rád, že sa k tejto dohode pridáva viac a viac štátov sveta.
2021/01/19
Exemption of certain third country spot foreign exchange benchmarks and the designation of replacements for certain benchmarks in cessation (A9-0227/2020 - Caroline Nagtegaal)

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje, som svojím hlasom podporil. So zmenami, ktoré v tomto uznesení predložila Komisia a Rada, som sa stotožnil. Som si vedomý toho, že kríza nie je iba výzvou na zlepšenie v pozitívnych smeroch, ale určite dáva takpovediac rozlet aj takým živlom, ktoré sa neštítia využívať ľudskú tragédiu a odkázanosť na nekalé účely. Preto, ako brzdu tohto, som sa priklonil k hlasovaniu za.
2021/01/19
European Arrest Warrant and surrender procedures between Member States (A9-0248/2020 - Javier Zarzalejos)

Európsky zatykač je určite veľmi prínosný a je jedným z nástrojov justičnej spolupráce. Som však toho názoru, že keďže trestné právo je naozaj výlučná a výsostná právomoc členských štátov, zmeny, ktoré boli navrhované v tomto uznesení, sú jemne povedané pokrokové až moc. Obsahom tohto uznesenia bol tiež aj tzv. mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Považujem to za hrubé obchádzanie vzniknutej dohody, ktorá zaručuje, že týmto mechanizmom sa bude pracovať až po tom, ako jeho ustanovenia posúdi Súdny dvor EÚ. Som si istý, že môžeme počkať, kým SD EÚ rozhodne. Nie som ochotný podporiť uznesenie, ktoré takýmto hrubým spôsobom pošliapava džentlmenskú dohodu, a preto som hlasoval proti.
2021/01/20
Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law (A9-0001/2021 - Gilles Lebreton)

Som členom Osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku. Stal som sa jeho súčasťou z dôvodu, aby som mohol informovať občanov Slovensko o nových trendoch. Nech sa na otázku umelej inteligencie pozrieme z ktoréhokoľvek uhla, zistíme, že bola, je a bude súčasťou našich životov.Som však úprimne zhrozený, že v správe, ktorej pracovný názov bol Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, boli ustanovenia zamerané na využívanie umelej inteligencie v zbraňových systémoch. Ja chápem mnohých, ktorí tvrdia, že „ak chce niekto udržať mier, musí mať nabité“, ale ešte to neznamená, že s týmto tvrdením súhlasím. Odmietam sa podpísať pod uznesenie, z ktorého cítiť boj, vojnu, zbrane a likvidáciu. Ani nehovoriac o tom, že každý jeden vojenský konflikt je obrovskou záťažou pre životné prostredie. A tiež by ma zaujímalo, s kým sú vlastne členské štáty vo vojenskom konflikte, ak sa takýmto výrazným spôsobom zameriavame na „zbraňové systémy“. Hlasoval som proti.
2021/01/20
Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines (A9-0251/2020 - Jens Gieseke)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2021 o revízii usmernení pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) som svojím hlasom podporil, hlasoval som za znenie tohto uznesenia. Som toho názoru, že transeurópska dopravná sieť by mala zabezpečovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Jej prístupnosť by mala byť zabezpečená v celej EÚ nevynechávajúc ani regióny. Takéto prepojenie aj vidieka, vzdialených, horských a riedko osídlených regiónov bude mať stimulačný účinok aj na hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a znižovanie nerovností v týchto regiónoch.
2021/01/20
Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report 2020 (A9-0266/2020 -David McAllister)

Chápem, že začiatkom roka treba ten minulý sumarizovať. Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2021 o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020 je toho dôkazom. Možno je to mojím vekom, ale som zo správ o neustálom boji, vojen, zabíjania a hádzania bômb unavený. Bol by som rád, keby to išlo aj bez toho. Preto som nepodporil ani toto uznesenie, pretože nie som stotožnený s tým, aby bolo partnerstvo s NATO posilnené, alebo aby sa posilnila spolupráca a koordinácia činností EÚ a NATO. Hlasoval som proti tomuto uzneseniu.
2021/01/20
Implementation of the Common Security and Defence Policy - annual report 2020 (A9-0265/2020 - Sven Mikser)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2021 o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020 je rovnako, ako aj správa o využívaní umelej inteligencie, plná slov vojny, vojenských zásahov, zbrojenia a vytváranie doslova podhubia pre takéto akty. Netuším, akým spôsobom by bolo možné dosiahnuť, aby sme všetky svoje ambície, schopnosti, vedomosti a znalosti konečne začali využívať na vytváranie spojenectiev nie na základe vojenských konfliktov, ale na základe budovania sveta, kde budú ľudia spolu žiť v mieri, nie sa nenávidieť. Z tohto dôvodu som hlasoval proti.
2021/01/20
Human Rights and Democracy in the World and the EU policy on the matter - annual report 2019 (A9-0259/2020 - Isabel Santos)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2021 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2019 som svojím hlasom nepodporil. Niekoľko bodov, ktoré v tomto uznesení nie sú koncipované tak, ako by som rád v uznesení o ľudských práva a demokracii vo svete videl. Členské štáty v EÚ sa samotné dopúšťajú porušovaní ľudských práv, čo konštatujú ich vlastné súdne orgány. Preto si nie som celkom istý, či je správne takýmto spôsobom deklarovať postoj Európskeho parlamentu.
2021/01/20
FEAD: specific measures to address the COVID-19 crisis (A9-0174/2020 - Lucia Ďuriš Nicholsonová)

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19, neobsahovalo také ustanovenia ani také zmeny, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili môj názor na podporu oprávnených záujmy konečných prijímateľov. Preto som toto legislatívne uznesenie svojím hlasom podporil.
2021/01/20
Measures to promote the recovery of fish stock above MSY (A9-0264/2020 - Caroline Roose)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2021 o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených morských oblastí bolo zamerané aj na zlepšenie riadenia rybárstva s cieľom ukončiť nadmerný výlov. Európska spoločnosť bojuje s nadváhou, nežijeme zdravo. Ak podporíme takéto programy celosvetovo, bude to mať pozitívny účinok aj na naše zdravie. Zdravie nás všetkých priamo súvisí aj so zdravím planéty. K tomu patrí aj udržanie ekosystému. Preto som hlasoval za a toto uznesenie som svojím hlasom potvrdil.
2021/01/21
The arrest of Aleksei Navalny (B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021)

Zahraničná politika je výsadnou právomocou členských štátov aj podľa Zmluvy o Európskej únii. Strategické záujmy Únie určuje Európska rada. Akékoľvek uznesenie Európskeho parlamentu môže deklarovať nanajvýš stanovisko poslancov Európskeho parlamentu, nie celej Európskej únie, ktorú tvorí 27 zvrchovaných členských štátov zastúpených na rokovaní Európskej rady ich vrchnými predstaviteľmi exekutívy. Keďže som si zistil, čo bola príčina zatknutia pána Alexeja Navaľného, odmietam sa pod takéto znenie uznesenia podpísať svojím menom, a preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu a svoje stanovisko som predniesol aj na zahraničnom výbore Národnej rady SR. Som rád, že moje pripomienky boli na tomto výbore zdokumentované.
2021/01/21
The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2021 s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie sa, som svojím hlasom podporil. Nielen kvôli tomu, že je absolútne legitímne, aby nikto, naozaj nikto nesledoval svojich spolupracovníkov, prípadne zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu, ale hlavne preto, aby títo zamestnanci vedeli, že majú právo na odpojenie sa. V dobe, keď mnohí skoro ráno skôr siahnu na mobilné zariadenia, než si sadnú k raňajkám, som považoval za potrebné dať jasný signál, že nebyť 24/7 pripojený, je úplne prirodzená, a dokonca žiadúca okolnosť. Každý potrebuje vypnúť a sústrediť sa na svoje okolie. Hlavne v týchto neľahkých časoch, keď sú mnohé rodiny od seba odrezané.
2021/01/21
Reforming the EU list of tax havens (B9-0052/2021)

Niektorí moji kolegovia nie celkom chápu, ako funguje fiškálna politika štátov. Je jednou z politík, ako udržať nezamestnanosť na nízkej úrovni. Vlády môžu pomocou nástrojov fiškálnej politiky stimulovať ekonomický rast napríklad aj znižovaním daňových sadzieb. Nie je možné, aby štáty prišli o svoje príjmy len a len preto, že existujú na svete tzv. daňové raje. Straty na príjmoch by mohli členské štáty získať späť a vrátiť svojim občanom práve tak, že tieto daňové raje nebudú požívať ochranu. Samozrejme to treba urobiť tak, aby prestalo platiť pravidlo, že „daňové raje existujú pre to, lebo existuje daňové peklo“. Budem rád, ak táto politika bude pokračovať pozitívne. Systém určite nie je bezchybný. Ale tieto chyby treba odstrániť, nie ich prehlbovať. Preto som hlasoval za.
2021/01/21
Mitigating the consequences of earthquakes in Croatia (RC-B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021)

Chorvátsko zastihla katastrofa v podobe ničivých zemetrasení s magnitúdou 5,5 až 6,4 stupňa Richterovej stupnice na rôznych častiach tohto členského štátu EÚ, pri ktorom zle postavené budovy môžu spadnúť, a odhadované škody sa vyšplhali do výšky viac ako 11,5 miliardy eur. Otrasy tohto zemetrasenia boli cítiť aj v iných štátoch EÚ, dokonca aj na Slovensku.Preto som toto uznesenie o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku podporil aj svojím hlasom.
2021/01/21
The gender perspective in the COVID-19 crisis and post-crisis period (A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald)

Nie som si celkom istý, prečo je nutné do otázky rodovej rovnosti vždy a zakaždým doplniť aj ustanovenia z Istanbulského dohovoru. Chápem svojich kolegov zo západných krajín Európskej únie. Vysporiadať sa s tým, akým spôsobom sa generácie ich otcov stavali k ženám, nie je jednoduché. Keďže Slovenská republika má niekoľkostoročnú históriu, ako treba pozitívne chrániť ženy, je pre mňa nepochopiteľné, ako táto otázka mohla v iných členských štátoch EÚ dospieť do takýchto rozmerov. Pripomínam, že na Slovensku sa musíme vysporiadať s mnohými otázkami ohľadom našej minulosti. Upaľovanie žien však k nim rozhodne nepatrí. Možno by si kolegovia z krajín, kde sa tieto zverské praktiky uskutočňovali, mali priznať svoje zlyhanie, prípadne zlyhania svojich otcov a nepokúšať sa ukazovať iba na jedného bývalého europoslanca z Poľska.
2021/01/21
The EU Strategy for Gender Equality (A9-0234/2020 - Maria Noichl)

Akokoľvek dobré, dokonca skvelé môžu a, prekvapivo aj niektoré predkladané akty v Európskom parlamente sú, v žiadnom prípade si nemyslím, že je nutné a potrebné nabádať Komisiu k tomu, aby sa naďalej zasadzovala za ratifikáciu Istanbulského dohovoru v celej Európskej únii. Pre mňa, ktorý si váži postoj občanov Slovenskej republiky vyjadrený stiahnutím podpisu z tohto Dohovoru Rady Európy, je toto prejavenie vôle záväzné a rešpektujúc vôľu nielen slovenských občanov, nepovažujem ostatné klady tohto uznesenia za dostatočné na to, aby som ho podporil svojím hlasom. Obsah odseku 17 je pre mňa neprijateľný, a preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu.
2021/01/21
European Central Bank – annual report 2020 (A9-0002/2021 - Sven Simon)

Správu o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2020 som nepodporil. Niektoré zásahy, ktoré požaduje táto správa, nepovažujem za súladné so zakladajúcimi zmluvami. Tieto ustanovenia idú nad rámec právomocí Európskeho parlamentu. Je pravdou, že v členských štátoch EÚ je stanovený parlament ako orgán prijímajúci zmeny v zákonoch, ale úloha Európskeho parlamentu taká nie je. Trialóg, ktorý tvoria Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament pri prijímaní právnych aktov EÚ, nemôže byť menený inak, ako zmenou zakladajúcich zmlúv. V nich sú dané aj právomoci Európskej centrálnej banky. Ani tieto nemôžu byť menené inak ako zmenou zakladajúcich zmlúv. Takto predložená správa podľa môjho názoru má také vážne právne deficity, že odmietam k takémuto zneniu priložiť aj moje meno. Preto som hlasoval proti.
2021/02/09
New Circular Economy Action Plan: see Minutes (A9-0008/2021 - Jan Huitema)

Životné prostredie nie je otázkou toho, ako komfortne sa cítia jednotliví poslanci. Ale ako sa cíti planéta, na ktorej sme všetci spoločne. Vytvárať smetiská a žiť v ich susedstve nie je perspektíva. Preto som sa po preštudovaní Správy k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva a jej ustanovení stotožnil a svojím hlasom ju podporil. Aj Slovenská republika od januára 2022 zavádza zálohy na plastové a kovové obaly. Je lepšie sa na túto tému pripraviť, ako zostať nepripravení, šokovaní. To totiž môže viesť k pokutám, ktoré Slovenská republika v prípade nedodržania bude musieť platiť smerom k EÚ. Ani nehovoriac o tom, že sa bude takáto prax aj aplikovať aj na fyzické a právnické osoby aj na Slovensku. Tomu je nutné zabrániť. Preto som hlasoval za túto správu.
2021/02/09
Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos)

Každé jedno neľudské, dehonestujúce a ponižujúce správanie ľudskej osoby voči inej ľudskej osoby je odsúdeniahodné. V Slovenskej republike je takéto správanie, ktoré je nezlučiteľné s ľudskou spoločnosťou, chránené tak, že takéto správanie tvorí skutkové podstaty mnohých trestných činov. Trestné právo nebolo, nie je a ani nebude výlučnou právomocou EÚ, ale naopak, výlučnou právomocou členských štátov. Toto zmeniť nebude jednoduché. Skôr nemožné. Okrem toho, správa o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obetí obchodovania obsahuje aj odôvodnenie S, podľa ktorého ratifikácia Istanbulského dohovoru by bola podľa tejto správy prínosom. Nemyslím si to, a preto som hlasoval proti.
2021/02/09
Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty (A9-0006/2021 - Özlem Demirel)

Správa o znižovaní nerovnosti s osobitnými zameraním na chudobu pracujúcich obsahuje dve výzvy, ktoré mňa presvedčili o tom, aby som túto správu podporil svojím hlasom:21. vyzýva na zastrešujúcu európsku stratégiu boja proti chudobe s ambicióznymi cieľmi zameranými na zníženie chudoby a ukončenie extrémnej chudoby v Európe do roku 2030 v súlade so zásadami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práva34. so zreteľom na ciele udržateľného rozvoja a vyzýva Komisiu, aby predložila rámec EÚ pre minimálny príjem.Ale nielen pre tieto dve ustanovenia som túto správu podporil a hlasoval som za.
2021/02/09
The impact of Covid-19 on youth and on sport (B9-0115/2021)

Návrh uznesenia o vplyve pandémie COVID-19 na mladých ľudí a šport som svojím hlasom podporil. Ekonomické opatrenia zasiahli mnoho sektorov. Toto sa prejavuje aj znížením pracovných miest, poklesom miezd v mnohých sektoroch. Najvýraznejšie boli postihnuté práve tie sektory, kde sú zamestnaní nízko kvalifikovaní mladí ľudia a pracujúci študenti. Je úlohou štátov prijať také opatrenia, ktoré zabránia katastrofálnym účinkom na zamestnanosť mladých ľudí. Bolo by rozumným riešením finančné odmeňovanie dobrovoľníctva.
2021/02/09
EU Association Agreement with Ukraine (A9-0219/2020 - Michael Gahler)

Správu o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou som odmietol podporiť svojím hlasom. Mnohé ustanovenia sú ladené z môjho pohľadu až príliš militantne, čo môže evokovať dojem, že táto správa bola pre mňa z tohto dôvodu neprijateľná. Ale najväčší dôraz kladiem na to, aby sa kultúra rozvíjala a v každom štáte. Zvyky našich predkov sú nám sväté. Rovnako by sme mali ctiť aj zvyky iných národov, pokiaľ je ich charakter oslavou života, nie jeho pohŕdaním. Kultúra národa začína pri oslave a udržaní si jeho jazyka. Z tohto pohľadu má Ukrajina vážne nedostatky. Zrušenie všetkých jazykov nie je cesta. Napríklad takýmto spôsobom je zrušený aj jeden z úradných jazykov EÚ. Toto je neprijateľné a štát, ktorý takýmto spôsobom vystupuje voči svojim občanom, nie je pripravený na to, aby sa stal členom EÚ.
2021/02/10
European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0108/2021)

Návrh uznesenia o oznámení s názvom Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť som svojím hlasom podporil. Výzvu Komisii, aby utvárala svoje programy v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv, považujem za rozumnú. Podpora mobility absolventov, vzájomné uznávanie diplomov a odborných kvalifikácií sú cesty, ako dosiahnuť pravú rovnoprávnosť. Samozrejme, že zvládnutie jazykov je ďalšia z úrovní, ktoré potrebujú dobudovať. Jazykové zručnosti je potrebné podporovať už na školách na druhom stupni a zamerať sa na špecifikáciu počas stredoškolského učiva. Toto je však na vládach jednotlivých členských štátov. Pozitíva tohto návrhu som uznal, a preto som hlasoval za znenie tohto návrhu uznesenia.
2021/02/10
A WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

Správu o mechanizme EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach v súlade s pravidlami WTO som svojím hlasom nepodporil. Iste, na celosvetovej úrovni nastaviť pravidlá by bolo najjednoduchšie. A áno, uhlíková stopa je pre naše životné prostredie jednou z najväčších pohrôm. Nie je však jediná. Obrovskou katastrofou pre životné prostredie je vojenský konflikt. Ničí ľudské životy v čase, ale negatívne dôsledky zanechávajú svoju stopu aj na samotnej planéte. Pokým sa ľudstvo nepoučí, nezastaví vojenské konflikty, neprestane bojovať a likvidovať jedinú planétu, ktorú máme všetci k dispozícii, je úplne zbytočné slávnostne podpisovať akékoľvek dohody či už z Paríža, alebo z inej svetovej metropoly. Až po tom, ako prestanú vojenské konflikty, budú mať takéto správy význam.
2021/03/10
Corporate due diligence and corporate accountability (A9-0018/2021 - Lara Wolters)

Správu s odporúčaniami pre Komisiu k náležitej starostlivosti podnikov a zodpovednosti podnikov som svojím hlasom podporil. Správa obsahuje presne také ustanovenia, ktoré majú chrániť mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré trpia najviac krízou vyvolanou ochorením COVID-19. Presadzovanie a podpora hodnôt EÚ, ktoré sú pre jej členské štáty také dôležité, je minimum. Ak toto zoskupenie nechce vyznieť ako zhluk pokryteckých štátov, musí podporiť zásady právneho štátu a rešpektovania a ochranu ľudských práv. Toto je to, čo je potrebné dodržiavať vždy a za každých okolností. Hlavne a predovšetkým v mimoriadnych situáciách musia platiť tieto zásady.
2021/03/10
Implementation of the Construction Products Regulation (A9-0012/2021 - Christian Doleschal)

Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (nariadenie o stavebných výrobkoch), bola predložená aj v gestorskom výbore a už pri tejto príležitosti som ju podporil. Táto správa medziiným vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne monitorovala a riešila neodôvodnené prekážky na vnútornom trhu vyplývajúce z vnútroštátnych regulačných opatrení.
2021/03/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Active substances, including dimoxystrobin (B9-0162/2021)

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/52 z 22. januára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, metiram, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín, bolo predložené Európskemu parlamentu. Stotožnil som sa s výhradami, ktoré sú uvedené v tomto uznesení, podporil som ho svojím hlasom. Nie je možné žiadať od poslancov, aby z nie celkom jasne formulovaných dôvodov schválili predĺženie používania vyššie uvedených látok. Musíme brať ohľad na všetkých a eliminovať akékoľvek škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť už aj tak nalomené zdravie niektorých ľudí.
2021/03/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified cotton GHB614 × T304-40 × GHB119 (B9-0160/2021)

Pri návrhu uznesenia o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × T304-40 × GHB 119, sú z nej zložené alebo vyrobené, som sa priklonil k tomu, aby Komisia stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia. Budem rád, ak sa GMO obmedzí na najviac dosiahnuteľné minimum.
2021/03/10
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) (B9-0161/2021)

Pri hlasovaní o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), sú z nej zložené alebo vyrobené, som opätovne hlasoval tak, ako aj v ďalších dvoch iných uzneseniach ohľadom GMO. Viem, že vedecké výskumy potrebujú čas. Ale nie som presvedčený, že by som sa s čistým svedomím dokázal podpísať pod povolenie na predĺženie vstupu týchto látok do nášho prostredia, ktoré by malo za následok hoci len nepatrnú možnosť poškodenia zdravia kohokoľvek.
2021/03/10
Activities of the European Ombudsman - annual report 2019 (A9-0013/2021 - Sylvie Guillaume)

Inštitút európskeho ombudsmana je jedným z orgánov Európskej únie. Je oprávnený prijímať od občanov Únie alebo od fyzických či právnických osôb s bydliskom alebo zaregistrovaným sídlom v členskom štáte sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnych funkcií. Je priamo volený Európskym parlamentom, a preto aj jemu podáva svoju výročnú správu o svojej činnosti. Svojím hlasovaním „za“ som túto správu prijal. Toto moje hlasovanie nebolo o vystavení vysvedčenia pani ombudsmanke. Bolo konštatovaním, že jej správu som si prečítal.
2021/03/10
European Semester: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0036/2021 - Markus Ferber)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021 svojím rozsahom zasiahla nielen do rozpočtu, ale aj do verejného zdravia, bezpečnosti potravín, ale jej záber bol aj v životnom prostredí. Názory na otázky týkajúce sa koronakrízy sa v mnohom líšia, v jednom sú však za jedno. Jej dosah má a aj bude mať ďalekosiahle dôsledky na ekonomiku nie práve pozitívnej povahy. O ľudských právach a ich dodržiavaní ani nehovoriac. Tieto procesy budú dlho trvať a budú si vyžadovať nadľudské úsilie, aby sa svet vrátil do normálu, aký sme poznali pred pandémiou COVID-19. Nie je isté, či sa nám to podarí, no musíme dbať na to, aby sme pre to urobili všetko, čo je v našich silách. Aj z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu, keďže otrasy, ktoré zasiahli vládu SR tesne pred hlasovaním o pláne obnovy, môžu mať pre Slovensko katastrofálne následky.
2021/03/11
European Semester: employment and social aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0026/2021 - Lina Gálvez Muñoz)

Správu o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2021 som pri najlepšej vôli nedokázal svojím hlasom podporiť. Niektoré, a dokonca protichodné ustanovenia v tejto správe, pri ktorej som podporil viac pozmeňujúcich návrhov, než by malo byť pri kvalitne odvedenej práci vo výbore urobené, ma primäli k tomu, aby som sa rozhodol hlasovať v neprospech tejto správy.
2021/03/11
Declaration of the EU as an LGBTIQ Freedom Zone (B9-0166/2021, B9-0167/2021)

V princípe som za to, aby všetci ľudia mali právo byť takí, akí sú, bez toho, aby im v tom niekto bránil, alebo vyčítal, respektíve prenasledoval ich za ich sexuálnu orientáciu. Som proti tomu, aby sa v štátoch Európy tvorili takzvané zóny bez LGBTIQ. Z toho istého dôvodu som aj proti tomu, aby sa vytvárali aj zóny s výlučnou profiláciou ako zóny pre LGBTIQ.Vytváranie takýchto zón, či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle, vyvoláva napätie medzi zástancami práv pre LGBTIQ a tými, ktorí tieto práva spochybňujú.Európska únia nemôže byť akousi „pevnosťou“ ľudských práv a slobôd ohradená neviditeľným múrom, ale presadzovať nedotknuteľnosť práv pre LGBTIQ je potrebné v celoeurópskeho meradle.Z tohto dôvodu som hlasoval proti. Nehlasoval som proti ľuďom, hlasoval som pre ľudí.
2021/03/11
System of own resources of the European Union (A9-0047/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer)

Pri hlasovaní o odporúčaní k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie a zrušuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 608/2014 som sa zdržal. Pri študovaní tohto odporúčania som nenadobudol pocit jeho zásadného významu. Výhrady, na ktoré poukázali spoluspravodajcovia, ma paradoxne presvedčili o tom, aby som toto odporúčanie nepodporil, ale ani úplne nezavrhol. Prijímanie polovičných opatrení nie je odpoveďou na jednoznačné otázky, ku ktorým môžu v budúcnosti vzniknúť rôzne otázky. Čo je však horšie, aj pochybenia, ktoré sa budú vykladať v čase inak, ako sa pôvodne zdalo. Toto bol dôvod, prečo som jednoznačne nehlasoval ani proti, ani za toto odporúčanie.
2021/03/24
Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu)

Väčšinou počúvame, že náš svet sa mení. Pri svojom veku môžem s úsmevom konštatovať, že on sa menil vždy.V roku 1998 boli študenti strojového učenia (AI) presvedčení, že žiadna AI nebude schopná vyhrať nad človekom vo veľmi zložitej hre GO. Toto tvrdenie nie je pravda od roku 2016. AI sa v roku 2012 naučila sama rozpoznávať na fotkách mačku.Ďalším prelomovým rokom, ktorí by sme my, Slováci, mali obzvlášť zapamätať, bol rok 2016, keď AI porazila človeka v kartovej hre poker. V tíme, ktorý pracoval na tomto programe, boli dvaja Slováci. Matej Moravčík a Viliam Lisý.Rok 2018 bol prelomový z hľadiska dopravy. Od tohto roku už jazdia autonómne autá na malých úsekoch, ktoré nemajú šoféra. Singapur už reagoval na túto možnosť, a to tak, že sa pustil do stavania diaľnic pre autonómne autá. Je evidentné, že vývoj sa v tomto smere nezastaví. A áno, je predpoklad, že do pár rokov AI prevezme väčšinu pracovných miest. Technologicky sme na to pripravení.ALE JE NA TO PRIPRAVENÁ AJ NAŠA SPOLOČNOSŤ?Preto by malo byť prvoradou úlohou pripraviť sa na tieto zmeny, a nie strkať hlavu do piesku. Preto som túto správu podporil aj svojím hlasom.
2021/03/25
Impact on fisheries of marine litter (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud)

Správu o vplyve morského odpadu na rybolov som svojím hlasom podporil. Nielen ovzdušie, ale aj morské vody sú postihnuté činnosťou, ale aj nečinnosťou človeka. Množstvo odpadu, ktoré sa do morí dostáva, je v nich z toho dôvodu, že často nerobíme nič. Dokonca nie sme schopní zahodiť odpad do smetných košov. Hlavný dôvod, prečo som hlasoval za, sú činnosti človeka, ktoré súvisia so zbrojením. Veľa nežiaducich predmetov v morských vodách tvorí nebezpečný odpad, ako sú výbušniny a iný vojnový odpad. Toto nie je to, čo by tu po nás malo ostatným generáciám zostať. Keďže som prívržencom demilitarizácie, toto by mať byť jeden z prvých krokov, ako sa čelom postaviť tejto problematike.
2021/03/25
Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula)

Správa o politike súdržnosti a regionálnych stratégiách v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy obsahovala deklarácie, ktorých cieľom je udržanie spoločného priestoru na život. V návrhu boli zakomponované stratégie, na ktorých EÚ, ale aj jednotlivé členské štáty spolupracujú viac či menej. Udržanie klímy nie je len našou úlohou, ale aj povinnosťou smerom ku generáciám, ktoré prídu po nás. Od našich činov záleží, v akom stave odovzdáme našu planétu ďalším generáciám. Pravidlá sa v tomto smere musia nastavovať priebežne, musia byť podložené faktami a rôznymi vedeckými štúdiami. Alarmujúce čísla ukazujú, že najväčšími znečisťovateľmi životného prostredia je nielen armáda, ale aj samotný medzinárodný trh. Katastrofou je však akýkoľvek vojenský konflikt. Preto je činnosť, ktorá podporuje regionálne stratégie, jednou z ciest udržania mieru. Kto totiž spolupracuje, ten nebojuje. Aj preto som túto správu podporil svojím hlasom.
2021/03/25
European strategy for data (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri)

Správu o európskej dátovej stratégii som svojím hlasom podporil, keďže digitalizácia predstavuje nielen hospodársku príležitosť, ale je dôležitá aj pre bezpečnosť, geopolitickú odolnosť a strategickú autonómiu Únie. Európska dátová stratégia by mala byť v súlade so stratégiou pre MSP a priemyselnou stratégiou, pretože bude okrem iného nápomocná pri dosahovaní cieľov priemyselnej politiky a bude prínosom pre európske podniky vrátane MSP a pomôže im úspešne čeliť digitálnej transformácii. Je to obrovská príležitosť hlavne pre Slovensko, ktoré má možnosti v tejto problematike napredovať. Bude to predstavovať hlavne nové príležitosti aj na trhu práce. Na to sa treba zodpovedne pripraviť a do budúcnosti vytvoriť platformu na multidisciplinárne rokovania v tejto otázke. Neustále zotrvávanie na určitých predstavách, ktoré nepatria už do 21. storočia aj vďaka umelej inteligencii, nemôže byť prínosom pre žiaden štát. Aj preto som hlasoval za túto správu.
2021/03/25
Procurement in the fields of defence and security and transfer of defence-related products: implementation of relevant Directives (A9-0025/2021 - Andreas Schwab)

Správu o vykonávaní smernice 2009/81/ES o verejnom obstarávaní v oblasti obrany a bezpečnosti a smernice 2009/43/ES o transfere výrobkov obranného priemyslu som svojím hlasom podporil. Jedným z hlavných dôvodov, kvôli ktorému som sa takto rozhodol, bolo väčšia zameranie sa na mikro-, malé a stredné podniky (MSP) v procese verejného obstarávania v oblasti obrany a bezpečnosti. Po tom, čo EÚ opustila Veľká Británia, je nutné upraviť všetky vzťahy s touto dnes už bývalou členskou krajinou. Jednou z oblastí je aj obrana a bezpečnosť. EÚ sa musí zapojiť do procesov, ktoré nebudú vytvárať zbytočné pnutie po brexite hlavne pre zamestnávateľov, ktorých počet zamestnancov neprekračuje počet stanovený pre MSP. Iba udržaním takýchto podnikov sa EÚ môže stať najsilnejšou ekonomikou na svete. Preto som hlasoval za znenie tejto správy.
2021/03/25
Application of Regulation (EC) 2020/2092, the Rule of Law conditionality mechanism (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021)

Návrh uznesenia o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092, mechanizmu podmienenosti právnym štátom, som nepodporil ani pri jeho prvom predložení, nepodporil som ho ani teraz a hlasoval som proti. K tomuto návrhu mám viacero výhrad. I keď by som svoje hlasovanie mohol odôvodniť aj počtom strán, ktoré by zodpovedali monografii o tomto inštitúte, obmedzím sa na výhradu, ktorú som mal už proti pôvodnému zneniu. Nestačí a ani nikdy stačiť nebude, aby nejaká entita, či už parlament, vláda, prípadne akákoľvek iná, deklarovala niečo na papieri. A už vôbec nie, ak hovoríme o demokraciách v 21. storočí. Takéto deklarácie presne zodpovedajú povrchnému chápaniu právneho štátu. Takýto prístup majú totiž aj autoritárske režimy a ja si takúto budúcnosť pre svojich vnukov nepredstavujem. Je totiž obrovský rozdiel medzi materiálnym právnym štátom a medzi formálnym právnym štátom. Ten rozdiel by mal byť samozrejmý, čo však z obsahu tohto návrhu nevyplýva. Preto som hlasoval proti.
2021/03/25
Own resource based on non-recycled plastic packaging waste and certain aspects of the GNI-based own resource (A9-0048/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer)

Správa o návrhu nariadenia Rady o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný, o metódach a postupe sprístupňovania tohto vlastného zdroja, o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť a o určitých aspektoch vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku bola vypracovaná so špeciálnym zameraním na plastové obaly. Na Slovensku bol prijatý zákon, podľa ktorého sa budú plastové fľaše a plechovky zálohovať od januára 2022. Tento záloh ale bude predstavovať záťaž hlavne pre mikro- a malé podniky. Prístroje, ktoré budú musieť byť pripravené na každom takomto odberovom mieste, budú odoberať priestor na vystavenie iného tovaru. V prípade plastových fliaš, ktoré budú musieť domácnosti skladovať doma v pôvodnej veľkosti a rozmerov, odoberie priestor aj samotným domácnostiam. Pričom zo štatistík je zrejmé, že sa bavíme o 35 000 tonách odpadu na Slovensku z 2,1 milióna ton, čo je zhruba asi 1,8 %. Nie som si celkom istý, či je toto správny smer. A z tohto dôvodu som hlasoval proti.
2021/03/25
Collection of own resources accruing from value added tax (A9-0049/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer)

V prípade správy o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty, išlo o pozmeňujúci návrh, ktorým sa menilo toto nariadenie. Keďže uplatňovanie rovnakého postupu na všetky vlastné zdroje požaduje väčšina členských štátov a súhlasia s tým, že samotné členské štáty a Komisia by v zásade mali mať právne prostriedky na námietku v jednotlivých prípadoch, som svojím hlasom takúto zmenu v článku nariadenia svojím hlasom potvrdil a hlasoval som za tieto zmeny.
2021/03/25
Guidelines for the 2022 Budget - Section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler)

Správu o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2022, oddiel III – Komisia som svojím hlasom nepodporil, hlasovania som sa zdržal. Chápem dôležitosť prípravy na rozpočty do budúcich rokov. Musím však konštatovať, že po verdikte Ústavného súdu Spolkovej republiky Nemecko, kde tento konštatoval, že nedáva mandát výkonnej moci SRN na podpis Plánu obnovy, bude EÚ potrebovať aj takzvaný plán B. Ak sa Nemecko nebude spolupodieľať na Pláne obnovy, bude nutné sa na rozpočet EÚ, ale aj jednotlivých členských štátov pozerať inou optikou. Prerozdelenie prostriedkov bude potrebné opätovne prepočítať, prerozdeliť a pripraviť sa na budúce roky na základe iných plánov než optikou Plánu obnovy. Prostriedky, ktoré boli členským štátom prisľúbené na rôzne reformné činnosti po korona-kríze, ako sa zdá, do rozpočtov jednotlivých štátov nenatečú. Takže aj táto správa je do istej miery iba prianím, ktoré sa možno nenaplní. Jednotlivé mechanizmy prijímania rozpočtov v členských štátoch EÚ nie sú otázkou, na ktorú by mohli odpovedať iba inštitúcie EÚ. Takéto otázky vyžadujú diskusiu hlavne v jednotlivých členských štátoch. Pokým sa tieto neukončia, EÚ a jej inštitúcie nebudú môcť konať. Musím konštatovať, že som si vedomý ochranných mechanizmov v demokratických spoločenstvách a viem, že tieto trvajú dlhší čas než v autoritárskych režimoch.
2021/03/25
Implementation of the Ambient Air Quality Directives (A9-0037/2021 - Javi López)

Správu o vykonávaní smerníc o kvalite okolitého ovzdušia: smernice 2004/107/ES a smernice 2008/50/ES som svojím hlasom podporil. Je faktom, že ovzdušie je nevyhnutné na život. Ovzdušie je poznačené rôznymi prírodnými vplyvmi. Vo veľkomestách je však poznačené rôznymi vedľajšími vplyvmi, ktoré sú výsledkom produkcie človeka a jeho činností. Preto je veľmi dôležité chrániť si túto zložku životného prostredia. Vedecké štúdie, ktoré sú k dispozícii, ukazujú alarmujúci postup k horšiemu. Bolo by možno prospešné zastaviť sa na chvíľku a urobiť začiatočné opatrenia vedúce k tomu, aby sme o pár rokov nemuseli povinne všetci nosiť masky na tvári kvôli zlému ovzdušiu.
2021/03/25
New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

Správu o novej stratégii EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj som nepodporil. Hlasovať proti som sa rozhodol po dôkladnom prečítaní tejto správy. Jej jednotlivé body sú významné a je mi jasná blízkosť oboch kontinentov. Štatistický údaj o tom, že každý mesiac vstúpi na trh práce približne milión Afričanov, je nutné brať na zreteľ. Som však toho názoru, že spojenie Európskej únie a Africkej únie by sa malo odohrávať pri okrúhlom stole a vymieňať by si mali hlavne skúsenosti. Neustála podpora jednotlivých krajín na africkom kontinente by mala prebiehať formou odovzdávania skúseností, a ak by aj malo dôjsť k finančnej podpore niektorých projektov, som za. Ale bol by som naozaj rád, ak by sa takejto podpory zúčastňovali hlavne krajiny, ktoré Afriku v minulosti pripravili nielen o nerastné bohatstvo, ale hlavne o ľudský potenciál.
2021/03/25
EU Strategy for Sustainable Tourism (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

V prípade správy o vytvorení stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch som jednoznačne hlasoval proti. Som si vedomý toho, že ako jediný europoslanec zo Slovenska. Ekonomika na celom svete utrpela. Každé jedno odvetvie bolo poznačené. Nie je možné k žiadnemu odvetviu pristupovať selektívne. Musíme sa ako spoločnosť zomknúť a stanoviť rovnaké pravidlá pre všetkých. Tieto za nijakých okolností nesmú byť selektívne, šikanózne a diskriminačné. V žiadnom prípade však nesmieme ako spoločnosť dopustiť, aby sa vyvíjali aplikácie na sledovanie kontaktov. Takéto aplikácie bude vždy zasahovať do práva na súkromie. To je hrádza, ktorá nás oddeľuje od policajného štátu. Chápem, že nie každý tomu rozumie. Ale odmietam sa svojím menom podpísať pod takýto prvý krok smerom k totalite.
2021/03/25
Strengthening the international role of the euro (A9-0043/2021 - Danuta Maria Hübner)

Správa o posilnení medzinárodnej úlohy eura bola predložená na miniplenárke v marci 2021. Po jej dôkladnom prečítaní som sa pri hlasovaní zdržal. Chápem dôležitosť spoločnej meny, ktorú predstavuje euro. Je platobným prostriedkom viacerých krajín, dokonca aj takých, ktoré nie sú členmi EÚ. Napriek rôznym dezinformáciám, ktoré sa šíria verejným priestorom, si uvedomujem, že jediný členský štát, ktorý sa nezaviazal k prijatiu eura ako platobného prostriedku, je Dánsko. Svoj podiel na trhu si euro získalo a získava práve vďaka tomu, že je stabilné a jeho sila je podporená ekonomikou členských štátov EÚ. Nemyslím si však, že jeho ďalšie posilnenie je možné umelými správami prijatými na pôde európskych inštitúcií. Musí byť podporené ekonomikou a správnymi hospodárskymi krokmi. Na týchto sa musia spolupodieľať nielen európske inštitúcie, ale hlavne a predovšetkým ekonomiky jednotlivých členských štátov. Pokrízový vývoj nám dokazuje, že udržanie si pozície na svetových trhoch nebude také jednoduché, ako by sa možno niektorým zdalo. Preto treba urobiť všetko pre to, aby mena ako taká nestratila svoju hodnotu. K tomu však treba rôzne iné nástroje, než iba vyhlásenia v Parlamente. Toto bol hlavný dôvod, pre ktorý som túto správu nepodporil svojím hlasom.
2021/03/25
Commission evaluation report on the implementation of the General Data Protection Regulation two years after its application (B9-0211/2021)

Návrh uznesenia o hodnotiacej správe Komisie o vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov po dvoch rokoch jeho uplatňovania som svojím hlasom podporil. Považujem nariadenie GDPR za nástroj ochrany súkromia občanov. Som toho názoru, že iba tak je možné udržať právo na súkromie, ktoré je v modernom ponímaní štátu antitotalitárne právo. Je to hrádza, ktorá slobodných občanov chráni pred zneužitím štátnych orgánov, ktoré majú všetky prostriedky, vybavenosť a ľudský personál, teda pred totalitou. Ochrana osobných údajov nie je a nikdy by nemala byť iba frázou, aj z tohto dôvodu som hlasoval za tento návrh.
2021/03/25
2019-2020 Reports on Albania (A9-0041/2021 - Isabel Santos)

Správu o správach Komisie o Albánsku za obdobie 2019 – 2020 som svojím hlasom nepodporil, hlasoval som proti. Byť europoslancom znamená zastupovať občanov Európskej únie. Podľa zakladajúcich zmlúv platí zásada pre občianstvo EÚ, že najskôr musí byť fyzická osoba občanom členského štátu a až potom môže nadobudnúť občianstvo EÚ. Toto nikto nepopiera a je to faktom. A keďže som v prvom rade Slovák, budem vždy hájiť záujmy Slovenskej republiky. Preto som aj v prípade týchto správ hlasoval proti.
2021/03/25
2019-2020 Reports on Kosovo (A9-0031/2021 - Viola Von Cramon-Taubadel)

Správu o správach Komisie o Kosove za obdobie 2019 – 2020 som nepodporil, hlasoval som proti nej. Toto moje rozhodnutie bolo podmienené tým, že som občanom Slovenskej republiky. Právo národov na sebaurčenie je jedným z najsilnejších hýbateľov vzniku národných štátov po prvej svetovej vojne. Lenže tieto geopolitické pohyby vznikali zdola, podporovali ich samotní obyvatelia vznikajúcich štátov. Kosovo je však z pohľadu Slovenskej republiky špecifické. Nielen SR, ale viacero členských štátov EÚ neuznalo štát z medzinárodného hľadiska. Zahranično-politické nastavenie Slovenskej republiky je takéto. Preto som odmietol svojím hlasom podporiť niečo, čo by bolo v rozpore s deklarovaným vyjadrením štátu, z ktorého pochádzam.
2021/03/25
2019-2020 Reports on North Macedonia (A9-0040/2021 - Ilhan Kyuchyuk)

Správu o správach Komisie o Severnom Macedónsku za obdobie 2019 – 2020 som tiež odmietol podporiť svojím hlasom a hlasoval som proti. K tomuto štátu ako k prístupovému štátu sa odmietam stavať spôsobom, ako je možný badať u iných členov parlamentu. Európska únia prostredníctvom svojich inštitúcií prispela k tomu, aby tento štát zmenil aj svoje pomenovanie. Neustále nové podmienky, aby niekto vyhovoval celku, chápem. Ale mám obavu, že by to mohlo zájsť do takých rozmerov, ktoré by mohli vyvolať opačný efekt. Aj preto som sa rozhodol hlasoval proti tejto správe.
2021/03/25
2019-2020 Reports on Serbia (A9-0032/2021 - Vladimír Bilčík)

Správu o správach Komisie o Srbsku za obdobie 2019 – 2020 som svojím hlasom nepodporil. Hlasoval som proti. Srbsko je brané z pohľadu EÚ ako ďalšia prístupová krajina. Ako taká musí spĺňať určité kritériá. Ale zakladajúce zmluvy a pravidlá, ktoré platia pre pristupujúce štáty, sú jednoznačné. Žiaden štát, ktorý má územné problémy, konflikty ohľadom územnej celistvosti, sa nemôže stať členským štátom EÚ. Je to aj z toho dôvodu, aby sa tieto potom nepreliali do EÚ, ale aj z toho dôvodu, aby boli štáty vstupujúce do tohto spoločenstva uznávané na medzinárodnom poli. Existujúce problémy Cypru sú dostatočným varovaním.
2021/03/25

Written questions (10)

Consumer protection guaranteed by Council Directive 93/13/EEC
2019/11/07
Documents: PDF(45 KB) DOC(10 KB)
The Ukrainian C14 group
2019/11/07
Documents: PDF(49 KB) DOC(10 KB)
Do customers have the same legal status as consumers when it comes to claiming damages?
2020/02/05
Documents: PDF(41 KB) DOC(9 KB)
Violation of the principle of legal certainty for Slovak consumers
2020/02/05
Documents: PDF(46 KB) DOC(9 KB)
Obligation to keep court registers in consumer disputes
2020/02/05
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Impact of the Directive on unfair terms in consumer contracts
2020/02/05
Documents: PDF(44 KB) DOC(9 KB)
March of former Waffen-SS legions in Latvia
2020/02/12
Documents: PDF(41 KB) DOC(9 KB)
Working time of firefighters in Slovakia.
2020/12/19
Documents: PDF(42 KB) DOC(9 KB)
Possible violation of the rule of law in Slovakia
2020/12/30
Documents: PDF(42 KB) DOC(9 KB)
Deferral of loan repayments – the consumer has the right to information, protection against unfair terms in consumer contracts and protection of economic interests
2021/01/21
Documents: PDF(43 KB) DOC(10 KB)

Individual motions (1)

MOTION FOR A RESOLUTION on farm murders in South Africa
2020/11/13
Documents: PDF(133 KB) DOC(43 KB)

Amendments (1)

Amendment 29 #

2020/2019(INL)

Draft opinion
Paragraph 2
2. Welcomes efforts to bring transparency to advertising online and considers that further clarity and guidance is needed as regards professional diligence and obligations for platforms; believes that where advertisers and intermediaries are established in a third country, they should designate a legal representative, established in the Union, who can be held accountable for the content of advertisementsis fully authorised to represent as regards the content of advertisements and can be held accountable and sanctioned for the consequences of violating the act, in order to allow for consumer redress in the case of false or misleading advertisements;
2020/05/07
Committee: IMCO